پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پرسش نامه، پلیس راهور، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ویلیام هادون (1973) سیستم حمل ونقل ترافیک را به عنوان یک سیستم بدون طراحی وبدون برنامه (انسان- ماشین ) معرفی و اعلام کرد که این سیستم نیاز به درک و فهم رفتاری نظام مند دارد . او ماتریسی را معرفی کرد که در حال حاضر به عنوان ماتریس هادون معروف است که در آن تعامل سه مولفه انسان ،وسیله نقلیه ،و محیط راه نشان داده شده است . (جدول 1) . همچنین سه مرحله را برای تصادف مطرح کرده است که عبارتند از :1- مرحله قبل از تصادف 2- مرحله هنگام تصادف 3- مرحله پس از تصادف ، مدل سیستم دینامکی هادون این فرصت را ایجاد می کند که چه مداخلاتی می توان عوامل رفتاری ،عوامل مربوط به راه و عوامل مربوط به وسایل نقلیه که بر تعداد و شدت تصادفات موثر هستند را بررسی کرد

مراحل
عوامل

انسان
تجهیزات ووسیله نقلیه
محیط و راه
قبل از تصادف
پیشگیری از وقوع تصادف
اموزش و فرهنگ سازی،اعمال قوانین مقررات
مدیریت سرعت ،چراغها ،ترمز ،کارکرد خوب ،معاینه فنی
طراحی راه–محدودیت های سرعت ،تسهیلات ،برای عابرین
هنگام تصادف
پیشگیری ازصدمات به هنگام تصادف
کنترل صدمات و جراحات
محافظت از سر نشینان ،سایر تجهیزات ایمنی طراحی پیشگیرانه از تصادف
تجهیزات کنار جاده محافظ در برابرتصادف
بعد از تصادف
ادامه حیات
مهارت های کمک های اولیه و دسترسی به مراکز درمانی
سهولت در مهار آتش
تسهیلات امداد و نجات راه (امداد رسانی جاده ای )
جدول شماره 1 – ماتریس هادون

3-16-2- مدل مفهومی تحقیق :

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

1-3- مقدمه
سوانح رانندگی از مرگبار ترین فجایع انسانی محسوب می شوند که همه ساله 2/1 میلیون مرد ،زن و کودک را در سراسر جهان در کام مرگ فرو می برند.صد ها هزار تن نیز به قدر ی صدمه می بینند که برا ی همیشه دچار معلولیت می گردند.قسمت اعظم این سوانح در کشورهای در حال توسعه روی می دهد و قربانیان این حوادث عابران پیاده ،موتور سواران ،دوچرخه سواران هستند . باوجود این وضعیت نابهنجار می توان از تجارب و دانش امروز در جهت انجام اقداماتی کار آمد درجنبه ا ی مختلف سود برد به نحویکه از مرگها و معلولیتهایی این چنین عبث و رنج ناشی از آنها جلوگیری نمود.در حال حاضر ،برنامه ها و خط مشهای خاصی برا ی جلوگیری از تصادفات و سوانح در سطح معابر وجود دارد.از جمله آنها می توان به مواردی نظیر قوانین و مقررات در خصوص میزان سرعتهای مجاز ،استفاده از کلاه و کمر بند ایمنی ،مراعات حقوق عابرین پیاده و دوچرخه سوار و نظایر آن اشاره کرد.در همین راستا ،چنانچه دولتها و نهادهای مربوطه فعالیتهای خود را در خصوص بهبود و ارتقاء امنیت راه ها متمرکز نمایند می توان دنیایی نو بنا ساخت. ،صدها سازمان و نهاد در سراسر جهان میزبان مراسم و رویدادهایی خواهند بود که به رشد آگاهی افراد در زمینه سوانح رانندگی و جاده ها و تلفات ناشی از آن ،آثار سوء آنها و خسارت هنگفتی که به جامعه وارد می آورند ،می انجامد. در خلال این مراسم به اعتلای شعار لزوم پیشگیری از این حوادث نیز پرداخته می شود.
2-3 – روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای از ابزار ، قواعد و راه های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیتها ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات می باشد . (خاکی ،1378: 20 )هر تحقیق، فرآیندی علمی و هدفمند است که طی آن پژوهشگر تلاش می کند تا برای یک مسئله پاسخی نظری پیدا کند و یا برای حل یک مشکل واقعی در عمل راهکارهایی را بیابد. (کشفی ،شرافتی ،1392: 40) از ان جایی که هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر برتصادفات عابرین پیاده در شهرستان دماوند می باشد . بنابر با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده گردیده است.بدین صورت که با روش کتابخانه ای به منظور تهیه ادبیات و مبانی نظری و از طریق پیمایشی اقدام به جمع آوری دیدگا ههای کارشناسان امر راهنمایی و رانندگی نموده و سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این تحقیق عوامل مؤثر بر تصادفات عابرین پیاده را با استفاده از نظر کلیه کارشناسان پلیس راهور دماوند و کارشناسان سازمانهای دخیل در ترافیک از جمله راهداری ،اورژانس ،شهرداری ،هلال احمر را مورد بررسی قرارداده ایم. در مجموع از نظر 50 نفر از کارشناسا ن استفاده گردیده است.
برای گردآوری داده ها بعد از اینکه پرسشنامه آماده شد باید آن را بین کارشناسان توزیع می کردیم. از آنجا که تکمیل پرسشنامه بسیار مهم بوده با هماهنگی های بعمل آمده شخصادر محل حاضر شده و موضوع و سوالات را بصورت واضح توضیح داده ایم.. پژوهش پیمایش یکی از روش های گرد اوری ،تنظیم و تحلیل داده ها است . از این رو می توان گفت که پیمایش عبارت از جمع اوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و بعنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه وتحلیل روابط بین برخی متغیر ها صورت می پذیرد. پیمایش معمولا در مقیاس وسیع انجام می شود .ونقطه مقابل تجربیات آزمایشگاهی است که هدف آن تمرکز بیشتردر مقیاس کوچک تر است . از خصوصیات این روش این است که خود محقق مبادرت به تولید اطلاعات را از نمونه اماری جمع اوری نموده و در سطح معناداری مناسب نتایج را به جامعه اماری تعمیم می دهد . بدین ترتیب هدف پژوهش پیمایشی آن است که با مقایسه دقیق ویژگیهای مختلف به استنباط عالی نایل آید . پیمایش دارای دو نوع کلی است :1- توصیفی 2- تحلیلی
اگر روشهای تحقیق را به دو دسته کلی روشهای آزمایشی که در آنها محقق از طریق کنترل متغیر های وابسته و مستقل قصد شناخت وکشف روابط علت و معلولی بین پدیده ها دارد و روش غیر آزمایشی که در آنها محقق هیچگونه دخل و تصرفی در متغیر ها نداشته وتنها به بررسی متغیرها و شناخت چگونگی روابط می پردازد تقسیم کنیم می توان گفت که تحقیق حاضر از نوع مطالعات غیر آزمایشی یا بطور دقیق تر از جمله پژوهش های توصیفی است .این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی وبه لحاظ نوع تحقیقی توصیفی است که محقق در صدد شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاده می باشد . ابزار روش تحقیق باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را جمع آوری و از طریق این داده ها به تجزیه و تحلیل فرضیه های مورد نظر خود بپردازد.
1-2-3ـ تعيين پايايي پرسشنامه :
ابزار پايا يا معتبر ابزاري است که از خاصيت تکرارپذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشد .براي آزمون پايايي پرسشنامه ها از روش محاسبه آلفاي کرونباخ استفاده شده است .ضريب آلفاي کرونباخ يک روش اعتباريابي است که همساني دروني آزمون را ارزشيابي مي کند و نشان مي دهد که سوالهاي آزمون تا چه اندازه توانايي دارد خصيصه واحدي را اندازه گيري نمايند . ضريب آلفاي کرونباخ با استفاده از رابطه زير محاسبه مي شود :
Ra=y/y-1[1- ∑si^2/s^2]و به وسيله نرم افزار spss که در آن: تعداد سوالات پرسش نامه si^2: واريانس سوال s^: واريانس آزمون است. براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا واريانس نمره هاي هر سوال و سپس واريانس کل پرسشنامه محاسبه مي گردد جهت تعيين پايايي در اين تحقيق بعد از طراحي پرسشنامه تعداد 15 پرسشنامه بين حجم نمونه توزيع گرديد و ميزان پايايي اندازه گيري بدست آمده برابر56/70 باشد .با توجه به اينکه ميزان پايايي بالاتراز.70درصد قابل قبول مي باشد ، محقق پرسشنامه هاي خود را بين جامعه آماري توزيع و بعد از جمع آوري پرسشنامه مجدداً پايايي اندازه گيري گرديدکه مقدار نهايي پايايي برابر 80/71./ تعيين گرديد .
3-3- جامعه آماری: بر اساس فرم کام کروکی تصادفات عابرین پیاده و اسنادومدارک موجود انجام می پذیرد جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه تصادفات عابرین پیاده شهرهای دماوند و رودهن در سال 1391و1392 که برابر با تعداد 170فقره تصادفات منجر به فوت و جرح عابرین است .
4-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه
با توجه به اینکه در این پژوهش کل فروانی تصادفات عابرین پیاده شهرستان دماوند مد نظر است .روش نمونه با توجه به فرمول کوکران از کارشناسان ترافیک وهلال احمر وشهرداری هاویا جدول مورگان استفاده می گردد
5-3- ابزار جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه به اسناد و مدارک موجود در زمینه تصادفات عابرین پیاده جمع آوری شده است . این اسنادو مدارک مورد مراجعه شا مل گزارشات و کروکی های ترسیم شده توسط کار شناسان تصادفات پلیس راهور شهرستان دماوند و گزارشات پزشکی قانونی در خصوص آمار جرح ویا فوت عابرین پیاده ، و استفاده از کتب تالیف شده در خصوص وسایل نقلیه و حمل ونقل وترافیک و مقالات ارائه شده در زمینه آموزش تصادفات و اصول هندسی راه و طراحی آنها و تجهیزات ترافیکی و استفاده از پایان نامه های تصادفات عابرین پیاده ، و بررسی میدانی به منظور جمع آوری اطلاعات بوده است . این پژوهش بر اساس پرسشنامه محقق ساخته انجام می پذیرد ودرتنظیم پرسشنامه از کارشناسان راهور،راهداری، شهرداری، هلال احمر، اورژانس استفاده می گردد.
6-3- نحوه جمع آوری اطلاعات
محقق با مراجعه به سوابق و پرونده های تصادفات بو قوع پیوسته عابرین پیاده با وسایل نقلیه در سطح شهرهای دماوند و رودهن ، و از طریق بررسی گزارشات و کروکی های کارشناسان پلیس راهور و استخراج اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات مربوط به سازمانهای دخیل در ترافیک و وضعیت معابر محل وقوع تصادف و اطلاعات مربوط به نواقص راه ها و وسایل نقلیه تصادفی و چگونگی وضعیت جسمانی رانندگان از قبیل وضعیت جسمانی،اخلاقی، خصوصیات فنی،آموزش ، گواهینامه رانندگان ، سن و جنسیت عابرین و رانندگان و تجهیزات و علائم راه ها و علل قضایی و علل فنی . نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام نموده است .
7-3-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
پس از تعیین چهار چوب کلی مسئله تحقیق و شناسایی کلید واژه های اصلی در اولین مرحله اقدام به مطالعه پژوهشهای انجام شده در چهار چوب نظریه تحقیق در حوزه تصادفات عابرین پیاده وهمچنین عوامل تاثیرگذار بر تصادفات عابرین پیاده انجام می گیرد . جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع وپیشینه تحقیق از طریق مطالعات کتاب خانه ای ،اسنادی ، پایان نامه ها ، مقالات ، پرسشنامه با کارشناسان ترافیک و پایگاه اطلاعاتی می باشد .روش تجزیه وتحلیل مورد استفاده در این تحقیق علاوه بر شیوه های آمار استنباطی وتوصیفی و نرم افزار SPSS استفاده می .برای جمع آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از پرسش نامه بعنوان ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت . پرسش نامه این پژوهش با توجه به سازه های مدل و با استفاده از معیارهاومقیاسهای استفاده شده در پرسش نامه های استاندارد در تحقیقات مشابه و پس از آزمون واصلاحات لازم و تطبیق آن با شرایط پلیس راهور به گونه ای طراحی شده که پاسخگویان گرایش خود را در رابطه با عوامل تاثیر گذار در تصادفات عابرین پیاده بیان می کند .گزینه ها بر مبنای طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا موافقم، موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کاملا مخالفم )تهیه خواهد شد و پرسش نامه ها بصورت حضوری بین کارشناسان راهور ، شهرداری ، راهداری ، اورژانس وهلال احمرتوزیع گردید.
8-3- قلمرو زمانی ومکانی تحقیق
با توجه به اینک از 5شهر تابعه شهرستان دماوند ،2شهر در حوزه درونشهری است و رسیدگی به تصادفات این دو شهر توسط پلیس راهور صورت می پذیرد . سعی شد که از نظر قلمرو مکانی این دو شهر یعنی دماوند ورودهن از نظر تصادفات عابرین پیاده مورد بررسی قرار گیرند . وهمچنین تحقیق حاضر از نظر زمانی در محدوده سالهای 1391و1392 مورد بررسی قرار گرفته است .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، عابر پیاده، حمل و نقل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، کمک رسانی، اصلاح هندسی