پایان نامه ارشد رایگان درمورد امام صادق، عالم ماده

دانلود پایان نامه ارشد

ا تلاش خود انسان همراه با توفيق الهي به دست آمده است.ج)كرامت مربوط به نعمت هاي مادّي است درحالي كه فضيلت به نعمت هاي معنوي مربوط مي شود.14دريك سخن مي توانيم بگوييم كرامت همان نعمت خدادادي است كه به سبب فطرت انسان و روح پاكي كه دراواز خالق بي نيازش دميده شده است سبب تمايز او ازساير موجودات مي شود. وعقل انسان كه اورا درمسير سعادت وبندگي قرار مي دهد اوراشايسته تكريم كرده است واين تكريم انسان خونش رامحترم مي كند.
3-2)مظاهر تكريم:
خداي متعال انسان ها را تكريم كرده است وبه انسان ها كرامت داده است كرامتي كه سبب حرمت خون اوشده است.پس به سبب حرمت داشتن خون انسانها بايد مظاهر تكريم رابشناسيم. مظاهر تكريم شامل عقل،نعمت هاي لذت بخش وبرتري نسبت به ساير موجودات است.اكنون به توضيح اين مظاهر مي پردازيم.
1-3-2)عقل:مهم ترين مظهركرامت انسان عقل است كه سبب تمايز اصلي اونسبت به سايرموجودات شده است .انسان ها به طور معمول دربرخورداري از آن درسطح يكساني هستندو كرامتي يكسان را براي آنها به وجود آورده است. وجود عقل مظهر خليفة الله بودن انسان است. خداوند زماني كه انسان را خلق نمودبه ملائكه دستور سجده در برابر اوراداد. سجده ملائكه دربرابر انسان، بزرگداشت انساني است كه با صفات كمالي متمايز مي شودوآن رشد اودرمسير كمال وخضوع براي پروردگاري است كه مظهر قدرت است. مقصوداز تكريم انسان ،شخص انسان نيست بلكه نوع انسان است ودركل مظاهر نوعيت وخصائص انساني ازعقل ،علم وقدرت بر تنوع در حركت به سوي فرصت هاي رشد وابداعات است واين همان سرّ تكريم است .15درمقايسه انسان وتفنن هايي كه در خوراك،پوشاك،مسكن وازدواج خود دارد باساير موجودات ،كرامت كاملا روشن مي شود.هم چنين فنوني را مي بينيم كه انسان در نظم وتدبير اجتماع خود به كار مي بردكه درهيچ موجود ديگري مشاهده نمي شود انسان براي رسيدن به اين هدفهايش ساير موجودات رااستخدام مي كند ولي ساير حيوانات ونباتات وغير آن دوچنين نيستند بلكه داراي آثار وتصرفاتي ساده ومخصوص به خود هستندواز روز خلقتشان تاكنون تحول محسوسي به خودنگرفته اند.درحالي كه انسان درتمامي ابعادزندگي خود قدم هاي بزرگي به سوي كمال داشته است .بني آدم درميان سايرموجودات عالم ازيك ويژگي برخوردار شده است كه به خاطراين ويژگي ازديگر موجودات جهان امتيازيافته است وآن عقلي است كه به وسيله آن حق را از باطل ،خير راازشر ونافع را ازمضر تمييز مي دهد.16 رسيدن به مقاصد درسايه عقل امكان پذير مي شود.اين قسمت آيه”وحملناهم في البرّوالبحر” به معني اين است كه ما ايشان را دردريا سواربركشتي ودرخشكي سوار بر چهارپايان وغير ازآن كرديم تادر جستجوي فضل پروردگار خود ورزق او برآيند،اين خوديكي ازمظاهر تكريم بشر است.چون اوبه واسطه عقل ازاين موهبت ها برخوردار مي شود.
2-3-2) نعمت هاي لذت بخش: مظهر ديگر كرامت انسان نعمت هاي لذت بخش است وآن چيزي است كه انسان نسبت به آن توجه نشان داده است درحالي كه براي ساير موجودات اعطاي چنين نعمتهايي قابل درك نيست .وخدواند با اعطاي اين نعمت ،كرامت را به انسان داده است .ودرآيه كرامت به آن اشاره شده است.مقصود از”طيبات”درجمله “ورزقناهم من الطيبات”اقسام ميوه ها وحاصل هايي است كه مورداستفاده وخوش آيند بشراست وهرچيز ديگري كه از آن متنعم گشته ولذت مي برد.وعنوان رزق برآن صادق مي باشد.اين از مظاهر تكريم است كه انسان را به ميهماني مثل مي زند كه به ضيافتي دعوت شودآنگاه براي حضوردرآن ضيافت برايش مركب بفرستد ودرآن ضيافت انواع ميوه ها وغذاها در اختيارش بگذارندكه هم ميهماني تكريم است ،هم مركب فرستادن وهم غذاهاي لذيذ برايش آوردن همه مصداق تكريم است.عطف جمله “وحملناهم”وجمله”ورزقناهم”برتكريم عطف مصداقي است كه از عنوان كلي انتزاع شده وبرآن متفرع شود.انسان به سبب درك اين نعمات واشتياق برخورداري ازآنها،مستعد كسب اين نعمات شده است.
3-3-2)برتري انسان برساير موجودات:برتري به تنهايي ،فضيلت است ويك امر اكتسابي است مانند برتري انسان نسبت به انسان ديگر. اما برتري اي كه درآيه مدنظر است ،برتري نسبت به سايرموجودات است كه خداوند آن را به همه انسان ها داده است وازمظاهر كرامت است . وموجب حرمت خون او شده است ومورد توجه آيه كرامت است.معناي جمله “فضّلنا هم علي كثيرممن خلقناتفصيلا”بعيدنيست كه مراد از”خلقنا”كساني كه خلق كرديم انواع حيوانات داراي شعور وهمچنين جن باشدكه قرآن آن رااثبات كرده است.آري قرآن كريم انواع حيوانات راهم امتهايي زميني خوانده است مانند انسان كه يك امت زميني است وآنها رابه منزله صاحبان عقل شمرده و فرمود:”ومامن دابّة في الارض ولاطائريطيربجناحيه الّاامم امثالكم مافرطنافي الكتاب من شيءثم إلي ربهم يحشرون” انعام/38 واين احتمال بامعناي آيه مناسب تراست چون مي دانيم كه غرض ازآيه موردبحث بيان آن جهاتي است كه خداوندباآن جهات انسان را تكريم كرده وبربسياري از موجودات اين عالم برتري داده است واين موجودات حيوان وجن هستند اماملائكه ازآن جايي كه موجودات مادي ودرتحت نظام حاكم برعالم ماده قرار ندارند،نمي توانيم آنهارا نيز مشمول آيه بگيريم.بنابراين معناي آيه اين مي شودكه مابني آدم را ازبسياري از مخلوقاتمان كه حيوان وجن بوده باشندبرتري داديم.امابقيه موجودات كه درمقابل كلمه بسيار(كثير)قراردارند يعني ملائكه خارج ازمحل گفتار اندچون آنها موجوداتي نوري وغير مادي اند.هرچندآيه درموردانسان بحث دارد اما اورا از اين نظر مورد بحث قرار مي دهدكه يكي از موجودات عالم مادي است كه اورابه نعمت هاي نفسي واضافي تكريم كرده است. 17اما يكي ديگر ازمفسران مي گويد:برتري انسان از ملائكه وجن از ظاهر آيه بدست نمي آيد.اگرچه درقرآن كريم ازملائكه دركنار انسان سخن گفته شده است .جمله “ممن خلقنا”بعيدنيست كه ملك باشد همان طور كه بعيد نيست جن يا حيوان باشد.درغير اين صورت ممكن است قائلين به آيه مقصودشان مخلوقاتي باشد كه مانند انسان، محسوس زندگي مي كنند،پس شامل جن نمي شود چون درمحيط معمول انسان زندگي نمي كند.18پس برتري كرامت است كه نسبت به ساير موجودات باشد نه نسبت به خودانسان، چون درغير اين صورت فضيلت است كه به حرمت خون ارتباط ندارد.
