پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، روش یادگیری مشارکتی

دانلود پایان نامه ارشد

‏بایست قبل از آن به پیش فرض‏های استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس پرداخت.

بررسی پیش فرض‏های تحلیل کوواریانس:
1- پیش فرض اول، همگونی واریانس نمرات گروهها:
برای این کار از آزمون لون استفاده شده است که نتیجه آن در جدول زیر مشاهده می‏شود.

جدول20-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن
منبع
آزمون لون

آماره
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
پس آزمون
09/25
1
50
001/0

همانگونه که در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار آماره F در پس‏آزمون برابر با 09/25 با درجات آزادي 1و 50 در سطح 001/0 معنادار گردیده (05/0p) بنابر اين نتيجه مي گيريم که واريانس گروه ها از تجانس برخوردار نیست و شرایط استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس وجود ندارد و نا گزیر از آزمون تی گروه‏های مستقل جهت آزمودن فرضیه استفاده می‏کنیم.

جدول21-4 مقایسه میزان برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
79/22
10/5
33/1
50
189/0
آزمایش
28
89/20
15/5

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 33/1 که با درجه آزادی 50 در سطح 189/0 معنادرا گردیده، (05/0گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
37/22
38/5
164/0
50
87/0
آزمایش
28
10/22
23/6

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 164/0 که با درجه آزادی 50 در سطح 87/0 معنادار گردیده، (05/0p>) بنابراین نتیجه می‏گیریم که بین میزان برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن در پس‏آزمون تفاوت معنادار بین گروه‏ها وجود ندارد بدین معنا که روش یادگیری مشارکتی بر میزان برتری‏طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن دانش‏آموزان تاثیر معنادار ندارد و این فرضیه پژوهشی رد می‏شود.

فرضیه هفتم: روش یادگیری مشارکتی بر میزان رابطه با همسالان دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد.
در ابتدا جهت آزمودن این فرضیه قصد استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس را داشتیم و لذا می‏بایست قبل از آن به پیش فرض‏های استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس پرداخت.

بررسی پیش فرض‏های تحلیل کوواریانس:
1- پیش فرض اول، همگونی واریانس نمرات گروهها:
برای این کار از آزمون لون استفاده شده است که نتیجه آن در جدول زیر مشاهده می‏شود.

جدول23-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون رابطه با همسالان
منبع
آزمون لون

آماره
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
پس آزمون
235/20
1
50
001/0

همانگونه که در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار آماره F در پيش آزمون برابر با 235/20 با درجات آزادي 1و 50 در سطح 001/0 معنادار گردیده (05/0p) بنابر اين نتيجه مي گيريم که واريانس گروه ها از تجانس برخوردار نیست و شرایط استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس وجود ندارد و نا گزیر از آزمون تی گروه‏های مستقل جهت آزمودن فرضیه استفاده می‏کنیم.

جدول 24-4 مقایسه میزان رابطه با همسالان گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
75/24
11/5
735/0
50
466/0
آزمایش
28
67/23
34/5

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 735/0 که با درجه آزادی 50 در سطح 466/0 معنادرا گردیده، (05/0p) بنابراین نتیجه می‏گیریم که بین میزان رابطه با همسالان در پیش‏آزمون تفاوت معناداری بین گروه‏ها وجود ندارد.

جدول 25-4 مقایسه میزان رابطه با همسالان گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
83/24
33/5
605/2-
50
012/0
آزمایش
28
60/28
09/5

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 605/2 که با درجه آزادی 50 در سطح 012/0 معنادار گردیده، (05/0p) بنابراین نتیجه می‏گیریم که بین میزان رابطه با همسالان در پس‏آزمون تفاوت معنادار بین گروه‏ها وجود دارد بدین معنا که روش یادگیری مشارکتی بر میزان رابطه با همسالان دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد و میزان رابطه با همسالان گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می‏باشد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

مقدمه:
در فصول گذشته چهارچوب کلی تحقیق و چگونگی اجرای آن و همچنین تحلیل یافته ها و نتایج حاصله از اجرا ارائه شد. در این فصل ضمن اشاره به خلاصه‏ای از پژوهش، نگاهی اجمالی به رویکردهای حاکم در نظام آموزشی خواهیم داشت و اشاره‏ای به روش یادگیری مشارکتی و همچنین نتایج حاصل از اجرای این رویکرد به پیشرفت تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی دانش‏‎آموزان خواهد شد و نتایج حاصل با تحقیقات پیشین مقایسه می‏گردد و در نهایت به ارائه‏ی پیشنهادها و بیان محدودیت ها مبادرت می‏شود.

