پایان نامه ارشد رایگان درباره کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، افراد مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

اين تنش افزايش يافته است، بنابراين در شرايط وقوع تنش ريزگردها گياه از طريق افزايش ميزان کلروفيل خود بخشي از کاهش رشد خود را جبران ميکند. با اين حال بيش از 90 درصد گونههاي گياهي که شامل تعداد زيادي از محصولات زراعي مهم هستند، با کاهش اثرات مضر تنش ريزگردها و يا مقاوم ساختن گياهان به اين تنش ميتوانند نقش مهمي در غلبه بر موانع توليد محصولات زراعي داشته باشد(کرملاچعب، 1390). همچنين مشاهدات مزرعهاي نشان ميدهد که در اثر اختلال در تبادلات گازي و جذب نور، يک نوع توقف رشد در گياهان زراعي شبيه کوتولگي به وجود ميآيد که باعث کاهش ماده خشک محصول و پايين آمدن قدرت دفاعي در برابر آفات و بيماريها ميشود. ظرفيت نگهداري گياهان به عنوان گيرنده بستگي به ويژگيهاي اپيدرمي و کوتيکولي برگها، سطح هندسي، آرايش برگي، نوع کانويي و غيره گياه دارد(فراست و همکاران،1390). ريزگردها خلل و فرج موجود در پهن برگها را ميگيرد و هنگامي که خلل و فرج گرفته ميشود عمل فتوسنتر با لکنت مواجه ميشود و در نتيجه گياه ضعيف شده و مستعد انواع و اقسام بيماريها از جمله هجوم سوسک برگخوار ميشود(رواحي نژاد و همکاران، 1392)، همچنين با نشستن روي اندامهاي سبز درختان و کم کردن فتوسنتز و در نتيجه سوخت و ساز مواد غذايي منجر به کاهش رشد و ضعف درخت ميگردد، از طرف ديگر روي کاهش عمل گرده افشاني( تلقيح) در مرحله گلدهي و کم کردن عمل لقاح در گلو در نتيجه عدم تشکيل ميوه اثر دارد و باعث کاهش توليد ميگردد. اين پديده روي بازاريابي محصولات اثر منفي گذاشته و سبب پايين آمدن کيفيت محصول ميگردد(بيات و همکاران،1390).

3-1-6-2-تأثير گرد و غبار بر سلامت انسان
پژوهشهاي متعدد نشان داده که آلودگي هوا با کاهش شديد باروري زنان و افزايش عقيمي مردان همراه است و ذرات گرد و خاک معلق در هوا، کارکرد دستگاه تناسلي و توليد مثل در زنان و مردان را مختل ميسازد(شاکريان و همکاران،1389). آلودگي هوا با مختل شدن سلامت جنين، تولد نوزادان کم وزن، عدم رشد مناسب جنين، و نارس بودن نوزادان همراه است و تمامي اين عوارض در هواي پاک بسيار کمتر رخ ميدهند( زرگوشي، 1389). کاهش قدرت ديد يکي از ويژگيهاي اصلي سيستمهاي گرد و غباري ميباشد که علاوه بر آثار ناخوشايند بهداشتي مثل مشکلات تنفسي و ريوي براي انسان و باعث آلوده کردن محيط زندگي انسانها ميگردد. مطالعات پزشکي نشان ميدهد که مشکلات بينايي و بيماريهاي تنفسي مثل آسم و بيماريهاي عفوني از مهمترين عوارض طوفانهاي گرد و غبار به شمار ميروند( فراست و همکاران،1390). بيماريهايي را که در اثر گرد و غبار ايجاد ميشوند بنام نوزوکونيوزها61 ميشناسند و چنانچه بيماري ناشي از گرد و غبار در ريهها رخ دهد به آن پنوموکونيوز62 ميگويند. ذرات گرد و غبار از طريق کاهش فعاليت آنزيم سوپر اکسيد دسموتاز و ميزان گلوتانيون در ريهها و کبد و نيز افزايش سطح TBARS(به عنوان شاخصي از ميزان پراکسيداسيون چربيها) در ريهها، قلب و کبد باعث آسيبهاي اکسيداتيو در اين اندامها ميشود. همچنين گرد و غبار باعث بيماري ناخنک چشم، خارش پوستي و عفونت هاي پوستي ميشود(مطابق تصوير 9، 10، 11) .
شکل 11: ناخنک چشم شکل12: خارش پوستي شکل 13: عفونتهاي پوستي
متداولترين نشانه هايي که طي يک پديده گرد و غبار مشاهده ميشود تحريک چشمها و راههاي هوايي فوقاني است. معمولا افراد زير ممکن است آسيبپذيري بيشتري داشته باشند: نوزادان، کودکان و نوجوانان، سالخوردگان، افراد مبتلا به بيماريهاي تنفسي مانند آسم و برونشيت و آمفيزم، بيماران قلبي، قرار گرفتن اين افراد در معرض گرد و غبار ممکن است، واکنشهاي حساسيتي و حملات آسم را تشديد کند، مشکلات تنفسي حادي را ايجاد کند، در ايجاد بيماريهاي قلبي و عروقي مؤثر باشد، طول عمر را کاهش دهد. قرار گرفتن طولاني در معرض ذرات منتقله توسط هوا مي تواند مشکلات تنفسي و ريوي و احتمالا بيماريهاي قلبي ايجاد کند(رواحي نژاد و خسروي پور،1391).

4-1-6-2-بيماريهاي عمده ريوي ناشي از گرد و غبار
شکل 14: برونشيت

شکل 15: برونشيت آسمي

شکل 16: آمفيزم
شکل 17: آسم

شکل 18: برونشيت مزمن

5-1-6-2-محتويات گرد و غبار هوا
– جدول5: عوامل بيماريزاي موجود در گرد و غبار
عامل
بيماريهاي ايجاد شده
باکتريها
ويروسها

Yersinia pestis
—————-
طاعون سياه
Bacillus anthracis
—————-
سياه زخم
Mycobacterium tuberculosis
—————-
بيماري سل
Bordetella pertussis
—————-
سياه سرفه
Legionella pneumophil
—————-
لگيوناريز
Corynebacterium diphtheria
—————-
ديفتري
Chlamydia psittaci
—————-
پسيتاکوسيس
Streptococcus pneumonia
—————-
مننژيت
—————–
Rhinoviruses
ويروس سرما خوردگي
—————–
Influenza viruses
بيماري انفولانزا
—————–
Herpes virus
آبله مرغان
—————–
Hantavirus
سندروم ريوي
اقتباس از: (زلقي و گودرزي، 1390).
6-1-6-2-مقادير عناصر سنگين و سمي موجود در گرد و غبار
جيوه: ppb 6/54 که باعث اختلالات عصبي، جهش زايي و آسيبهاي شنوايي ميشود؛
سرب:ppm 12/0 که باعث مشکلات رفتاري، عقب ماندگي ذهني، کاهش باروري زنان و کم خوني ميشود؛
سلنيوم:ppm 283/0 که باعث صدمه به قلب، کبد، کليه، ناراحتيهاي پوستي و ريزش مو ميشود؛
مس:ppm 48/11 که باعث افسردگي و التهاب چشم ميشود؛
منگنز:ppm 19/0 که باعث عفونت و اختلال در حرکات دست و انگشتان ميشود؛
نيکل:ppm 3738 که باعث آلرژيزا، التهابات پوستي، سرطان بيني و ريه ميشود؛
واناديم:ppm 8/233سبب کمخوني، التهاب و تورم چشم، آب مرواريد، کاهش حافظه و کاهش اشتها ميشود؛
آرسنيکppm 5/46 باعث ضعف عمومي در عضلات، برونشيت، قانقاريا و تهوع ميشود؛
روي:ppm 6/673 باعث نقصان در رشد، درد و ضعف ماهيچهاي و خارش ميشود.؛
اورانيوم:ppm 3/1 باعث بيماريهاي کليوي و سرطان ميشود( مرکز تحقيقات محيط زيست خوزستان، 1389).
7-1-6-2-تأثيرکلسيم، آهن، منيزيم و آلومينيوم موجود در ذرات گرد و غبار بر سلامت انسان
کلسيم آهن آلومينيوم و منيزيم از جمله ترکيبات همراه با ذرات گردو غبار ميباشند. آهن ممکن است موجب ورم ملتحمه و آماس شبکيه چشم شود. ورود آهن به بدن از طريق تنفس طولاني مدت سيدروسيس63 را موجب ميشود. وجود بيش از 5/2 گرم کلسيم موجب بروز سنگ کليه، گرفتگي مجاري کليه و رگهاي خوني بدن ميشود. از طرف ديگر تنفس غلظتهاي بالاي کربنات کلسيم(کلسيت) موجود در گرد و غبار و ورود آن به بدن از طريق بلعيدن منجر به بروز آلکوسيس64، سرفه و عطسه در انسان ميشود. ورود ذرات حاوي منيزيم به بدن، باعث تضعيف بدن، افسردگي و گيجي فرد ميشود. تنفس کوتاه مدت ذرات آلومينيوم منجر به سرفه و تحريک ششها و تنفس طولاني مدت موجب آسييب رساندن به ششها ميگردد. از ديگر اجزاي موجود در ذرت گرد و غبار، دي اکسيد سيليس( کوارتز) ميباشد که تنفس طولاني مدت آن موجب سيليکوزيس65، صدمه به کليهها و کبد ميشود( جمالي و بيات،1390).

8-1-6-2-تأثير گرد و غبار حاوي زغال سنگ بر سلامت انسان
زغال سنگ از ديگر عوامل آلودگي هواست که ترکيبات آلي و سمي در زغال سنگ به سه دسته عمده تقسيم شده که هر کدام اثرات نامطلوبي بر سلامت انسان به دنبال دارد که در جدول زير آورده شده است:
جدول6: ترکيبات آلي و سمي در زغال سنگ و اثرات آنها
ترکيبات آروماتيکي فشرده
جهش زايي، سرطان زا، اختلال در غدد درون ريز
آمين آروماتيک
ايجاد نفروتوکسيک
ترکيبات هتروسيکليک
ايجاد نفروتوکسيک و سرطان زا

بيماريهاي بارزتر ناشي از سوختن زغال سنگ فلوروزيس66 که منجر به تغيير رنگ دندانها به سفيد گچي تا قهوهاي ميشود و هايپرکراتوسيز67 که عفونتهاي سطحي قارچي است(کريمي و همکاران،1390).
9-1-6-2-اثرات کوتاه مدت و درازمدت گرد و غبار
1-9-1-6-2- دراز مدت: عوارض دراز مدت اين پديده بر سلامتي، ناشي از جايگزين شدن دائمي ذرات معلق و آلوده به ويروسها در قسمتهاي تحتاني دستگاه تنفسي ميباشد که باعث پديده جهش ژنتيکي در ساختارDNA ويروسها شده، موجب ايجاد ويروسهاي نوپديد يا بازپديد در قسمتهاي تحتاني دستگاه تنفسي ميگردد و در نتيجه خطر ابتلا به سرطانهاي تنفسي را نيز در پي دارد. در درازمدت روي افرادي که در معرض اين پديده قرار دارند به صورت بيماري انسداد مزمن مجاري تنفسي و همچنين چسبندگي ريه ظاهر ميگردد.
2-9-1-6-2-کوتاه مدت: بروز عفونتهاي تنفسي، شعلهور شدن آلرژيهاي قديمي و ايجاد حملات آسمي در بيماران مبتلا به آسم يا برونشيت از جمله عوارض کوتاه مدت پديده گرد و غبار بر سلامت انسان است(پروين68، 2008).

10-1-6-2- ايمني در شرايط بروز پديده گرد و غبار
توجه به اين موارد ميتواند در کاهش اثرات جانبي گرد و غبار موثر باشد:
براي جلوگيري از آلودگي مواد غذائي و آب آشاميدني استفاده از پوشش مناسب براي مواد غذائي آماده مصرف ضروري است. لازم است مواد غذائي قبل از نگهداري در يخچال از ذرات و گرد و غبار زدوده شوند. براي کاهش تماس با گرد و غبار در محيط زندگي، نظافت روزانه توصيه ميشود. ماسکهاي کاغذي معمولي و دستمال نميتوانند جلوي ورود ذرات ريز گرد و غبار به سيستم تنفسي ما را بگيرند و بنابراين استفاده از آن ها توصيه نميشود. ماسکهاي ويژهاي که با عنوان 1P و 2 P عرضه ميشوند.
براي اين شرايط تا حدي مناسب است. در استفاده از ماسک بايد به نکات زير توجه کرد:
پوشيدن آنها باعث احساس گرما شده و معمولا راحت نيست. اگر ماسک بطور کامل اطراف بيني و دهان را نپوشاند، مثلا براي افرادي که محاسن بلندي دارند و راه نفوذ براي هوا باقي باشد، تأثير چنداني ندارد. اين ماسکها آلايندههاي گازي هوا مانند منوکسيد کربن را نميگيرد. تنفس با استفاده از ماسک از حالت معمولي دشوارتر است و افراد داراي سوابق بيماري قلبي عروقي و تنفسي بايد با پزشک خود مشورت نمايند. استفاده از اين ماسکها براي افراد سالمي که به ناچار بايد در زمان بروز پديده گرد و غبار در بيرون بمانند، قابل توصيه است( زارعي، 1391).
شکل 19: نمونه اي از ماسک هاي P1 و P2

11-1-6-2- بررسي اثرات و پيامدهاي پديده گرد و غبار در کشاورزي و صنعت
– کاهش توليدات و عملکرد در کليه محصولات زراعي و باغي و صنايع تبديلي؛
– کاهش توليد و عملکرد محصولات دامي و شيلات و صنايع غذايي وابسته؛
– کاهش کيفيت محصولات کشاورزي و دامي؛
– محدوديتهاي حاصل از گرد و غبار در کاشت و برداشت محصولات کشاورزي( زراعي و باغي)؛
– رابطه گرد و غبار با تغيير در مصارف نهادههاي کشاورزي( با نگرش ويژه به آب)؛
– اثرات منفي غبار بر صنايع کليدي: نفت، پتروشيمي، توليد نيرو، حمل و نقل و …؛
– تأثير گرد و غبار بر افزايش مصارف آب و انرژي (برق و سوختهاي فسيلي) در بخشهاي مختلف مصرف (صنايع، کشاورزي، جوامع شهري و روستايي، …)؛
– مشکلات و محدوديتهاي حاصل از گرد و غبار براي تأسيسات و خطوط تأمين و انتقال برق؛
– ساز وکارهاي تعيين خسارات ناشي از گرد و غبار در بخشهاي مختلف کشاورزي و صنعت.
12-1-6-2- بررسي اثرات و پيامدهاي زيست محيطي گرد و غبار
– منابع طبيعي (منابع آب، جنگلها و مراتع، …)؛
– حيات وحش؛
– بيابانزايي؛
– تغيير اکوسيستم.
13-1-6-2- بررسي اثرات و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي گرد و غبار
– تشديد روند مهاجرت از مناطق در معرض گرد و غبار بويژه در اقشار متخصص و نخبگان؛
– بيکاري و يا کاهش درآمد در مشاغل مختلف شهري و روستايي؛
– خسارت و يا کاهش درآمد در بخش کشاورزي؛
– صنعت توريسم و گردشگري؛
– امنيت پرواز (حمل و نقل هوايي)؛
– آثار اقتصادي و اجتماعي ناشي از شرايط و محدوديتهاي حاصل از گرد و غبار(کاهش کارايي فردي و اجتماعي؛ تعطيلي مراکز آموزشي و تفريحي، لغو و يا محدوديت امکانات سفرهاي هوايي و …)، (سازمان حفاظت محيط زيست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی افغانستان، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رفتار انسان، توسعه مدل