پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، کارشناسی ارشد، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت

دانلود پایان نامه ارشد

سطحی حفظ نمایند و این حالت با شدت یافتن میزان تنفر از مدرسه کاهش انگیزه برای یادگیری، نومیدی، سرخوردگی و بی تفاوتی دانش‏آموزان همراه است و برای دوری جستن از این حالت‏های منفی، باید روش‏های نوین و فعال تدریس را در مدارس پیاده نمود. معقول به نظر می‏رسد که باید تا آنجا که ممکن است، متناسب با موضوع و مطالب درسی، شرایط و موقعیت از روش‏های گوناگون تدریس استافده شود. شاخص‏های متفاوتی برای میزان کارآمد بودن روش‏های تدریس وجود دارد که از میان آنها به نظر می‏رسد دو مورد اهمیت بیشتری داشته باشد. یکی اینکه روش چقدر بتواند کنجکاوی و احساس نیاز به یادگیری را در دانش‏آموزان برانگیزد و دیگری اینکه روش چقدر برای شخصیت وجودی دانش‏آموزان ارزش قائل باشد. این شاخص ها به طور کم و زیاد در همه روش‏های تدریس به چشم می‏خورد، اما در بعضی به میزان بیشتری مشاهده می‏شود. یکی از روش‏هایی که به این دو جنبه توجه بیشتری دارد، روش یادگیری مشارکتی است. در این روش که به صورت گروهی و در گروه‏های چهار و پنج نفره دانش‏آموزان به بحث و گفتگو می‏پردازد و خود به دنبال جستجو و یادگیری هستند، مطلبی که به این روش یاد گرفته می‏شود. ارزش آن خیلی بیشتر از آن است که به صورت آماده از معلم تحویل گرفته می‏شود.
دیگر اینکه در این روش به فرد اجازه ابراز وجود داده می‏شود و او علائق، انگیزه ها و خواسته‏های درونی خود را با دیگران مطرح و در جهت بهبود کیفیت آنها تلاش می‏کند. در این تعاملات که بین افراد گروه انجام می‏شود فرد همزیستی و با هم بودن را تجربه می‏کند، به حقوق خود و دیگران پی می‏برد و در این تعاملات حقوق خود و دیگران را رعایت می‏کند. همچنین می‏آموزد که چگونه با دیگران برخورد کند و چه رفتارهایی را از خود بروز ندهد و چگونه از دیگران نفع ببرد و به آنها نفع برساند، چگونه به نظر دیگران احترام بگذارد و نظر خود را بیان کند.
بنابراین مهارت‏های اجتماعی در ارتباطات میان فردی نقش کاملا مهمی دارند. این مهارت ها اکتسابی بوده و به طور مسلم خانواده و مدرسه در رشد این مهارت ها نقش اساسی دارند. استفاده از یادگیری مشارکتی در همه دروس و همچنین اجرای دوره‏های آموزشی برای معلمان، والدین و مسئولان جهت آشنایی با این روش ضروری است. تنظیم مطالب و موضوعات درسی از جمله مواردی هستند که در اجرای این روش باید مورد توجه قرار گیرد. در کتاب‏های درسی فعلی تنها بعضی عنوان ها قابل بحث در کلاس هستند پس باید کتاب ها به گونه‏ای تهیه شوند که مطالب آنها قابل بحث و گفتگو در کلاس باشند. از ویژگی‏های این بحث و گفتگوها، این است که تا حدی نظم کلاس را به هم می‏زند و موجب سر و صدا می‏گردد که باید معلمان و مدیران در راه رسیدن به اهداف، این شرایط را بپذیرند. معلمان با حمایت مدیران و اولیای مدرسه و همکاری دانش‏آموزان و والدین می‏توانند گام موثری برای اجرای این روش بردارند. در همین راستا مسئولین آموزش و پرورش باید زمینه‏های استفاده معلمان از روش یادگیری مشارکتی را در مدارس فراهم سازند. تحقیقات و نظریات دانشمندان، این روش یادگیری را مثبت ارزیابی کرده اند و تأثیرات مثبت آن در زمینه‏های مختلف بررسی شده است. تحقیقات انجام شده بیشتر تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی، پذیرش اجتماعی، افزایش دوستی، افزایش تعداد دوستان، دوست یابی فرانژادی، عزت نفس، ایجاد انگیزه مثبت، احساس نوع دوستی، تقویت حس همکاری، افزایش تشویق به یادگیری، پرورش روحیه انتقادگری و انتقادپذیری، تقویت مهارت گوش دادن، بهبود روابط عاطفی، افزایش اعتماد به نفس، رشد مهارت کلامی، کاهش اضطراب و کاهش وابستگی دانش‏آموز به معلم بوده است و در اکثر تحقیقات، تأثیرات زیاد و یا متوس گزارش شده است. در اکثر تحقیقات موجود، عامل مورد اندازه گیری در گروه یادگیری مشارکتی با گروه آموزشی سنتی مقایسه گردیده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی پرداخته شده است. به دنبال عنوان تحقیق پنج مولفه از مولفه‏های روابط اجتماعی یعنی رشد مهارت‏های اجتماعی مناسب، رابطه با همسالان، برتری طلبی، پرخاشگری، جلوگیری از رفتارهای غیراجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند.
چنانچه از نتایج این تحقیق مشاهده می‏شود، تأثیر مثبت یادگیری مشارکتی بر هر پنج مؤلفه مورد تأیید قرار گرفت. این نتایج با تحقیقات و نظریات فراوانی که در این زمینه وجود دارد از جمله وین من (2000)، اکرمن (1999)، دوهرن (2001)، کارتر (2001)، شافر (2001)، کوپر اسمیت (2000)، رادرفورد (1998)، پیرلو (1994)، اشیلتز (2001)، و مسچ (1986)، فولتن (1990)، کارتنی (1992)، فلدر (2001) در یک راستا است و همخوانی دارد.

