پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، آموزش مهارت، تشویق و تنبیه، کیفیت یادگیری

دانلود پایان نامه ارشد

یاری نماید.
اگر احتیاج به کمک به معلم دارید از معلم یاری بخواهید.
به هر دانش آموز یک فرصت بدهید که سخنگویی برای گروه باشد.
جهت جلب توجه معلم با یکدیگر رقابت کنید.
برای پاداش‏های اصلی و فرعی مشارکت کنید.
برای جوایز و پاداش‏ها رقابت کنید.

سازماندهی کلاس درس برای روش تدریس جیگ ساو
جرج جاکبز، مشیل پور ولاوان این (2011) در ترتیب بندی کلاس درس برای یادگیری مشارکتی بیان می‏دارند که جهت سازماندهی کلاس درس یا مشارکت موثر، جنبه‏هایی نیاز است که مورد ملاحظه قرار گیرند. دانش‏آموزان نیاز به نشستن نزدیک به هم دارند و امر سهیم شدن در مواد آموزشی و استفاده از گفتگوی مناسب که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند را تسهیل می‏نماید.
ترتیب نشستن خود باید مولد مشارکت باشد اغلب شاهد بوده ایم که یک گروه عملکرد مشارکتی خوبی نداشته این فقط به خاطر اینکه نحوه نشستن افراد در گروه به صورت مناسب نبوده است. به عنوان مثال یک دانش‏آموز خیلی دور از گروه قرار گرفته است و دانش‏آموز دیگری چنان نشسته که به آسانی قادر به برقراری ارتباط با دیگر افراد نیست شکل زیر دو نوع نشستن را بیانگر است.

نشستن مطلوب

نشستن نامطلوب

شکل 2-2-نوع نشستن

در کلاس درس ترتیب نشستن افراد باید به گونه‏ای باشد که فضا برای چرخیدن در اطراف کلاس درس برای دیدن همه افراد در گروه‏ها وجو داشته باشد به طور ایده آل معلم باید فضایی بین گروه‏ها داشته باشد و جایگاهی که بتوان به طور راحت کل گروه را در نظر داشته باشد شکل زیر نشستن و ترتیب بندی مطلوب کلاس را نشان می‏دهد.

4 3

4 3

4 3

وایت برد

1 2

1 2

1 2

1 2

4 3

4 3

میز معلم

4 3

1 2

4 3

1 2

4 3

1 2

1 2

شکل 3-2 نشستن و ترتیب مطلوب کلاس

دانش‏آموزان در طول کلاس نباید از جای خود حرکت کرده و مزاحم کار گروه‏های دیگر شوند اگر هم حرکتی لازم شد باید به آرامی به گونه‏ای صورت گیرد که مزاحمتی برای دیگر دانش‏آموزان ایجاد نکند.
در این طریقه نشستن اعضای گروه دارای شماره می‏باشند شماره‏های 1 و 2 و 3 و 4 همه دانش‏آموزان که دارای شماره مشابهی می‏باشند یعنی فرضا همه آنهایی که شماره 1 گروه‏ها می‏باشند در یک مکان مشابه از گروه می‏نشینند. برای مثال همه افرادی که دارای این شماره می‏باشند در صندلی جنوبی جایگاه گروه قرار می‏گیرند. این امر برای دانش‏آموزان ساده تر و برای معلم جهت فهمیدن این که ه رعضو گروه شماره چند است مفید می‏باشد (قتاش، 1383).

ایجاد جو مشارکت در کلاس درس
علاوه بر ترتیب بندی دانش‏آموزان از جهت نشستن در گروه‏ها و سازماندهی کلاس مجموعه‏ای از اصول را به عنوان راهبردهای رفتاری می‏توان نوشته و در کلاس نصب کرد و در آنها بر اصولی تأکید نمود که به ایجاد جو مشارکتی یاری می‏رساند جاکوبز و همکاران (2010) نمونه‏هایی از این اصول را به شرح زیر ذکر می‏نماید:
– من فقط گوش می‏دهم هم زمانی که دیگران صحبت می‏نمایند.
– من دیگران را تشویق به همکاری می‏نمایم.
– من یاور دیگران بدون انجام دادن کار برای آنها هستم.
– من زمانی که نیاز به کمک داشته باشم خواستار یاری می‏شوم.
– من از ایده‏ها انتقال می‏کنم نه از آدم‏ها
– من به خاطر دارم که با هم هستیم.
– من برای هر فردی ارزش و احترام قائل هستم به عنوان یک فرد به عنوان عضوی از کلاس فارغ از نژاد و مذهب ملیت یا صلاحیت علمی
– من به موقع کلاس می‏آیم.

