پایان نامه ارشد رایگان درمورد امام صادق، دفاع مشروع، امر به معروف

دانلود پایان نامه ارشد

رواج دهند. يا إعطاءحق امتيازصادرات وواردات نفت به كفارباشدكه در معاملات تجاري مورد استفاده قرار مي دهند. تسلط طولي كه كفاردرتعيين قيمت كالاهاي موردتجارت از سرزمين هاي اسلامي صادر شده مانند توافق با كفار برسر تجارت خارجي كه بوسيله خودشان انجام گيرد.397
دفاع شرعي خاص به بحث حرمت خون مسلمان مرتبط است زيرادراين دفاع است كه مستقيمامهاجم ومدافع روبه روي هم قرار مي گيرندوخون مسلمان مهاجم به سبب دفاع مدافع سريعا ريخته مي شودومسلمان مدافع موردتعرض واقع مي شود.درحالي كه درسايراقسام دفاع نتيجه چندعملكرداست كه منجر به ريختن خون مي شود وباپيشگيري ازآن مي توان مانع بي حرمتي به خون مسلمين شد.مثلادرامر به معروف ونهي ازمنكراگر آن كه موردإرشادواقع مي شودخطايش رابپذيردوتكرارنكندجنايتي رخ نمي دهد.
2)شرايط حمله:
دردفاع مشروع كه مسلمان مدافع دفاع مي كند بايدشرايط حمله ودفاع رادرنظربگيردتامجوزدفاع راداشته باشدوخون خودراحفظ كندوخون مهاجم رابريزد.حمله معمولا ازطرف مهاجم صورت مي گيردوطرف مقابل نبايدحمله اش رابي پاسخ بگذاردبلكه درصورت تعدي به جانش،بادفاع ازخودحرمت خون خودراحفظ مي كندودرصورت آسيب ديدن يافوت مهاجم ازمجازات قصاص مصون است زيرامهاجم باحمله خودحرمت خونش راازدست داده است.
1-2)حمله بايد غير مشروع باشد تا مجوزدفاع گردد.مثلا اگر پدري به فرزند خود جهت تأديب ،حمله كند،فرزند دربرابر پدر حق دفاع ومقاومت نداردومقاومت دربرابر اين حمله ها جرم است ومجازات دارد. امادرحمله غيرمشررع مهاجم قصدجان،مال وعرض ديگري رادارد.
2-2)حال بودن خطر وتجاوز :خواه فعليت داشته باشد يا نداشته باشدزيرا دردفاع شرط نيست كه مدافع در مقابل عمل انجام شده قرار بگيردبلكه اگر احساس خطر نمايد مي تواندمبادرت به دفاع نمايد.حمله اي كه درگذشته ياآينده انجام شود مجوز دفاع نمي باشد.
3-2)حمله وخطر واقعي باشد:يعني براي مدافع محرزشود كه مهاجم قصد حمله وتجاوز به اورادارد.اگرگمان كند ويا احتمال دهدبه مجرداحتمال، نمي تواند به او آسيب برساند.
3)شرايط دفاع:
دفاع ازجان حق مدافع است اماباهر وسيله وشيوه اي نمي توانددفاع كند.مدافع تاجايي كه مي تواندبايدخون مهاجم راحفظ كند واورادرابتدابه قتل نرساند.كشتن مهاجم درمرحله آخرنبردبين مدافع ومهاجم است كه مدافع به مجازات قصاص محكوم نمي شود.براي توضيحات كامل تر شرايط مربوط به دفاع رابيان مي كنيم.
1-3)تناسب دفاع با حمله:دفاع بايد به اندازه اي باشد كه تجاوز دفع شود مدافع درمقام دفاع نمي تواند هر كاري را كه مي خواهد انجام دهد وبا هر وسيله اي كه مناسب براي مقاومت مي داند استفاده كند در ابتدا نمي توانداورا بكشد ،كشتن آخرين مرحله ي دفاع است.398 زماني كه شخصي قصد خون يامال وحريم مسلماني راكندبراوواجب است به راحت ترين روشي كه برايش ممكن است ،دفاع كندپس اگر درموقعيتي بود كه با فريازدن به ياري ونصرت اومي آيند بافريادزدن ازجانش دفاع مي كند ،اگر در موقعيتي بود كه با فريادزدن ياري نمي شود ،بادست دفاع مي كند واگر بادست دفع نشدباچوب واگر با چوب دفع نشد با سلاح دفاع كند.399اما امام خميني (ره)قائل است دفاع با هر وسيله اي كه ممكن است انجام شود مثلا اگر دزد يا غير دزد برشخصي در خانه يا غير خانه اش هجوم آوردتا اورا ظالمانه بكشد ،بر اوواجب است به هروسيله ممكني ازخود دفاع كندحتي اگر به قتل مهاجم منجر شود وتسليم شدن وپذيرفتن ظلم برايش جايز نيست.ايشان احتياط واجب را الاسهل فالاسهل مي دانند. 400 به اين صورت كه ازراحت ترين شيوه دفاع شروع مي شودوتاسخت ترين شيوه پايان مي يابد.اول بافريادزدن واگردفع نشدتاكشتن مهاجم ادامه مي يابد.
2-3)برابري دفاع در برابر حمله:مدافع نبايد آغازگر درگيري باشد مگر اينكه علم يا گمان به قصد ونيت مهاجم داشته با شد.اگر مهاجم دست بردارد،اونيز بايددست بردارد،اگر اودوباره حمله كند ،مدافع بايد دوباره اقدام به دفاع كند .بنابراين اگر مدافع هنگام هجوم آوردن دست اوراقطع كند وهنگام فرار كردن پايش راقطع كند،ضامن ارتكاب جنايت بر پاي اوخواهدبودپس اگر اين دوجراحت سرايت كرد وموجب مرگ مهاجم شود،مدافع نيمي از خسارت جسمي راكه برمهاجم مرتكب شده راضامن است خواه اين خسارت به صورت قصاص يا ديه باشد .واگر مهاجم دوباره حمله كندومدافع عضو سومي را قطع كند،ضمان خسارت مهاجم به ثلث كاهش مي يابد.401اگر مهاجم به اوپشت كرده است وآن به خاطر آماده كردن نيرو باشددفع اوجايز است واگر معلوم شود كه مدافع اشتباه كرده وبه مهاجم ضرر رسانده است،مدافع ضامن درخسارت است.402
درموردشرايط دفاع برخي ،ضروري بودن آن راهم شرط مي دانند اماتازماني كه شخص مجبورنشود ودر شرايطي قرارنگيردكه جان ،مال وناموسش درخطر هستند نيازي به دفاع پيدا نمي كند وضرورت برايش به وجود نمي آيد.چرايي دفاع مشروع ،ضرورت است كه انسان رابرحسب فطرت به آن وادار مي كند.
پس انسان مدافع باشرايطي كه مربوط به حمله ودفاع است مي تواندازخونش دفاع وآن راحفظ كندكه درمواردي مهاجم حرمت خونش راازدست مي دهد.واين استثناء ازاصل حرمت خون به كمك مدافع آمده تاباتلاش بيشتربه دفاع ازجانش بپردازدوزودتسليم نشود.
4)عدم احترام خون متعدي به جان مسلمان درروايات دفاع مشروع:
درروايات به جواز دفاع ازجان،مال وناموس دربرابر متجاوز و هدربودن خون مهاجم اشاره شده است.
1-4)جواز ريختن خون دزددردفاع ازجان ومال:
برخي روايات دلالت برجوازدفاع ازجان ومال دارد وبراي جان ومال حرمت قائل است.
