پایان نامه ارشد رایگان درمورد اثرات ثابت، مدیریت سود، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

رگرسیونی لازم است از وجود برخی شرایط در بین متغیرها اطمینان حاصل شود بنابراین به منظور اطلاع از برخورداری داده های تحقیق از شرایط لازم انجام تعدادی آزمون بر روی متغیر ها ضروری می باشد که در ادامه فصل به اختصار به کلیات آنها اشاره می شود.
3-17-1- نرمال بودن
برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون های نرمال بودن استفاده می شود. این آزمون ها به طور کلی به دو گروه روش های ترسیمی و روش های عددی تقسیم می شوند. روش های ترسیمی تنها تصویری از توضیع متغیر تصادفی را ارایه می کنند اما روش های عددی قادرند معیاری عینی و کمی برای قضاوت در خصوص نرمال بودن توضیع متغیر تصادفی فراهم نماید. در روش های عددی می توان هم آمار توصیفی و هم از تکنیک ها وآزمون های مختلف آمار استنباطی استفاده کرد. در این تحقیق با استفاده از آزمون های جارگ-براوکولموگوروف-اسمیرنوف (ks) به عنوان یک روش عددی به آزمون نرمال بودن داده ها پرداخته شده است.
در آزمون جارگ-برا از اختلاف بین ضریب کشیدگی و چولگی داده های مورد بررسی می توان به نرمال بودن توزیع داده ها پی برد. در این آزمون فرض صفر با احتمال 95 درصد اطمینان پذیرفته نمی شود (جعفری سرشت،1389).

3-17-2- نا همسانی واریانس
یکی از مهمترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که اجزای اخلال uit که در تابع رگرسیون، جامعه ظاهر می شوند، دارای واریانس همسان می باشند یعنی: i=1,2,…,n E(ui2)=σ2 اگر این فرض تامین نشود دارای نا همسانی واریانس خواهیم بود. مشکل ناهمسانی واریانس، در داده های مقطعی متداول تر از داده های زمانی است. از آن جایی که یکی از ابعاد داده های تابلویی، بعد مقطعی می باشد. لذا در تحقیق حاضر امکان مواجه با مساله نا همسانی واریانس وجود دارد. برای رفع ناهمسانی واریانس می توان از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده کرد(ابریشمی،1383). در این پژوهش به منظور نا همسانی واریانس از تخمین های (EGLS) استفاده شده است.
3-17-3- خود همبستگی
یکی دیگر از موارد نقض فروض کلاسیک، وجود همبستگی پیاپی یا خودهمبستگی در رگرسیون است که به وضعیتی اشاره میکند که در آن میان اجزای اخلال نوعی رابطه همبستگی برقرار است. چنین حالتی به دلیل ارتباط جزء اخلال هر مشاهده (تفاوت متغیر وابسته با مقدار تخمینی اش) با جزء اخلال مشاهده دیگر به وجود می آید. راه حل متداول برای بررسی احتمال وجود همبستگی پیاپی، استفاده از آزمون دوربین واتسون می باشد. که در این تحقیق نیز برای این منظور به کار گرفته شده است. این آماره به طور معمول بین صفر تا 4 تغییر می کند. مرز تقریبی بین همبستگی پیاپی مثبت ومنفی عدد 2 است. اگر آماره در حدود 2 باشد به این معنی است که در رگرسیون، خود همبستگی وجود ندارد. از طریق مراجعه به جداول آماری مربوط به دوربین واتسون می توان نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش وجود خود همبستگی قضاوت و نتیجه گیری کرد (جعفری سرشت،1389).
3-17-4- هم خطی
هم خطی در اثر ارتباط خطی یا فنی متغیر های مستقل مدل به وجود می آید. معیار تشخیص هم خطی (که به تورم واریانس معروف است) مبتنی بر ضریب تغییر و واریانس رگرسیون در نتیجه ورود متغیرهای هم خط به مدل است. از جنبه کاربردی تا زمانی که میزان توضیح دهندگی مدل به واسطه ورود متغیرهای هم خط کاسته نشود و ضرایب رگرسیونی آنها نیز معنادار باشند در جهت رفع هم خطی اقدامی صورت نمی گیرد. راه کار رفع هم خطی پیش از حذف متغیرهای شدیدا هم خط، استفاده از تحلیل عاملی یا همان ادغام کردن تاثیر متغیرهای هم خط در قالب یک متغیر روی مدل است (جعفری سرشت،1389).
3-17-5- آزمون مانایی
به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل OLS گردید. آزمون مذبور با استفاده از نرم افزار EViews و روش های آزمون لوین، لین و چو (2002)، آزمون ایم، پسران و شین (2003)، آزمون ریشه واحد فیشر- دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون ریشه واحد فیشر-فیلیپس پرون (1999) و چویی انجام میشود(مشکی و دهدار،1390).
3-18- خلاصه و نتیجه گیری
در این فصل روش تحقیق مورد استفاده بیان شد. در این رابطه ، انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل اصلی تحقیق ، ازمون های مورد نیاز در خصوص داده ها و مبانی آماری و اقتصاد سنجی مورد نظر برای آزمون فرضیات تشریح گردید. و همچنین ، مبناهای محاسباتی و نحوه بکارگیری متغیرهای، مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی که به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند توضیح داده شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل
داده های تحقیق

4-1- مقدمه
در فصل پیش به بیان فرضيه‌هاي تحقیق، مدلها و متغيرهاي مورد نياز براي آزمون آنها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماري، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوري داده‌هاي مورد نياز معرفی شد. در اين فصل داده هاي مورد نیاز جهت آزمون فرضيه‌ های تحقیق جمع آوري شده و به عنوان منبعی براي تجزيه و تحليل استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده از روشهاي آمار توصيفي، آمار استنباطي و همچنين رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصيفي با هدف تلخيص اطلاعات جمع آوري شده و شناخت بيشتر جامعه مورد بررسي صورت پذيرفته است زیرا هدف آمار توصيفي، توصيف، استخراج نكات اساسي و تركيب اطلاعات به كمك زبان اعداد است. هدف آمار استنباطي، به طور كلي انجام استنباط دربارة پارامترهای جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات موجود در داده‌هاي نمونه و همچنين سنجش عدم اطمینانی است كه در اين استنباط ها وجود دارد. دراین راستا در اجرای اولیه مدل نخست با استفاده از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون (داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با استفاده از آماره های همچون ایم، پسران و شین و لين و لوين پایایی متغیرها بررسی شده است. سپس در اجرای ثانویه مدل فروض کلاسیک رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع متغیرها، استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل بررسی شده است. در نهایت در اجرای نهایی مدل با توجه به معناداری کل مدل و نیز معناداری تک تک ضرایب مدل نهایی استخراج گردیده است.
4-2- آمار توصیفی داده ها
در جدول (4-1) ، آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق را در طی دوره مورد بررسی نشان میدهد. آمار توصیفی متغیر‌ها تحقیق که با استفاده از داده‌های شرکت ها طی دوره آزمون (سال‌های 91-1387) اندازه‌گیری شده‌اند، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه ارائه گردیده است.

جدول 4-1- آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق
شرح متغیرها
میانگین
میانه
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی
EM1
1245/0
1095/0
987/1
0931/0-
1965/0
مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی
EM2
1167/0
1308/0
434/1
0678/0-
1839/0
سازمان حسابرسی
big_N
2182/0
0000/0
4168/0
0000/0
0000/1
اندازه شرکت
Ln(size)
7080/11
7770/11
8770/0
2018/10
8447/13
نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام
MB
245/4
109/3
2094/1
367/1
346/8
سن شرکت (سال)
Age
839/2
895/2
808/1
945/1
332/3
نسبت بدهی به دارایی ها
Leverage
1367/0
0950/0
1606/0
0000/0
7556/0
بازده دارایی ها
ROA
1476/.
1625/0
946/1
0674/0
3892/0
رشد هزینه سرمایه
Capex growth
5711/0
5243/0
2413/0
0986/0
9949/0

4-3- آمار استنباطی
4-3-1- آزمون پایایی متغیرها
به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط در رگرسیون و معنی دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون پایایی گردیده است. در این قسمت به بررسی ایستایی یا پایایی متغیرهای پژوهش پرداخته شد. به منظور بررسی پایایی، از آزمون ایم، پسران و شین1 (1997)، لين و لوين2(1992) استفاده شد. نتایج این آزمون در جداول 4-2 و 4-3 نشان داده شده است.

جدول 4-2-آزمون ایم، پسران و شین (IPS)
متغیر
EM1
EM2
big_N
Ln(size)
MB
Age
Leverage
ROA
Capex growth
W-stat
12.657-
15.589-
3.0946-
3.37952-
19.4322-
18.8967-
17.7146
27.0077-
34.8471
p-value
0.0045
0.0067
0.0010
0.0004
0.0000
0.000
0.0001
0.000
0.0003

جدول 4-3- آزمون لين و لوين (LL)

متغیر
EM1
EM2
big_N
Ln(size)
MB
Age
Leverage
ROA
Capex growth
T-stat
17.006-
18.005-
12.9119 –
12.4227 –
-19.1026
13.0826 –
16.026-
19.308-
9.28544
p-value
0.0002
0.0003
0.0000
0.0169
0.0000
0.0010
0.0016
0.0018
0001/.
با توجه به نتایج آزمون IPS (جدول 4-2) ، چون مقدار P برای تمامی متغیرها کمتر از 05/0 است، در نتیجه این متغیرهای پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح پایا بودهاند. با توجه به نتایج آزمون LL (جدول 4-3)، چون مقدار P کمتر از 05/0 است، کل متغیرها در طی دوره پژوهش در سطح پایا بودهاند. در نتیجه نتایج آزمون IPS و LL نشان میدهد که، میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالها مختلف ثابت بوده است. در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث بوجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
4-3-2- تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون
جدول 4-4-آزمون چاو
مدل رگرسیونی
آماره F
احتمال
نتيجه آزمون
فرضیه دوم
845/16
0011/0
رد فرض صفر- مدل پانل
در مورد مدل فرضیه دوم با توجه به سطح معناداری نتايج آزمون چاو نشان مي دهد فرض 0H (مدل تلفيقي) تاييدنميشود. به بيان ديگر، آثار فردي يا گروهي وجوددارد و بايد از روش دادههاي تابلويي (پانل) براي برآورد مدل رگرسیونی تحقیق استفاده شود که در ادامه برای تعیین نوع مدل پانل (با اثرات تصادفی یا اثرات ثابت) از آزمون هاسمن استفاده می شود.
ب)آزمون هاسمن
پس از مشخص شدن اينکه عرض از مبدأ براي سال‌هاي مختلف يکسان نيست، بايد روش استفاده در برآورد مدل (اثرات ثابت يا تصادفي) تعيين گردد که بدين منظور از آزمون هاسمن استفاده مي گردد. در آزمون هاسمن فرضيه مبني بر سازگاري تخمين هاي اثر تصادفي را در مقابل فرضيه مبني بر ناسازگاري تخمين هاي اثر تصادفي آزمون مي نمايد.

جدول4-5- آزمون هاسمن
مدل رگرسیونی
آماره
احتمال
نتيجه آزمون
فرضیه دوم
124/39**
0065/0
رد فرض صفر- مدل پانل با اثرات ثابت
** معني‌داري در سطح 99 درصد
نتايج مربوط به آزمون هاسمن برای مدل فرضیه دوم در جدول 4-5 نشان داده شده است. نتايج نشان داده که آماره آزمون هاسمن برای مدل مزبور برابر با 124/39 بدست آمده است که در سطح اطمينان 99 درصد معني دار مي باشند که حاکی از تایید فرضیه می باشد، لذا با توجه به آزمون هاسمن برازش مدل‌ رگرسیونی فرضیه دوم این تحقیق با استفاده از مدل داده‌های پانل به روش اثرات ثابت مناسب خواهد بود.
4-3-3- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون
همان طور که در فصل 3 اشاره شد، پیش از برازش مدل‌های رگرسیون لازم است ابتدا مفروضات رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گیرد.
4-3-2-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
جهت تجزیه و تحلیل داده ها و انتخاب نوع آزمون های مربوطه، ابتداباید به بررسی نرمال بودن متغیرها بپردازیم.
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابستهاز آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. جدول خروجی آزمون K-S در نرم‌افزار SPSS برای این متغیر به شرح جدول 4-6 است. با توجه به جدول فوق و آماره Z کولموگروف اسمیرنوف از آنجائیکه سطح معناداری برای متغیر وابسته بیشتر از 05/0 است فرضیه H0 تایید شده لذا با اطمینان 95% می توان گفت متغیر مزبور از توزیع نرمال برخوردار است.

جدول 4-6 -آزمون کولموگروف اسمیرنوف
نام متغیر
Z کولموگروف اسمیرنوف
سطح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد داده های تلفیقی، عرضه اولیه، داده های ترکیبی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت سود، عرضه اولیه، مدل رگرسیون