پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، دینامیکی، مدل سازی

دانلود پایان نامه ارشد

با هدف نظریه پردازی و هم با هدف حل مساله انجام شده اند.
و روش های مورد استفاده در آن ها شبیه سازی پیوسته و OR بوده است .

2-20-2 مروری بر بررسی چند مقاله با موضوع مدل سازی سیستم زنجیره تامین با رویکرد سیستم داینامیک

مدلسازی مدیریت زنجیره تامین با رویکرد سیستم های دینامیکی دارای مقالات وتحقیقات بسیار زیادی می باشد به طوری که با جستجوی دو عبارت “System dynamics” و “Supply chain” در بانک اطلاعاتی Scopus تعداد 72 نتیجه یافت می شود و در بانک اطلاعاتی Science direct جستجوی همین دو عبارت، تعداد 122 مورد را نمایش می دهد. در این قسمت به بررسی مختصری مقالات زیر می پردازیم.

• Systems dynamics modelling of a manufacturing supply chain system.
• Sustainability in electrical and electronic equipment closed-loop supply chains: A System Dynamics approach.
• Dynamic simulation assessment of collaboration strategies to manage demand gap in high-tech product diffusion.

2-20-2-1 مقاله اول : مدل سازی سیستم های دینامیکی یک سیستم زنجیره تامین49[27]
در این مقاله ، زنجیره تامین مورد بررسی دارای ساختارهای چند وجهی می باشد که تمرکز آن بر ادغام همه عوامل درگیر در فرآیند کلی تولید و توزیع و محصولات نهایی به مشتریان می باشند. بهبود برای رشد در سیستم های زنجیره تامین نیاز به اتخاذ روش های مناسب است که می تواند تضمین کننده مدیریت کارا برای مجموعه کارها در یک مقیاس گسترده باشد. هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین بهینه سازی عملکرد زنجیره تامین می باشدکه عمدتا به توسعه چارچوب مدل سازی برای تجزیه و تحلیل و درک رفتار دینامیکی زنجیره های تامین ختم می شود. هدف از این مقاله یک چارچوبی از شبیه سازی عملیات شبکه زنجیره تامین در یک مجموعه میانه رو می باشد. مدل پیشنهادی شامل چهار رده است و پیرامون عملیات یک شرکت تولیدی مانند سیستم Make to order(MTO) است. و مدل با استفاده از رویکرد سیستم های دینامیکی(SD) توسعه یافت. اجرای عملیات انجام شده در درون زنجیره تامین تابعی از تعداد زیادی از متغیرهای کلیدی که اغلب به نظر می رسد که روابط بزرگی است. . توانایی درک شبکه ای به عنوان یک کل و تجزیه و تحلیل تعامل بین اجزای مختلف سیستم یکپارچه و در نهایت تهیه بازخورد و بدون تجزیه آن را روش ایده آل برای مدل سازی شبکه زنجیره تامین سیستم های دینامیکی است. هدف از این مقاله ایجاد یک مدلی برای شبکه زنجیره مورد مطالعه و به دست آوردن بازخورد های صحیح است.چارچوب مدل مورد مطالعه، عملکرد سیستم را ابتدا با شرایط اولیه مطرح شده و مقایسه آن با یک سیستم در حال اجرا با 8 سناریو مختلف شرایط عملیات واقعی به دست آمده است.این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل برای بدست آوردن نتایج و نتیجه گیری برای کشیدن عملکرد سیستم تحت یکپارچه سازی سناریو های که در مدل به عنوان پایه هستند.
توسعه مدل زنجیره تامین
مدل مبتنی بر ساخت بر سفارش (MTO) در سازمان است که به عنوان عملیات مرکزی درون شبکه های زنجیره تامین می باشد. مدل زنجره تامین عرضه چهار رده را شامل می شود: تامین کنندگان ، تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و خرده فروشان. و پویایی آنها هدف کلی مطالعه است. در این مدل فرض شده است که شرکت های رده مدل زنجیره تامین هیچ گونه تعامل با هر شرکت بیرون زنجیره تامین ندارد. شرکت مرکزی با انبارها و مراکز توزیع همکاری داشته که تقاضای شرکت ها را برآورده می سازد.تقاضای سطح خرده فروشان یک توزیع نرمال از تقاضای مشتری را تعیین می کند که همه نرخ تقاضا وابسته به سفارش رده پائین است. تقاضا به 10 محصولات نهایی مختلف اشاره دارد که از الگو رفتار فصلی یا هر آمار دیگری از مصرف کننده بدست آمده است.ظرفیت تولید، تولید کننده 50 جزء در هفته است. زمان تولید از یک توزیع نرمال پیروی می کند و عملیات مونتاژ نیست.هر موجودی درون سیستم یک روش سفارش در هر دوره که به عنوان ذخیره احتیاطی، ذخیره می شود، تامین کننده ها ماده خام از یک منبع خارجی سفارش و دریافت می نمایند. . این مدل تنها شامل اطلاعات و جریان مواد است. جریان نقدی به خاطر پیچیدگی ها در این مدل در نظر گرفته نشده است. این سیستم برای یک سال شبیه سازی شده است.
نمودارعلی و حلقوی
سطح مدل در هر رده تعریف شده است و اتصال های که نیاز بود در مدل قرار داده شده است.چهار رده در مدل وجود دارد یعنی تولید کننده، تامین کنندگان ، توزیع کنندگان و خرده فروشان که به اختصار S، M، D و R می باشد.
در گام بعدی فرایند مدل ها در نمودار های جریان کشیده می شود. متغیر ها به ندرت مستقل هست و آنها رابطه متقابل قوی دارند بیشتر جریان ها یک طرفه است و این باعث ایجاد یک حلقه جریان می شود.

