پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، کارشناسی ارشد، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

امیرکبیر.
– زارع، علی بخشی. (1384). مهارت‏های اجتماعی سالم. انتشارات سمت.
– سپاهان، روح اله. (1389). مقایسه‏ی بین روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی در پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد مرودشت.
– سجادی، اسکندر. (1373). هدف از تدریس چیست؟ چاپ دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز.
– سلیمانی، افشین. (1381). کلاس خلاقیت. انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ اول، ص66.
– سیف، علی اکبر. (1376). روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
– سیف، علی اکبر. (1386). روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: دوران.
– شجاع مرادی، محمد. (1383). شایستگی‏های هنر معلمی، مجله رشد معلم، شماره 183، ص39-38.
– شریعتمداری، علی. (1375). سخنرانی در جمع دانش‏آموزان شرکت کننده در المپیادهای جهانی. روزنامه جمهوری اسلامی، تهران.
– شریعتی، غلامحسین. (1388). تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
– شعاری نژاد، علی اکبر. (1364). روانشناسی رشد. تهران: انتشارات مدرسه.
– شعاری نژاد، علی اکبر. (1366). مبانی روان شناسی تربیت. انتشارات موسسه اطلاعات: تهران.
– شعبانی، حسن. (1383). مهارت‏های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس). تهران: سمت.
– شمیم، سیما. (1384). بررسی مهارت‏های اجتماعی در گروهی از دانش‏آموزان نابینا. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. شماره7، ص26.
– صفوی، امان الله. (1369). کلیات روش و متون تدریس. شرکت چاپ و نشر ایران.
– طباطبائی، حسین. (1383). الگوی جدید تدریس. مجله تعلیم و تربیت، شماره12، ص46.
– طبری، ناهید. (1387). مقایسه تأثیر روش مشارکتی با آزمون سنتی (سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر و پسر پایه اول متوسطه شهرستان رشت. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
– عصاره، علیرضا. (1380). عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پایه‏های دوم و سوم راهنمایی کشور در درس علوم. مجله رشد آموزش علوم، سال پانزدهم، شماره 39 و 40، دفتر انتشارات کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.
– غیاثوند، احمد. (1391). عوامل موثر در بهبود کیفیت تدریس. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 29، ص70.
– فراهانی، فرهاد. (1382). محتوای درس و پژوهش مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان. مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره7، ص14-12.
– فرضی، منوچهر. (1389). راهنمایی یادگیری فعال و مشارکتی. تهران: انتشارات مدرسه.
– فضلی خانی، منوچهر. (1378). راهنمایی علمی روش مشارکتی و فعال در فرآیند تدریس. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.
– فضلی خانی، منوچهر، (1385). راهنمای عملی روش‏های مشارکتی و فعال در فرایند تدریس، تهران: آزمون نوین.
– قتاش، عباس. (1383). تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پسر پایه پنجم شهره کره ای. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
– قدرتی، معصومه (1380). مقایسه تأثیر یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی در میزان یادسپاری، درک و فهم و تجزیهو تحلیل و قضاوت اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش‏آموزان پایه پنجم شهر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
– قدرتی، معصومه. (1392). مقایسه تأثیر یادگیری مشارکتی با انفرادی در میزان یادسپاری، درک و فهم، تجزیه و تحلیل درس علم تجربی پایه پنجم ابتدایی شهر قم. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
– قراملکی، فاطمه. (1386). سبک‏های یادگیری مشارکتی و فعال. مجله رشد، شماره12، ص54.
– قربانی، محمدرضا. (1391). مهارت‏های اجتماعی در ارتباطات میان فردی. تهران: دانشگاه تهران.
– قهرمانی، بهپور. (1390). بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی با تأکید بر روش جیگ ساو بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پسر پایه دوم راهنمایی کوه سبز. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی واحد مرودشت.
– کرامتی، محمدرضا. (1381). مطالعه تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‏های اجتماعی در پیشرفت تحصیلی علوم دانش‏آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد. پایان نامه دکتری. دانشگاه تربیت معلم تهران.
– کرامتی، محمدرضا. (1384). یادگیری مشارکتی (یادگیری از طریق همیاری). مشهد: فرانگیزش.
– کریمی، معصومه. (1387). نگاهی نو و متفاوت به یادگیری مشارکتی. مشهد: آیین تربیت.
– کمالی، عبدالله. (1383). یادگیری با همکاری و همیاری. تهران: انتشارات وصال.
– کنعانی، شهناز. (1378). مقایسه تأثیر روش تدریس مشارکتی با آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
– کیامنش، علی. (1384). تأثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی دانشجویان. پایان نامه منتشر شده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی شیراز.
– کیم، مکال. (2000). یادگیری فعال (ترجمه فروغ تن ساز). تهران: انتشارات مدرسه.
– گیج وبرلاینر. (1374). روانشناسی تربیتی، ترجمه لطف آبادی و دیگران، مشهد: فردوسی.
– لانجرن، بردی. (19869. الگوی جدید تدریس (ترجمه محمدرضا رحیمی). تهران: انتشارات امیرکبیر.
– مبین، رضا. (1381). مقایسه یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی بر پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی واحد مرودشت.
– مبینی، رضا. (1377). مقایسه یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی بر پیشرفت تحصیلی زبان سال سوم راهنمایی. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
– محمدپور، احمد. (1391). عوامل موثر در بهبود کیفیت تدریس. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 29، ص12
– مرتضوی زاده، احمد. (1391). آموزش مهارت‏های اجتماعی به نوجوانان. مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت، شماره18، ص50.
– ملازهی، امین. (1391). تأثیر روش تدریس جیگ ساو بر مهارت‏های شهروندی دانش‏آموزان سال دوم راهنمایی شهر ایرانشهر. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی واحد مرودشت.
– ملکی، حسن. (1376). صلاحیت‏های حرفه‏ای معلم. تهران: انتشارات مدرسه.
– موسوی، محمد. (1391). روش‏های فعال. مجله رشد تکنولوژی، شماره 12، ص76.
– مهرمحمدی، محمود. (1379). بازاندیشی فرایند یاددهی، یادگیری و تربیت معلم، تهران: انتشارات مدرسه.
– مهرمحمدی، محمود. (1388). برنامه درسی، نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها. تهران: انتشارات سمت نو.
– نریمانی، غلام رضا. (1381). پرورش مهارت‏های اجتماعی. تهران: انتشارات مدرسه.
– نظری نژاد، یحیی. (1375). یادگیری مشارکتی. مجله تکنولوژی آموزشی، شماره5، ص37.
– همایی، علی. (1387). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
– یوسفی، فریبا. (1388). بررسی تأثیر آموزش پروژه‏ای و مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان و دانش پژوهان در علوم تربیتی، شماره22، ص89-85.
منابع انگلیسی
– Aronson, E, Blaney, N, T, skilles J. Stephan, C. And snapp, m (1975). Busing and racial Tension: the Jig-saw rould to learning and liking psychology today, February, pp43-59.
– Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
– Barnes, D. (1969). Language in the secondary classroom. In D. Barnes, J. Britton, & H.
– Bierman, K. L. and motminy, H. P (1993). “Develompmental issues in social skills assessment and intervention with children and adolescents” Behavior modificayin, 17, 229-254.
– Blum-anderson, J. a. J. (1992). Increasing enrollment in higher-level mathematics classes through affective domain. School science and mathement in higher-leve mathematics classes through affective domain. School science and mathematics, 92 (8), 433-436.
– Burton, g. m. (1984). Revealing images. School science and mathematics. 84 (3), 199-207.
– Carter, laquita D., Colemam, lisa D. Haizel, Aichelle D., Aichalowski, lewrence A. (2001). Imporving social skills through cooperative learning.
– Chickering, A. a. (1991). Applying the Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education. In A. Chickering and Z. Gamson, Eds. In New Directios in Teaching and Learning. San Francisco: jossy Bass.
– Cohen, E. G. (1991). Finding out / descubrimiento: Complex instruction in science. Cooperative Learning. 11 (3), 30-31.
– Conwell, C. R. et al. (1988). Students’ perceptions when working in cooperative problem solving groups. Paper presented at the North Carolina Science Teachers Association Convention. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 313 455).
– Cooper, Judy., Smith, Cathy., Smith, Veralee. (2000). Enhancikg student social skills through the use of cooperative learning and conflict lersolution strategies.
– Cooper. (2002). Georgeanne. Teahcing effectiveness Program. The benefits of collaborative learning. University of oregan.
– Effandi, Zakaria., & Zanaton. Iksan. (2007). Promoting Cooperative Learning in science and Mathematics Education: A Malaysian Perspective. Eurasia Journal of Mathmatics, Science & Technology Education, 3(1), 35-39.
– Fuches, L., D. Fuchs, K. Karns, C. Hamlett, M. Katzaroff, and S. Dutka. (1998). Comparisons among individual and Cooperative Performance Assessments and Other Measures of Mathematics Competence. The Elementary School Journal. 1998, 23-52.
– Geffener, R. A & others. (1978). The effects of cooperative classroom structure on student behavior and attitudes Social psychology of Education, Hemisphere publishing cooperative Washington, D. C P, 257-272.
– Gillies, R. (2003). The behaviors, interactions, and perceptions of junior high school students during small – group learning. Journal of Educational psychology, 95, 137147.
– Gillies, R., & Ashman, A. (1998). Behavior and imteractions of children in cooperative goups in lower and middle elementary grades. Journal of Educational Psychology, 90, 746-757.
– Grzelkowski, K. (1987). A journey toward humanistic testing. Teaching Sociology. 15, 27-32.
– Hansen, D. J (1933). “Urrent issues and advance in social skills assessment andintervention with children andadolescents. “Behavior modification, 17. 227-228.
– Hanshaw, L. (1982). Test Anxiety, Self – concept, and the Test Performance of Students Paired for the Same Students Workin Alone. Science Education. 66, 15-24.
– Hartman. (2002). Define and describe cooperative Learning. Center of cooperative learning.
– Jacobs, G. M. & McCafferty, S. G. (2006) Connections between cooperative learning and second language learning and teaching, in: S. G. McCafferty, G. M. Jacobs & A. C. Dasilva iddings (Eds) Cooperative Learning, and Second Langage Teaching. (pp 18-29). Cambridge: Cambridge University Press.
– Jacobs. (2002). G-man etal. The teachers sour cebook for cooperative Learning. California: corwin press.
– Jocye, Bruce. (1986). A Guide to cooperative learning.
– Johnson, D. W & Johnson, R. T (1989). “Toward a cooperative effort” Educational leadership, April, 80-81.
– Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2002). Learning together and alone: overview and met

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، پرخاشگری، گروه کنترل، روش یادگیری مشارکتی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره جمع آوری اطلاعات، علوم تجربی