پایان نامه ارشد رایگان درباره 1.00E+06، نفوذپذيري، C2

دانلود پایان نامه ارشد

انتخابي
R1A1S1
4.88
2.24
4.85
4.03
5.19
7.67
1.72
6.31
R1A1S2
1.13
1.95
1.70
1.59
1.58
0.39
3.18
1.27
R1A1S3
14.75
5.32
4.90
5.18
1.29
1.17
1.76
1.42
R1A2S1
4.37
6.62
5.86
6.13
7.32
2.52
8.38
8.03
R1A2S2
1.80
6.42
4.13
3.68
5.66
1.84
7.76
7.03
R1A2S3
1.99
0.91
1.23
1.32
2.38
1.10
0.54
1.19
R1A3S1
1.70
3.26
2.38
2.45
0.62
0.61
1.28
0.78
R1A3S2
0.55
0.72
0.85
0.73
1.04
0.86
0.39
0.71
R1A3S3
3.95
7.97
5.80
6.11
2.06
6.17
5.65
6.08
R2B1S1
3.54
6.55
5.29
5.01
5.81
5.06
3.18
4.62
R2B1S2
4.85
6.66
7.19
6.19
11.29
20.79
7.76
9.64
R2B1S3
5.80
4.85
3.29
4.57
6.63
2.20
5.23
4.31
R2B2S1
0.65
2.25
1.41
1.32
1.60
5.29
0.40
1.05
R2B2S2
3.73
2.89
2.73
3.26
3.73
2.61
2.38
2.85
R2B2S3
7.99
4.44
6.98
6.30
4.97
5.53
5.26
5.33
R2B3S1
2.53
4.24
2.20
2.94
1.61
3.28
4.19
2.88
R2B3S2
2.16
1.60
2.02
2.05
0.92
0.37
0.91
0.74
R2B3S3
2.80
5.66
6.17
5.91
0.40
5.71
4.69
5.20
R3C1S1
3.00
7.76
3.26
3.27
5.61
5.90
6.85
6.14
R3C1S2
1.70
1.88
2.34
2.02
0.90
1.28
0.82
0.98
R3C1S3
3.87
3.30
3.87
3.68
5.80
3.29
2.00
3.38
R3C2S1
7.60
3.61
4.67
4.11
6.17
2.03
4.99
4.06
R3C2S2
9.85
9.55
1.24
9.80
1.41
7.67
4.11
5.65
R3C2S3
0.85
1.04
0.97
0.95
1.34
1.99
0.44
1.09
R3C3S1
0.91
1.53
4.29
1.18
0.97
10.38
1.60
1.25
R3C3S2
4.13
2.78
2.01
2.86
1.53
0.99
3.53
1.80
R3C3S3
1.10
1.77
2.39
1.69
2.27
1.83
1.09
1.66
A-E
8.21
8.16
7.64
8.38
7.92
8.30
6.71
7.90
A-W
8.29
7.82
9.19
8.42
7.59
6.55
7.76
8.89

منظور از ميانگين انتخابي در جدول، احتساب ميانگين از بين 3 استوانه ‌مضاعف مي‌باشد که بستگي به مقادير به دست آمده آنها دارد به عبارت ديگر چنانچه مقدار نفوذپذيري يکي از استوانه‌هاي مضاعف عدد نامناسبي را نشان دهد که با دو عدد ديگر تفاوت چشمگيري داشته باشد از مقدار آن صرف‌نظر نموده و از دو مقدار ديگر ميانگين به عمل مي‌آيد و چنانچه هر سه عدد بسيار متفاوت بودند، آزمايش اندازه‌گيري ميزان نفوذپذيري بايد تکرار شود.
تصاوير 5.1 و 5.2 مقايسه مقادير به دست آمده ميزان نفوذپذيري در دو دوره برداشت را نشان مي‌دهد.

تصوير5.1. هيستوگرام مقايسه‌اي ميزان نفوذپذيري در دو دوره

تصوير5.2. نمودار مقايسه‌اي ميزان نفوذپذيري در دو دوره

5.2. نتايج حاصله از اندازه‌گيري ميزان نفوذپذيري به روش غير مستقيم در عرصه پخش سيلاب
ميزان تخلخل بدست آمده خاک از طريق روابط مختلف فازي خاک به همراه نتايج حاصله از آن روابط در هر دو دوره برداشت به شرح جدول 5.4 مي‌باشد.
همچنين مقادير نفوذپذيري بدست‌ آمده از فرمول‌هاي مختلف تجربي در دو دوره برداشت به شرح جداول 5.5 و 5.6 مي‌باشد.

جدول5.4. مقادير تخلخل به دست آمده خاک در دو دوره برداشت

محل برداشت
(g)
(g)
(m3)
(g/m3)
(g/m3)
(g)
%
(m3)
(m3)
(m3)
%
%

R1A1-C1
3624.37
2708.03
1.39E-03
2.60E+06
1.00E+06
916.34
33.84
9.16E-04
1.04E-03
3.52E-04
33.84
25.28

R1A2-C1
3201.23
2575.91
1.23E-03
2.61E+06
1.00E+06
625.32
24.28
6.25E-04
9.87E-04
2.40E-04
24.28
19.53

R1A3-C1
3150.19
2456.34
1.21E-03
2.61E+06
1.00E+06
693.85
28.25
6.94E-04
9.41E-04
2.66E-04
28.25
22.03

R2B1-C1
3332.89
2388.51
1.30E-03
2.57E+06
1.00E+06
944.38
39.54
9.44E-04
9.29E-04
3.67E-04
39.54
28.34

R2B2-C1
2999.37
2195.52
1.16E-03
2.59E+06
1.00E+06
803.85
36.61
8.04E-04
8.48E-04
3.10E-04
36.61
26.80
دوره اول
R2B3-C1
3621.20
3185.54
1.37E-03
2.65E+06
1.00E+06
435.66
13.68
4.36E-04
1.20E-03
1.64E-04
13.68
12.03

R3C1-C1
3541.87
3068.21
1.34E-03
2.65E+06
1.00E+06
473.66
15.44
4.74E-04
1.16E-03
1.79E-04
15.44
13.37

R3C2-C1
2875.12
2130.02
1.11E-03
2.59E+06
1.00E+06
745.10
34.98
7.45E-04
8.22E-04
2.88E-04
34.98
25.92

R3C3-C1
2974.31
2483.19
1.13E-03
2.64E+06
1.00E+06
491.12
19.78
4.91E-04
9.41E-04
1.86E-04
19.78
16.51

A-E-C1
3258.69
2268.24
1.28E-03
2.54E+06
1.00E+06
990.45
43.67
9.90E-04
8.93E-04
3.90E-04
43.67
30.39

A-W-C1
3456.28
2417.55
1.38E-03
2.50E+06
1.00E+06
1038.73
42.97
1.04E-03
9.67E-04
4.15E-04
42.97
30.05

R1A1-C2
3421.22
2582.90
1.33E-03
2.57E+06
1.00E+06
838.32
32.46
8.38E-04
1.01E-03
3.26E-04
32.46
24.50

R1A2-C2
3125.49
2528.34
1.21E-03
2.59E+06
1.00E+06
597.15
23.62
5.97E-04
9.76E-04
2.31E-04
23.62
19.11

R1A3-C2
3455.55
2683.31
1.34E-03
2.58E+06
1.00E+06
772.24
28.78
7.72E-04
1.04E-03
2.99E-04
28.78
22.35

R2B1-C2
2971.11
2184.65
1.15E-03
2.59E+06
1.00E+06
786.46
36.00
7.86E-04
8.43E-04
3.04E-04
36.00
26.47

R2B2-C2
3105.28
2237.55
1.20E-03
2.58E+06
1.00E+06
867.73
38.78
8.68E-04
8.67E-04
3.36E-04
38.78
27.94
دوره دوم
R2B3-C2
3524.12
2982.00
1.33E-03
2.65E+06
1.00E+06
542.12
18.18
5.42E-04
1.13E-03
2.05E-04
18.18
15.38