شکل2-8 حلقه علی حلقوی تامین کننده، توزیع کننده و خرده فروش
در شکل دو حلقه وجود دارد: یکی حلقه کنترل موجودی و دومی حلقه کنترل عقب ماندگی ها.
اولین حلقه نشان می دهد موجودی بر نرخ سفارش تاثیر می گذارد در اینجا وقتی موجودی زیاد می شود نرخ سفارش کم میشود. نرخ سفارش دارای تاثیر مثبت بر نرخ تحویل دارد وقتی نرخ سفارش افزایش می یابد نرخ تحویل نیز افزایش می یابد. سر انجام، نرخ تحویل برسطح موجودی تاثیر مثبت می گذارد و در نتیجه این حلقه، یک حلقه منفی است.شکل 2-9 حلقه ی علی حلقوی تولید را نمایش می دهد.

شکل2-9 حلقه علی حلقوی تولید

نمودار حالت و جریان
مرحله بعدی در فرآیند مدل سازی تبدیل کردن نمودار علی و معلولی به نمودار حالت وجریان با استفاده از نرم افزار های سیستم های دینامیکی است.و ساختن مدل و برابر قرار دادن مقدار کالا تامین کننده و خرده فروش است. و سیاست مدل کنترل نرخ سفارش، کاهش کسری موجودی و ذخدره احتیاطی است.شکل 2-10 نمودار حالت و جریان تولید را نشان می دهد.

شکل 2-10:نمودار حالت و جریان تولید
شبیه سازی شرایط اولیه مدل

شبیه سازی اولیه سیستم تحت شرایط نرمال است که به موجب آن زمان تولید و نرخ تقاضای مشتری از توزیع نرمال با یک مقدار متوسط مشخص بدست می آید. نتایج به دست آمده توسط مدل سازی سیستم تحت این شرایط اولیه را به عنوان یک معیار برای مقایسه استفاده می شود. عملکرد سیستم تحت شرایط نرمال در شکل زیر نشان داده شده است.با توجه به نمودار زیر که سطح موجودی برای خرده فروشان، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان بالای صفر است. بنابراین در طول دوره مدل دیرکردی در تحویل نداریم. با این حال، در مورد تولید کننده،عقب افتادگی مشاهده می شود.

شکل2-11:شبیه سازی تحت شرایط اولیه

شرایط آزمایش وطراحی سناریو ها

با توجه به اینکه تقاضا یکی از اصلی ترین فاکتور تاثیرگذار بر عملکرد سیستم است چهار تا از هشت سناریو مطرح شده در مطالعه تمرکز بر تقاضای مشتری است. دو سناریو اول اثر کاهش و افزایش تقاضا بر عملکرد سیستم و سناریو سوم چهارم تمرکزشان بر تغییر پذیری تقاضاست. و تاثیر آن بر شبکه زنجیره عرضه است. سطح تقاضا برای دو سناریو اول تغییر در مقدار متوسط توزیع نرمال است (تغییر در شرایط اولیه) در حالی که انحراف معیار را ثابت نگه می داریم. تغییرات تقاضا با تغییر در انحراف معیار بر روی عملکرد سیستم در سناریوهای 3 و 4 می باشد. و پنجمین سناریو شامل تغییر در زمان تحویل است و موضوع سناریوهای 6 و 7 همکاری با شرکا قابل اعتماد تولید کننده و توزیع کننده است و سرانجام سناریو 8 اثر به اشتراک گذاشتن اطلاعات در کل شبکه است. در این قسمت به بررسی 5 سناریو می پردازیم.

• سناریو 1 – افزایش تقاضا
نرخ تقاضای مشتری در سیستم خیلی مهم است. بنابراین مهم است که اثر افزایش مقدار نرخ متوسط تقاضا را بر عملکرد سیستم را تحلیل کنیم در آزمایش این سناریو با افزایش گام به گام متوسط نرخ نرخ تقاضا تا 68 درصد است. در حالی که انحراف معیار در مقدار اولیه باقی بماند.

• سناریو 2 – کاهش تقاضا
در سناریو دوم به طور گام به گام تا 58 درصد تقاضا را کاهش می دهیم.

• سناریو3 – نامشخص بودن افزایش تقاضا
مقدار افزایش تقاضا تولید مشخص نیست. بنابراین،این مهم است که بفهمیم با این مقدار تغییر عکس العمل ویژه ززنجدره تامین چگونه است و عملکرد سیستم را با افزایش 100 درصدی تغییر بررسی میشود.
• سناریو 4 – نامشخص بودن کاهش تقاضا
این سناریو عکس سناریو 3 می باشد. اثر کاهش تقاضا را بر عملکرد سیستم می باشد. تاثیر کاهش 50 درصدی تقاضا می باشد.
• سناریو 5 – افزایش زمان تولید
این سناریو در حقیقت موردی را بررسی می کند که تولید کننده زمان تحویل بیشتری را در نظر می گیرد در این خصوص زمان تولید را 100 درصد افزایش مورد بررسی قرار می دهیم. زمانی که عملیات تولید کننده براساس ساخت برای سفارش (MTO) است به طوری که ذخیره نداشته باشیم و تولید دقیقا تابع سفارشات باشد. این یعنی اینکه یک زمان تحویل طولانی تر بین زمان سفارش و زمان تحویل محصول بررسی می شود. آشکار است که زمان تولید افزایش یابد پس زمان تحویل طولانی تر می شود. این سناریو اثر افزایش زمان تولید را در کل شبکه را مورد بررسی قرار می دهد.

نتیجه گیری
شبکه زنجیره تامین با استفاده از پویایی سیستم مدلسازی شده است. رویکرد پویایی سیستم ها قادر به مدلسازی ساختار پیچیده مثل شبکه زنجیره تامین و عکس العمل آن بر طبق پارامترهای سیستم است.یک مدل سازی کارآمد از ارتباط و روابط متقابل متغیرها به عنوان یک درک کامل از دینامیک سیستم و رفتار حیاتی آن می باشد که گامی مهم به سوی بهینه سازی عملکرد آن است. و یک مدل پایه ای اولیه ایجاد می کند که پاسخگو عملیات سیستم تحت شرایط نرمال است.و عملکرد سیستم نسبت به تعدادی از عملکردهای استاندارد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.و در این باره هشت سناریو طراحی شده است که از جنبه های متفاوت سیستم زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفت و داده ها جمع آوری شد و عملکرد سیستم نسبت به متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج بدست آمده مورد مقایسه قرار گرفت وسیستم تحت شرایط اولیه اجرا شد.
نیمی از سناریوهای طراحی شده در بررسی اثر تقاضا بر عملکرد شبکه متمرکز شده است.برای هر مورد تقاضا در جهت مثبت و منفی متفاوت می باشد. نتایج به دست آمده را با افزایش میزان تقاضا و تنوع تقاضا را نشان دادیم که رابطه معکوس بین تقاضا و موجودی وجود دارد.سطوح در هر یک از آنها بصورت پلکانی می شود. و تاثیر افزایش تقاضای شدید تر بود.یکی دیگر از نتیجه مستقیم کاهش در سطح موجودی است که باعث ایجاد حجم کارهای عقب افتاده سفارش بزرگ و زیان های قابل توجهی در رضایت مشتری است.تجزیه و تحلیل ما در این مرحله ،نیاز به سطوح موجودی می باشد برای رسیدن به رضایتمندی صد در صدی مشتری تحت شرایط افزایش تقاضا است.

2-20-2-2 مقاله دوم : توسعه پایدار زنجیره تامین تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی با رویکرد سیستم دینامیکی[28]
در این مقاله تاثیر انگیزه های زیست محیطی و نوآوری های تکنولوژیکی بر رفتار بلندمدت زنجیره تامین با فعالیت های بازیافتی بررسی می شود. مدل توسعه یافته زنجیره تامین تجهیزات الکترونیکی در جهان واقعی در کشور یونان اجراء شد.
سیستم مورد مطالعه
شکل زیر سیستم تحت مطالعه که شامل فعالیت های زیر می باشد را نشان می دهد: تدارک و تامین منابع طبیعی ( مواد تجدید نشدنی) ، تولید ، توزیع ، استفاده از محصول ، و مجموعه ای از محصولات استفاده شده ، طبقه بندى،باز سازی ، بازیافت و دفع.
زنجیره تامین شامل دو رده می باشد : تولید کننده و توزیع کننده.

شکل12-2 : ساختار زنجیره تامین
نمودار علی و حلقوی
شکل زیر نمودار علی و حلقوی سیستم تحت مطالعه را نشان می دهد.متغیر های مورد مطالعه در مستطیل نشان داده شده است. فلش ها نشان دهنده روابط میان متغیرها است. زنجیره تامین از گوشه بالا سمت چپ شروع می شود.نرخ تولید ونرخ دوباره کاری با افزایش مواد خام ( RM _Inventory ) افزایش می یابد.نتیجه نرخ تولید از ترکیب سفارش تولید پیش بینی شده وبا زمان تنظیم نرخ موجودی خام حاصل می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، زنجیره تأمین، مدل سازی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، ذخیره احتیاطی، شبیه سازی