پایان نامه ارشد رایگان درمورد رضایت مشتری، سطح تحصیلات، معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………44
2-6-2 صنف …………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-7 بانك و بانكداري…………………………………………………………………………………………………………………..44
2-7-1 سير پيدايش و تكامل بانکداری در جهان……………………………………………………………………………….44
2-7-2 تشكيل بانك‌ها در ايران………………………………………………………………………………………………………46
2-7-2-1بانك جديد شرقي …………………………………………………………………………………………………………46
2-7-2-2 بانك شاهنشاهي ايران……………………………………………………………………………………………………47
2-7-3 روند شكلگيري نخستين بانك ايراني ………………………………………………………………………………….48
2-7-3-1 سرمايه و امكانات بانك در زمان تشكيل……………………………………………………………………………48
2-7-3-2 فعالیت بانک ………………………………………………………………………………………………………………..49
2-7-4 تحولات بانكداري در ايران پس از پيروزي انقلاب………………………………………………………………….51
2-7-4-1 قانون منتج شدن بانك‌هاو لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها…………………………………………………….51
2-7-4-2 قانون عمليات بانكي بدون ربا………………………………………………………………………………………….52
2-8 پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..54
2-8-1 پيشينه داخلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………….54
2-8-2 پيشينه خارجي تحقيق………………………………………………………………………………………………………..56
فصل سوم :روش تحقيق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-2 روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………58
3-3 جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………..59
3-4 حجم نمونه و روش نمونهگيري و معيار انتخاب نمونه…………………………………………………………………59
3-5 روش گردآوری دادهها…………………………………………………………………………………………………………..61
3-6 ابزار گردآوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………….61
3-7 مقياس اندازهگيري………………………………………………………………………………………………………………..62
3-8 روايي و پايايي پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………..63
3-8-1 آزمون روايي…………………………………………………………………………………………………………………….63
3-8-2 پايايي (قابليت اعتماد) ابزار…………………………………………………………………………………………………63
3-9)روش و ابزار تجزيه و تحليل دادهها………………………………………………………………………………………….64
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….66
4-2 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..67
4-3 آمار استنباطی نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………..73
4-3-1 تبیين و تفسیر متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق……………………………………………………………………..73
4-4 بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک مدل معادلات ساختاری ………………………………..74
4-4-1 تشریح مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………74
4-4-2 بررسی مدل ساختاری بین متغیرها ………………………………………………………………………………………74
4-5 بررسی و آزمون فرضیات بر مبنی ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………76
4-5-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………….76
4-5-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………….80
4-5-3 فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………………………..80
4-5-4 فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………81
4-5-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………..82
4-5-6 فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………..83
4-5-7 فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………..83
4-5-8 فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………………………………….84
4-5-8-1 بین جنسیت و رضایت مشتری………………………………………………………………………………………..84
4-5-8-2 بین جنسیت و تصویر…………………………………………………………………………………………………….85
4-5-8-4 بین جنسیت و اعتماد……………………………………………………………………………………………………..85
4-5-8-4 بین جنسیت و وفاداری…………………………………………………………………………………………………..85
4-5-8-5 بین تاهل و رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………86
4-5-8-6 بین تاهل و تصویر ………………………………………………………………………………………………………..86
4-5-8-7 بین تاهل و اعتماد …………………………………………………………………………………………………………86
4-5-8-8 بین تاهل و وفاداری……………………………………………………………………………………………………….87
4-5-8-9 بین سن و رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………..87
4-5-8-10 بین سن و تصویر ……………………………………………………………………………………………………….87
4-5-8-11 بین سن و اعتماد ………………………………………………………………………………………………………..88
4-5-8-12 بین سن و وفاداری ……………………………………………………………………………………………………..88
4-5-8-13 بین سطح تحصیلات و رضایت مشتری…………………………………………………………………………..89
4-5-8-14 بین سطح تحصیلات و تصویر ………………………………………………………………………………………89
4-5-8-15 بین سطح تحصیلات و اعتماد ……………………………………………………………………………………….89
4-5-8-16 بین سطح تحصیلات و وفاداری ……………………………………………………………………………………90
4-5-8-17 بین مدت ارتباط و رضایت مشتری ………………………………………………………………………………..90
4-5-8-18 بین مدت ارتباط و تصویر …………………………………………………………………………………………….90
4-5-8-19 بین مدت ارتباط و اعتماد …………………………………………………………………………………………….91
4-5-8-20 بین مدت ارتباط و وفاداری ………………………………………………………………………………………….91
فصل پنجم :نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….93
5-2 خلاصه یافتههای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….93
5-3 تحلیل فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………….94
5-4 بحث و تفسیر نتایج ………………………………………………………………………………………………………………96
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………99
منابع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد گروههای اجتماعی، رضایت مشتری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سهم بازار، قانون نظام صنفی، ساختار صنعت