پایان نامه ارشد رایگان درمورد حمل و نقل، عرضه کنندگان، عملکرد سازمان، سنجش عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

ن مقاله هاي آکادميک که زمينه هاي بهينه سازي را مورد پژوهش قرار مي دهند. همانگونه که رقابت افزايش مي يابد، روشهاي مختلف ايجاد مزيتهاي رقابتي، مورد پژوهشجاد مزیتهای رقابتی، /فیده شود که زمینه های بهینه سازی را مورد پژوهش قرار می دهند. قرار گرفته، ارزيابي و اجرا مي شوند.
موقعيت مالي کارخانه مي تواند از طريق فعاليت تامين با قرار دادن و کشف پتانسيل مزيت ، افزايش يافته ، بهبود پيدا کرده و از هزينه هاي تامين بکاهد. علاوه براين، روشي که مديران تامين طراحي مي کنند، تاثير مهمي بر عملکرد کارخانه هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت دارد بهرحال اگرچه، تامين نقش مهم و مهمتري پيدا ميكند، اما برخي موضوعات مهم، هنوز حل نشده باقي مانده است.
اگرچه موضوع يافتن توازن بين کيفيت و هزينه ها در تامين قبلاٌ در دهۀ 90 بحث شده است ، عليرغم پيشرفت مهم و دستاوردهاي اساسي در اين زمينه، تحقيق براي راه حل هاي بهينه سازي هنوز هم ادامه دارد . علاوه براين، مزاياي ارزيابي و محک زني عملکرد در زمينۀ تامين نيز بطور چشم گيري، بعنوان ابزاري براي هدايت بهينه سازي تامين شناخته شده است .
اولين مرحله در بهينه سازي تامين، جمع آوري اطلاعات خاص تجاري است که عملکرد جنبه هاي مختلف تامين را خلاصه مي کند. زماني که اطلاعات عملکرد جمع آوري و ارزيابي شد، شکافهاي عملکرد، نقصهاي عملکرد حتي مزيتهاي عملکرد را مي توان شناسايي نمود. اين اطلاعات نيز به همين ترتيب براي مقاصد محک زني استفاده مي شوند. بنابراين، ارزيابي عملکرد تامين را مي توان بعنوان شالودۀ فعاليتهاي موفق بهينه‌سازي در نظر گرفت، که بطور موفقيت آميزي به كار برده شده اند، سيستم ارزيابي عملکرد، مسير بهينه سازي را برمبناي نتايج گذشته، هدايت مي کند.
کارت امتيازي متوازن، يکي از قابل دسترس ترين روشهايي است که چشم انداز استراتژي يک کارخانه يا يک واحد تجاري را ارائه مي کند. بنابراين، انتظار مي رود که کارت امتيازي متوازن، چارچوبي مرتبط براي تحقيق تامين استراتژيک باشد و محرکان عملکرد آن نيز به همين ترتيب شالوده اي براي ارائۀ رهنمودهاي بهينه سازي تامين باشد.
با توجه به آنچه گفته شد دستاوردهاي بهينه سازي زنجيره تامين مي تواند توجيه گر ضرورت و اهميت انجام تحقيق در اين حوزه باشد.

4-1- اهداف تحقيق
هدف اول: تعيين فاکتورها ي موثر بر موفقيت زنجيره تامين
هدف دوم: مشخص کردن ابزارهاي بهينه سازي عملکرد تامين مواد توليد در کارخانه هاي شوينده
هدف سوم : بررسي امکان بهينه سازي سيستم تدارکات بر اساس BSC

5-1- سؤالات تحقيق:
سوال اول: مهمترين فاکتورهاي موفقيت تامين و معيارهاي عملکرد تامين در کارخانه هاي شوينده کدامند؟
سوال دوم: ابزارهاي بهينه سازي عملکرد تامين مواد توليد در کارخانه هاي شوينده، کدامها هستند؟
سوال سوم تا چه اندازه بهينه سازي سيستم تدارکات بر اساس BSC انجام ميپذيرد ؟

6-1- فرضيه‏هاي تحقيق:
1- در زنجيره تامين شرکت پاکشو ، مهمترين عامل موفقيت در دستيابي به عملکرد بالاي تامين کننده، کيفيت مواد است.
2- در زنجيره تامين شرکت پاکشو ، مهمترين شاخص کيفيت مواد، نتايج آزمون محصول است.
3- در زنجيره تامين شرکت پاکشو، موثرترين ابزار براي دستيابي به عملکرد تدارکات، فعاليتهاي مديريت ارتباطي تامين کننده است .
4- در زنجيره تامين شرکت پاکشو، ارتباطات بلندمدت، مهمترين عامل در مديريت ارتباطي تامين کننده مي باشد.

7-1- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي
1-زنجيره تامين :
مجموعه اي از روشهاي مورد استفاده براي يكپارچگي موثر وكاراي تامين كنندگان، توليد كنندگان ، انبارها و فروشندگان به گونه اي كه به منظور حداقل كردن هزينه هاي سيستم و تحقق نيازهاي خدمات ، كالاها به تعداد صحيح در مكان مناسب و در زمان مناسب توليد و توزيع گردد
2- BSC :
كارت ارزيابي متوازن يك مفهوم نوين مديريتي مي باشد كه به همه مديران در همه سطوحكمك مي كند تا بتواند فعاليتهاي كليدي خود را پايش و كنترل نمايند در مورد مزاياي كليدي BSC براي سازمان را چنين برميشمارند
ايجاد امكان كنترل جامع سازمان از طريق معيارهاي كليدي
يكپارچگي ميان طرحها ي سازمان
تقسيم استراتژي به عوامل قابل اندازه گيري در سطح كسب و كار
3- ارزيابي عملكرد :
به فرآيند سنجش جامع عملکرد و در قالب عبارتي نظير کارايي ، اثر بخشي ، معناداري ، توانمند سازي ، قابليت پاسخگويي در چارچوب اصول و مفاهيم براي تحقق اهداف و وظايف سازمان ، ساختاري ، برنامه اي و توسعه بلند مدت سازمان ، اطلاق مي گردد.