سازماندهی یادگیری مشارکتی جهت اجرا در کلاس درس
در زمینه سازماندهی، یادگیری مشارکتی نظرگاه‏های گوناگون مطرح شده است که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می‏شود. به اعتقاد جانسون و همکاران یادگیری مشارکتی ساختار مبتنی بر همکاری گروهی را جایگزین ساختار رقابتی می‏کند و معلم در این فرایند باید کارگروهی را به گونه‏ای سازماندهی کند که شاگردان به راحتی بتوانند به سبک دانش و تجربه نائل شوند و برای رسیدن به این منظور باید یادگیری مشارکتی حداقل 60 تا 80 درصد وقت از کلاس را به درس اختصاص دهند به اعتقاد آنها در بعضی از کلاس‏های درس معملان عملا این کار را انجام می‏دهند و این بیانگر این مطلب است که اختصاص دادن زمان فوق به کار مشارکتی در کلاس درس امکان پذیر است (جانسون و همکاران، 2011 به نقل از کرامتی).
در زمینه سازماندهی رویکرد یادگیری مشارکتی دیوید جانسون و راجر جانسون مراحل زیر را توصیه می‏نمایند:
1- تعیین هدف آموزشی
2- تعیین تعداد افراد هر گروه
3- مرتب کردن اتاق
4- تدارک دیدن مواد و وسایل آموزشی
5- تشریح وظایف دانش‏آموزان
6- فراهم کردن زمینه ایجاد وابستگی درونی، احساس مسئولیت فردی و همکاری درونی
7- تعیین معیارهای موفقیت برای شاگردان و تبیین آنها
8- تعیین و تبیین انتظارات و رفتارهای مطلوب
9- نظارت بر رفتار شاگردان
10- راهنمایی کردن شاگردان
11- آموزش مهارت‏های همکاران به شاگردان
12- اختتام درس
13- ارزشیابی بر کمیت و کیفیت یادگیری شاگردان
14- برآورد نحوه‏ی بهبود بخشیدن به عملکرد گروهی
بین و ویتاکر (2011) به نقل از کرامتی (1382) نیز مراحل زیر را در سازماندهی این روش ضروری می‏دانند.
1- شناساندن اهداف گروه به اعضاء
2- تعیین مراحل انجام کاری برای تحقق اهداف گروهی
3- تعیین وظایف اعضای گروه
4- مشخص کردن نحوه همکاری، نحوه حل اختلاف، نحوه اتخاذ تصمیم و غیره
5- رسیدن به توافق در زمینه ارزشیابی و کنترل عملکرد گروه
6- بررسی پنج گام فوق و رفع کاستی‏ها
7- تبدیل گروه به تیم
کاگان58 (2011) به نقل از ملازهی (1391) نیز روش‏های متعددی را برای آموزش همکاری به شاگردان مطرح می‏نماید. یکی از این روش‏ها دادن شماره به هر یک از دانش‏آموزان می‏باشد در این شیوه دانش‏آموزان در گروه‏های سه نفره کار می‏نمایند و برای هر یک از اعضاء شماره‏ی 1 تا 3 انتخاب می‏شود. تکالیف ساده‏ای داده می‏شود، همه‏ی اعضاء برای تسلط بر تکالیف مسئول هستند، مربی پس از مکثی مناسب شماره‏ای را صدا می‏ند مثلا شماره 2 دانش‏آموز با شماره 2 در گروه دستشان را بالا می‏برند آنان مسئول سخن گفتن از جانب گروه هایشان هستند.
استریتر (2011) به نقل از ملازهی (1391) نیز سازماندهی کلاس و یادگیری مشارکتی به عناصر و موارد زیر اشاره می‏نماید:
1- تعیین زمان برای آماده شدن
2- تعریف روشن اهداف ویژه یادگیری دانش‏آموزان
3- همبستگی درونی مثبت (مسئولیت‏های دوجانبه برای فرد یا همه با هم شنا کردن و یا هم با هم غرق شدن)
4- پاسخگویی فردی
5- گروه باید در جه اهداف مشترک کار نماید.
6- نگرش ها، رفتارها و تعاملات اجتماعی مثبت (مهارت‏های گروه‏های کوچک، درون فردی شامل مهارت‏های اجتماعی، تعاملات، اعتماد، پذیرش، مهارت‏های حل تضاد)
7- تعاملات رو در رو
8- نظارت برای دریافت عکس العمل و بازخورد
9- مبادله ایده‏ها و اطلاعات سوال کردن و … که به گون‏های مربوط به نظارت نیز می‏شود.
10- فرصت‏های برابر برای کسب موفقیت‏های علمی
11- انعکاس آگاهی گروهی گزارش دادن، جریان دادن، ارزش‏های خود و گروه، تأکید بر رفتارهای گروه
12- زمان کافی برای یادگیری

نقش معلم در روش تدریس جیگ ساو
معلمان باید تسهیل کننده جریان یادگیری باشند و قبل از بکارگیری روش تدریس جیگ ساو باید حداقل هفت تصمیم آغاز نموده یا درباره آن بیندیشند (تیلور، 2011).
1- محتوا، اهداف، معیارهای یادگیری درس چه می‏باشند؟
2- افراد و گروه‏ها باید مسئول و پاسخگوی چه چیزهایی باشند؟
3- آیا دانش‏آموزان در یک زمان به تنهایی در انجام کار شرکت نمایند یا شریک انجام کار با دیگران شوند؟
4- آیا فعالیت‏ها با اتفاق نظر سایرین طراحی می‏شود؟
5- ساختار فعالیت‏ها چگونه و مشتمل بر چه چیزهایی باشد؟
6- ظرفیت گروه‏ها چه اندازه باشد دانش‏آموزان چگونه گروه بندی گردند؟
7- دانش‏آموزان چه نقش‏هایی را بازی خواهند نمود؟
قبل از طراحی فعالیت‏های روش جیگ ساو معلمان باید خودالگوی واضح و روشنی از انجام این رویکرد بوده و مهارت‏های اجتماعی، پردازش گروهی و … را به دانش‏آموزان دهند بدون مهارت‏های اجتماعی یادگیری مشارکتی احتمالا به شکست منجر خواهد شد.
این مهارت‏ها را می‏توان از طریق آموزش مستقیم الگوپردازی و شبیه سازی و تمرینات آموزش داد این مهارت‏ها باید به طور مداوم تمرین شوند و تقویت گردند و بخشی از زندگی روزانه در کلاس درس گردند (تیلور، 2011).
الیس و والن نیز عنوان می‏نمایند برای این که گروه‏های همیار موفق شوند معلم سه چیز را باید رعایت کند:
– هنگامی که دانش‏آموزان در یک گروه کار می‏کنند رفتار آنها را زیر نظر داشته باشد.
– نتایج حاصل از مهارت‏های اجتماعی‏ای که دانش‏آموزان به کار می‏برند به آنها بگویید و به آنها کمک کنید تا از این مهارت‏ها آگاهانه استفاده کنند.
– در مواقع متناسب برای آموزش مهارت‏های فردی در کارگروه‏ها مداخله کنند (الیس و والن ترجمه رستگار و ملکان) یکی از وظایف مهم معلم در فرایند جیگ ساو آماده کردن شاگردان برای مشارکت می‏باشد. به نظر کوهن اشتباه است اگر تصور کنیم کودکان (یا حتی بزرگسالان) می‏دانند چگونه باید با یکدیگر کار کنند. بدین منظور طراحی یک دوره آموزشی کوتاه مدت برای توجیه شاگردان در زمینه نحوه کار کردن در گروه ضروری است. در این آموزش باید سعی شود علاوه بر آگاه کردن شاگردان از قوانین کار کردن در گروه به آنها کمک شود تا هنجارها و قوانین مورد نظر را درونی کنند. در این دوره‏ها باید هنجارهای مربوط به کلاس‏های درس سنتی تا حدود زیادی شکسته شود مثلا هنجارهایی نظیر این که:
1- فقط کار خودت را انجام بده و کاری به دیگران نداشته باش و به آنچه دانش‏آموزان دیگر می‏گویند توجهی نکن.
2- هرگز از دانش‏آموزان دیگر درخواست کمک نکن و صرفا به آنچه معلم می‏گویند توجه داشته باش.
3- فقط به معلم که در جلو کلاس ایستاده است نگاه کن و ساکت و آرام باش. معلمان پیر و نگرش سنتی در برابر دانش‏آموزان مقاطع تحصیلی پایین سعی می‏کنند از طریق تکرار، تشویق و تنبیه این هنجارها را تقویت کنند دانش‏آموزان باید هدف از کار گروهی و اهمیت کار گروهی را بدانند آماده کردن شاگردان برای یادگیری مستلزم این است که مشخص شود دانش‏آموزان دقیقا چه هنجارهایی را لازم است فرا بگیرند.
این هنجارها و مهارت‏ها را می‏توان از طریق بازی، ورزش یا تمرین آموزش داد. تکالیف مختلف کار گروهی مستلزم رفتارهای مختلف مشارکتی هستند (کرامتی، 1391).
بدیهی است گر چه رفتارهای مشارکتی در دروسی مانند علوم، ریاضی، علوم اجتماعی، خواندن و نوشتن، تاریخ و جغرافیا و غیره تا حدودی با یکدیگر متفاوت می‏باشند اما بسیار از آنها نیز تقریبا در همه دروس مشترک هستند، نظیر سوال کردن، گوش دادن به دیگران، کمک کردن، نشان دادن نحوه انجام کار به دیگران، توضیح دادن، تفکر پیرامون عقاید دیگران، عقاید دیگران را جویا شدن نسبت به گفته‏های دیگران عکس‏العمل نشان دادن، دقیق بودن، برای عقاید خود دلیل آوردن و به دیگران اجازه مشارکت دادن (کرامتی، 1382).
در مجموع می‏توان گفت که معلم در روش جیگ ساو نقش راهنما و تسهیل کننده فرایند آموزش و یادگیری را بر عهده دارد. در این فرایند صراحت بخشیدن و روشن نمودن اهداف، تهیه و تدارک وسایل مورد نیاز متناسب با موضوع و اهداف درس و آموزش دادن مهارت‏های اجتماعی و مشارکتی لازم را به دانش‏آموزان، نظارت کردن بر فرایند یاددهی و یادگیری و ارزشیابی از آموخته‏ها و مهارت‏های اجتماعی شهروندی و ارائه بازخورد لازم به دانش‏آموزان، کمک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، روش یادگیری مشارکتی، انسجام اجتماعی، پیشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، یادگیری مشارکتی، مهارتهای اجتماعی