پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، روش یادگیری مشارکتی

دانلود پایان نامه ارشد

‏بایست قبل از آن به پیش فرض‏های استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس پرداخت.

بررسی پیش فرض‏های تحلیل کوواریانس:
1- پیش فرض اول، همگونی واریانس نمرات گروهها:
برای این کار از آزمون لون استفاده شده است که نتیجه آن در جدول زیر مشاهده می‏شود.

جدول20-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن
منبع
آزمون لون

آماره
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
پس آزمون
09/25
1
50
001/0

همانگونه که در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار آماره F در پس‏آزمون برابر با 09/25 با درجات آزادي 1و 50 در سطح 001/0 معنادار گردیده (05/0p) بنابر اين نتيجه مي گيريم که واريانس گروه ها از تجانس برخوردار نیست و شرایط استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس وجود ندارد و نا گزیر از آزمون تی گروه‏های مستقل جهت آزمودن فرضیه استفاده می‏کنیم.

جدول21-4 مقایسه میزان برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
79/22
10/5
33/1
50
189/0
آزمایش
28
89/20
15/5

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 33/1 که با درجه آزادی 50 در سطح 189/0 معنادرا گردیده، (05/0گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
37/22
38/5
164/0
50
87/0
آزمایش
28
10/22
23/6

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 164/0 که با درجه آزادی 50 در سطح 87/0 معنادار گردیده، (05/0p>) بنابراین نتیجه می‏گیریم که بین میزان برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن در پس‏آزمون تفاوت معنادار بین گروه‏ها وجود ندارد بدین معنا که روش یادگیری مشارکتی بر میزان برتری‏طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن دانش‏آموزان تاثیر معنادار ندارد و این فرضیه پژوهشی رد می‏شود.

فرضیه هفتم: روش یادگیری مشارکتی بر میزان رابطه با همسالان دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد.
در ابتدا جهت آزمودن این فرضیه قصد استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس را داشتیم و لذا می‏بایست قبل از آن به پیش فرض‏های استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس پرداخت.

بررسی پیش فرض‏های تحلیل کوواریانس:
1- پیش فرض اول، همگونی واریانس نمرات گروهها:
برای این کار از آزمون لون استفاده شده است که نتیجه آن در جدول زیر مشاهده می‏شود.

جدول23-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون رابطه با همسالان
منبع
آزمون لون

آماره
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
پس آزمون
235/20
1
50
001/0

همانگونه که در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار آماره F در پيش آزمون برابر با 235/20 با درجات آزادي 1و 50 در سطح 001/0 معنادار گردیده (05/0p) بنابر اين نتيجه مي گيريم که واريانس گروه ها از تجانس برخوردار نیست و شرایط استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس وجود ندارد و نا گزیر از آزمون تی گروه‏های مستقل جهت آزمودن فرضیه استفاده می‏کنیم.

جدول 24-4 مقایسه میزان رابطه با همسالان گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
75/24
11/5
735/0
50
466/0
آزمایش
28
67/23
34/5

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 735/0 که با درجه آزادی 50 در سطح 466/0 معنادرا گردیده، (05/0p) بنابراین نتیجه می‏گیریم که بین میزان رابطه با همسالان در پیش‏آزمون تفاوت معناداری بین گروه‏ها وجود ندارد.

جدول 25-4 مقایسه میزان رابطه با همسالان گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
83/24
33/5
605/2-
50
012/0
آزمایش
28
60/28
09/5

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 605/2 که با درجه آزادی 50 در سطح 012/0 معنادار گردیده، (05/0p) بنابراین نتیجه می‏گیریم که بین میزان رابطه با همسالان در پس‏آزمون تفاوت معنادار بین گروه‏ها وجود دارد بدین معنا که روش یادگیری مشارکتی بر میزان رابطه با همسالان دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد و میزان رابطه با همسالان گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می‏باشد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

مقدمه:
در فصول گذشته چهارچوب کلی تحقیق و چگونگی اجرای آن و همچنین تحلیل یافته ها و نتایج حاصله از اجرا ارائه شد. در این فصل ضمن اشاره به خلاصه‏ای از پژوهش، نگاهی اجمالی به رویکردهای حاکم در نظام آموزشی خواهیم داشت و اشاره‏ای به روش یادگیری مشارکتی و همچنین نتایج حاصل از اجرای این رویکرد به پیشرفت تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی دانش‏‎آموزان خواهد شد و نتایج حاصل با تحقیقات پیشین مقایسه می‏گردد و در نهایت به ارائه‏ی پیشنهادها و بیان محدودیت ها مبادرت می‏شود.