محدویت‏های تحقیق
1- برنامه کلاس و زمان بندی درسی از قبل تعیین شده بود و تغییر و کنترل آنها از حوزه اختیار پژوهشگر خارج بود. اگر چه تمام تلاش و همکاری برای انعطاف پذیری برنامه و اختصاص وقت مناسب جهت اجرای رویکرد مشارکتی صورت گرفت.
2- عدم وجود امکانات و وسایل آموزشی متناسب با درس علوم در حوزه تحقیق امری ملموس و از حوزه کنترل پژوهشگر خارج بود.
3- عدم آشنایی قبلی معلم و دانش‏آموزان با این رویکرد یاددهی-یادگیری، امر سازگاری و همگام شدن سریع با این رویکرد را دشوار نمود و پژوهشگر وقت زیادی را صرف آموزش و تسهیل این فرایند نمود.
4- کوتاه بودن دوره زمانی تحقیق و محدودیت مطالب تدریس شده در طی آموزش
5- محدود بودن تحقیق به یک پایه و مقطع که تعمیم نتایج به دست آمده را به پایه ها و مقاطع دیگر دچار محدودیت می‏سازد.
6- عدم آشنایی قلبی معهلم و دانش‏آموزان با این روش (جیگ ساو) امر سازگاری و همگام شدن سریع با این روش را دشوار نمود و پژوهشگر وقت زیادی صرف آموزش و تسهیل این فرایند نمود.
7- برنامه کلاس و زمان بندی درس‏های از قبل تعیین شده بود و تغییر و کنترل آنها از حوزه اختیار پژوهشگر خارج بود. اگر چه تمام تلاش و همکاری برای انعطاف پذیری برنامه و اختصاص وقت مناسب جهت اجرای این پژوهش صورت گرفت.

پیشنهادات

پیشنهادات کاربردی
1- طبق یافته‏های تحقیق پیشنهاد می‏شود زمینه استفاده معلمان از روش یادگیری مشارکتی در مدارس فراهم گردد و اولیاء مدرسه با معلمان همکاری لازم را بنمایند.
2- بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می‏شود که مشخصات یادگیری مشارکتی و انواع روش نوین و فعال تدریس به صورت یک فیلم آموزشی تهیه و در مدارس نمایش داده شود.
3- معلمان با بکارگیری این روش، اهتما در رشد همه جانبه دانش‏آموزان داشته باشند تا آنها علاوه بر یادگیری عمیق در زمینه مهارت اجتماعی و ارتباطی رشد نمایند.
4- برگزاری همایش‏های منطقه‏ای و برگزاری دوره‏های فن خدمت کارآمد و برگزاری کارگاه‏های عملی در این زمینه می‏تواند رهگشا باشد.
5- مدیران و مسئولین آموزش و پرورش مواد و وسایل آموزشی که برای تدریس به روش فعال با مشارکت فعال دانش‏آموزان مورد نیاز است را تهیه نمایند.
6- بازدیدهای گروهی و مبادله تجربیات با معلمانی که در زمینه شیوه‏های فعال تدریس پیشگام هستند.
7- با توجه به کم بودن حجم نمونه در این تحقیق پیشنهاد می‏شود که با انتخاب حجم نمونه بیشتر این موضوع بررسی شود.

منابع و مآخذ

منابع فارسی
– ابیضی، محمد. (1383). مقدمات تکنولوژی آموزشی. مجله رشد تکنولوژی، شماره1، ص10.
– اسوری، علی. (1391). یاد دادن برای یاد گرفتن. تهران: انتشارات مدرسه.
– اصابت، طبری، ابراهیم. (1379). بررسی مقایسه‏ای اثرات آموزش روش‏های فعال تدریس بر افزایش میزان خلاقیت دانش‏آموزان پایه چهارم ابتدایی استان مازندران در سال تحصیلی (79-78)، پایان نامه متنشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران.
– اکبری، ابوالقاسم. (1388). راهنمایی روش‏های فعال. تهران: انتشارات رشد و توسعه
– اکبری، پروین، (1384). راهنمای علمی روش مشارکتی و فعال در فرایند تدریس. تهران: انتشارات سمت.
– ایوبی، زهرا (1377). مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی بر پیشرفت تحصیلی و حرمت خود دانش‏آموزان، پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. مدیریت آموزش و پژوهش خراسان رضوی.
– آقازاده، محرم. (1385). راهنمایی روش‏های نوین تدریس (بر پایه پژوهش‏های مغز محور، ساخت‏گرایی، یادگیری از طریق همیاری و فراشناخت). تهران: آییژ.
– بازرگان، زهرا. (1384). جهانی شدن و تحول نقش مدیران آموزشی. مجموعه مقاله‏های اولین همایش ملی جهانی شدن تعلیم و تربیت، انتشارات وزارت امور خارجه.
– بازرگان، علی. (1388). روش‏های فعال تدریس. تهران: انتشارات تربیت.
– بذرگری، صفری. (1381). بررسی میزان تأثیر روش آموزش تبادلی راهبردهای درک و فهم خواندن بر بهبود درک مطالب دانش‏آموزان ضعیف پایه ابتدایی شهر ارسنجان. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
– براون، جورج. (1385). تدریس خرد (ترجمه علی رئوف). چاپ ششم، تهران: مدرسه.
– بلوم، بنجامین. (1363). ویژگی‏های آدمی و یادگیری آموزشگاه (ترجمه‏ی علی اکبر سیف). مرکز نشر دانشگاهی: تهران.
– بهرام زاده، احمد. (1391). روانشناسی تربیتی. تهران: دانشگاه تهران
– بهرام زاده، حسن. (1391). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
– بهرامی، علی. (1391). جامعه تعلیم و تربیت. تهران: امیرکبیر.
– بهرگی، احمد، آقایاری، منوچهر. (1383). تأثیر روش تدریس جیگ ساو بر خلاقیت. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 12 و 18، ص76-89
– بیگی، محمدرضا. (1374). هدایت و توجه شاگرد به درس با استفاده از روش شاگرد محوری. تهران: فصلنامه پژوهشی تربیتی دوره جدید، جلد سوم، شماره 3 و 4، مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم.
– پاکیزه، علی. (1384). بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی و خودپنداری دانشجویان شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
– جلالی، علی اکبر، عباسی، محمد (1383). فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش سایر کشورهای دنیا. مجموعه مقالات همایش برنامه درس یدر عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات، تهران: انتشارات آییژ، انجمن برنامه ریزی درسی ایران.
– جویس، بروس. (1380). الگوهای برتر تدریس (ترجمه‏ی محمدرضا بهرنگی). نشر کمال تربیت: تهران.
– حجازی، اسماعیل. (1386). تأثیر روش تدریس پیش سازمان دهنده ها بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی و مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان سال اول متوسطه شهر بندرعباس. پایان‏نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
– حجازی، سیدیوسف. (1390). معلمان و توسعه حرفه ای، مجله رشد معلم، شماره 260، ص40-36.
– حسینی، افضل السادات، (1389). یادگیری فعال، کلاس خلاق. تهران: مدرسه.
– حسینی، علی. (1389). بررسی تحولی تصور از خود، حرمت خود، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تیزهوش و عادی مدارس شهر شیراز. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
– حقیقت، شهربانو. (1377). بررسی و مقایسه کیفیت تدریس فعال. پایان نامه کارشناسی ارشد. مرکز مدیریت آموزش و پرورش استان همدان.
– خیر، جمال. (1391). خصوصیات پژوهش دهندگان پویایی و خلاقیت. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره4.
– دارابی، مهرناز. (1391). ضرورت تعلیم و تربیت پویا و خلاق. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره اول.
– دلور، ژاک. (1367). یادگیری گنج درون (ترجمه دفتر همکاری‏های علمی و بین المللی وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول، تهران: انتشارات تزکیه.
– ده بزرگی، بهروز. (1382). روش تدریس مشارکتی. مجله تکنولوژی آموزشی، شماره8، ص16.
– دهقان، عبدالله. (1382). یادگیری با همیاری، مجله تعلیم و تربیت، شماره 12، ص76.
– رابینز، استیون پی، جاج، تیموتی‏ای (2009). رفتار سازمانی ترجمه زارع، مهدی. (1389). چاپ چهارم، تهران: انتشارات نص.
– رحیمی، فردین. (1389). آموزش مهارت‏های اجتماعی به نوجوانان. مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت در وزارت آموزش و پرورش، شماره18، ص27.
– رستگار، محمدرضا. (1379). روش‏های فنون تدریس. تهران: انتشارات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، پرخاشگری، گروه کنترل، روش یادگیری مشارکتی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره جمع آوری اطلاعات، علوم تجربی