پایان نامه ارشد رایگان درمورد جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، عابرین پیاده، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

. ………………………………………………………………………83
1-16-2- اطلاعات در باره چارچوب نظری تحقیق ……. …….. ……………………………………………………………..84
2-16-2- تئوری های نظری………………………………………………… …………………………………………………………..84
3-16-2- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………….. ………………………………………………………….86
فصل سوم : روش شناسی تحقیق ……………………………………………………..87
1-3 – مقدمه …………………………………………………………………………… ………………………………………… …………….88
2-3-روش تحقیق …………………………………………………………….. ………………………………………………………………..88
1-2-3-تعیین پایایی پرسشنامه …………….. … ……………………………………………………………………………………..89
3-3-جامعه آماری…………………………….. ………………………………………………………………….. …………………………..90
4-3- -روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………….90
5-3- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………….. ……………………. ……………….90
6-3 -نحوه جمع آوری اطلاعات ………………………………… ……………………………………………. ………………………90
7-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……… ……………………………………………………………………… …………………..91
8-3–قلمرو زمانی و مکانی تحقیق……………………….. ……….. ………………………………………………………………..91
فصل 4 : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………..92
1-4 – مقدمه ……………………………………………………………………………… …………………………………….. ……………..93
1-1-4- تجزیه و تحلیل تصادفات بر اساس کروکی……….. ………….. …………………………… ……………………..93
2-1-4- آمار تصادفات 1391…………………… ………………………………………….. …………………………………………93
3-1-4- آمار تصادفات 1392…………………. …………………………………………………………….. ………… ……………..93
4-1-4- آمار تصادفات 1391و 1392……………………………………………………………………….. ………………… …..93
5-1-4- تعداد تصادفات براساس سن راننده ……………… ………………………………….. ………………………………..94
6-1-4- تعداد تصادفات براساس سن عابر پیاده ………………………………… …… ……………………………………..94
7-1-4- تعداد تصادفات براساس جنسیت ………. ……………………………………………………………………………….94
8-1-4- تعداد تصادفات براساس علت تصادف …………………………………. ………………. ……………………………..94
9-1-4- تعداد تصادفات براساس روشنایی محل…………………………………………………………………………………..95
10-1-4- تعداد تصادفات براساس ساعت تصادف ……………….. ……………………………. ………………………………95
11-1-4- تعداد تصادفات براساس معبر محل تصادف……….. ………………… …………………………………………. 95
12-1-4- تعداد تصادفات براساس کاربری محل تصادف ……………. …… ………………………………………………95
13-1-4- تعداد تصادفات براساس وضعیت حرکت عابر …………………………………………………………………….96
14-1-4- تعداد تصادفات براساس نوع وسیله نقلیه …. …………………………………………………………………….96
15-1-4- تعداد تصادفات براساس علل اولیه تصادف. ………………………………………………………………………. 96
16-1-4- تعداد تصادفات براساس عامل انسانی .. ……. ………………………………………………………………………96
17-1-4- تعداد تصادفات براساس علت قضایی .. ……………………………………………………………………………..96
18-1-4- تعداد تصادفات براساس نوع گواهینامه ……………………….. ……………………………. …………………97
19-1-4- تعداد تصادفات براساس وضعیت تابلو و علائم…………………………………………………………. …….. 97
2-4- تجزیه و تحلیل بر اساس جامعه آماری ……………… …………………………………………. ……………………….97
1-2-4- توصیف داده ها ……………. ………………………………………………………………………………………………………97
2-2-4- بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………….. …………………………………… ……………… 97
3-2-4- توصیف داده ها براساس سن ……….. ………………………………………………………………………………………97
4-2-4- توصیف داده ها براساس جنسیت …………………………………………………………………………………………98
5-2-4- توصیف داده ها براساس وضعیت تاهل……………………………………………………………….. …………….. 98
6-2-4- توصیف داده ها براساس میزان تحصیلات……………………… …….. …………………………………………. 99
3-4- استباط داده ها (بررسی سئوال ها ) ……………………………… ……………………………………. ………………..100
1-3-4- بررسی سئو ال 1…………… ……………………………………………………………………………………………………..100
2-3-4- بررسی سئو ال 2……………………………………………………………………………………………………………………101
3-3-4- بررسی سئو ال 3……………………………. ……………………………………………………………………………………102
4-3-4- بررسی سئو ال 4……….. ………………. ………………………………………………………………………………………103
5-3-4- بررسی سئو ال 5…………………………………. ……………………………………………………………………. ……….104
6-3-4- بررسی سئو ال6……………………………………………………………… ……………………………….. …………………105
7-3-4- بررسی سئو ال7……… …. …. ………………………………………………………………………………………………….106
8-3-4- بررسی سئو ال8……………………………………………………… ………………………………………………. ………….107
9-3-4- بررسی سئو ال 9………………………………. ……………………………………………….. ………………………………108
10-3-4- بررسی سئو ال10…………………………………………………………………… …………………………… …………..109
11-3-4- بررسی سئو ال 11……………………………………….. ………………………………………………………………….110
12-3-4- بررسی سئو ال 12……………………………………………… ………… …………………………………………………111
13-3-4- بررسی سئو ال 13………………………………….. ………………………………………….. …………………………..112
14-3-4- بررسی سئو ال 14……………………………………………………………………………………… …… ……………..113
15-3-4- بررسی سئو ال 15……………………………………………………………………………………………… ……………114
16-3-4- بررسی سئو ال 16………………………………………………………………………………………….. …… ………….115
17-3-4- بررسی سئو ال17……. …… ………………………………………………………………………………………………….116
18-3-4- بررسی سئو ال18……………………………. ………………. ………………………………………………………………117
19-3-4- بررسی سئو ال 19……………………………………. ……………………………………………. ……………………….118
20-3-4- بررسی سئو ال 20…………………………………… ……………………………………………………………………….119
21-3-4- بررسی سئو ال 21………………….. ………………. ……………………………………………………………………..120
22-3-4- بررسی سئو ال 22……………………………………….. ……………………………….. ……………………………….121
23-3-4- بررسی سئو ال 23…………………………… ………………. ……………………………………………………………..122
24-3-4 بررسی سئو ال 24……………………………….. … …………………………………………………………………………123
4-4- بررسی سئوال های تحقیق……………………………………………………………………………………. ……………… 124
1-4-4- بررسی سئوال اول – شناسایی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده ….. ……..124
2-4-4 – بررسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، معابر شهری، عوامل بیرونی، عوامل درونی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، پلیس راهور، تعاملات اجتماعی، فضاهای شهری