خلاصه پژوهش
هدف از پژوهش حاضر برای تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی دانش‏‎آموزان پایه هفتم شهرستان جم می‏باشد.
با توجه به هدف و نوع پژوهش تعداد 52 نفر از دانش‏‎آموزان پایه هفتم مدرسه خدیجه کبری به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (28 نفر به عنوان گروه آزمایش و 24 نفر به عنوان گروه کنترل) انتخاب شدند. ابتدا همه‏ی دانش‏‎آموزان در یک پیش آزمون مربوط به درس مورد نظر (2 فصل اول کتاب علوم تجربی پایه هفتم) و آزمون مهارت‏های اجتماعی شرکت نمودند.
نمرات هر دو گروه با استفاده از آزمون (تی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که تفاوت معناداری بین گروه ها وجود ندارد پس از آن به مدت 10 جلسه دانش‏‎آموزان گروه آزمایش به شکل گروهی و مشارکتی با راهنمایی دبیر به مطالعه و انجام تکالیف مربوطه و فعالیت پرداختند و به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی داده نشد. نتایج به وسیله آزمون (تی) برای گروه‏های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بحث و نتیجه گیری
نتایج این بخش بر اساس ترتیب فرضیه‏های پژوهشی ارائه می‏شود.

تبیین فرضیه اصلی اول: روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏‎آموزان تأثیر معنادار دارد.
نتایج آزمون تی مستقل با توجه به جدول 7-4 نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش از لحاظ به کارگیری روش تدریس مشارکتی تفاوت معنی داری وجود دارد و روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش‏‎آموزانی که یادگیری آنان با استفاده از این شیوه انجام می‏شود مؤثر می‏باشد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق یزدیان پور و همکاران (1388) که به بررسی تأثیر آموزشی پروژه‏ای و مشرکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏‎آموزان پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که با دانش‏‎آموزانی که به روش مشارکتی آموزش دیده‏اند نسبت به گروهی که به طور سنتی آموزش دیده بودند از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردار هستند هم راستا می‏باشد.
تحقیقان نشان می‏دهد یادگیری مشارکتی در بسیاری از موضوعات درسی و پایه‏های تحصیلی، اثر به سزایی بر موفقیت تحصیلی دانش‏آموزان داشته است (آنویدبازی، 2001). با کاربرد این روش در کلاس درس دانش‏آموزان ضعیف و قوی در کنار هم رشد می‏کنند و به درک عمیق مطالب درس نایل می‏شوند (پینتز، 1997) نتایج پژوهش فقیهی (1371) نشان می‏دهد که یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی همه دانش‏آموزان (شامل دختر، پسر، قوی، ضعیف و متوسطه، شهری یا روستایی) تقریبا به یک نسبت سودمند است. به طور کلی تحقیقات مختلف دهه اخیر گویای آن است که این روش، تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دارد (بازرگان، 376).
در جامعه ایرانی اولویت اصلی در مدارس پیشرفت تحصیلی است و چنانچه کفایت روش تدریس از این نظر به اثبات نرسد مسلما اولیای مدرسه و دانش‏‎آموزان درباره کاربرد آن تردید خواهند کرد. با توجه به تأثیر بسیار زیاد روش تدریس معلم در یادگیری دانش‏‎آموزان و لزوم تحولات بنیادین در امر آموزش و پرورش شایسته است که به سمت روش‏های تدریس فعال حرکت نمود و به تبع آن توانایی درک عمیق و یادگیری معنادار و لذت بخش و توانایی تجزیه و تحلیل و تفکر خلاق را به واسطه این روش در دانش‏‎آموزان افزایش داد و معلمان را ترغیب نمود تا از این روش به خوبی استفاده کنند. بنابراین افزایش کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی از اهداف آموزش و پرورش محسوب شده و معلمان با انتخاب مناسب روش‏های یادگیری می‏توانند گامی موثر بر رشد و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان بردارند (رسولی و زندوانیان، 1390)

