پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، تکنولوژی اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

خود را چگونه پيكربندي كند. در واقع در اين مرحله، شركت با تصميمات استراتژيك خود ساختار زنجيرة تامين و فرآيندهاي هر مرحله را مشخص ميكند. اين تصميمات استراتژيك شامل: مكان و ظرفيت توليد، انبارهاي نگهداري، انتخاب نوع توليدات، روشهاي حمل و نقل، نوع سيستم اطلاعاتي مورد استفاده و … ميباشد.
2-6-2 برنامه ريزي17 زنجيرة تامين:
در اين مرحله، سياستهاي عملياتي كوتاه مدت خود را تعيين ميكند. در خلال اين مرحله، ساختار استراتژيك زنجيره، مشخص و ثابت شده است. در مرحله برنامه ريزي، شركت كار خود را با پيش بيني تقاضا در بازارهاي مختلف در يك چارچوب زماني، آغاز ميكند. تصميمات اين مرحله شامل مقدار اقتصادي خريد مواد اوليه، دورههاي سفارش، دورههاي اقتصادي توليد و … ميباشد.
2-6-3 مرحله عملياتي زنجيرة تامين:
در اين مرحله، زمانها، كوتاه مدت (روزانه يا هفتگي) ميباشد. در اين مرحله شركت در رابطه با سفارشهاي هر كدام از مشتريان تصميم گيري ميكند. در مرحله عملياتي، ساختار استراتژيك زنجيره مشخص گرديده و برنامه ريزيها تعريف گرديدهاند. در اين مرحله، سفارشهاي فردي، زمانهاي تحويل جداول زماني تحويل و … مشخص ميگردد.
2-7 ديدگاه هاي فرآيندي18 زنجيرة تامين:
يك زنجيرة تامين ترتيبي از فرآيندها و جريانهايي است كه در ميان مراحل مختلف زنجيرة تامين اتفاق ميافتد و با يكديگر جهت رفع نياز مشتري به يك محصول تركيب ميشوند.
2-7-1 ديدگاه چرخهاي19
فرآيندها در داخل زنجيرة تامين به چرخههايي تقسيم ميشوند كه هر كدام از آنها بين دو مرحله از زنجيرة تامين هستند. همانطور كه در شكل 2-1، مشخص است اين چهار چرخه (كه شامل تمامي فعاليتهاي زنجيرة تامين است) مابين 5 مرحله اتفاق ميافتد. اين چهار چرخه عبارتند از:
الف .چرخه سفارش مشتري20
ب . چرخه پرسازي مجدد21
ج .چرخه توليد22
د .چرخه تداركات
مطابق شکل این 5 مرحله شامل مشتری ، خرده فروش، توزیع کننده، تولید کننده و عرضه کنندهمی باشد. در ادامه هر کدام از چرخه ها به تفکیک توضیح داده می شود.

شکل 2- 1 :مراحل و چرخه های مدل زنجیره تامین
2-7-2 چرخه سفارش مشتري:
اين چرخه مابين مشتري و خرده فروش اتفاق ميافتد و شامل كليه فعاليتهايي است كه در رابطه با دريافت و پردازش سفارش مشتري ميباشد. همانطور كه در شكل 2-2 مشخص است. اين چرخه شامل 4 مرحله است كه با ورود مشتري آغاز و با دريافت سفارش توسط مشتري پايان مييابد.

شکل 2-2 : چرخه سفارش مشتری
2-7-3 چرخه پرسازي مجدد:
اين چرخه مابين خرده فروش و توزيع كننده رخ ميدهد و شامل كليه فعاليتهايي است كه در ارتباط با پرسازي مجدد موجودي خرده فروش ميباشد. همانطور كه در شكل 2-3 ، نشان داده شده است. اين مرحله با ايجاد سفارش توسط خرده فروش آغاز و با دريافت سفارش توسط وي پايان مييابد.

شکل 2-3 : چرخه پرسازي مجدد
2-7-4 چرخه توليد:
اين چرخه مابين توزيع كننده و توليد كننده اتفاق ميافتد (يا بين خرده فروش و توليد كننده) و فعاليتهايي را شامل مي‌شود كه مربوط به پرسازي مجدد موجودي توزيع كننده (يا خرده فروش) است. همانطور كه در شكل 2-4 ، نشان داده شده است. در اين فاز ورود سفارش ، اولين قسمت و دريافت سفارش توسط توزيع كننده آخرين قسمت چرخه است .

