پایان نامه ارشد رایگان درمورد سلسله مراتب، روش TOPSIS، دانشکده اقتصاد، عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

است. هدف از اين پژوهش ايجاد يک رويکرد جديد بر اساس فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و روش امتيازي متوازن براي ارزشيابي واحد IT در يک صنعت توليدي مورد مطالعه مي باشد. در اين پژوهش براي هر چشم انداز کارت امتيازي متوازن شاخص هاي عملکرد تعيين شده و به منظور تحمل ابهام و عدم اطمينان، فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي پيشنهاد شده است. در اين پژوهش درجه اهميت هر يک از مناظر 4 گانه کارت امتيازي متوازن و هم چنين وزن هر يک از شاخص هاي عملکرد با استفاده فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي و بر اساس اعداد فازي مثلثي محاسبه شده است. از نتايج اين پژوهش يک راهنماي عمل در مورد استراتژي هاي بهبود عملکرد واحد، در اختيار واحدهاي IT در صنعت مورد مطالعه قرار مي دهد (حق شناس و همکاران، 1386).
در راستاي نيل به اهداف استراتژيک سازمان، مطالعه اي با ترکيب مدل کارت امتيازي متوازن، به عنوان يک روش برنامه ريزي و اجراي استراتژي و پروژه هاي شش سيگما، به عنوان برنامه هاي براي پياده سازي استراتژي ها، مدلي ارائه کرده است. بدين صورت که از تحليل محيطي و تدوين استراتژي آغاز و با شناسايي فرآيندهاي سازمان و اتصال شاخص هاي آنها به شاخص هاي عملكردي و استراتژيك، به تعريف و اجراي پروژه هاي شش سيگما مي پردازد (رنگرز و همکاران، 1385).
ارائه مدل تعيين كننده پيش نيازهاي فناوري اطلاعات براي اجراي كارت امتيازي متوازن عنوان پژوهش ديگري است که در راستاي بکارگيري کارت امتيازي متوازن انجام شده است. در اين پژوهش مطرح شده است که يکي از مهم ترين عوامل موثر در پياده سازي موفق هر سيستم مديريتي، زير ساختار اجرايي لازم از بعد فناوري اطلاعات است. سيستم کارت امتيازي متوازن نيز به عنوان يک سيستم مديريتي، از اين قاعده مستثني نيست. از طرفي با توجه به افزايش کاربرد اين سيستم، بررسي زيرساختار اجرايي فناوري اطلاعات مربوط، گامي در جهت اجراي موفقيت آميز اين سيستم در سازمان ها خواهد بود. مدل توسعه داده شده در اين مقاله با عنوان «فناوري اطلاعات/کارت امتيازي متوازن» در قالب يک ماتريس 5×7 به بررسي پيش نيازهاي فناوري اطلاعات در مراحل مختلف پياده سازي کارت امتيازي متوازن مي پردازد. 7 سطر اين ماتريس شامل مقدمات، برنامه ريزي پروژه، ساخت مدل، اجراي فني، انسجام سازماني، انسجام فني و عمليات، به منظور پياده سازي کارت امتيازي متوازن است. ستون ها نيز که ابعاد فناوري اطلاعات را بررسي مي کنند شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه، داده و منابع انساني مي باشد. به عبارتي ديگر هر درايه از اين ماتريس نمايان گر پيش نياز اجرايي سيستم کارت امتيازي متوازن در يک مرحله خاص و يک بعد مشخص است. افزون بر آن اين مدل به اندازه گيري ميزان آمادگي سازمان ها در رابطه با پياده سازي کارت امتيازي متوازن نيز مي پردازد. مدل به دست آمده با استفاده از متغيرهاي فازي و الگوريتم مربوط به اندازه گيري ميزان آمادگي سازمان ها براي اجراي سيستم کارت امتيازي متوازن مي پردازد. لازم به يادآوري است که استفاده از متغيرهاي فازي ميزان دقت سيستم محاسبه ميزان آمادگي سازمان در اجراي سيستم کارت امتيازي متوازن را افزايش داده و موجب حصول نتايج بهتري مي شود (مانيان و همکاران 1385).
ارزيابي فضاي كسب و كار صنعتي ايران در حمايت از بخش خصوصي با رويكرد كارت امتيازي متوازن عنوان تحقيقي است که با استفاده از مدل BSC و منطق فازي انجام شده است. در اين پژوهش هدف استفاده از يك رويكرد تلفيقي از تحليل سلسله مراتبي فازي و كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي فضاي كسب و كار صنعتي در ايران مي باشد. در بخش نخست وضعيت موجود و مطلوب فضاي كسب و كار در ايران بررسي و در ادامه نتايج مطالعات موسسه مطالعات اقتصادي بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن در چهارجنبه؛ مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي، و رشد و يادگيري دسته بندي و تحليل مي گردند. شاخص هاي استخراجي پس از تحليل وضعيت موجود فضاي كسب و كار ايران و چالش هاي پيش روي اين بخش، با تحليل فرآيند سلسله مراتبي فازي وزن دار گرديده و متناسب با آنها راهبردهايي براي توانمندسازي بخش خصوصي با نظرخواهي از خبرگان طراحي و 62 راهبرد كلان شناسايي و سپس جهت انتخاب موثرترين راهبردها از روش TOPSIS جهت اولويت بندي استفاده و با نظرخواهي در نهايت 16 راهبردكلان انتخاب گرديد. متناسب با راهبردهاي فوق راهكارهاي اجرايي و عملياتي با مصاحبه با خبرگان و مطالعات كتابخانه اي استخراج و به علت حجم بالاي اين راهكارها جهت شناسايي موثرترين راهكارها، خبرگاني از سازمان هاي توسعه اي وابسته به وزارت صنايع و معادن انتخاب (در مجموع 30 نفر از هر سازمان 5 نفر) و با طراحي پرسشنامه هايي مهم ترين راهكارها با بيشترين جامعه آماري و قابل اجرا كه در مجموع 64 راهكار كلان بوده، انتخاب گرديد (جعفري و همکاران، 1389) .
ارزيابي نظام مديريت عملکرد کارکنان بيمارستان اميرالمومنين (ع) سمنان با استفاده از روش کارت امتيازي متوازن عنوان پژوهش ديگري است که با استفاده از روش BSC انجام شده است. اين مطالعه به ارزيابي نظام مديريت عملکرد کارکنان در بيمارستان اميرالمومنين (ع) سمنان در طي سه سال استقرار اين نظام در اين بيمارستان پرداخته است. جهت ارزيابي از روش کارت امتيازي متوازن استفاده شده که در چهار محور: مشتريان، فرايندهاي درون سازماني، محور مالي، و رشد و نوآوري، نتايج حاصل را از طريق تخصيص امتياز ارزيابي مي کند. محور مشتريان شامل اهداف افزايش رضايت بيماران،کاهش شکايات و افزايش انگيزه کارکنان مي باشد. محور فرايندهاي درون سازماني شامل اهداف افزايش سطح بهره وري و کيفيت خدمات ارايه شده، محور مالي شامل اهداف پرداخت مبتني بر عملکرد و کاهش هزينه ها، محور رشد و نوآوري نيز شامل اهداف افزايش سطح آگاهي پرسنل، ارتقا سطح تحصيلي و افزايش ميزان ثبات کارکنان مي باشد (براتي و همکاران، 1385).
در تحقيقي با استفاده از کارت امتيازي متوازن به ارزيابي عملکرد مراکز رشد پرداخته شده است. در اين مقاله سعي شده تا روشي منطبق با ويژگي هاي اين مراکز جهت مديريت و ارزيابي مراکز رشد ارايه گردد. مدل به کار گرفته شده، کارت امتيازي متوازن مي باشد که با تاکيد بر وجوه آن که عبارتند از: مالي، مشتريان (شرکت هاي مستقر در مراکز رشد)، فرآيندهاي ارايه خدمات در مرکز رشد و رشد و يادگيري کارکنان مراکز رشد. ابتدا معيارهاي موثر در ارزيابي عملکرد مراکز رشد شناسايي شده است و سپس با استفاده از روش TOPSIS به ارايه روشي جهت ارزيابي مراکز رشد به عنوان يک سازمان دولتي غيرانتفاعي پرداخته شده است (صفري و همکاران، 1385).
در تحقيق ديگري به بحث در مورد اندازه گيري عملكرد در زنجيره عرضه پرداخته شده است. براي سنجش ميزان موفقيت و يافتن نقاط ضعف يك زنجيره تامين و در نتيجه مديريت صحيح آن ، از مدل کارت امتيازي متوازن بهره گرفته شده است. اين تحقيق به شناسايي معيارهاي ارزيابي عملكرد زنجيره عرضه و پياده سازي عملي آن مي پردازد. .(شيدايي،1380)
علاوه بر موارد گفته شده در جدول 2-2 به مرور برخي از تحقيقات انجام شده در حوزه کارت امتياز متوازن پرداخته مي‌شود.

جدول 2-2 مرور برخي از تحقيقات انجام شده
رديف
عنوان
نوع نوشتار
سال انتشار
محقق
1
طراحي مدل رياضي ارزيابي شرکت‌هاي کاشي و سراميک استان يزد رويکرد ترکيبيBSC و تحليل پوششي داده‌ها
پايان نامه کارشناسي ارشد – دانشگاه تربيت مدرس- دانشکده علوم انساني و مديريت
1389
محمد زارعي
2
ارزيابي عملکرد خدمات الکترونيکي ارائه شده در بانک هاي دولتـي منتخب استان فارس با رويکرد BSC فـازي
پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه يزد- دانشکده مديريت
1388
ياسر اميري
3
بهبود سطح تعالي سازمانهاي پژوهشي با استفاده از رتبه‌بندي ‌استراتژيها در كارت امتيازي متوازن و پياده‌سازي در پژوهشكده صنايع هوايي
پايان نامه کارشناسي ارشد- دانشگاه پيام نور استان تهران*دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادي –
1389
علي صادقي
4
شناسايي عوامل اثرگذار بر آمادگي سازمان جهت پياده‌سازي کارت امتيازي متوازن (BSC)
پايان نامه کارشناسي ارشد- دانشگاه امام صادق عليه اسلام – دانشکده مديريت و معارف اسلامي –
1388
مجتبي هدايتي نيا
5
بررسي ميزان سنجش رضايتمندي مشتريان بانک صادرات ايران بر اساس مدل BSC
پايان نامه کارشناسي ارشد- دانشگاه پيام نور مرکز تهران – پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي –
1388
خالد قاسمي لاچين
6
بررسي تاثير بكارگيري اتوماسيون اداري بر عملكرد دانشگاه علوم پزشكي شهرستان زاهدان بر اساس مدل كارت ارزيابي متوازن (BSC)
پايان نامه کارشناسي ارشد- دانشگاه سيستان و بلوچستان- دانشکده اقتصاد و علوم اداري –
1388
صادق خزائي اصل
7
ارائه شاخص هاي ارزيابي عملكرد شركت امدادخودرو ايران برمبناي كارت امتيازي متوازن
پايان نامه کارشناسي ارشد- دانشگاه پيام نور مرکز تهران – دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي
1389
علي جعفري
8
بررسي اثربخشي شش‌سيگما با رويکرد BSC (مطالعه موردي: شرکت‌هاي تعاوني منتخب استان يزد)
پايان نامه کارشناسي ارشد- جهاد دانشگاهي استان يزد – دانشکده علوم انساني –
1389
سعيد گلکاريه
9
مورد كاوي چالشهاي پياده‌سازي روش BSC در سازمانهاي ايراني با نگاهي به تاثير آن بر مديريت فرايندهاي كسب و كار
پايان نامه كارشناسي ارشد- دانشگاه بين المللي امام خميني (ره).دانشكده ادبيات و علوم انساني.گروه
1386
سعيده منصوري
10
متناسب سازي و ارزيابي عملكرد با رويكرد كارت امتيازي متوازن ‏‎(BSC)‎‏ در شركت‌ همكاران سيستم
پايان نامه كارشناسي ارشد- دانشگاه شهيد بهشتي.دانشكده مديريت و حسابداري
1386
حواد عبدالهي

15-2- معرفي شرکت پاکشو
شرکت توليدي و شيميايي پاکشو (سهامي خاص) در سال 1351 بنيان گذاشته شده است. شرکت پاکشو ، در حال حاضر به عنوان يک شرکت پيشتاز و نوآور در صنعت شوينده ايران مطرح است و از آن مي توان به عنوان يکي از بزرگترين و معتبرترين شرکت هاي بخش خصوصي ايران در زمينه مواد شوينده، بهداشتي و آرايشي نام برد.
توليدات اين شرکت با نام هاي گلرنگ، اوه، سافتلن، هوم پلاس، مريدنت، آيري، گلدنت، آترا و اِسپيف در بازار ايران و نزد مصرف کنندگان ايراني، جايگاه ويژه اي دارد و در عين حال به بازار ساير کشورهاي جهان نيز راه يافته است.
از توليدات سال هاي اوليه تاسيس مي‌توان از مايع ظرفشوئي، مايع سفيد کننده، نرم کننده حوله و لباس، شيشه شوي ، جرم گير، شامپو فرش و موکت نام برد که درسال هاي بعد با تلاش و کوشش مضاعف، انواع شامپو، مايع دستشوئي ، خميردندان و نرم کننده موي سر در رنگ ها و بسته بندي هاي متنوع اضافه شده است.
چشم انداز شرکت پاکشو با عبارات زير بيان شده است:  اولين شرکت کيفي شوينده بهداشتي در ايران و مطرح در خاور ميانه و قرار گرفتن در ليست 100 شرکت برتر ايران در سال 1390.
پاکشو مي کوشد با خلق يک برند قوي، تنوع محصولات، نوع بسته بندي و سيستم توزيع مناسب به همراه نيروي انساني زبده خود بتواند ضمن احترام به سليقه مشتريان وفادار، عموم جامعه را به سمت انتخاب محصولي با کيفيت خوب سوق دهد. پاکشو با بهره گيري از رهبران کارآفرين و کارکنان متعهد و پوياي خود که با تکيه بر ارزشهاي سازماني چون سرآمدي- يادگيري- توانمندي- رقابت پذيري- خلاقيت و نوآوري – مشتري مداري- تعهد و وفاداري و با تلاش مستمر در جهت توليد با بهره وري بالا ضمن ارتقاء کيفيت متناسب با اهداف شرکت براي تحقق آرمان خود، رشد متوازن، توسعه پايدار توجه به نيازهاي مشتريان گام بردارد.
برندهاي توليد شده توسط اين شرکت عبارتند از:
 گلرنگ
اين برند که در سال 1340 به بازار معرفي شده است  توليد کننده انواع مايعات دستشويي، مايعات ظرفشويي، مايعات سفيدكننده، پاك كننده و ضدعفوني كننده، مايعات شيشه شوي، مايعات نرم‌كننده مو، مايعات نرم‌كننده حوله و لباس، مايعات لباسشويي، جرم¬گير، شامپو فرش و موكت، شامپو، شامپو بدن، شامپو بچه، پودر لباسشويي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد کسب و کار، بهبود عملکرد، خانواده گسترده، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان های خدماتی، تحلیل داده، رگرسیون، محدودیت ها