پایان نامه ارشد رایگان درباره کیفیت زندگی، فضاهای داخلی، مناطق شهری

دانلود پایان نامه ارشد

با گونهی محلی
ساختمان
بام سبز

باغ بام

دیوار سبز

فضاهای داخلی روشن شده با نور روز

حیاط مرکزی سبز و باغهای آسمان

5-4-1-1- شرح چند مورد با ذکر نمونه
باغهای اجتماعی: گروهی از محدودههای سبز قابل کشت و زرع به شکل باغ هستند که عموما برای ساکنان آپارتمانها و انواع دیگر ساختمانهای فاقد باغهای خصوصی در نظر گرفته میشوند. این گونه از باغها میبایست دارای انبارهای ذخیرهسازی فردی باشند که به خاطر نقش تفریحی و همگانی دارای اهمیت فراوانی هستند.

5-4-2- جدول سیستم سبز مالمو
جدول 7، جدول سیستم سبز مالمو، (Beatley T. , 2010, p. 96)
جدول سیستم سبز مالمو. سازندگان منطقه هاربر غربی میبایست حداقل ده مورد از سیوپنج مورد فوق را در پروژه خود تعبیه کنند.
1
یک جعبه مخصوص لانهسازی به ازای هر واحد مکونی
19
به ازای هر واحد مسکونی پنج متر مربع فضای گلخانه یا فضای کاشت مرکبات درون حیاط مجموعه یا در اتصال به ساختمان آپارتمان در نظر گرفته شود.
2
یک بیوتوپ(زیستگاه بیولوژیکی) برای حشرات خاص (به غیر از بیوتوپهای گیاهی) به ازای هر صد متر مربع محوطه سبز محصور
20
تامین غذای پرندگان درون حیاط مجموعه در تمام طول سال
3
لانه خفاشها درون محدوده هر طرح
21
کاشت حداقل دو گونه متفاوت از میوههای مرسوم منطقه و یا گونههای میوهی نرم(soft fruit، مقصود میوههایی است نظیر توت، انجیر، گونههای آلو و …) به ازای هر صد متر مربع از حیاط مجموعه
4
حذف تمام سطوح سخت (سطوحی که در مقابل نفوذ آب مقاوم هستند) و به کارگیری سطوح با قابلیت نفوذ آب در حیاطهای مجموعه(courtyard)
22
تعبیه کردن تاقچه یا طبقه در نما یا سمت جلوی سساختمانها به عنوان سکوی لانهسازی پرستوها و دیگر پرندگان
5
به کارگیری سطوح نرم(حاوی خاک) در حیاط مجموعه برای تامین خاک با عمق و کیفیت مناسب برای رشد گیاهان.
23
اختصاص دادن تمام سطح حیاط مجتمع به رشد گیاهان، درختان میوه و میوههای نرم(soft fruits)
6
حیاط مجموعه دارای یک باغ کلبهای به شکل مرسوم(سنتی)، شامل تمام اجزاء اصلی، باشد.
24
معماران منظر و معماران سازنده بنا در طرح خود از تخصص زیستشناسی بهرهگیری کنند و ایدهکلی و نکات موجود در اجزاء طرح را توئمان شکل دهند.
قبل از ارزشگزاری سبز، طرح میبایست به تایید bo01/the city of malmo (سازمان مربوطه در شهر مالمو) برسد.
7
دیوارها به وسیلهی گیاهان بالارونده(پیچکها) در هر جای ممکن و مناسب پوشیده شده باشند.
25
آب خاکستری درون حیاط مجموعه تصفیه شده و مورد استفاده قرار بگیرد
8
یک متر مربع حوضچه به ازای هر پنج متر مربع استفاده از سطوح سخت در حیاط مجموعه.
26
تمام مواد زیست تجزیه پذیر خانگی و پسماند باغ به کود تبدیل شده و در حیاط مجموعه یا گلدانها و نظایر آن استفاده شود.
9
سبز کردن حیاط مجموعه به خصوص با استفاده از گیاهان با ثمره گلهای شهددار و قادر به جذب پروانه
27
تمام مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساخت و ساز حیاط مجموعه اعم از نما کاری یا رویه نماها، الوارها، مسالح بنایی، مبلمان، تجهیزات و غیره میبایست پیش از این مورد استفاده قرار گرفته باشند.
10
عدم استفاده از یک گونه گیاهی بیش از پنج بار(عدد) در حیاط یک مجموعه
28
حداقل دو متر مربع فضای کاشت روی بالکن یا گلدان برای هر واحد مسکونی که فاقد پاسیو باشد
11
همه زیستگاههای بیولوژیکی(بیوتوپها) درون حیاط مجموعه باید به طوری طراحی شوند که تازه و مرطوب باشند.
29
حداقل نیمی از حیاط مجموعه پوشیده از آب باشد.
12
همه زیستگاههای بیولوژیکی درون باغ باید خشک، باریک و استخوانی باشند
30
حیاط مجموعه رنگی معین به عنوان تم گیاهان، تجهیزات و مصالح داشته باشد.
13
حیاطی که قرار است از زیستگاههای طبیعی ساخته شود میبایست بر اساس ایجاد طبیعی زیستگاههای بیولوژیکی طراحی شود.
31
تمام درختان و بوتههای حیاط مجموعه ثمری یا درختان میوه باشند.
14
روانآب حاصل از رگبار جمعآوری شود و پیش از آن حداقل به میزان ده متر روی زمین جاری شود.
32
تم حیاط مجموعه با زینت گیاهان و با درخت آرایی شکل گرفته باشد.
15
در نظر گرفتن یک حیاط سبز برای هر مجموعه از خانهها در عین اجتناب از استفاده از چمن.
33
بخشی از حیاط مجموعه وحشی و بدون دستخوردگی رها شود.
16
تمام آب باران باریده بر سطوح سخت ساختمانی و حیاط محوطه ذخیره شده و برای آبیاری گیاهان، لباسشویی و شستشو استفاده شود
34
حداقل پنجاه گونه گیاهان گلدار وحشی بومی سوئد در حیاط مجموعه کاشته شود
17
تمام گیاهان موجود به شکلی قابل استفاده در مصارف خانگی باشند.
35
تمام بامها با حفظ مالکیت افراد سبز شوند. استاندارد پوشش سبز.
18
زیستگاه بیولوژیکی دوزیستان در حیاط مجموعه با فراهم آوردن امکان خواب زمستانی

5-5- شکل دهی به الگوهای زنده ی رفتاری و اجتماعی
به همان میزان که انسان به تماس با طبیعت احتیاج دارد خود او نیز به عنوان یکی از عناصر شاخص طبیعی محسوب میشود که به همین میزان رفتارهای روزمره و شکل زندگی روزانهاش امکان تبدیل شدن به یک الگوی طبیعی همانند الگوهای طبیعی بیان شده در فصلهای گذشته را دارد. اما این الگوهای رفتاری نیازمند بررسی هستند چرا که احتمال آمیخته شدنشان با شکلهایی از رفتارهای غیر طبیعی و ناهماهنگ با روح و جسم انسان وجود دارد. پس از بررسیهای فراوان این نتیجه حاصل شد که در زمینه فوق پیش از این پژوهشهای گستردهای توسط معماران صورت گرفته که در این میان دو کتاب “راه بیزمان ساختن” و “یک زبان الگو” اثر کریستوفر الکساندر بسیار شاخص هستند در ادامه به شرح زبان الگوی الکساندر خواهیم پرداخت و نحوه بهرهمندی از آن در پروژه حاضر مشخص خواهد شد، به همین منظور پس از اشاره اجمالی به کتاب وی دستورالعمل استفاده از الگوها نیز بیان خواهد شد چرا که اساس روند طراحی پروژه فوق خواهند بود.
5-5-1- یک زبان الگو:
زبان الگو همانند زبان فارسی هم میتواند بستری برای شکلگیری یک شعر یا به اصطلاح “نظم” باشد و هم بستری برای شکلگیری “نثر” ، تفاوت نظم و نثر در زبان مورد استفاده در آنها نیست بلکه استفاده از زبانی مشابه به دو شکل متفاوت است. همانطور که یک جمله هم میتواند حاوی تنها یک معنای روشن باشد و هم میتواند مانند شعر شامل چندین معنا باشد. در به کارگیری زبان الگو نیز یک ساختمان میتواند الگوها را در کنار هم قرار دهد که در این صورت هیچ تراکم و عمقی در الکوها وجود ندارد و در عین حال میتواند طوری الگوها را به کار برد که تعداد زیادی الگو را در یک فضای کوچک به شکلی که با یکدیگر همپوشانی داشته باشند جای دهد. در صورت وجود چنین تراکمی از الگوها ساختمان از غنای بالایی برخوردار خواهد بود همانند یک بیت از یک شعر که یک کلمهی تکراری را طوری به کار میبرد که تبدیل به یک مفهوم عمیق و کاملا جدید میشود. شاید معمار در پی هر چه متراکم تر کردن الگوهای فوق باشد به طوری که بتواند ارزانترین خانهی ممکن را بسازد به طوری که تمام الگوهای ضروری را نیز داشته باشد در این حالت شاید بتوان گفت این تنها راه برای استفاده از یک زبان الگو در جهت خلق ساختمانهایی است که در حقیقت شعر هستند.
5-5-1- تدوین یک زبان:
ابتدا میبایست لیستی از الگوهای عنوان شده در کتاب را تهیه کرد، به طوری که امکان علامت زدن برخی از الگوها که قرار است از آنها در طرح استفاده کنیم وجود داشته باشد.
سپس لیست را از بالا بررسی کرده و الگویی را که به بهترین شکل کلیتی از پروژه را ارائه میدهد، انتخاب میکنیم. این الگو، الگوی آغازین طرح خواهد بود و طبیعتا متناسب با مقیاس طرح است. در صورتی که بیش از یک الگو برای انتخاب در این مرحله وجود دارد تنها مناسبترین آنها را انتخاب نمایید و بقیه برای مراحل بعد در لیست انتظار قرار دهید.
به توضیحات الگوی آغازین انتخاب شده در کتاب مراجعه کنید، الگوهایی که در ابتدا و انتهای توضیحات الگوی فوق قرار دارند میتوانند بخشی از زبان پروژهی شما باشند. البته الگوهای ابتدایی ممکن است از مقیاس پروژهی شما بزرگتر باشند مگر اینکه بتوانید آنها را در مقیاس کوچک پروژهی خود بگنجانید. همه الگوهای پایین الگوی ابتدایی را علامت بزنید مگر اینکه دلیلی برای عدم استفاده از آنها داشته باشید.
اکنون به سراغ الگوهای اولیهای بروید که در مرحله اول انتخاب نشدند و مجددا الگوهای موجود در زیر مجموعههای آنان را نیز انتخاب نمایید، این کار را تا پایان ادامه دهید و لیستی از الگوهای زنجیروار مناسب طرح خود تهیه کنید. الگوهایی که در ذهن داشتهاید اما در کتاب موجود نیست را با یک عنوان در کنار یکی از الگوهای موجود در کتاب بنویسید که به آن شبیه باشد. در صورتی که مایل به تغییر هر یک از الگوها هستید میتوانید آنها را به شکلی که صحیحتر و مرتبطتر با پروژه شما است تغییر دهید. اکنون شما برای پروژهی خود یک زبان دارید. نحوهی استفاده از زبان به میزان زیادی به مقیاس آن بستگی دارد. الگوهای مرتبط با شهرها تنها به مرور زمان قابل تحقق هستند، شبیه به ریشه دوانیدن گیاهان. الگوهای مربوط به ساختمانها میتوانند در ذهن شما شکل بگیرند و روی زمین علامتگذاری شوند و الگوهای مربوط به ساخت و ساز میبایست به طور عملی در محدوده طرح ساخته شوند. (alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977, p. 35)
5-5-2- معرفی الگوهای مناسب
الگوهای معرفی شده در کتاب الکساندر بالغ بر دویست و سی الگو هستند که در سه بخش شهر، ساختمان و ساخت و ساز عنوان شدهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.

جدول 8، الگوهای الکساندر
(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977)
1.
منطقهی مستقل
مناطق شهری به تعادل نمیرسند مگر اینکه به اندازهی کافی کوچک و خودگردان باشند که به یک مرکز فرهنگی مستقل مبدل شوند.
2.
پراکنش شهرها
منطقه به عنوان یک کل اجتماعی و زیستی تثبیت نمیشود مگر اینکه جمعیت در سطح آن به شکل عادلانهای در غالب شهرها، روستاها و مزارع توزیع شده باشند.
3.
انگشتان روستایی شهر
برای حفظ کیفیت زندگی در شهرها و دوری از پهن شدن شهرها میبایست تعادل بین زمین شهری و فضای باز حومه شهرها حفظ شود
4.
درههای کشاورزی
زمینی که برای کشاورزی بسیار مناسب است اتفاقا برای ساختمانسازی نیز مناسب است، در این مورد اولویت با کشاورزی است.
5.
حومه شهر
در بین شهرها زمینهای وسیع مناطق حومه قرار دارند که شامل زمینهای زراعی، پارکها، جنگلها، بیابانها، بیشههای چرا، دریاچهها و رودخانهها هستند.
6.
موزاییک ریزفرهنگها
درون نوارهای زمین شهری مهمترین ساختار از تنوع عظیم گروههای انسانی و ریزفرهنگهای موجود در منطقه شکل میگیرد.
7.
شغل توزیع شده
تحقق بهتر الگوی ریزفرهنگها با قرار دادن خانوادهها و شغل در کنار هم واقع میشود
8.
مناطق حملونقل عمومی
با عرضی بالغ بر یک مایل در شکل دهی به فرم کلی شهر و مرکز شهر بسیار موثر است
9.
جامعهی هفت هزار نفری
صدای افراد در جامعهای با بیش از پنج تا ده هزار نفر جمعیت شنیده نمیشود.
10.
همسایگیهای قابل تشخیص
مردم نیاز به یک واحد فضایی قابل تشخیص فضایی دارند تا به آن تعلق داشته باشند، که همان واحد همسایگی است.
11.
مرز همسایگیها
برای شخصیت بخشیدن به واحدهای همسایگی الگویی اجتناب ناپذیر است.
12.
مسیرهای کمربندی
در دنیای امروز جادههای پرسرعت غیر قابل اجتناب هستند اما باید آنها را در جایی قرار داد که به اجتماعهای انسانی آسیب نزنند.
13.
شبکه یادگیری
نوعی شبکه شهری اما در جهت یادگیری، شبکهای انتزاعی که برنامههای آموزشی را در خود جای داده.
14.
مینیبوسها
در فاصله دویست متر از درب هر واحد مسکونی دسترسی به یک ایستگاه اتوبوس با گنجایش شش مسافر وجود داشته باشد.
15.
محدودیت چهارطبقه
درون محدوده شهری تراکم ساختمانی در نوسان است. مرتفعتر در مرکز و کوتاهتر در لبهها.
16.
پارکینگ نه درصد
هر چه مناطق مختلف شهری تعداد پارکینگ بیشتری فراهم کنند اختلال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره نورپردازی، عابر پیاده، طراحی شهری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مصرف انرژی، چرخه زندگی، دوره های آموزش