شکل 2-4 : چرخه تولید
2-7-5 چرخه تداركات:
اين چرخه مابين توليد كننده و تامين كننده اتفاق ميافتد و شامل كليه فعاليتهايي است كه در رابطه با اطمينان از موجود بودن و در دسترس بودن مواد اوليه به ميزان كافي جهت توليد لازم به نظر ميرسد. فرآيندهاي اين چرخه نيز شبيه چرخه توليدات است با اين تفاوت كه در اين مرحله مراحل فوق مابين توليد كننده و عرضه كننده رخ ميدهد. [19]

2-8 استراتژي هاي پاسخ گويي تقاضا در مديريت زنجيرة تامين:
با توجه به اين مطلب كه يكي از اهداف اصلي زنجيرة تامين، برآورده نمودن نيازهاي مشتري است، استراتژي هايي كه در رابطه با مديريت تقاضاي زنجيرة تامين بكار گرفته مي شوند مهم مي نمايند؛ عموماً استراتژي هاي ذيل از جمله كاربردي ترين در SCM‌ مي باشند:
الف – ETO : اين استراتژي به طراحي محصول بعد از اعلام نياز توسط مشتري تاكيد دارد در اين استراتژي قبل از سفارش، نه تنها كالايي توليد نمي شود، بلكه طراحي هم نخواهد شد.
ب – MTS : در اين استراتژي نياز مشتريان از موجودي انبارهاي كالاي ساخته شده در نقاط مختلف انبارهاي خرده فروشي شبكه زنجيره تامين برآورده مي شود.
ج : MTO – در اين روش سفارش مشتري سبب ايجاد جريان مواد و اطلاعات در زنجيره مي گردد و محصول ساخته شده و مواد اوليه انبار نمي شود.
د : ATO 23: در روش مونتاژ براي سفارش، هسته اصلي مونتاژ براي اكثر محصولات يكسان ميباشد و فقط تغيير در ديگر اجزا مونتاژ نهايي ممكن ميباشد.
بسته به نوع تقاضاي مشتريان، بررسي حجم سفارشات و نوع بازار، شركتها يكي از استراتژيهاي فوق را بكار مي‌بندند.
شكل2-5، استراتژيهاي فوق را در طول زنجيره تامين نمايش داده است. [6]

شكل 2- 5 : موقعيت بررسي سفارش مشتري
تولید بر اساس پیش بینی
تولید براساس سفارش مشتری
نقطه بررسی سفارش مشتری

2-9 یکپارچه سازی زنجیره تامین
یکی از اهداف مهم مدیریت زنجیره تامین یکپارچه سازی است. شتادلر24 [20] اعتقاد دارد یک زنجیره تامین با ترکیب حرکت کالا با جریان اطلاعات مالی و عملیاتی بین طرفین مربوطه یکپارچه می شود. در روند سیر تکاملی صنایع تولیدی، برخی کارخانجات پیشرو به این نتیجه رسیدند که اگر تنها به نگرش های سنتی مدیریت زنجیره تامین وابسته باشند فروش آنها طبق انتظارات سوددهی نخواهد داشت.
سورین25 [21] معتقد است شرکت ها هم اکنون تاکید بیشتری بر سیستم ها و تکنولوژی اطلاعات برای کمک به بهبود عملکرد شبکه زنجیره تامین دارند.
در جواب این سوال که چگونه می توان به یک زنجیره تامین موفق دست یافت باید گفت که تشریک اطلاعات و برنامه ریزی عملیاتی، کلیدهای موفق در زمینه یکپارچه کردن زنجیره تامین هستند.
اما چه اطلاعاتی باید به مشارکت گذارده شود؟
چگونه باید بکار برده شود؟
چگونه اطلاعات، طراحی و عملیات زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد؟
در نهایت اینکه چه نوعی از یکپارچه سازی باید اجرا شود؟
سیستم ها و دانش فنی اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت زنجیره تامین کارا می باشد. در حقیقت سرمایه گذاری روی مدیریت زنجیره تامین از طریق فرصت هایی که از تحلیل دقیق و پیچیده اطلاعات زنجیره حاصل می شود، صورت می پذیرد. اولین مساله ای که در رابطه با اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین وجود دارد این نیست که چگونه اطلاعات کسب شود بلکه این است که چه اطلاعاتی باید منتقل شود، چه اطلاعاتی برای زنجیره تامین مهم هستند و کدام می توانند بدون هیچ مشکلی نادیده گرفته شوند، چگونه اطلاعات باید تجزیه و تحلیل شوند و چگونه بکار برده شوند، اثرتکنولوژی اطلاعات در این زمینه چیست،چه ساختاری در درون سازمان های زنجیره باید وجود داشته باشد و چه ساختاری در بین سازمان های زنجیره تامین باید وجود داشته باشد، در نهایت اینکه آیا به سیستم ها و تکنولوژی اطلاعات می توان به عنوان ابزاری اصلی جهت کسب مزیت های رقابتی در بازار نگاه کرد.
مدیریت زنجیره تامین کارا زمانی موفق است که بتواند نیازهای مشتری را بطور کامل برآورده ساخته و برای او ارزش ایجاد کند و در عین حال سود درازمدت شرکای تجاری را تضمین نماید. در حقیقت، هدف ایجاد یک موقعیت برنده- برنده می باشد. شراکت در زنجیره تامین در حقیقت رابطه ای است که بین دو عضو مستقل در کانال های تامین از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات در سطوح مختلف جهت دستیابی به اهداف و منافع خاصی از جمله کاهش هزینه های کلی و موجودی ها شکل داده می شود.
منتزر26 [22]معتقد است زنجیره ارزش شبکه ای از مراحل است که فعالیت هایی را برای ایجاد ارزش افزوده انجام می دهند. این مجموعه در عین مشارکت سعی در کنترل عدم قطعیت و تهدیدها در سطوح مختلف زنجیره دارد. او این نوع مشارکت بین سازمانی را همکاری کانال و یا برون سپاری استراتژیک می نامد. او معتقد است که بقا در بازار رقابت جهانی، دیگر به استراتژی باز وابسته نیست بلکه به توانایی شرکت در مقابله با شرایط متغیر و عدم قطعیت در هر دو طرف ( شرکای بالا دستی و پایین دستی ) بستگی دارد و این امر مستلزم بازنگری در مدیریت بین سازمانی با استفاده از ابزار تکنولوژی اطلاعات می باشد. [3 ]
2-10 عوامل سوق دهنده سازمان ها بسوی مدیریت زنجیره تامین