وقتل دزدرابراي دفاع ازجان يامال جايز مي داند.شهيدثاني(ره)گفته است:درصورت قدرت داشتن وعدم ضرر،دفاع جايز است وأقوي وجوب دفاع ازجان وحريم درصورت امكان است وتسليم شدن جايزنيست امادرصورتي كه اگربادزددرگيرشوديافراركندسلامتي اش به خطرمي افتدوناتوان ازاين كارباشد مي تواندتسليم شود.403 تسليم موجب حفظ جان مدافع مي شود.أنس ياهيثم بن براءازامام محمد باقر(ع)نقل كرده است:”قُلْتُ لَهُ‌ اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي- فَقَالَ اقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي ” به ايشان عرض كردم اگردزدواردخانه ام شودوقصدجان ومال مراكرده باشدچه بايدبكنم؟امام(ع)فرمود:اورابكش،خداراشاهدمي گيرم وهركس راكه مي شنودخونش به گردن من است.روايت علاوه برجوازدفاع ازجان ومال كه منجر به كشتن دزدمي شودبه حرمت نداشتن خون دزدهم اشاره دارد.وبه خاطر عدم حرمت خون اوبه سبب تعدي به جان ومال مسلمان است كه دفاع جايزمي شود.
روايت بعدي درموردجواز قتل دزدي است كه محارب هم باشدنه مطلق دزدوتعدي اوبه مسلمانانبيش ازدزداست.دزدفقط مال يك ياچندنفررا مي بردامامحارب با ارعاب ،سلاح كشيدن ،دزديدن اموال مسلمانان درخارج ازشهرها وكشتن مسلمانان امنيت عمومي رابه خطر مي اندازند ومسلمانان را بيشتري را درخطر نامني جان قرارمي دهد. حلبي از امام صادق (ع)از اميرالمؤمنين (ع)نقل كرده است:” إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ- فَمَا أَصَابَكَ فَدَمُهُ فِي عُنُقِي.” 404 وقتي دزدمحارب برتوواردشداورابكش هرچه ازاوبه توبرسدپس خونش برعهده من است.
جوازقتل دزدمحارب ازباب عقوبت ومجازات نيست.وبه حدمحارب ربطي نداردبلكه ازباب دفاع است واينكه درمقام دفاع اگردفاع متوقف بركشتن دزدباشد كشتن اوجايز است.
پس كشتن دزد به محض ورودبه خانه مردم جايز وخونش هدراست هرچندكه دفاع متوقف برقتلش نباشد.405وچون مدافع درمقام دفاع ازجان خود است خون مهاجم حرمت نداردواين عدم حرمت خون اوبه سبب حمله و ورود به خانه انسان هايي است كه خون ومالشان حرمت داردومهاجم قصدتعدي به خون ومال آنها رادارد.
روايت مرتبط ديگرزماني است كه دزدهم به مال وهم ناموس مسلمان تعدي كندوبه سبب آن خونش ديگرحرمت ندارد.واين تعدي اوحرمت خونش راازبين مي برد.
ابن سنان درحديث صحيحي ازامام صادق(ع)نقل كرده است:” سألته عن رجل سارق دخل علي امرأة ليسرق متاعها فلمّاجمع الثّياب تابعته نفسه فكابرها علي نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ،فلمّافرغ حمل الثّياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ،فجاءأهله يطلبون بدمه من الغد،فقال أبوعبدالله عليه السلام :يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام،ويضمن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها علي فرجها لأنّه زان وهوفي ماله يغرمه ،وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق.”406درباره مرددزدي پرسيدم كه براي دزدي واردخانه زني شد،چون لباس واثاث اوراجمع شهوتش براوغلبه كردوباعث شدكه زن را مجبور به فحشاءكند ،پسرزن تكاني خورد،آن مردبرخاست واوراباتبري كه همراه داشت كشت.چون فارغ شد لباس ها رابرداشت وخواست بيرون رودكه آن زن با تبر به اوحمله كردواوراكشت.فرداي آن روزبستگان مردمقتول آمدندوخون اوراطلب كردند.امام صادق(ع)فرمود:بستگان اوكه به طلب خون اوآمده بودند،ضامن ديه پسرهستند.چهارهزاردرهم ازماترك دزد نيز بايدبه جرم تجاوز به عنف به زن پرداخت شود.زيرادزدزناكاربودوخسارت ازمال خودزناكارپرداخت مي شود.زن به خاطر قتل آن مردچيزي بدهكارنيست زيرااودزدبود.
زن درمقام دفاع،دزدراكشته است.دزد بادزدي،تجاوز به عنف،وكشتن پسرزن جاي هيچ حرمتي رابراي خونش باقي نمي گذاردوباكشتن اوتنهابه مجازات يك جرمش مي رسدومجازات سايرجرايمش به آخرت موكول مي شود.
2-4)عدم احترام خون متجاوزبر جان وناموس مسلمان:
مدافع درمقام دفاع ازجان وناموس مشمول مسئوليت كيفري نمي شودوباارتكاب جنايت برمتجاوز ازمجازات مصون است .مدافع براي دفاع ازجان وناموسش تاكشتن مهاجم پيش مي رودتا بتواندجان وناموسش رااز تعدي متجاوزان محفوظ بدارد.حلبي ازامام صادق(ع) نقل كرده است:” أيّما رجل قتله الحد ّفي القصاص فلادية له ،وقال:أيّما رجل عدا،علي رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أوقتله فلاشئ عليه ،وقال :أيّما رجل اطلع علي قوم في دارهم لينظر إلي عوراتهم ففقؤواعينه أوجرحوه فلاديةعليهم ،وقال:من بدأفاعتدي عليه فلاقود له.”407هركس درقصاص به سبب حدي كشته شود،ديه اي براي اونخواهدبود.وامام (ع)فرمود:هركس كه برمردي تعدي كند تااينكه اورا بزندپس شخص تعدي شده اورا ازخودش دفع كند پس اگراورامجروح كرديابه قتل رساندچيزي(مجازاتي) براونيست.وفرمود:چنانچه كسي حرمت منزل كسي رارعايت نكرده وبه نواميس صاحب خانه نگاه كندپس چشم متجاوز راكوركنيديااورامجروح كنيدديه اي برآنها(صاحب خانه)نيست وامام (ع)فرمود:خودتعدي كننده اي كه بااومقابله به مثل شده حق قصاص ندارد.
زماني كه متجاوزدرقصاص به سبب حدكشته مي شودوموردي كه چشمش را كورمي كنندتابه حريم خانه مسلمان تجاوزنكند،درباب دفاع ازناموس است.وآن جا كه مدافع بامتجاوزتاسرحدقتل پيش مي روددفاع ازجان است.
ازديدگاه اسلام،متجاوزاحترامي نداردوهرگاه شخصي موردتجاوزواقع شدبايدعليه متجاوز به اقدامي مشابه عمل كند،خون متجاوزاحترامي ندارد.408
3-4)برتري دفاع ازجان دردفاع ازمال:
دراسلام به دفاع ازجان ،مال وناموس سفارش شده است .وهركدام درجايگاه خودازاهميت ويژه اي برخوردارهستند به طوري كه دردفاع ازمال اگرمدافع كشته شود،شهيدمحسوب مي شود.امااگردفاع ازمال وجان باهم تزاحم داشته باشند،اولويت بادفاع ازجان است.جان است كه مي تواند به كسب مال بپردازد وآنچه را كه ازدست رفته دوباره بدست آورد. محمد بن مسلم ازرسول خدا(ص)نقل كرده است:” سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ دُونَ مَالِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ قُتِلَ شَهِيداً وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَرَكْتُ لَهُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْهُ‌.” 409پرسيدم ازاينكه كسي درراه حفظ مالش كشته شودچگونه است؟راوي نقل مي كندرسول خدا(ص)فرمود: هركس درراه حفظ مال خودكشته شود شهيداست واگرمن بودم مال راترك مي كردم وسرآن جنگ نمي كردم.
نجنگيدن بامهاجم برسرمال بااينكه مال ،حق مدافع است ازاهميت ويژه خون مسلمان برمال اوست چون حيات انسان بعدازكشته شدن قابل بازگشت نيست امامال مسلمان باپيگيري وتلاش قابليت بازگشت راخواهدداشت.
4-4)قدرت مدافع ،شرط دفاع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قتل شبه عمد، امام صادق