پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، راهنمایی و رانندگی، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

.

فصل4

1-4- مقدمه :
در این فصل ابتدا به تجزیه و تحلیل تصادفات بر اساس تعداد170 فقره در سال های 1391و1392 شهرستان دماوندپرداخته شد وبعد از آن به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پژوهش پرداخته می شود در بخش اول با استفاده از آمار توصیفی وضعیت کلی نمونه (جامعه ) مورد مطالعه و توصیف خواهد گشت و به دنبال آن با استفاده از آمار استنباطی به تحلیل و بررسی سئوال های تحقیق و در نهایت نتیجه گیری در مورد آنها پرداخته خواهد شد .
1-1-4-تجزیه و تحلیل تصادفات عابرین پیاده در سالهای 1391و1392 بر اساس تعداد 170فقره کروکی ثبت شده توسط پلیس راهور شهرستان دماوند
آمارتصادفات پلیس راهور دماوند 1391- 1392
2 -1-4- جمع کل تصادفات 1391
تعداد تصادفات فوتی : 15فقره- تعداد تصادفات جرحی : 78 فقره – تصادفات خسارتی : 490 فقره
3 -1-4- جمع کل تصادفات 1392
تعداد تصادفات فوتی : 19 فقره – تصادفات جرحی :92 فقره – تصادفات خسارتی : 506 فقره
4 -1-4- جمع کل تصادفات 1391و 1392
جمع کل تصادفات سال 1391-1392 : 1200 فقره
جمع کل تصادفات فوتی سال 1391-1392 : 34 فقره
جمع کل تصادفات جرحی سال 1391-1392 : 170فقره
جمع کل تصادفات خسارتی سال 1391-1392 : 996 فقره
جمع کل تصادفات عابرین پیاده در سال 1391 :78 فقره
جمع کل تصادفات عابرین پیاده در سال 1392 :92 فقره
جمع کل تصادفات عابرین پیاده در سال 1391 و1392 : 170فقره
5-1-4- تعداد تصادفات بر اساس سن راننده :
سن 20-30 سال
سن 30-50 سال
سن 50-70 سال
سن 70 سال به بالا
79
73
12
6
امار فوق نشان می دهد رانندگان جوان و میانسال بیشترین تصادفات عابرین پیاده را مرتکب شده اند
6-1-4- تعداد تصادفات بر اساس سن عابر پیاده :
سن 1-10 سال
سن 10-20
سن 20-30
سن 30-50
سن 50-70
سن 70به بالا
15
27
64
34
15
14
فراوانی در سنین جوانی 20تا30سال و میانسالی 30تا 50سال و کهنسالی بیشتر بوده است .
مرد
زن
106
65
7-1-4- تعداد تصادفات بر اساس جنسیت :
فراوانی تصادفات عابرین پیاده در مرد ها بیشتر از زنان بوده است
8-1-4- تعداد تصادفات بر اساس علت تصادف :
عدم توجه به جلو
حرکت با دنده عقب
تخطی از سرعت
دور زدن در محل ممنوع
قصور سازمانها
123
9
8
2
9

عدم رعایت فاصله عرضی
عدم رعایت نکات ایمنی
سایر علل عابرمقصر
6
5
3 5
بیشترین علت تصادفات در شهرستان دماوند عدم توجه به جلو بوده است. علت استفاده رانندگان از وسایل جانبی مانند تلفن همراه و حواس پرتی (توجه به مغازه ها و تابلو های تبلیغاتی )می باشد .