خلاصه پژوهش
هدف از پژوهش حاضر برای تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی دانش‏‎آموزان پایه هفتم شهرستان جم می‏باشد.
با توجه به هدف و نوع پژوهش تعداد 52 نفر از دانش‏‎آموزان پایه هفتم مدرسه خدیجه کبری به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (28 نفر به عنوان گروه آزمایش و 24 نفر به عنوان گروه کنترل) انتخاب شدند. ابتدا همه‏ی دانش‏‎آموزان در یک پیش آزمون مربوط به درس مورد نظر (2 فصل اول کتاب علوم تجربی پایه هفتم) و آزمون مهارت‏های اجتماعی شرکت نمودند.
نمرات هر دو گروه با استفاده از آزمون (تی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که تفاوت معناداری بین گروه ها وجود ندارد پس از آن به مدت 10 جلسه دانش‏‎آموزان گروه آزمایش به شکل گروهی و مشارکتی با راهنمایی دبیر به مطالعه و انجام تکالیف مربوطه و فعالیت پرداختند و به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی داده نشد. نتایج به وسیله آزمون (تی) برای گروه‏های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بحث و نتیجه گیری
نتایج این بخش بر اساس ترتیب فرضیه‏های پژوهشی ارائه می‏شود.

تبیین فرضیه اصلی اول: روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏‎آموزان تأثیر معنادار دارد.
نتایج آزمون تی مستقل با توجه به جدول 7-4 نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش از لحاظ به کارگیری روش تدریس مشارکتی تفاوت معنی داری وجود دارد و روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش‏‎آموزانی که یادگیری آنان با استفاده از این شیوه انجام می‏شود مؤثر می‏باشد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق یزدیان پور و همکاران (1388) که به بررسی تأثیر آموزشی پروژه‏ای و مشرکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏‎آموزان پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که با دانش‏‎آموزانی که به روش مشارکتی آموزش دیده‏اند نسبت به گروهی که به طور سنتی آموزش دیده بودند از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردار هستند هم راستا می‏باشد.
تحقیقان نشان می‏دهد یادگیری مشارکتی در بسیاری از موضوعات درسی و پایه‏های تحصیلی، اثر به سزایی بر موفقیت تحصیلی دانش‏آموزان داشته است (آنویدبازی، 2001). با کاربرد این روش در کلاس درس دانش‏آموزان ضعیف و قوی در کنار هم رشد می‏کنند و به درک عمیق مطالب درس نایل می‏شوند (پینتز، 1997) نتایج پژوهش فقیهی (1371) نشان می‏دهد که یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی همه دانش‏آموزان (شامل دختر، پسر، قوی، ضعیف و متوسطه، شهری یا روستایی) تقریبا به یک نسبت سودمند است. به طور کلی تحقیقات مختلف دهه اخیر گویای آن است که این روش، تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دارد (بازرگان، 376).
در جامعه ایرانی اولویت اصلی در مدارس پیشرفت تحصیلی است و چنانچه کفایت روش تدریس از این نظر به اثبات نرسد مسلما اولیای مدرسه و دانش‏‎آموزان درباره کاربرد آن تردید خواهند کرد. با توجه به تأثیر بسیار زیاد روش تدریس معلم در یادگیری دانش‏‎آموزان و لزوم تحولات بنیادین در امر آموزش و پرورش شایسته است که به سمت روش‏های تدریس فعال حرکت نمود و به تبع آن توانایی درک عمیق و یادگیری معنادار و لذت بخش و توانایی تجزیه و تحلیل و تفکر خلاق را به واسطه این روش در دانش‏‎آموزان افزایش داد و معلمان را ترغیب نمود تا از این روش به خوبی استفاده کنند. بنابراین افزایش کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی از اهداف آموزش و پرورش محسوب شده و معلمان با انتخاب مناسب روش‏های یادگیری می‏توانند گامی موثر بر رشد و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان بردارند (رسولی و زندوانیان، 1390)

تبیین فرضیه اصلی دوم: روش یادگیری مشارکتی بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏‎آموزان تأثیر معنادار دارد.
نتایج آزمون تی با توجه به جدول 10-4 نشان داد که: بین میزان نمرات مهارت‏های اجتماعی در پس‏آزمون پس از حذف تأثیر پیش آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین بین میزان ابعاد مهارت‏های اجتماعی (مهارت‏های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیراجتماعی، پرخاشگری، برتری طلبی، رابطه با همسالان) به طور کلی که با روش تدریس مشارکتی آموزش دیده اند با دانش‏آموزانی که به شیوه‏ی معمول آموزش دیده اند تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق با نتایج فروغی و مشکلاتی (1384) که نتیجه گرفتند تفاوت معناداری بین گروه آزمایش (یادگیری مشارکتی) و گروه گواه (روش معمولی) از نظر مهارت‏های اجتماعی دیده شد یعنی آموزش با روش مشارکتی تأثیر معنی دار بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏‎آموزان داشته است همسو می‏باشد.
نتایج مطالعه‏ای در خصوص یادگیری مشارکتی بر مهارت‏های اجتماعی نشان داد که عزت نفس، میزان تمرکز روی تکالیف، از لذت بردن از کلاس و مدرسه و عشق به یادگیری را افزایش و وابستگی به معلم را کاهش می‏دهد. در یادگیری مشارکتی، وابستگی بین فردی، تعامل افزایش صورت به صورت و مسئولیت فردی وجود دارد و اعضاء را موظف می‏کند که نسبت به یادگیری همدیگر حساس باشند و مراقب یادگیری یکدیگر باشند تا گروه بتواند موفق شود چون موفقیت دانش‏آموزان به کمک و مشارکت سایر اعضای گروه وابسته است.، بیشتر به صورت مشارکتی فعالیت می‏کنند، این مشارکت در فعالیت ها می‏تواند منجر به رشد اجتماعی دانش‏آموزان شود.
به طور کلی می‏توان گفت که یادگیری مشارکتی فرصتی فراهم می‏آورد تا فراگیران مهارت‏های اجتماعی لازم را کسب نمایند و به آن ها این امکان را می‏دهد تا با گروه وسیعی از افراد کلاس یا در خارج کلاس به راحتی کار یا مطالعه کنند. مهارت‏های گروهی پایه (گوش کردن به حرف دیگران، آرام صحبت کردن، همراه گروه ماندن تا زمانی که کار تمام شده و …) و مهارت‏های نقش گرا (نوبت گرفتن، نظر خود را بیان کردن، تشویق دیگران به مشارکت کمک خواستن به هنگام نیاز و قدردانی از مشارکت دیگران و …) مهارت‏های پیچیده (توضیح دادن، ترکیب تحلیل روند کارگروه خود، ارزیابی کارگروه) از جمله مهارت‏های اجتماعی است که در گروه شکل می‏گیرد به عبارت دیگر گروه فرصت ابراز شخصیت را برای فرد فراهم می‏کند و جایی است که فرد در آن گذشت، تحمل، فداکاری، اطاعت، همکاری و همدلی با دیگران، شجاعت و… را می‏آموزد و جایی است که فرد به فراخور و استعداد خود مسئولیت قبول می‏کند.

تبیین فرضیه فرعی اول: ‌یادگیری مشارکتی بر مهارت‏های اجتماعی مناسب دانش‏‎آموزان تأثیر معنادار دارد.
طبق یافته‏های تحقیق حاضر نحوه رشد مشارکت‏های اجتماعی گروه آزمایش به طور معنادار بیش از گروه کنترل بود. نتایج آماری حاصل از این تفاوت در جدول 13-4 نشان داده شده است. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت یادگیری مشارکتی بر رشد روابط اجتماعی مناسب دانش‏‎آموزان پایه هفتم موثر بوده است و این فرضیه تحقیقاتی مورد تأیید قرار می‏گیرد. این نتیجه با نظر اکرمن (1999)، رادفورد (1998)، پیرلو (1994) و مسچ (1986) مطابقت دارد.
چنانچه در جاهای مختلف و متفاوت فصل دوم آمده است تحقیقات زیادی در خصوص تأثیرات یادگیری مشارکتی انجام شده است و هر دانشمندی از دیدگاهی به بررسی تأثیرات پرداخته است. عمدتا حاصل این تحقیقات نشان می‏دهد ضمن اینکه این روش یادگیری در فهم بهتر و تعمیق مطالب آموخته شده موثر است بهبود و یا افزایش روابط اجتماعی مناسب آزمودنی ها را نیز به دنبال دارد.
از آنجا که مهارت‏های اجتماعی مناسب شامل داشتن ارتباط دیداری و اشتیاق ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره پیش آزمون، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، گروه کنترل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، کارشناسی ارشد، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت