پایان نامه ارشد رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، سرمایه انسانی، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

می‏کند. جمعیت قابل توجهی از دانش‏آموزان نسبت به مشکلاتشان نگاه مبالغه آمیز و آشفته کننده دارند و خودشان را به عنوان فردیکه هیچ کنترلی بر محیط و یا بر رفتارهای مخرب خود ندارند می‏پندارند. لذا برای اینکه دانش‏آموزان از روحیه مثبت نگرانه درباره خود و دیگران و دنیا برخوردار شوند و خود را مفید و اثربخش دانسته و بتوانند زندگی خود را با اندیشه‏ای روشن، دیدی واقع بینانه تر و با اطمینان سپری کند، نیاز به مداخله و آموزش برای آنان بیش از هر زمان دیگر احساس می‏شود تا آنها به امید و انگیزه بیشتری به تحصیل بپردازند.

تأثیر پیشرفت تحصیلی بر انگیزش و یادگیری
بلوم45 (2011) در مدل یادگیری آموزشگاهی خود گزارش می‏کند که ویژگی‏های عاطفی دانش‏آموزان (یعنی علاقه و انگیزش آنها نسبت به درس) در جریان یادگیری آموزشگاهی هم نقش علت را بازی می‏کند و هم نقش معلول. معینی این سخن آن است که یادگیرندگان علاقمند به یک موضوع، در قیاس با یادگیرندگان کم علاقه، موفقیت بیشتری کسب می‏کنند و این موفقیت بیشتر سطح علاقه و انگیزش آنها را نسبت به آن موضوع و موضوع‏های مشابه آن را افزایش می‏دهد. تجارب یادگیری دانش‏آموزان در درس‏های مختلف وقتی که به صورت موفقیت ها یا شکست‏های پی در پی اندوخته می‏شوند به ایجاد تصوراتی در آنها نسبت به توانایی شان در رابطه با یادگیری موضوع‏های مختلف می‏انجامد و انگیزش آنها در رابطه با یادگیری موضوع‏های مشابه جدید تحت تأثیر قرار می‏دهند.
بلوم (2011) گزارش می‏کند که اگر روند کسب تجربه مثبت یا منفی ادامه میابد، چنین نتیجه خواهد داد که دانش آموز به طور کلی نسبت به توانایی‏های خود در رابطه با پیشرفت آموزشگاهی و فعالیت‏های خارج از آموزشگاه به مفهوم ثابتی از توانیی‏های خود دست می‏یابد، که سبک زندگی آینده و حتی سلامت روانی او را تحت تأثیر قرار می‏دهد.

-خسارت‏های مستقیم پیشرفت تحصیلی ضعیف
اگر بپذیریم هر دانش‏آموزی که یک سال تکرار پایه داشته است دولت و خانواده ناچار است، مجددا هزینه‏های تکراری را صرف آموزش هایوی کند با جمع و ضرب کردن هزینه متوسط سرانه دانش‏آموزی خانواده و دولت، در تعداد مردودین می‏توان میزان خسارت را محاسبه نمود. به این هزینه، تلفن شدن هزینه آموزش کسانی که بدون پایان دوره، ترک تحصیل کرده اند را باید افزود. به هر حال در یک برآورد در سال 65 رقم 208 میلیارد ریال را اعلام کرده است. به دلیل این که هر فرد مردود می‏بایست یک سال را در یک پایه تکرار کند، فرصتی نیز از دست می‏دهد یعنی یک سال دیرتر به بازار کار وارد می‏شود و درآمدی را که ممکن است داشته باشد از دست می‏دهد رقم خسارت ناشی از فرصت‏های از دست رفته مردودین هم به 411 ریال بالغ شده است (مرتضوی زاده، 1391).

-خسارت‏های غیرمستقیم پیشرفت تحصیلی ضعیف
مهم تر از تکرار هزینه و هزینه فرصت‏های از دست رفته، آسیب‏های اجتماعی ناشی از اخراج کودکان و نوجوانان از مدرسه و راندن آنها به کوچه و بازار است. از آنجا که داشتن سیاست‏های گریزناک مدرسه از جمله امتحانات شدید وغلیط و شرایط سخت ارتقاء و مردودی، اندک اندک منجر به تشکیل رفتار گریز از مدرسه می‏شود و کودک علی رغم میل درونی اش به سوئی رانده می‏شود که نبایستی رانده شود! لذا ما با کودکانی روبرو هستیم که مدرسه به لحاظ مقررات و شاید تمایل کارگزاران مدرسه، دیگر نمی توانند در مدرسه بمانند. با اخراج هر کودک از مدرسه و ورود او به اجتماع با توجه به مسایل و آسیب‏های اجتماعی امکان این هزینه‏های پنهان یا غیرمستقیم را افزایش داده ایم. بررسی ها نشان می‏دهد که افزایش سطح آموزش جامعه، هزینه‏های عمومی دولت را در ارتباط با بهداشت عمومی، فقر، جرایم، ترافیک، تصادف ها، آلودگی، مرگ و میر و … کاهش می‏دهد (غیاثوند، 1391).
عکس قضیه فوق نیز صادق است یعنی با کاهش میزان آموزش به شهروندان هزینه‏های دولت در زمینه‏های مذکور افزایش می‏یابد. گر چه این افزایش هزینه و یا خسارت ها دقیقا قابل برآورد نیست اما با اخراج هر کودک امکان بزهکار شدن و احتمال معتاد شدن او را افزایش داده‏ایم. اگر چه آمار دقیقی از آسیب‏های بزهکاری کودکان صحبت می‏شود که وقتی درست اندیشه شود می‏توان احتمال آن را در نظر گرفت. به غیر از آن، یک فرد کم سواد در دنیای امروز قادر نیست به درستی خود را با شرایط جامعه سازگار نماید و همین کم آگاهی، هم برای خود فرد و هم برای جامعه عواقبی به همراه خواهد داشت، مسأله بهداشت، مسأله تصادفات، آلودگی ها و افزایش بی رویه جمعیت و تربیت نادرست فرزندان مسایل مهمی است که افراد کم سواد قاعدتا بیشتر درگیر آن هستند. البته بازتولید این آسیب ها خود مسأله جدی‏تری است. بر رفتار چه این که یک فرد بزهکار آیا فرزندان سالمی تربیت خواهد کرد؟ یک معتاد چه طور؟ او جدای از این کار بر رفتار دیگران اثر می‏گذارد و موجب گسترش رفتار ناهنجار می‏شود. بر شخصیت کودکان خود نیز اثر مخربی بر جای می‏نهد. در عین حال خسارت‏های روحی و روانی ناشی از مردودی و تکرار پایه قابل احصاء نیست. لذا اگر در کنار خسارت‏های فوق در نظر گرفته شود، رقم خسارت بسیار عظیم خواهد بود و اصولا این خسارت در کیفیت سرمایه انسانی یک کشور است که شاید با آمار و ارقام به راحتی قابل برآورد نباشد. بعید است تا به حال مدل ریاضی برای برآورد این خسارت ها تدوین شده باشد! اما با یک حساب سرانگشتی جمع خسارت‏های مستقیم و غیرمستقیم افت تحصیلی، بسیار هشداردهنده خواهد شد، لذا چاره جویی سیاست گذاران جامع را طلب می‏نماید تا تمامی افراد واجب التعلیم از حق خود یعنی آموزش دوره عمومی بهره مند گردند و نظام آموزشی باید قادر باشد در طول این دوره نسبتا بلند شهروندانی با صلاحیت تحویل جامعه دهد (غیاثوند، 1391).

نحوه برخورد با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان
1- موفقیت تحصیلی او را بهانه‏ای برای محبت کردن قرار ندهید و همین طور عدم موفقیت و قصور در امر تحصیل را بهانه‏ای برای کاهش محبت خود نسبت به او قرار ندهید. دانش‏آموز باید جدای از رفتارش مورد محبت و عشق شما قرار بگیرد. بنابراین در مقابل شکست‏های تحصیلی او فقط عوامل موثر را شناسایی کنید.
2-عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان را با هیچ کس مقایسه نکنید.
3-احساس خود را نسبت به موفقیت‏های او هر چند که اندک باشد بسیار واضح و شفاف اعلام کنید.
4-انتظارات خود را خیلی دقیق و شفاف با توجه به توانایی و استعداد و علاقه‏های دانش‏آموزان بیان کنید. به عبارتی اول برای خود معلوم کنید، سپس با دانش‏آموزان در میان بگذارید و در هر مورد که دانش‏آموزان اعلام آمادگی و توانمندی کرد، آن را جمع بندی کرده و در یک دفترچه یادداشت کنید و سپس هر نوع امکاناتی که لازم است برای کمک کردن به دانش‏آموزان که بتواند آن انتظارات را برآورده کند، فراهم نمایید و سپس دانش‏آموزان خود را تشویق کنید که همه توان خود را به کار ببرند و به شوق و تلاش او پاداش بدهید، اما نتیجه عملکردش را بگذارید خودش ارزیابی کند، اگر در ارزیابی اش خود را ناموفق ارزیابی کرد، او را همراهی کنید تا بار دیگر شروع کردن را تجربه کند (خیر، 1391).

عوامل روحی و روانی افت تحصیلی
افت تحصیلی یک کودک موجب بهبود وضعیت پیشرفت تحصیلی وی نمی شود و از این نظر تا حدود زیادی بی فایده است اما در عوض عوارضی برای کودک به دنبال دارد که قابل توجه است. یکی از عوارض جبران ناپذیر مردودی بر روی شخصیت کودکان، کاهش عزت نفس و خودپنداره مثبت است. امروزه نقش خودپنداری مثبت در موفقیت انسان ها مورد تأکید صاحبنظران و پژوهشگران تربیتی است آنان بعد از خانه، مدرسه را مهم‏ترین نیروی شکل دهنده خودپنداری می‏دانند موستکاس46 معتقد است که ما همه اشتباه می‏کنیم. مرتبک خطا شدن و پایین آوردن اعتبار و حیثیت یک کودک و در عین حال آگاه بودن از این که شخصیت کودک بیمار می‏شود بسیار جدی تر از آن است که کودک کلمات را به هنگام قرائت جا بیندازد (بهرام زاده، 1391).
کاهش اعتماد به نفس کودک که حاصل از شکست هاست، بزرگ‏ترین عامل تعیین کننده روند آتی زندگی وی، خاصه زندگی تحصیلی اوست. این شکست ها نگرش ها و اعتقادات وی را نسبت به مدرسه، معلم و دانش منفی می‏سازد. به گونه‏ای که به مرور از علم و مدرسه روی گردان می‏شود تا جایی که به انتهای خط می‏رسد و بالاخره ترک تحصیل می‏کند شکست‏های متوالی و در انجام خواست‏های مدرسه ظاهرا هسته مرکزی بسیاری از مشکلات روانی را تشکیل می‏دهد (بهرام زاده، 1391).

چه مهارت‌هایی منجر به پیشرفت تحصیلی می‌شود؟
از ديدگاه صاحب‌نظران و كارشناسان آموزشي، مهم‌ترين مهارت‌هايي كه مي‌تواند منجر به موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شود، عبارت است از: هدف‌گذاري، برنامه‌ريزي درسي، روش صحيح مطالعه، تقويت حافظه، تمركز و دقت.

-انتخاب هدف و برنامه‌ريزي
هدف، موضوع يا جايگاهي است كه براي رسيدن به آن فكر و تلاش مي‌كنيم.اگر ندانيم به كجا مي‌رويم، رسيدن به مقصد، دشوار و به تعبيري ناممكن است.پس اولين گام براي موفقيت «انتخاب هدف» است.برنامه‌ريزي حركتي هوشمندانه، منطقي و مرحله‌بندي‌شده براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين‌شده است. صاحب‌نظران علم آموزش معتقدند اگر 20 درصد از زمان مطالعه و تحصيل هر دانش‌آموز صرف برنامه‌ريزي شود مي‌تواند در 80 درصد بقيه با اطمينان بيش‌تري قدم بردارد.

-مطالعه همراه با شناخت
نتيجه‌ی تحقيقات بيانگر آن است كه بيش‌ترين اطلاعات از طريق مطالعه به دست مي‌آيد؛ بنابراين مطالعه مهم‌ترين شيوه‌ی يادگيري است كه با خواندن، يادداشت‌برداري، مرور كردن و تمركز همراه است.مطالعه بدون شناخت و به‌كارگيري روش صحيح، نه‌تنها موفقيت تحصيلي به همراه ندارد، بلكه زمينه‌هاي بي‌علاقگي دانش‌آموز از درس و تحصيل را فراهم مي‌سازد.براي كسب موفقيت تحصيلي علاوه بر داشتن علاقه به مطالعه، آشنايي با روش صحيح مطالعه نيز ضروري است.
روش صحيح مطالعه نيازمند آگاهي از تكنيك‌ها، شرايط، موقعيت، خطاها و عوامل محيطي است كه به نسبت نوع درس متفاوت است.به كار بردن فنون ماهرانه‌ی مطالعه، آن را آسان‌تر و لذت‌بخش‌‌تر مي‌سازد و در نتيجه علاقه‌ی دانش‌آموز به مطالعه را افزايش مي‌دهد.

-استفاده‌ی صحيح از حافظه
مغز انسان ميلياردها سلول زنده دارد و دانش‌آموزي كه روش صحيح استفاده از اين توانايي نامحدود را بياموزد، از موفقيت برخوردار خواهد شد.آشنايي با انواع حافظه و رعايت فواصل زماني مرور درس‌ها به دانش‌آموز كمك مي‌كند تا در مطالعه و يادگيري درس‌ها احساس موفقيت بيش‌تري داشته باشد.

-تغذيه، استراحت و آرامش
كسب موفقيت تحصيلي مستلزم توجه به تمام نيازها از جمله نياز جسمي، عاطفي، اجتماعي و… است. آگاهي خانواده‌ها از روش صحيح تغذيه و استراحت صحيح دانش‌آموز مي‌تواند در موفقيت تحصيلي وي مؤثر باشد.پاسخ دادن به درس، امتحان، كسب رتبه‌ی برتر در كلاس و…براي دانش‌آموز اضطراب‌آور است و از آن‌جا كه داشتن آرامش موجب مي‌شود تا بتواند از تمام توانايي‌ها به صورت كامل استفاده كند آگاهي از تكنيك‌هاي كسب آرامش در مواقع بروز اضطراب نقش مؤثري در موفقيت تحصيلي دارد.خانواده‌ها بايد بر روي اين موضوع به اندازه‌ی كافي كار كنند و شيوه‌هاي برخورداري از آرامش را به فرزندان خود بياموزند.

-مديريت زمان
موفقيت تحصيلي در گرو توجه به «عامل» زمان است؛ زمان صحيح براي برنامه‌ريزي، مطالعه، استراحت، مرور درس‌ها و از همه مهم‌تر مديريت زمان در جلسات آزمون‌ها.
دانش‌آموزاني هستند كه با داشتن اطلاعات علمي بسيار بالا به دليل ناآشنايي با مديريت زمان در جلسه‌ی امتحان فرصت نمي‌كنند به تمام سؤالات پاسخ دهند.معلمان بايد به خاطر داشته باشند كه دانش‌آموز فقط با داشتن اطلاعات علمي نمي‌تواند در امتحانات موفق شود و بايد چگونگي مديريت زمان را به اشكال مختلف به وي آموزش داد.

اختلالی که پیشرفت تحصیلی را کند می‏کند!
یکی از ضرورت‏های نظام آموزش موفقیت آمیز، گسترش مهارت‌های تحصیلی لازم در دانش‏آموزان است.تفاوت در استعدادها و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، انگیزش پیشرفت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، روش یادگیری مشارکتی، مسئولیت پذیری، مهارت اجتماعی