5. نیاز برای فعالیت های بهبود
در طی دهه اخیر بسیاری از سازمانها عملیات های خود را با فعالیت هایی از قبیل تولید ناب27 و مدیریت کیفیت فراگیر28 سازگار کرده اند .در نتیجه آنها قادر بودند تا به بهبود کیفیت دست یابند. بهبود کیفیت باعث افزایش هزینه های تولید می شود، و سازمانها سعی می نمایند از طریق استفاده از مدیریت زنجیره تامین این هزینه ها را کاهش دهند . گرچه هنوز فرصت های بهبود برای بسیاری از سازمانها موجود است و سودهای اصلی محقق شده است، اما هنوز فرصت های زیادی در تدارکات، توزیع و حمل و نقل در زنجیره تامین می تواند ایجاد شود.
6. افزایش سطح برون سپاری
سازمانها در حال افزایش میزان برون سپاری خود می باشند، آنها خرید کالا و خدمات را بجای تولید و تهیه آنها بوسیله خودشان ،در دستور کار قرار داده اند . همانطور که برون سپاری در سازمان ها افزایش می یابد ،سازمانها فعالیت های مربوط به تامین و تدارکات را (انبار ، حمل و نقل ،تحویل و…) افزایش می دهند . هر چند که هزینه و زمان صرف شده بر روی این فعالیت و سایر فعالیت ها ممکن است غیر ضروری باشد .
7. افزایش هزینه حمل و نقل
هزینه حمل و نقل در حال افزایش است و نیاز است تا با دقت بیشتری مدیریت گردد .

8. فشارهای رقابت
فشار رقابت منجر به افزایش تعداد محصولات جدید ، کوتاه شدن چرخه توسعه محصول و افزایش سفارشی سازی29 کالاها و خدمات شده است . در بسیاری از صنایع ، به خصوص صنایع الکترونیک مصرفی، چرخه عمر محصولات کوتاه است . لذا بکارگیری مدیریت زنجیره تامین سازوکاری مناسب جهت پاسخی سریع برای کوتاه کردن زمان های تاخیر می باشد .

9. افزایش جهانی شدن
گسترش جهانی شدن منجر به افزایش طول فیزیکی زنجیره تامین شده است .در یک زنجیره تامین جهانی چالش های مدیریتی زنجیره تامین افزایش می یابد .فاصله زیاد میان مشتریان و تولید کنندگان سبب طولانی تر شدن زمان تاخیر و همچنین افزایش زمینه هایی جهت بی نظمی ها در تحویل می شود . به همان میزان که در پول و واحدهای پولی اختلاف وجود دارد در زبان و فرهنگ نیز اختلاف وجود دارد .

10. افزایش اهمیت تجارت جهانی
افزایش اهمیت تجارت الکترونیک ابعادی را به خرید و فروش اضافه نموده و چالش های جدیدی را ارائه نموده است .

11. پیچیدگی زنجیره های تامین
زنجیره های تامین پیچیده و پویا می باشند .آنها دارای عدم اطمینان ذاتی بالایی می باشند و می توانند به طور نامناسبی بر زنجیره تامین اثر بگذارند ، همانند : پیش بینی های غیر دقیق، تحویل همراه با تاخیر ،کیفیت زیر استاندارد ، تجهیزات از کار افتاده و تغییر یا لغو کردن سفارشات .

12. نیاز برای مدیریت موجودی ها
نقش موجودی ها ، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تامین است . از این رو هماهنگی میزان موجودی در سرتاسر زنجیره تامین حائز اهمیت است . کمبود منابع می تواند از لحاظ زمانی جریان کار را به شدت متلاشی نماید و تحقق تولید محصول را به تاخیر اندازد در حالی که موجودی اضافی نیز سبب ایجاد هزینه های غیر ضروری می گردد . نباید موجودی در بعضی از قسمت های زنجیره تامین با کمبود مواجه گردد و یا در بعضی قسمت های دیگر مازاد موجودی وجود داشته باشد. [3]
2-11 عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین

13. مدیریت اطلاعات
امروزه نقش ، اهمیت و جایگاه اطلاعات برای شرکت ها و سازمانها بسیار حیاتی است گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود که فرآیندها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، نقطه تقاطع Next Entries منابع پایان نامه با موضوع توسعه منطقه، اقتصاد بازار، تجارت آزاد