3)كرامت درروايات:
رواياتي كه درموردكرامت است درابواب فقهي نقل نشده است بلكه درتفاسيرروايي آمده است.روايات به توضيح كرامت مي پردازد به اين صورت كه كرامت را به معناي تفضيل و برتري انسان برساير موجودات دانسته است وحرمت خون رامورد عظمت قرارداده است.
1-3)حرمت انسان مومن:
درروايت به عظمت حرمت انسان مومن اشاره مي كند امام صادق (ع) فرمودند:” المؤمن أعظم حرمةمن الكعبة19″حرمت مومن نزدخدااز خانه كعبه بيشتراست.منظوراز حرمت اشاره به كليه اموري مانند خون،مال وآبرو دارد كه از جانب حق تعالي بي حرمتي به آن منع شده است.
درروايات هم چون آيه كرامت، مظاهر كرامت را بيان كرده است .
2-3)شيوه راه رفتن ،از مظاهر كرامت انسان:
امام محمد باقر(ع) دررابطه با آيه” وَفَضَّلْناهُم ْعَلى‏كَثِيرٍمِمَّنْ خَلَقْناتَفْضِيلًا” درمورد نوع راه رفتن انسان كه فقط مختص اوست ،فرمودند:”خلق كل شي‏ءمنكباغيرالإنسان،خلق منتصبا” 20.هرچيزي به پشت وچهارپا خلق شده به جز انسان كه بردوپا وايستاده آفريده شده است.
3-3)گوناگون بودن مظاهر كرامت انساني:
امام صادق(ع)دررابطه باآيه كرامت به مظاهر كرامت مانند استفاده ازدست درغذاخوردن ،چهره زيباي انسان ومواردي ديگر اشاره مي كنند ومي فرمايند: “وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِيقول: علي الرّطب واليابس. وَرَزَقْناهُمْ مِن َالطَّيِّباتِ يقول: من طيّبات الثّماركلّها. وَفَضَّلْناهُم ْيقول: ليس من دابّةولاطائرإلّاوهي تأكل وتشرب بفيها،ولاترفع بيدهاإلي فيهاطعاماولاشراباغيرابن آدم،فإنّه يرفع إلي فيه بيده طعامه،فهذامن التّفضيل”21 “وحملناهم في البر والبحر “يعني:در دريا وخشكي .و”رزقناهم من الطيبات “يعني:ازكليه ثمرات وخوردني هاي پاكيزه.ودرمورد”وفضلناهم”يعني:هيچ چهارپاوپرنده اي نيست مگر اينكه بادهان مي خوردو مي آشامدودستش رابراي خوردن وآشاميدن به سمت دهانش بلند نمي كند به جز انسان دستش رابه سمت طعام بلند مي كند،اين برتري وتفضيل است.روايت به برتري خلقت انسان نسبت به ساير موجودات اشاره دارد.
روايت بعدي مظاهر تكريم بشر را خلقت صورت وچهره زيبا او مي داند كه به بهترين شكل ممكن خلق شده است.
4-3)چهره زيبا ازمظاهر كرامت انسان:
امام علي(ع) ازمظاهر تكريم تنها به چهره زيباي انسان اشاره مي كند كه درساير مخلوقات وجودنداردوفرمودند: “إذانظرأحدكم في المرآةفليقل: الحمدلله الذي خلقني فأحسن خلقي،وصورني فأحسن صورتي،وزان مني ماشان من غيري وأكرمني بالإسلام”22:هرگاه كه يكي از شما به آينه نگاه مي كندبگويد:ستايش خدايي راست كه مرا به بهترين شكل آفريدپس خَلقم رانيكوگرداند ،مراصورت بخشيدپس صورتم رابهترين صورت قرار دادو زيبا قرارداددرمن آنچه راكه درغير من زشت قرارداد، ومرا با اسلام كرامت بخشيد.
امام علي (ع) درمورديكي ازمظاهر تكريم يعني چهره زيباي انسان را كه به صورت ملكي درعرش است وبه خاطر نيكو بودن آن مقرب باري تعالي است ،فرمودند: ” وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ. قال: السماوات والأرض‏ومافيهما من مخلوق في جوف الكرسيّ،وله أربعةأملاك يحملونه بإذن اللّه،فأمّاملك منهم ففي صورةالآدميّين،وهي أكرم الصّورعلي اللّه”23″ وسع كرسيه السماوات والارض”خداوند قلمرواش ازآسمان ها وزمين فراتررود.فرمود:آسمان ها وزمين ومخلوقاتي كه آن جاست ،درداخل قلمروهستندوچهار ملك هستندكه به اذن خدا آنرا حمل مي كنندملكي از آنها به شكل صورت انسان است وآن نزدخدا گرامي ترين صورت است.
5-3)شروط برتري انسان برملائكه:
نظر روايات درموردبرتري انسان ازملائكه همانند آيه كرامت است .انساني رابرتر ازملائكه مي داندكه عقل اوغالب بر شهوتش باشد،مومن ومحب علي (ع) باشد.
ازامام صادق(ع)درموردبرتري انسان ازملائكه سوال شد وايشان فرمودند :”الله عزوجل ركب في الملائكةعقلابلاشهوة،وركب في البهائم شهوةبلاعقل،وركب في بني آدم كلتيهما،فمن غلب عقله شهوته فهوخيرمن الملائكة،ومن غلبت شهوته عقله فهوشرمن البهائم” خداوند عزوجل به فرشتگان عقل بدون شهوت داد،ودر حيوانات شهوت بدون عقل قرارداد،ودر انسان هردو(عقل وشهوت)راقرارداد پس هركسي كه عقلش بر شهوتش غلبه پيداكند اواز ملائكه برتر است وهركه شهوتش برعقلش غالب شود از حيوانات هم پست تراست.
امام محمدباقر(ع)دررابطه با كرامت مومنين فرمودند:” ماخلق الله عزوجل خلقاأكرم علي الله عزوجل من مؤمن،لان الملائكةخدام المؤمنين،وان جوارالله للمؤمنين،وان الجنةللمؤمنين،وان الحورالعين للمؤمنين “خداوند عزوجل موجودي را گرامي تر از مومن، نزدش خلق نكرده است چون ملائكه خدمتكاران مومنين اند،وجوار خداوندوبهشت وحورالعين براي مومنين است.
پيامبر(ص) درحديث طولاني به اين كه آيا علي(ع) برتراست يا ملائكه مقرب فرمودند:” وهل شرفت الملائكةالابحبهالمحمدوعلي وقبول ولايتهما،انه لاأحدمن محبي علي عليهالسلام نظف قلبه من الغش والدغل والعلل ونجاسةالذنوب الاكان أطهروأفضل من الملائكة”24آياجزاين است كه ملائكه با دوستي محمدوعلي وقبول ولايت آنها شرافت يافته اند؟هيچ شخصي نيست كه محب علي(ع)باشد وقلبش را از تقلب ومكروظلم ونجاست گناه پاك نكندجزاينكه پاك تر وافضل ازملائكه است.
دربرخي ديگر از روايات انسان رااز آن جهت كه مسجودملائكه است برتر مي داند .اما همان طوركه قبلا گفته شدنوع انسان است كه بابهره گيري ازعقل به كمالات دست پيدامي كند نه شخص انسان
پيامبر(ص)درحديث طولاني دربرتر بودن محبان علي(ع) فرمودند:” فان الملائكةلخدامناوخدام محبينا،ياعلي الَّذِينَ يَحْمِلُون َالْعَرْش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوابولايتنا،ياعلي لولانحن ماخلق الله آدم ولاحواولاالجنةولاالنارولاالسماءولاالأرض،وكيف لانكون أفضل من الملائكةوقدسبقناهم الي معرفةربناوتسبيحه [وتهليله‏] وتقديسه،ان الله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رفتار انسان، دفاع مشروع، قتل عمد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قتل عمد، جبران خسارت