9-1-4- تعداد تصادفات بر اساس روشنایی محل
روز
شب
109
61
فروانی تصادفات در روز بیشتر بوده و انهم بعلت تردد عابرین در روز ها بیشتر است .زیرا بواسطه اینکه اکثر عابرین در روز جهت خرید و یا مراجعه به محل کار تردد دارند
10-1-4- تعداد تصادفات بر اساس ساعت تصادف :
6- 8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22
22-24
8
15
24
38
25
10
25
19
6
فراوانی تصادفات بر اساس ساعت تصادف از ساعت 10صبح تا 16 عصر6عصر تا 22 شب بوده که نشان حضور رانندگان و عابرین در سطح معابر جهت انجام امورات خود بوده است . و امار فوق نشانگر عدم حضور موثر گشت های پلیس راهور در نقاط پر تردد است .
11-1-4- تعداد تصادفات بر اساس معبر محل تصادف :
تقاطع
کوچه
خیابان
بلوار
میدان
جاده
16
16
26
84
11
7
بیشترین فراوانی تصادفات در بلوار ها و تقاطع ها و میادین امام خمینی و17شهریور بعلت عدم طراحی هندسی مناسب و کوچه ها بعلت عرض کم بوده است . با توجه به اینکه دو محور ترانزیتی شمال کشور از حوزه درون شهری دماوند عبور می کند . در دو بلوار ایت اله خامنه ای دماوند و بلوار امام خمینی رودهن بیشترین تصادفات عابرین به دلایل ذیل بوقوع پیوسته است :1- عدم جان پناه برای عابرین پیاده در کل مسیر 2- عدم وجود گذر گاه های ایمن 3- عدم پل های عابرین پیاده مکانیزه و حتی معمولی 4- عدم نرده های حایل جهت جلوگیری از تردد عابرین در عرض بلوار
12-1-4- تعداد تصادفات بر اساس کاربری محل تصادف :
مناطق مسکونی
مناطق غیر مسکونی
163
6
با توجه به حوزه شهری بیشترین ترددها در مناطق شهری انجام گرفته است
13-1-4- تعداد تصادفات بر اساس وضعیت حرکت عابر :
حرکت عابر در عرض خیابان
حرکت عابر در طول خیابان
عابر ایستاده کنار معبر
130
28
12
بعلت عدم تجهیزات لازم برای تردد عابرین و پیاده رو های نامناسب بیشتر عابرین از عرض خیا بان عبور نموده اند . و این نشان از قصور شهرداری در نصب تجهیزات لازمه دارد .
14-1-4- تعداد تصادفات بر اساس نوع وسیله نقلیه :
سایر وسایل نقلیه
سواری پراید
سواری سمند
وسایل نقلیه سنگین
سواری l90
وانت نیسان
وانت پیکان
سواری پژو
سواری پیکان
موتورسیکلت
13
11
29
14
12
8
14
31
19
19
بیشترین وقوع در بین سواری های شخصی بواسطه عدم ایمنی وسایل فوق بوده است .
15-1-4- تعداد تصادفات بر اساس علل اولیه تصادف :
لزوم آموزش بیشتر رانندگان توسط مسئولین
عدم احساس مسئولیت اجتماعی و فردی
123
47
بیشترین فراوانی در عدم آموزش رانندگان در کروکی ها قید گردیده است که این امر اهمیت توجه به آموزش توسط متولیان مربوطه را نشان می دهد.
16-1-4- تعداد تصادفات بر اساس عامل انسانی :
بی توجهی به مقررات
عجله وشتاب بیمورد
38
132
عجله و شتاب بیمورد بیشترین فروانی بوده که نقش عامل انسانی در وقوع تصادفات را نشان میدهد.
17-1-4- تعداد تصادفات بر اساس علت قضایی :
بی احتیاطی
بی مبالاتی
143
27
بیشترین فراوانی در اثر بی احتیاطی رانندگان بوده است که نشان از عدم توجه انها به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است .
18-1-4- تعداد تصادفات بر اساس نوع گواهینامه راننده :
گواهینامه ب-1
گواهینامه پایه دوم
گواهینامه پایه یکم
فاقد گواهینامه
54
77
11
28
بیشترین وقوع تصادفات مربوط به رانندگان دارای گواهینامه پایه دوم و ب-1 است که این امار نشانگر عدم آموزش در آموزشگاه های رانندگی است . تاثیر آموزش به خوبی مشهود است .
19-1-4- تعداد تصادفات بر اساس وضعیت تابلو و علائم :
معبر دارای تابلو وعلائم است
معبرفاقد تابلو وعلائم است
77
93
در اکثر معابر ی که تصادفات در آنها به وقوع پیوسته است . برابر کروکی ترسیمی فاقد تابلو و علائم هشدار دهنده برای رانندگان بوده اند . که این امر نشان دهنده عدم توجه شهرداری و راهداری به نصب تجهیزات و تابلو وعلائم است که نقش سازمانها به خوبی مشهود است.
2-4- تجزیه و تحلیل بر اساس جامعه آماری
1-2-4- توصیف داده ها : در این قسمت با استفاده از شاخص های آماری و جداول توزیع فراوانی به نتایج حاصل از تحقیق پرداخته میشود
2-2-4- بررسي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان: در ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان اعم سن ،جنس ، وضعیت تاهل و ميزان تحصيلات در نظر گرفته شده است
3-2-4- سن :
گروه سني
تعداد پاسخ هاي معتبر
ميزان درصد

20 تا 30 ساله
31 تا 40 ساله
41 تا 50 ساله
بالاتر از 50 سال

50
42
42
12
4
جدول …1 ، توزيع گروه نمونه بر حسب گروه سني پاسخ دهندگان
جدول شماره …1 و نمودار شماره ..1. ؛ نشان مي دهد 42 درصد از پاسخ دهندگان در گروه سني 20 تا 30 سال ، 42 درصد در گروه سني 31 تا 40 سال ، 12 درصد در گروه سني 41 تا 50 سال و 4 درصد در گروه سني بالاتر از 50 سال قرار دارند.

