پایان نامه ارشد رایگان درمورد تحلیل داده، تحلیل اطلاعات، آزمون فرضیه، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

روايي و پايايي. روايي تعيين ميكند كه يك ابزار اندازهگيري تا چه حد يك مفهوم خاص را اندازه ميگيرد. روایی معين ميكند كه يك ابزار اندازهگيري تا چه ميزان سازگاري و مفهوم مورد نظر را اندازه ميگيرد (طبيبي و ديگران،1390، ص210).
3-8-1 آزمون روايي
براي بررسي روايي اين پرسشنامه با توجه به ماهيت موضوع، روش وابسته به محتوا، مناسبترين روش است، زيرا در اين روش اساس قضاوت اين است كه پرسشنامه تا چه اندازه هدفها و محتواي مورد نظر را در خود جاي داده است.
در اين تحقيق اساتيد راهنما و مشاور روايي پرسشنامه را مورد تاييد قرار دادهاند.
3-8-2 پايايي (قابليت اعتماد) ابزار
پايايي يا قابليت اعتماد يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازهگيري است. پايايي بدين معني است كه ابزار اندازهگيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست ميدهد و پايدار است. پايايي در يك آزمون ميتواند از موقعيتي به موقعيت ديگر و از گروهي به گروه ديگر متفاوت باشد. معمولا دامنه ضريب پايايي از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط كامل) است.
توانايي ابزار در حفظ پايايي خود در طول زمان، حاكي از پايداري آن و تغييرپذيري اندك آن ميباشد (طبيبي و ديگران، 1390، ص212).
از مهمترين روشهاي سنجش پايايي، ميتوان از روش آزمون و باز آزمون، روش دو نيمه كردن و روش فرمهاي معادل نام برد. در روش آزمون و باز آزمون دادههاي جمعآوري شده در هر يك از مراحل در SPSS وارد شده و همبستگي آنها محاسبه ميشود، در صورتي كه ضريب همبستگي بين 3/0 تا 5/0 باشد، همبستگي متوسط و اگر بيش از 5/0 باشد، همبستگي صرف‌نظر از جهت، قوي محسوب مي‌شود.
در روش آلفاي كرونباخ، در صورتي كه ضريب آلفا بيش از 60/0 باشد، پايايي سازگاري دروني قابل قبول است. در روش دو نيمه كردن، پرسشنامه به دو نيمه سوالات زوج و فرد(دو نيمه) تقسيم مي‌شود. سپس از همان مراحل بالا براي محاسبه همبستگي استفاده ميشود.
در تحقيق حاضر از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. معمولا در مقياسهاي نگرش سنج، براي سوالهاي آزمون پاسخهاي درست و غلط وجود ندارد و هيچ يك از پاسخها به خودي خود درست يا غلط نيست. كرونباخ براي برآورد همساني دروني مقياسهايي كه پاسخ درست يا غلط ندارند اين روش را ابداع كرده است كه به نام خود او مطرح است. دامنه ضريب آلفاي كرونباخ بين صفر تا يك است و هرچه ضريب بيشتر باشد، اعتبار مقياس بيشتر است، (طبق قاعده آلفا، دست كم بايد 70 % باشد تا بتوان مقياس را داراي اعتبار دانست (ازكيا، 1382، 524).
تحقيقي پايا است كه اگر ابزار اندازهگيري را در يك فاصلهي زماني كوتاه چندينبار و به گروه واحدي از افراد بدهيم، نتايج حاصل نزديك به هم باشد. در تحقيق حاضر پايايي پرسشنامه به وسيله آزمون كرونباخ سنجيده ميشود. هر قدر اين عدد به يك نزديكتر باشد پرسشنامه از پايايي بيشتر برخودار ميباشد.
a=n/(n-1) [1-(∑▒S_i^2 )/(S_x^2 )]⇒a=30/19 [1-(13⁄5839)/(186⁄098)]=0⁄86
كه در اين فرمول داريم:
S_i^2= واريانس هر يك از سوالات
S_x^2 = واريانس كل پرسشنامه
در اين تحقيق براي سنجش اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ اعتبار پرسشنامه برآورد گرديد كه اين ضريب براي پرسشنامه برابر با 86/0 در سطح آلفاي 01/0 معنيدار ميباشد، بنابراين ميتوان گفت كه پرسشنامه از ضريب اعتبار بالايي برخودار ميباشد.
3-9 روش و ابزار تجزيه و تحليل دادهها
با استفاده از آمار توصيفي به بررسي ويژگيهاي جامعه آماري و سپس به آزمون فرضيات و ترسيم دياگرام تحليل مسير ميپردازيم. به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته فرضيههاي تحقيق، با استفاده از نرم افزارSPSS از آزمون ضريب همبستگي پيرسون آزمون Tيك طرفه، آزمون T دو طرفه و آزمون آناليز واريانس يك طرفه استفاده ميشود.
همچنين به منظور آزمون مجموعه روابط علت و معلولي بين رضايت، تصوير، ‌اعتماد و وفاداري مشتري و مولفههاي مورد بررسي با استفاده از نرم‌افزار آموس معادلات ساختار روابط بين متغيرها مدل‌سازي ميگردد. همچنين با استفاده از آمار توصيفي ويژگيها و دستهبنديهاي سني، شغلي و … را بدست آمد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههای که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده‌سازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها، سپس تحلیل روابط بین میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند. در این فرایند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارد.
تجزیه و تحلیل دادهها برای بررسی صحت وسقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی براطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. دادههای خام با استفاده از نرم‌افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند.
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع‌آوری شده، آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میگردد. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان حاصل میشود و در ادامه این تحقیق به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق میپردازیم.
تجزیه و تحلیل دادههای آماری در این تحقیق بوسیله نرم افزار SPSS16 و AMOS انجام میشود. در این بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسشنامه در قالب دسته بندی معین، ارایه شود.

4-2 آمار توصیفی
جنسیت
تعداد
درصد
مرد
289
8/79
زن
73
2/20
جمع
362
100
جدول (4-1) توزيع فراواني جنسيت در بين جامعه مورد پژوهش

يافتههاي حاصل از پژوهش در زمينه توزيع فراواني جنسيت (جدول4-1) نشان ميدهد كه از 362 نفر از افراد مورد پژوهش 289 نفر (79.8%) مرد و 73 نفر(20.2%) زن میباشند.

نمودار(4-1) درصد فراوانی جنسیت افراد

جدول (4-2) توزيع فراواني تاهل در بين جامعه مورد پژوهش
تاهل
تعداد
درصد
متاهل
266
5/73
مجرد
96
5/26
جمع
362
100

يافتههاي حاصل از پژوهش در زمينه توزيع فراواني وضعیت تاهل افراد مورد پژوهش (جدول4-2) نشان مي دهد كه از 362 نفر فرد مورد پژوهش، 266 (73.5%) از آنها متاهل و96 نفر (26.5%) مجرد، میباشند.

نمودار(4-2) درصد وضعیت تاهل افراد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عملیات بانکی، سلسله مراتب، استان تهران، شهر اصفهان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی خدمات، روش پژوهش، اثربخشی تبلیغات، ارتباطات بازاریابی