1-2-مقدمه
در نيمه دوم قرن بيستم ، به منظور جلوگيري از مسائل و مشكلات توليد و زمانبندي ، موجودي در سطح پائيني نگه داشته مي شد ، توليد كنندگان به منافع مهم و بالقوه روابط مبتني با همكاري و استراتژيك خريدار- تامين كننده پي بردند و مفهوم مديريت زنجيره تامين 1(SCM) ، بعنوان تجربه توليد كنندگان در شراكت استراتژيك با تامين كنندگان بوجود آمد. علاوه بر اين متخصصان حمل و نقل و لجستيك ، مفهوم مديريت مواد را يك قدم به يكپارچگي توزيع فيزيكي و كاركرد حمل و نقل نزديك تر كردند كه منجر به ايجاد مفهوم لجستيك يكپارچه شد و بعنوان مديريت زنجير تامين شناخته شده است(احمدي کهنعلي ، 1387(.
درجهان تجارت مثالهاي بي شماري از شرکتهايي که قادر نيستند به سطح تقاضايشان برسند و درنتيجه موجوديهاي هزينه بر و زيادي پروژه اي را متحمل مي شوند وجود دارد. مشکلات طي زنجيره تامين به طورکلي از دو منبع ناشي مي شوند:
الف: عدم اطمينان: يک منبع اصلي عدم اطمينان زنجيره تامين پيش بيني تقاضا است. پيش بيني تقاضا از چندين فاکتور از قبيل رقابت، قيمتها، شرايط فعلي، توسعه تکنولوژيکي و سطح عمومي تعهد مشتريان تاثير مي پذيرد. ديگر عامل عدم اطمينان زنجيره تامين زمانهاي تحويل است که خود به عواملي مانند نسبت خرابي ماشين ها در فرايند توليد خطي، فشردگي ترافيکي که در حمل و نقل دخالت مي کند و مشکلات کيفيت مواد که ممکن است تأخيرات توليد را ايجاد کند وابسته است.
ب: عدم هماهنگي: اين نوع مشکلات هنگامي اتفاق مي افتد که يک بخش شرکت با ديگر بخشها ارتباط خوبي ندارد، وقتي پيغام براي شرکاء تجاري غيرقابل فهم باشد و وقتي بخشهاي شرکت از بعضي مسائل آگاهي ندارند و يا خيلي دير از آنچه موردنياز است و يا آنچه بايد اتفاق بيفتد آگاه مي شوند.
مشکلات بي شماري طي زنجيره تامين مي تواند رخ دهد دو مورد زير از مزمن ترين آنهايند:
الف – اثر شلاق چرمي2 : اثر شلاقي به تغييرات نامنظم در سفارشات طي زنجيره تامين اطلاق مي شود.
ب – ذخيره فريبنده: اين گونه مشکل زماني که مشتريان محصولي را مي خواهند که اگرچه وجود دارد ولي دردسترس نيست اتفاق مي افتد . مثل وقتي که محصول درجايي نادرست قرار مي گيرد يا اينکه مقدار ذخيره ناصحيح است.
هرساله سازمانها راه حلهاي زيادي را براي مشکلات زنجيره تامين پيدا کرده اند. اين راه حلها چه آنهايي که در ارتباط با طراحي و عرضه قطعات، عرضه کنندگان، مديريت ارتباطات بين عرضه کنندگان و ارتبـــاط سازمان با عرضه کنندگان وجود دارد، چه آنها که در ارتباط با سيستم هاي توليدي، مديريت موجودي و مسائل داخلي سازمان جهت رفع مشکلات توسعه يافته اند و چه آن مجموعه تدابيــــــري که درمورد توزيع کنندگان، خريداران، وفاداري خريداران و هماهنگي آنها با سازمان بايد لحاظ شود ، همگي مي بايست با بهينه سازي فرآيندهاي خود سازمانها را در دستيابي به اهداف خود ياري نمايند. هر نوع از بهينه سازي مستلزم روش و فرآيندي در ارزيابي عملکرد سازمانهاست.
بيش از 150 سال قبل لرد كلوين رياضيدان و فيزيكدان ايرلندي به ما خاطر نشان مي سازد: هنگامي كه شما مي توانيد آنچه را كه درباره آن سخن مي گوييد اندازه بگيريد و با اعداد بيان كنيد، شما چيزي درباره آن مي دانيد، اما هنگامي كه شما نمي توانيد آن را اندازه بگيرد، هنگامي كه شما نمي توانيد آن را با اعداد بيان نماييد اطلاعات شما ضعيف است و راضي كننده نمي باشد(Cmmi,2002).
بسياري از مديران و دانشگاهيان اعتقاد دارند كه اندازه گيري عملكرد در سازمان ها آنقدر ضروري است كه نياز به يافتن توجيه ديگري وجود ندارد. ديويد گاروين عبارتي را بيان نموده است كه امروزه به عنوان يك نمونه براي اين ديدگاه مطرح مي شود. او بيان مي كند: اگر شما نتوانيد اندازه گيري نماييد، شما نمي توانيد مديريت نماييد. حقايق واقعي در اين عبارت نهفته است (Garvin,1997)
بسياري از مديران درك نموده اند كه بدون يك ابزار مناسب، اندازه گيري عملكرد راحت نيست. اندازه گيري عملكرد به وضعيت سازمان، فرهنگ سازماني و علايق مديريت ارتباط دارد ويژگي هاي عصر اقتصاد مبتني بر دانش و اطلاعات، کارآمدي روش هاي ارزيابي عملکرد سنتي را، به شدت زير سوال برده است. در چنين شرايطي، روش کارت امتيازي متوازن به عنوان يک روش ارزيابي عملکرد توسط رابرت کاپلان و ديويد نورتون مطرح گرديد (زنده دل، 1386).
در سيستم هاي سنتي ارزيابي عملکرد تاکيد مديران بر معيارهاي مالي در اندازه گيري عملکرد است، اما در عصر حاضر اين مساله به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که تاکيد صرف بر عملکرد مالي نتايج ضعيفي را در ارزيابي عملکرد ارائه مي دهد (Banker et al ,2004).
روش ارزيابي متوازن يک چارچوب سنجش عملکرد است که با مجموعه اي از مقياس هاي مالي و غير مالي، نگاهي کامل به عملکرد سازمان مي اندازد (Milis et al ,2004).
كارت امتيازي متوازن كه امروزه توجه زيادي را به خود جلب كرده نه تنها يك ابزار اندازه گيري عملكرد فراگير و يكپارچه است بلكه يك سيستم مديريتي با رويكرد جديد مديريت استراتژيك مي باشد كه مجموعه اي متنوع از شاخص هاي عملكرد را در چهار گروه ارائه مي دهد كه شامل شاخص هاي عملكرد مالي، شاخص هاي ارتباط با مشتري، شاخص هاي فرايند داخلي كسب و كار و شاخص هاي رشد و يادگيري مي باشد (آذر و درويشي،1386).
در اين فصل محقق مي کوشد ضمن معرفي مديريت زنجيره تامين و ديدگاههاي حاکم بر آن به مرور برخي روشهاي بهينه سازي آن بپردازد. پس از آن به مرور روشهاي ارزيابي عملکرد و روش کارت امتيازي متوازن خواهد پرداخت. مروري بر مقالات و تحقيقات انجام شده در اين حوزه و شرح مختصري از سوابق و تاريخچه شرکت پاکشو خواهد پرداخت.

2-2- تاريخچه زنجيره تامين
توليد كنندگان از توليد به موقع و ديگر ابتكارات مديريتي براي بهبود كارائي توليد و چرخه كاري استفاده كردند. از آنجائي كه در محيط پوياي توليد به موقع ، به منظور جلوگيري از مسائل و مشكلات توليد و زمانبندي ، موجودي در سطح پائيني نگه داشته مي شد ، توليد كنندگان به منافع مهم و بالقوه روابط مبتني با همكاري و استراتژيك خريدار-تامين كننده پي بردند و مفهوم مديريت زنجيره تامين ، بعنوان تجربه توليد كنندگان در شراكت استراتژيك با تامين كنندگان بوجود آمد. علاوه بر اين متخصصان حمل و نقل و لجستيك ، مفهوم مديريت مواد را يك قدم به يكپارچگي توزيع فيزيكي و كاركرد حمل و نقل نزديك تر كردند كه منجر به ايجاد مفهوم لجستيك يكپارچه شد و بعنوان مديريت زنجير تامين شناخته شده است(احمدي کهنعلي ، (1387.
اصطلاح مديريت زنجيره تامين، نخستين بار بوسيله مشاوران در اوايل دهه هشتاد معرفي شد. از نظر آنها زنجيره تأمين، ماموريت لجستيك را به نحوي در بر داشت كه به مديريت ارشد سازمان مربوط مي شد و در اين باره مي گفتند ” فقط مديريت ارشد مي تواند تضمين كند كه تضاد اهداف كاركردي در امتداد زنجيره تأمين، مي توانند درتطابق و توازن قرار گيرند…و در نهايت اينكه بايد يك استراتژي براي سيستمهاي يكپارچه توسعه يافته و پياده شود تا سطح آسيب پذيري را كاهش دهد. در ديدگاه آنها ، هماهنگ سازي جريانهاي مواد، اطلاعات و مالي در داخل يك شركت ، يك وظيفه سخت و فوق العاده است Nucleus, 2003)).
تكامل زنجيره تامين در دهه ١٩٩٠ ادامه يافت و سازمانها تلاش كردند تا الگو برداري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد آماري، ميزان، توزيع، پاسخهاي Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بهبود عملکرد، ارزش افزوده، ارزش سهام