نمودار .1.. ، توزيع گروه نمونه بر حسب گروه سني پاسخ دهندگان
جنسیت
تعداد پاسخ هاي معتبر
ميزان درصد

مرد
زن

50
74
26
4-2-4 ـ جنسیت جدول 2 ـ توزيع گروه نمونه آماری بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان
جدول شماره 2 در بالا و نمودار شماره 2 در زیر نشان می دهد 74 درصد از حجم نمونه آماری این تحقیق مرد و 26 درصد دیگر آن زن می باشند.

نمودار 2 ـ توزيع گروه نمونه آماری بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان
5-2-4- وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
تعداد پاسخ هاي معتبر
ميزان درصد

متاهل
مجرد

50
84
16
جدول 3 ـ توزيع گروه نمونه بر حسب وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
جدول شماره ..3. و نمودار شماره …3 ؛ نشان مي دهند84 درصد از پاسخ دهندگان متاهل و 16 درصد از پاسخ دهندگان مجرد هستند .

نمودار ….3 ـ توزيع گروه نمونه بر حسب وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
6-2-4 ـ ميزان تحصيلات
ميزان تحصيلات
تعداد پاسخ هاي معتبر
ميزان درصد

سیکل
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد

50
6
16
22
48
8
جدول ..4. ، توزيع گروه نمونه بر حسب ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان
جدول شماره .4.. و نمودار شماره .4.. ؛ نشان مي دهد ميزان تحصيلات 6 درصد از پاسخ دهندگان
سیکل ، 16 درصد ديپلم ، 22درصد فوق ديپلم ، 48 درصد ليسانس و8 درصد فوق ليسانس است.

نمودار .4.. ، توزيع گروه نمونه بر حسب ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان

3-4- استنباط از داده ها 1 -3-4- بررسی سئوال اول :
1-به نظر شما تا چه اندازه سازمان های دخیل در ترافیک ( شهرداری ، راهداری ، اورژانس ، پلیس راهنمایی و رانندگی ، هلال احمر ) در کاهش تصادفات عابرین پیاده نقش دارند ؟
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
خيلي کم
0
0
0
0
کم
1
2.0
2.0
2.0
متوسط
4
8.0
8.0
10.0
زياد
11
22.0
22.0
32.0
خيلي زياد
34
68.0
68.0
100.0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره ..5. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب .سازمان های دخیل در ترافیک
جدول شماره .5.. و نمودار شماره 5… ، نشان مي دهد ، 2 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که سازمان های دخیل در ترافیک در کاهش تصادفات عابرین پیاده نقش کمی دارند . 8 درصد این تأثیر را در حد متوسط ، 22 درصد در حد زیاد و 68 درصد در حد خیلی زیاد می دانند . به طور کلی به اعتقاد 90 درصد از پاسخ دهندگان میزان تأثیر سازمان های دخیل در ترافیک در کاهش تصادفات عابرین در حد زیاد تا خیلی زیاد است

نمودار شماره ..5. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب . سازمان های دخیل در ترافیک
2-3-4- بررسی سئوال دوم
2 ـ به نظر شما کدام یک از سازمان های دخیل در ترافیک و حمل و نقل ( شهرداری ،راهداری ،اورژانس ، پلیس راهنمایی و رانندگی ، هلال احمر ) در کاهش تصادفات عابرین پیاده نقش بیشتری دارند
ميزان
فراواني
درصد فراواني
درصد پاسخ هاي صحيح
درصد تجمعي
راهداری،شهرداری
14
28.0
28.0
28.0
وزارت بهداشت و درمان
0
0
0
28.0
پلیس راهور
8
16.0
16.0
44.0
هلال احمر
1
2.0
2.0
46.0
همه موارد
27
54.0
54.0
100.0
مجموع
50
100.0
100.0

جدول شماره .6.. ؛ توزيع گروه نمونه بر حسب .نقش سازمان های دخیل در ترافیک
جدول شماره ..6. و نمودار شماره .6.. ، نشان مي دهد ، 28 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که سازمان های راهداری و شهرداری در کاهش تصادفات عابرین پیاده نقش بیشتری دارند . 16 درصد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، عابر پیاده، حمل و نقل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، کمک رسانی، اصلاح هندسی