R3C1-C2
2865.99
2566.54
1.08E-03
2.65E+06
1.00E+06
299.45
11.67
2.99E-04
9.69E-04
1.13E-04
11.67
10.45

R3C2-C2
2946.70
2335.65
1.12E-03
2.63E+06
1.00E+06
611.05
26.16
6.11E-04
8.88E-04
2.32E-04
26.16
20.74

R3C3-C2
3562.24
3034.38
1.34E-03
2.65E+06
1.00E+06
527.86
17.40
5.28E-04
1.15E-03
1.99E-04
17.40
14.82

A-E-C2
3621.13
2457.11
1.43E-03
2.53E+06
1.00E+06
1164.02
47.37
1.16E-03
9.71E-04
4.60E-04
47.37
32.15

A-W-C2
3262.17
2344.40
1.30E-03
2.50E+06
1.00E+06
917.77
39.15
9.18E-04
9.38E-04
3.67E-04
39.15
28.13

جدول5.5. مقادير نفوذپذيري به دست آمده از فرمول‌هاي تجربي مختلف بر حسب سانتي‌متر بر ساعت در دوره اول برداشت

محل برداشت
Kostiakov
Hazen
Shepherd
Beyer
Kozeny
and
Carman
Dane
and
Puckett
Rawls
and
Brakensiek
Vukovic
and
Soro
(Hazen)
Vukovic
and
Soro
(Kozeny
and
Carman)
Vukovic
and
Soro
(Beyer)
Vukovic
and
Soro
(Slichter)
Vukovic
and
Soro
(Terzaghi)
Compiler

R1A1-C1
3.600
9.216
5.259
8.703
0.036
0.277
0.010
0.126
0.054
0.114
0.025
0.025
3.110

R1A2-C1
3.710
5.184
0.373
5.873
0.008
0.278
0.004
0.027
0.012
0.077
0.006
0.004
3.878

R1A3-C1
3.097
3.600
0.203
5.227
0.009
0.277
0.006
0.032
0.013
0.068
0.006
0.005
3.054

R2B1-C1
5.257
41.616
6.426
53.687
0.251
0.279
0.017
0.755
0.375
0.702
0.162
0.183
5.225

R2B2-C1
3.627
9.216
4.174
9.810
0.045
0.278
0.013
0.146
0.067
0.128
0.030
0.032
3.621
دوره اول
R2B3-C1
3.633
1.296
0.196
1.537
0.000
0.276
0.001
-0.008
0.001
0.020
0.000
0.000
3.640

R3C1-C1
2.990
0.576
0.251
0.470
0.000
0.275
0.001
-0.002
0.000
0.006
0.000
0.000
3.097

R3C2-C1
4.953
9.216
2.986
11.165
0.040
0.278
0.012
0.134
0.059
0.146
0.027
0.028
2.668

R3C3-C1
1.910
3.600
2.272
3.394
0.003
0.277
0.003
0.003
0.005
0.044
0.002
0.001
1.914

A-E-C1
8.380
57.600
6.426
78.486
0.455
0.279
0.022
1.220
0.679
1.027
0.282
0.332
2.932

A-W-C1
8.420
46.656
5.950
61.481
0.353
0.279
0.021
0.965
0.527
0.804
0.220
0.258
5.599
ميانگين

4.507
17.071
3.138
21.803
0.109
0.278
0.010
0.309
0.163
0.285
0.069
0.079
3.522

جدول5.6. مقادير نفوذپذيري به دست آمده از فرمول‌هاي تجربي مختلف بر حسب سانتي‌متر بر ساعت در دوره دوم برداشت

محل برداشت
Kostiakov
Hazen
Shepherd
Beyer
Kozeny
and
Carman
Dane
and
Puckett
Rawls
and
Brakensiek
Vukovic
and
Soro
(Hazen)
Vukovic
and
Soro
(Kozeny
and
Carman)
Vukovic
and
Soro
(Beyer)
Vukovic
and
Soro
(Slichter)
Vukovic
and
Soro
(Terzaghi)
Compiler

R1A1-C2
3.000
14.400
5.717
14.732
0.051
0.279
0.009
0.180
0.076
0.193
0.035
0.034
2.975

R1A2-C2
5.417
17.424
6.426
17.564
0.025
0.279
0.004
0.080
0.038
0.230
0.019
0.011
5.413

R1A3-C2
2.523
7.056
3.465
7.391
0.018
0.278
0.007
0.066
0.027
0.097
0.013
0.011
2.525

R2B1-C2
6.190
28.224
8.184
30.097
0.132
0.279
0.013
0.435
0.197
0.394
0.088
0.094
5.654

R2B2-C2
3.077
1.296
2.272
0.912
0.007
0.275
0.016
0.023
0.011
0.012
0.005
0.005
3.138
دوره دوم
R2B3-C2
2.940
1.296
1.476
1.071
0.001
0.276
0.002
-0.001
0.001
0.014
0.001
0.000
3.054

R3C1-C2
3.500
0.576
0.242
0.474
0.000
0.275
0.001
-0.005
0.000
0.006
0.000
0.000
3.528

R3C2-C2
3.600
2.304
4.174
1.500
0.004
0.277
0.005
0.016
0.007
0.020
0.003
0.002
3.600

R3C3-C2
1.570
0.576
0.421
0.415
0.000
0.274
0.002
-0.001
0.001
0.005
0.000
0.000
1.668

A-E-C2
7.860
46.656
6.914
61.013
0.459
0.278
0.029
1.108
0.685
0.798
0.274
0.331
4.538

A-W-C2
7.710
32.400
4.174
43.902
0.190
0.279
0.016
0.578
0.284
0.574
0.123
0.138
6.848
ميانگين

4.419
13.837
3.951
16.279
0.081
0.277
0.009
0.225
0.121
0.213
0.051
0.057
3.904

البته لازم به ذکر است که روش کوستياکوف که در جداول 5.5 و 5.6 آورده شده است مربوط به روش مستقيم اندازه‌گيري مي‌باشد و جهت مقايسه با نتايج روش غير مستقيم در اين قسمت آورده شده است.

5.3. نتايج حاصله از تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي ميزان نفوذپذيري در روش مستقيم
جدول 5.7 مقادير مختلف ميانگين نفوذپذيري هر يک از مستطيل‌هاي تکرارهاي اول، دوم و سوم در دو سيکل زماني C1 و C2 را براي انجام عمليات آماري نشان مي‌دهد. جدول 5.8 وضعيت نرمال بودن داده‌ها را در حالت عادي مي‌رساند.

جدول5.7. مقادير ميانگين نفوذپذيري هر يک از مستطيل‌ها جهت انجام عمليات آماري
مقادير ميانگين نفوذپذيري (سانتي‌متر بر ساعت)
سيکل‌ها
بلوک‌ها
8.3800
C1
A-E
8.4200
C1
A-W
3.6000
C1
R1A1
3.7100
C1
R1A2
3.0967
C1
R1A3
5.2567
C1
R2B1
3.6267
C1
R2B2
3.6333
C1
R2B3
2.9900
C1
R3C1
4.9533
C1
R3C2
1.9100
C1
R3C3
7.9000
C2
A-E
8.8900
C2
A-W
3.0000
C2
R1A1
5.4167
C2
R1A2
2.5233
C2
R1A3
6.1900
C2
R2B1
3.0767
C2
R2B2
2.9400
C2
R2B3
3.5000
C2
R3C1
3.6000
C2
R3C2
1.5700
C2
R3C3
جدول5.8. وضعيت نرمال بودن داده‌ها
مقدار P در نظر گرفته شده براي آزمون آماري
مقدار P به دست آمده از آزمون K-S Dist.
K-S Dist.
0.050
0.001
0.271

با توجه به جدول 5.8 چون P به دست آمده از آزمون فاصله کولموگروو-اسميرنوو (K-S Dist., Kolmogorov-Smirnov distance) کوچکتر از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره نفوذپذيري، ميزان، زيرزميني Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره --، خير، نفوذپذيري