تبیین فرضیه اصلی دوم: روش یادگیری مشارکتی بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏‎آموزان تأثیر معنادار دارد.
نتایج آزمون تی با توجه به جدول 10-4 نشان داد که: بین میزان نمرات مهارت‏های اجتماعی در پس‏آزمون پس از حذف تأثیر پیش آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین بین میزان ابعاد مهارت‏های اجتماعی (مهارت‏های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیراجتماعی، پرخاشگری، برتری طلبی، رابطه با همسالان) به طور کلی که با روش تدریس مشارکتی آموزش دیده اند با دانش‏آموزانی که به شیوه‏ی معمول آموزش دیده اند تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق با نتایج فروغی و مشکلاتی (1384) که نتیجه گرفتند تفاوت معناداری بین گروه آزمایش (یادگیری مشارکتی) و گروه گواه (روش معمولی) از نظر مهارت‏های اجتماعی دیده شد یعنی آموزش با روش مشارکتی تأثیر معنی دار بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏‎آموزان داشته است همسو می‏باشد.
نتایج مطالعه‏ای در خصوص یادگیری مشارکتی بر مهارت‏های اجتماعی نشان داد که عزت نفس، میزان تمرکز روی تکالیف، از لذت بردن از کلاس و مدرسه و عشق به یادگیری را افزایش و وابستگی به معلم را کاهش می‏دهد. در یادگیری مشارکتی، وابستگی بین فردی، تعامل افزایش صورت به صورت و مسئولیت فردی وجود دارد و اعضاء را موظف می‏کند که نسبت به یادگیری همدیگر حساس باشند و مراقب یادگیری یکدیگر باشند تا گروه بتواند موفق شود چون موفقیت دانش‏آموزان به کمک و مشارکت سایر اعضای گروه وابسته است.، بیشتر به صورت مشارکتی فعالیت می‏کنند، این مشارکت در فعالیت ها می‏تواند منجر به رشد اجتماعی دانش‏آموزان شود.
به طور کلی می‏توان گفت که یادگیری مشارکتی فرصتی فراهم می‏آورد تا فراگیران مهارت‏های اجتماعی لازم را کسب نمایند و به آن ها این امکان را می‏دهد تا با گروه وسیعی از افراد کلاس یا در خارج کلاس به راحتی کار یا مطالعه کنند. مهارت‏های گروهی پایه (گوش کردن به حرف دیگران، آرام صحبت کردن، همراه گروه ماندن تا زمانی که کار تمام شده و …) و مهارت‏های نقش گرا (نوبت گرفتن، نظر خود را بیان کردن، تشویق دیگران به مشارکت کمک خواستن به هنگام نیاز و قدردانی از مشارکت دیگران و …) مهارت‏های پیچیده (توضیح دادن، ترکیب تحلیل روند کارگروه خود، ارزیابی کارگروه) از جمله مهارت‏های اجتماعی است که در گروه شکل می‏گیرد به عبارت دیگر گروه فرصت ابراز شخصیت را برای فرد فراهم می‏کند و جایی است که فرد در آن گذشت، تحمل، فداکاری، اطاعت، همکاری و همدلی با دیگران، شجاعت و… را می‏آموزد و جایی است که فرد به فراخور و استعداد خود مسئولیت قبول می‏کند.

تبیین فرضیه فرعی اول: ‌یادگیری مشارکتی بر مهارت‏های اجتماعی مناسب دانش‏‎آموزان تأثیر معنادار دارد.
طبق یافته‏های تحقیق حاضر نحوه رشد مشارکت‏های اجتماعی گروه آزمایش به طور معنادار بیش از گروه کنترل بود. نتایج آماری حاصل از این تفاوت در جدول 13-4 نشان داده شده است. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت یادگیری مشارکتی بر رشد روابط اجتماعی مناسب دانش‏‎آموزان پایه هفتم موثر بوده است و این فرضیه تحقیقاتی مورد تأیید قرار می‏گیرد. این نتیجه با نظر اکرمن (1999)، رادفورد (1998)، پیرلو (1994) و مسچ (1986) مطابقت دارد.
چنانچه در جاهای مختلف و متفاوت فصل دوم آمده است تحقیقات زیادی در خصوص تأثیرات یادگیری مشارکتی انجام شده است و هر دانشمندی از دیدگاهی به بررسی تأثیرات پرداخته است. عمدتا حاصل این تحقیقات نشان می‏دهد ضمن اینکه این روش یادگیری در فهم بهتر و تعمیق مطالب آموخته شده موثر است بهبود و یا افزایش روابط اجتماعی مناسب آزمودنی ها را نیز به دنبال دارد.
از آنجا که مهارت‏های اجتماعی مناسب شامل داشتن ارتباط دیداری و اشتیاق ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره پیش آزمون، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، گروه کنترل Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، کارشناسی ارشد، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی