پایان نامه ارشد رایگان درباره Sample، Wt.(g):، Dry

دانلود پایان نامه ارشد

78712-0280; PH (512) 471-5631; FAX (512) 471-6548.
McKenzie N, Coughlan K and Cresswell H. (2002) Soil Physical Measurement and Interpretation for Land Evaluation. (CSIRO Publishing: Melbourne).
Nimmo, J.R., Rubin, J., and Hammermeister, D.P. (1987) Unsaturated flow in a centrifugal field: Measurement of hydraulic conductivity and testing of Darcy’s law. Water Resour. Res. 23(1):124-134.
Pinder, G. F. and Celia, M. A. (2006) Subsurface Hydrology, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
Puckett, W.E., J.H. Dane, and B.F. Hajek. (1985) Physical and mineralogical data to determine soil hydraulic properties. Soil Science Society of America Journal 49, no. 4: 831-836.
Raeisi, E. and Koohyan Afzal, F. (1997) Evaluation of Idje Artificial groundwater recharge project, Estahban, Iran, proceeding of the 5th International conference on Rainwater catchment systems, vol. 1, Tehran, Iran, pp.207-219.
Rawls, W.J. and D.L. Brakensiek. (1989) Estimation of soil water retention and hydraulic properties. Unsaturated flow in Hydrologic Modeling Theory and Practice, ed. H. J. Morel-Seytoux, 275-300. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Reynolds, W. D., and D. E. Elrick. (1985) In-situ measurement of field-saturated hydraulic conductivity, sorptivity and ? parameter using the Guelph permeameter. Soil Sci. 140(4): 292-302.
Shepherd, R. G. (1989) Correlations of Permeability and Grain Size, Groundwater. 27(5):663-638.
Taylor, D. W. (1948) Fundamentals of soil mechanics, Wiley, New York.
Terzaghi, K., and Peck, R. B. (1964) Soil mechanics in engineering practice, Wiley, New York.
Terzaghi, K., Peck, R. B., and Mesri, G. (1996) Soil mechanics in engineering practice, Wiley, New York.
Todd, D. K., and Mays, L.W. (2005) Groundwater Hydrology, John Wiley & Sons, New York.
Uma, K. O., Egboka,B.C.E., and Onuoha, K.M. (1989) New Statistical Grain-Size Method for Evaluating the Hydraulic Conductivity of Sandy Aquifers, Journal of Hydrology, Amsterdam,108,367-386. 16.
U.S.EPA (1986) Saturated Hydraulic Conductivity, Saturated Leachate Conductivity and Intrinsic Permeability, EPA Method 9100 /Cincinnati, OH.
Vukovic, M. and Soro, A. (1992) Determination of Hydraulic Conductivity of Porous Media from Grain-Size Composition, Water Resources Publications, Littleton, Colorado.
Walton, C.W. (1970) Groundwater Resource Evaluation. Mc-Graw Hill, Inc., Kogakusha, 664P.
Wentworth, C. K. (1922) A scale of grade and class terms for clastic sediments; Journal of Geology, 30: 377-392.
Williams, Joseph R. and Ravi, Varadhan. (1998) Estimation of Infiltration Rate in the Vadose Zone: Compilation of Simple Mathematical Models, Volume I. National Risk Management Research Laboratory, U.S. EPA, Ada, OK. EPA/600/R-97/128a.
Zornberg, J.G., LaFountain, L., and Caldwell, J.C. (2003) Analysis and design of evapotranspirative cover for hazardous waste landfill. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ASCE. 129(5):427-438.
پيوست 1
آمار هواشناسي سنتز شده حوضه آبخيز روتک پسکوه
ماههاي سال
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
ساليانه
آمار هواشناسي

ميانگين حداکثر درجه حرارت(C?)
28
6/22
17
15
16
8/21
5/27
7/32
2/37
4/37
36
7/32
87/23
متوسط درجه حرارت(C?)
6/18
6/13
5/9
85/7
5/9
3/14
3/19
8/24
4/28
4/29
9/27
2/23
12/18
ميانگين حداقل درجه حرارت(C?)
7/9
5/5
1/1
4/0
5/2
7
5/11
9/15
20
4/20
6/18
2/14
56/10
متوسط بارندگي(mm)
8/1
9/1
9/14
3/27
4/29
3/27
8/8
3/4
7/2
1/5
2/3
2/1
6/127
تبخير و تعرق پتانسيل(mm)
64
1/30
2/14
7/9
8/14
36
2/74
2/133
3/179
9/196
9/168
105
3/1026

پيوست 2 منحني‌هاي دانه‌بندي خاک به دست آمده در دو دوره نمونه‌برداري

پيوست 3
الف- ريز داده‌هاي حاصل از آناليز الک و هيدرومتري در دوره اول

SIEVE DATA SHEET

Project Information:

Project:
Cycle1

Client:

Borehole ID:
A-E-C1

Description:

Sample ID:
A-E-C1

Location:

Test ID:

Source:

Test Date:
2006/11/23

Northing:
0

Easting:
0

Collected By:

User Defined:

Specifications Data:

Specimen ID:

Specimen Name:

Agency:

Description:

Sieve Data:

Wet Sample & Pan Wt.(g):
33361.60

Dry Sample & Pan Wt.(g):
29815.00

Pan Weight(g):
260.00

Dry Sample Wt.(g):
29555.00

Percent Moisture:
12.00

Split Sample:
No

Split Sieve Size:

Hydrometer Data

Hydroscopic Data

Dry Sample & Pan Wt.(g):
33101.60

Dry Sample Wt.(g):
29555.00

Loss of Moisture(g):
3546.60

Percent Moisture:
12.00

Weight Data:

Sample & Pan Wt(g):
250.20

Pan Weight:
50.00

Sample Weight:
200.20

Weight Retained of Total Sample:
0.00
Specific Gravity:
2.65
Hydrometer Type:
152H

Sieve Size Data

Sieve
Size (mm)
Weight Retained
Cumulative Weight
% Passing
5″
125
0
0
100.00
4.24″
106
379.3
379.3
98.72
4″
100
375.3
754.6
97.45
3.5″
90
365.5
1120.1
96.21
3″
75
357.3
1477.4
95.00
2.5″
63
0
1477.4
95.00
2″
50
351
1828.4
93.81
1.5″
37.5
349.1
2177.5
92.63
1″
25
345.1
2522.6
91.46
3/4″
19
343.2
2865.8
90.30
1/2″
12.5
339.2
3205
89.16
3/8″
9.5
337.3
3542.3
88.01
1/4″
6.3
334.3
3876.6
86.88
#4
4.75
330.3
4206.9
85.77
#8
2.36
221.5
4428.4
85.02
#10
2
0
4428.4
85.02
#16
1.18
2458
6886.4
76.70
#20
0.85
2456.2
9342.6
68.39
#30
0.6
2453.1
11795.7
60.09
#40
0.425
2449.2
14244.9
51.80
#50
0.3
2447.2
16692.1
43.52
#60
0.25
2443.5
19135.6
35.25
#100
0.15
2441.2
21576.8
26.99
#200
0.075
2352.5
23929.3
19.03
Pan

5625.70

Hydrometer Data

Time
Reading
Temperature
Soil Diameter (mm)
% Passing
0.5
28
23
0.0646
15.6
1
25
23
0.0466
13.9
2
20
23
0.034
11.1
5
19
23
0.0217
10.6
13
16
23
0.0137
8.9
15
12
23
0.013
6.7
60
6
23
0.0067
3.3
250
2
23
0.0033
1.1
1440
1
23
0.0014
0.5

SIEVE DATA SHEET

Project Information:

Project:
Cycle1

Client:

Borehole ID:
A-W-C1

Description:

Sample ID:
A-W-C1

Location:

Test ID:

Source:

Test Date:
2006/11/24

Northing:
0

Easting:
0

Collected By:

User Defined:

Specifications Data:

Specimen ID:

Specimen Name:

Agency:

Description:

Sieve Data:

Wet Sample & Pan Wt.(g):
35361.60

Dry Sample & Pan Wt.(g):
29815.00

Pan Weight(g):
260.00

Dry Sample Wt.(g):
29555.00

Percent Moisture:
18.77

Split Sample:
No

Split Sieve Size:

Hydrometer Data

Hydroscopic Data

Dry Sample & Pan Wt.(g):
33101.60

Dry Sample Wt.(g):
29555.00

Loss of Moisture(g):
3546.60

Percent Moisture:
12.00

Weight Data:

Sample & Pan Wt(g):
250.20

Pan Weight:
50.00

Sample Weight:
200.20

Weight Retained of Total Sample:
0.00
Specific Gravity:
2.65
Hydrometer Type:
152H

Sieve Size Data

Sieve
Size (mm)
Weight Retained
Cumulative Weight
% Passing
5″
125
0
0
100.00
4.24″
106
420.1
420.1
98.58
4″
100
375.9
796
97.31
3.5″
90
366.5
1162.5
96.07
3″
75
359.1
1521.6
94.85
2.5″
63
0
1521.6
94.85
2″
50
352.2
1873.8
93.66
1.5″
37.5
349.1
2222.9
92.48
1″
25
347.8
2570.7
91.30
3/4″
19
342.3
2913
90.14
1/2″
12.5
339.2
3252.2
89.00
3/8″
9.5
334.2
3586.4
87.87
1/4″
6.3
331.3
3917.7
86.74
#4
4.75
325
4242.7
85.64
#8
2.36
170.1
4412.8
85.07
#10
2
0
4412.8
85.07
#16
1.18
2390.1
6802.9
76.98
#20
0.85
2387.9
9190.8
68.90
#30
0.6
2372.8
11563.6
60.87
#40
0.425
2365.3
13928.9
52.87
#50
0.3
2338.2
16267.1
44.96
#60
0.25
2301.1
18568.2
37.17
#100
0.15
2250.6
20818.8
29.56
#200
0.075
2100.1
22918.9
22.45
Pan

6636.10

Hydrometer Data

Time
Reading
Temperature
Soil Diameter (mm)
% Passing
0.5
38
23
0.06
21.2
1
35
23
0.0435
19.5
2
30
23
0.0319
16.7
5
22
23
0.0213
12.3
13
14
23
0.0138
7.8
15
13
23
0.013
7.2
60
10
23
0.0066
5.5
250
5
23
0.0033
2.7
1440
1
23
0.0014
0.5

SIEVE DATA SHEET

Project Information:

Project:
Cycle1

Client:

Borehole ID:
R1A1-C1

Description:

Sample ID:
R1A1-C1

Location:

Test ID:

Source:

Test Date:
2006/11/18

Northing:
0

Easting:
0

Collected By:

User Defined:

Specifications Data:

Specimen ID:

Specimen Name:

Agency:

Description:

Sieve Data:

Wet Sample & Pan Wt.(g):
33046.40

Dry Sample & Pan Wt.(g):
29020.00

Pan Weight(g):
260.00

Dry Sample Wt.(g):
28760.00

Percent Moisture:
14.00

Split Sample:
No

Split Sieve Size:

Hydrometer Data

Hydroscopic Data

Dry Sample & Pan Wt.(g):
32786.40

Dry Sample Wt.(g):
28760.00

Loss of Moisture(g):
4026.40

Percent Moisture:
14.00

Weight Data:

Sample & Pan Wt(g):
234.20

Pan Weight:
50.00

Sample Weight:
184.20

Weight Retained of Total Sample:
0.00
Specific Gravity:
2.65
Hydrometer Type:
152H

Sieve Size Data

Sieve
Size (mm)
Weight Retained
Cumulative Weight
%

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره امام رضا (ع)، استان خراسان، استان اصفهان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره 1725.6، 5176.7،