پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، کمک رسانی، اصلاح هندسی

دانلود پایان نامه ارشد

این تأثیر را در سازمان پلیس راهور ، 2 درصد در هلال احمر و 54 درصد این تأثیر را همه سازمان های فوق می دانند

نمودار شماره6 ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب نقش سازمان های دخیل در ترافیک
3-3-4- بررسی سئوال سوم
3-به نظر شما شهرداری تا چه حد اصلاح هندسی معابر را به جهت ایمنی عابرین پیاده انجام می دهد ؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
14
28.0
28.0
28.0
کم
12
24.0
24.0
52.0
متوسط
13
26.0
26.0
78.0
زياد
8
16.0
16.0
94.0
خيلي زياد
3
6.0
6.0
100.0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره ..7. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب ….اصلاح هندسی معابر
جدول شماره 7… و نمودار شماره .7.. ، نشان مي دهد ، 28 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که شهرداری در حد خیلی کمی اصلاح هندسی معابر را جهت ایمنی عابرین انجام می دهد . 24 درصد این اصلاح معابر را در حد کم ، 26 درصد در حد متوسط ، 16 درصد در حد زیاد و 6 درصد در حد خیلی زیاد می دانند . به طور کلی به اعتقاد 52 درصد از پاسخ دهندگان میزان اصلاح معابر ، جهت ایمنی عابرین توسط شهرداری در حد خیلی کم تا کم است .

نمودار شماره 7… ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب … اصلاح هندسی معابر
4-3-4- بررسی سئوال چهارم
4-به نظر شما شهرداری تجهیزات مورد نیاز عابرین پیاده را در معابر نصب کرده است ؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
19
38.0
38.0
38.0
کم
13
26.0
26.0
64.0
متوسط
14
28.0
28.0
92.0
زياد
4
8.0
8.0
100.0
خيلي زياد
0
0
0
0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره8 ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب .تجهیزات مورد نیاز عابرین پیاده
جدول شماره ..8. و نمودار شماره .8.. ، نشان مي دهد ، 38 درصد از پاسخ دهندگان در حد خیلی کمی اعتقاد دارند که شهرداری تجهیزات مورد نیاز عابرین پیاده را در معابر نصب کرده است . 26 درصد این تجهیزات را در حد کم ، 28 درصد در حد متوسط ، 8 درصد در حد زیاد می دانند . به طور کلی به اعتقاد 64 درصد از پاسخ دهندگان شهرداری تجهیزات مورد نیاز عابرین را در معابر در حد خیلی کم تا کم نصب کرده است .

نمودار شماره .8.. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب .تجهیزات مورد نیاز عابرین پیاده

5-3-4- بررسی سئوال پنجم
5 -به نظر شما شهرداری در طراحی معابر و میادین به منظور ایمنی عابرین تا چه حد نقش داشته
است ؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
17
34.0
34.0
34.0
کم
12
24.0
24.0
58.0
متوسط
10
20.0
20.0
78.0
زياد
8
16.0
16.0
94.0
خيلي زياد
3
6.0
6.0
100.0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره ..9. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب … طراحی معابر و میادین به منظور ایمنی عابرین
جدول شماره .9.. و نمودار شماره ..9. ، نشان مي دهد ، 34 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که شهرداری در حد خیلی کمی در طراحی معابر و میادین به منظور ایمنی عابرین نقش داشته است . 24 درصد این نقش شهرداری را در حد کم ، 20 درصد در حد متوسط ، 16 درصد در حد زیاد و 6 درصد در حد خیلی زیاد می دانند . به طور کلی به اعتقاد 58 درصد از پاسخ دهندگان شهرداری در طراحی معابر و میادین به منظور ایمنی عابرین در حد خیلی کم تا کم نقش داشته است .

نمودار شماره ..9. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب .. طراحی معابر و میادین به منظور ایمنی عابرین
6-3-4-بررسی سئوال ششم
6-به نظر شما راهداری در ایجاد گذر گاه عابرین پیاده تا چه حد موفق بوده است ؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
5
10.0
10.0
10.0
کم
21
42.0
42.0
52.0
متوسط
19
38.0
38.0
90.0
زياد
4
8.0
8.0
98.0
خيلي زياد
1
2.0
2.0
100.0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره ..10. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب . ایجاد گذر گاه عابرین پیاده
جدول شماره …10 و نمودار شماره .10.. ، نشان مي دهد ، 10 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که راهداری در حد خیلی کم یدر ایجاد گذر گاه عابرین پیاده موفق بوده است . 42 درصد این موفقیت راهداری را در حد کم ، 38 درصد در حد متوسط ، 8 درصد در حد زیاد و 2 درصد در حد خیلی زیاد می دانند . به طور کلی به اعتقاد 80 درصد از پاسخ دهندگان راهداری در ایجاد گذر گاه عابرین پیاده در حد کم تا متوسط موفق بوده است .

نمودار شماره …10 ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب .. ایجاد گذر گاه عابرین پیاده

7-3-4- بررسی سئوال هفتم
7-به نظر شما اورژانس تا چه حد در امداد و کمک رسانی به عابرین مصدوم موفق بود ؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
4
8.0
8.0
8.0
کم
14
28.0
28.0
36.0
متوسط
19
38.0
38.0
74.0
زياد
8
16.0
16.0
90.0
خيلي زياد
5
10.0
10.0
100.0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره .11.. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب . امداد و کمک رسانی به عابرین
جدول شماره ..11. و نمودار شماره ..11. ، نشان مي دهد ، 8 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که اورژانس در حد خیلی کمی در امداد و کمک رسانی به عابرین مصدوم موفق بوده اند . 28 درصد این موفقیت اورژانس را در حد کم ، 38 درصد در حد متوسط ، 16 درصد در حد زیاد و 10 درصد در حد خیلی زیاد می دانند . به طور کلی به اعتقاد 66 درصد از پاسخ دهندگان اورژانس در امداد و کمک رسانی به عابرین مصدوم در حد کم تا متوسط موفق بوده است .

نمودار شماره ..11. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب امداد و کمک رسانی به عابرین
8-3-4- بررسی سئوال هشتم
8-به نظر شما اورژانس تا چه حددر زمان مناسب در انتقال مصدومین نقش داشته است؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
3
6.0
6.0
6.0
کم
11
22.0
22.0
28.0
متوسط
24
48.0
48.0
76.0
زياد
11
22.0
22.0
98.0
خيلي زياد
1
2.0
2.0
100.0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره .12.. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب . زمان مناسب در انتقال مصدومین
جدول شماره .12.. و نمودار شماره ..12. ، نشان مي دهد ، 6 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که اورژانس در حد خیلی کمی در انتقال مصدومین در زمان مناسب نقش داشته است . 22 درصد این نقش اورژانس را در حد کم ، 48 درصد در حد متوسط ، 22 درصد در حد زیاد و 2 درصد در حد خیلی زیاد می دانند . به طور کلی به اعتقاد 70 درصد از پاسخ دهندگان اورژانس در انتقال مصدومین در زمان مناسب در حد متوسط تا زیاد نقش داشته است

نمودار شماره 12؛ توزيع گروه نمونه بر حسب زمان مناسب در انتقال مصدومین

9 -3-4- بررسی سئوال نهم
9-به نظر شما پلیس راهور تا چه حد در امر آموزش می تواند نقش داشته باشد ؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
0
0
0
0
کم
4
8.0
8.0
8.0
متوسط
7
14.0
14.0
22.0
زياد
20
40.0
40.0
62.0
خيلي زياد
19
38.0
38.0
100.0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره .13.. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب آموزش
جدول شماره .13.. و نمودار شماره .13.. ، نشان مي دهد ، 8 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که پلیس راهور در حد کمی در امر آموزش می تواند نقش داشته باشد . 14 درصد این نقش آموزشی راهور را در حد متوسط ، 40 درصد در حد زیاد و 38 درصد در حد خیلی زیاد می دانند . به طور کلی به اعتقاد 78 درصد از پاسخ دهندگان پلیس راهور در حد زیاد تا خیلی زیاد می تواند در امر آموزش نقش داشته باشد.

نمودار شماره 13 ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب آموزش

10-3-4- بررسی سئوال دهم
10-به نظر شما سیاست پلیس راهور در واگذاری آموزش و آزمون رانندگان به بخش خصوصی تأثیرگذار در کاهش تصادفات عابرین بوده است
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
14
28.0
28.0
28.0
کم
11
22.0
22.0
50.0
متوسط
13
26.0
26.0
76.0
زياد
10
20.0
20.0
96.0
خيلي زياد
2
4.0
4.0
100.0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره 14 توزيع گروه نمونه بر حسب واگذاری آموزش و آزمون رانندگان به بخش خصو صی
جدول شماره .14.. و نمودار شماره …14 ، نشان مي دهد ، 28 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که سیاست پلیس راهور در واگذاری آموزش و آزمون رانندگان به بخش خصوصی در حد خیلی کمی در کاهش تصادفات عابرین تأثیر گذار بوده است . 22 درصد این تأثیر را در حد کم ، 26 درصد در حد متوسط ، 20 درصد در حد زیاد و 4 درصد در حد خیلی زیاد می دانند . به طور کلی به اعتقاد 50 درصد از پاسخ دهندگان سیاست پلیس راهور در واگذاری آموزش و آزمون رانندگان به بخش خصوصی در حد خیلی کم تا کم در کاهش تصادفات عابرین تأثیر گذار بوده است.

نمودار شماره .14 توزيع گروه نمونه بر حسب . واگذاری آموزش و آزمون رانندگان به بخش خصوصی
11-3-4- بررسی سئوال یازدهم : به نظر شما پلیس راهور در ارتباط با جانمائی و نصب تجهیزات کنترلی ترافیک و تخلفات با شهرداری و راهداری مشارکت دارد ؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
5
10.0
10.0
10.0
کم
4
8.0
8.0
18.0
متوسط
14
28.0
28.0
46.0
زياد
17
34.0
34.0
80.0
خيلي زياد
10
20.0
20.0
100.0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره 15 ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب جانمائی و نصب تجهیزات کنترلی ترافیک و تخلفات
جدول شماره .15.. و نمودار شماره ..15. ، نشان مي دهد ، 10 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که پلیس راهور در ارتباط با جانمائی و نصب تجهیزات کنترلی ترافیک و تخلفات با شهرداری و راهداری در حد خیلی کمی مشارکت دارد. 8 درصد این مشارکت را در حد کم ، 28 درصد در حد متوسط ، 34 درصد در حد زیاد و 20 درصد در حد خیلی زیاد می دانند . به طور کلی به اعتقاد 62 درصد از پاسخ دهندگان پلیس راهور در ارتباط با جانمائی و نصب تجهیزات کنترلی ترافیک و تخلفات با شهرداری و راهداری در حد متوسط تا زیاد مشارکت دارد.

نمودار شماره 15. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب جانمائی و نصب تجهیزات کنترلی ترافیک و تخلفات

12-3-4- بررسی سئوال دوازدهم – به نظر شما معابر سطح شهرستان دماوند برای تردد وسایل نقلیه از عرض کافی برخوردار هستند ؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
21
42.0
42.0
42.0
کم
17
34.0
34.0
76.0
متوسط
11
22.0
22.0
98.0
زياد
1
2.0
2.0
100.0
خيلي زياد
0
0
0
0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره.16 ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب عرض معابر
جدول شماره .16.. و نمودار شماره .16.. ، نشان مي دهد ، 42 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که معابر سطح شهرستان دماوند برای تردد وسایل نقلیه در حد خیلی کمی از عرض کافی برخوردار هستند. 34 درصد این تعریض معابر را در حد کم ، 22 درصد در حد متوسط و 2 درصد در حد زیاد می دانند . به طور کلی به اعتقاد 76 درصد از پاسخ دهندگان معابر سطح شهرستان دماوند برای تردد وسایل نقلیه در حد خیلی کم تا کم از عرض کافی برخوردار هستند.

نمودار شماره 16 ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب …عرض معابر
13 -3-4- بررسی سئوال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، راهنمایی و رانندگی، امام خمینی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده