پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، اسرای جنگی، فقهی و حقوقی، بررسی فقهی

دانلود پایان نامه ارشد

پزشکی مختلط ,سازمانی است که بهمحضشروعمخاصمات به منظور, رسیدگی به اسیران بيماروزخمی و همچنین إتخاذ تصمیم گیری های مفید برای ایشان تشکیل می شود .رأيکميسيونپزشکيمختلطبيشترمتکيبهملاحظاتپزشکبازداشتگاهوپزشکانهمميهناسيرانجنگيومتکيبهمعاينهپزشکانمتخصصمتعلقبهدولتبازداشتکنندهخواهدبود .
کميسيونهايپزشکيمختلط,مرکبازسهعضوخواهندبودکهدونفرازآنهامتعلقبهيککشوربيطرفبودهونفرسومتوسطدولتبازداشتکنندهمعينخواهدشد .حتيالامکانيکيازدوعضوبيطرفپزشکوديگريجراحخواهدبود و شایان ذکر است ؛که دوعضوبيطرفبرحسبتقاضايدولتبازداشتکنندهتوسطکميتةبينالملليصليبسرخباموافقتدولتحاميتعيينخواهندشد.همچنین اعضايبيطرفبايدتوسطدولتهايمتخاصمموردپذيرشواقعشوندودولتهاينامبردهموافقتخودرابهکميتةبينالملليصليبسرخودولتحامياعلامخواهندداشت. رياستکميسيونبايکيازاعضايبيطرفخواهدبود,. محلاقامتآنها در یکی از این سه کشورعليالسويهاست .بهمحضاعلاماينموافقتانتصاباعضايمزبوررسميتخواهديافت.همچنین تعدادیاعضايعليالبدلنيزبهتعیینخواهندشدکهدرصورتلزومجانشيناعضاءاصليشوند . تعيينآنهابااعضاءاصلييکجاويالامحالهدراسرعوقتصورتخواهدگرفت. اعضاءبيطرفدرقبالدولتمتخاصمازاستقلالکاملبرخوردارخواهندبودودولمزبوربايدهمهگونهتسهيلاترابراياجرايوظيفةآنانفراهمآورند،شروعبهکارخواهندکرد391..کميسيونهايپزشکيمختلطبهطوردائمانجاموظيفهخواهندکردوهربازداشتگاهدرفواصليکهکمترازششماهنباشد سرکشيخواهندکرد 392.
کميسيونهايپزشکيمختلطکليةاسيرانمجروح و بیمار را معاينه میکنند،ویا حکم به بازگشتآنهابهميهنشان را می دهند، یابازگشتآنان را معلّقبهمعاينه ثانويخواهندکردو یا اجازه بازگشت آنان را نمی دهند.رأيکميسيونهابابهاکثريتآراءخواهدبود.رأيکميسيونبایستی ظرف یک ماه به اطلاع نهادهای حامی و خود اسیر برسندو در ازاء دولتبازگشتکنندهمکلفاستآراءکميسميونپزشکيمختلطرادرظرفسهماهازتاريخابلاغبهموقعاجراءگذارد393.
4.2.12.5–دفتر اطلاعات
بهمحضشروعجنگودرکليةموارداشغالهريکازدولتهايمتخاصميکدفتررسمياطلاعات به منظورثبت وارسال اطلاعات اسرای دستگیر شده به دولت حامی و دولت متبوع اسرا، تأسيسخواهندکرد. دفتراطلاعات بایستیاماکن,لوازموکارمندکافيدراختيارداشتهباشدتابتواندبهطرزمؤثريکاربکند.
دفتراطلاعات با سریعترینوسائل,اطلاعاتمزبورراازيکطرفبهوسيلهدولحاميوازطرفديگربوسيلةآژانسمرکزيدولتهايذيعلاقهخواهدفرستاد.اطلاعاتمزبوربايدطوريباشدکهخانوادههايذينفعراسريعاًمستحضرسازد. اطلاعات دفتر اطلاعات شامل؛،نامونامخانوادگي,درجه,شماره,محلو,تاريخکاملتولد,تعييندولتمتبوع,نامپدرومادر,نامونشانشخصيکهبايداسارتاسيربهاواطلاعدادهشودونشانينامهنويسيبهعنواناسيرمی باشد . همچنيناطلاعاتمربوطبهحالمزاجياسيرانجنگيکهشديداًبيماروزخمدارندمنظماًودرصورتامکانهفتهاييکبارفرستادهخواهدشد. یکی دیگر از وظایفدفتراطلاعاتاین است که؛ کليةاشياءشخصيقيمتيکههنگامبازگشتبهميهنياآزادييافوتاسيرجنگيازاوباقيماندهاست,بهانضماموجوهنقديبهپولیغيرازپولبازداشتکنندهواسناديراکهبراينزديکانداراياهميتمی باشد را جمعآوريکرده وبهدولتهايذينفعارسالدارد. اشياءمزبوردربستههاييکهتوسطدفتراطلاعاتممهورشدهباشدارسالخواهدشد .
دفتراطلاعاتازدوايرمختلفمربوطاطلاعاتمربوطبهنقلوانتقالوآزاديوبازگشتبهميهنوفراروبستريشدندربيمارستانوفوترادريافتوبهطريقمذکوردربندسومبالابهدولتذينفعاطلاعخواهدداد. علاوه بر تماماین وظایف بایستی پاسخگوی سؤالاتی که در باب اسيرانجنگيبهانضمامکسانيکهدراسارتوفاتيافتهاند ,می باشند وچنانچهاطلاعاتمطلوبرانداشتهباشدمبادرتبهتحقيقاتلازمخواهدنمودتاجوابسؤالاترابدهد394.
4.2.12.6 آژانس مرکزی اطلاعات
آخرین نهاد امدادی که از آن نام می بریم ,عبارت است از؛ آژانسمرکزياطلاعاتراجعبهاسيرانجنگي که درکشوربيطرفتأسيسخواهدشد. کميتهبینالملليصليبسرخ,درصورتيکهلازمبداندتشکيلچنينآژانسيرابهدولتهايذينفعپيشنهادخواهدکرد.
این سازمان, مأمورتمرکزدادناطلاعاتمربوطبهاسيرانجنگيخواهدبودکه؛خواهازطريقرسميوخواهبهطورخصوصيجمع آوری کند. آژانسمزبورايناطلاعاترادراسرعوقتبهدولتاصلياسيرانجنگييابهدولتمتبوعآنانارسالخواهدداشت. البته دولتهايمتخاصم هم بایستی همهگونهتسهيلاترابهمنظورارسالايناطلاعاتبرايآژانسمرکزيفراهمآورد و کمکماليراکهآژانسمزبورلازمداردرا بهآناعطا می کند.395 و آژانسمرکزياطلاعاتازمعافيتپستيو درحدامکانازمعافيتمخابراتتلگرافييالااقلازتخفیفهايعمدهنسبتبههزينةتلگرافيبهرهمندخواهندبود396.
علاوه بر نهادهای فوق ,دیگر سازمانهای امدادی همچون ؛سازمانهايمذهبيوجمعيتهايتعاونيياهرسازمانديگريراکهبهکمکاسيرانجنگي می آیند, وجود دارند . لذا دولت بازداشت کننده بایستی تسهیلات لازم را برای خدمات رسانی آنان و نمايندگانرسميآنهابهمنظور؛ملاقات بااسيران,تقسيماعاناتولوازمازهرمبدأکهبرايمقاصدمذهبي,تعليمي,تفريحيوکمکدرايجادتشکيلاتيبراياوقاتبيکاريدرداخلبازداشتگاهاختصاصيداشتهباشد را فراهم کند397 .
4.2.12.7 حقوق و آزادی های نمایندگان و سازمان های حامی اسرا
دولت بازدشت کننده بایستی هرگونه تسهيلاترابراي نهادهای حامی مهیا کند تا ایشانونمايندگانرسميآنهاتا بتوانند بهترین خدمات را برای اسرافراهم کنند . لذا نمايندگانيامأموريندولحاميمجازخواهندبودبهکليهاماکناقامتاسيرانجنگيخصوصاًبهمحلهايتوقيفوبازداشتوکاربه صورت آزادانه بروندوبهکليۀاماکنيکهمورداستفادۀ اسيرانجنگياستحقورودخواهندداشت. همچنيناجازهخواهندداشتبهمحلهايحرکتوعبورووروداسيرانانتقاليبروندوميتوانندبدونحضورشاهدبااسيرانوخصوصاًبامعتمدآنهاودرصورتلزومبوسيلهمترجمصحبتکنند.
مدتسرکشيهاينهادهای حامی در مکان های مورد نظرشانوتعدادآنهامحدودنخواهدشد. فقطدرصورتيميتواناينسرکشي
هاراممنوعساختکه,مقتضياتعاليةنظاميضرورتآنراايجابنمايدآنهم,فقطبهطوراستثناءوموقتخواهدبود. و حتی در صورت نیاز به کمک های مالی ، بایستی به ایشان کمک کرد398.
4.2.12.8- بررسی فقهی و حقوقی کنوانسیون ژنو در باب سازمان های حامی
اسلام چنین حکمی در قوانین اسیر بیان نکرده است و این مسأله از جمله مسائلی است که در اسلام به آن نپرداخته است . و می توان این حکم را از تفاوتهای اسلام و کنوانسیون ژنو دانست.

4.2.13- استرداد اسیران
از آنجا که هدف و مقصود از اسارت، از نظر تاریخی نه به عنوان مجازات، بلکه به عنوان محرومیت موقّت از آزادی افرادِ نیروهایِ مسلح به اسارت در آمده است, تا موجبات تضعیف توان رزمی دشمن فراهم آید . بنابراین عدم رهایی و بازگشت اسیران برای مدت نامحدود قابل توجیه نیست . مسئله رهایی و بازگشت اسیران جنگی هم تا پیش از کنوانسیون 1949، از مهم ترین آثار معاهده صلح به حساب می آمد, که کنوانسیون سوم ژنو تغییری در این زمینه ایجاد نمود و در مواد روشن و صریحی مقرر داشت که ؛بعد از توقف مخاصمات فعال، اسیران جنگی بدون تأخیر آزاد شوند . کنوانسیون ژنو برای آزاد ی اسرا چندین راه قرار داده است 399:
– اسیران جنگی را می توان با قید ضمانت بازگردانده یا آزاد نمود. – برای بازگرداندن اسرای جنگی حتماً نباید به انتظار ختم مخاصمات فعال باقی ماند. بازگشت زود هنگام اسرا هم ممکن است برای کشور اسیر کننده امتیازات بسیاری داشته باشد، زیرا این امر ممکن است بار سنگینی از لحاظ اداری بر عهده ی این کشور بگذارد. .
– همچنین می توان اسیران را به طور دسته جمعی رها ساخت (یعنی به طور مثال به آن ها اجازه داد که سرزمین دولت نگه دارنده را ترک گویند). یا این که به صورت دسته دسته رها شوند. به نوعی دیگر و بر اساس « قول شریف » 400 اسیر هم، رهایی حاصل می شود. قسم و قول شرف زندانیان و اسرای جنگی مبنی بر این که اسلحه علیه دشمن به دست نگیرند، موجبات آزادی را فراهم می آورد. البته باید توجه داشت که اعتبار این قول منوط و موکول است به مطابقت آن با قوانین دولت متبوع اسیر، و در حقیقت بسیاری دول به اعضای نیروی مسلح خویش اجازه نمی دهند در صورت اسارت، براساس قول شرف رهایی یابند. از طرف دیگر چنین عملی مختص جنگ های بسیار طولانی بوده و در قرن حاضر متروک و منسوخ به حساب می آید.
بهعلاوهممکناستموافقتنامههاييبينخودبهمنظوراعادهمستقيماسيرانيکهمدتطولانيدراسارتبهسربردهاند,بهميهنخودشانيابازداشتآنهادريککشوربيطرفمنعقدسازند.
– بازگشت اسرای جنگی حداکثر باید در زمان ختم مخاصمات فعال صورت گیرد401.
– بازگشت زود هنگام آن دسته از اسرای جنگی که دچار جراحت جدی می باشند یا آن هایی که از بیماری های عصبی مزمن رنج می برند, یکی دیگر از راه های آزادی اسرا است . گروه دیگری از اسیران بیمار و مجروح هم هستند که سلامت جسمی و روحی آن ها به شدت مختل گردیده، به حدی که به نظر نمی رسد. در مدت یک سال بهبود یابند و یا اصلاً غیر قابل بهبود هستند، این گروه نیز براساس کنوانسیون باید در حین مخاصمات بدون در نظر گرفتن تعداد یا درجه نظامی، به کشور خویش بازگشت داده شوند. البته نباید بازگشتن را بر خلاف میل اسیر مربوط، به او تحمیل نمود. این گروه از اسیران بعد از بازگشت به وطن هم نباید در خدمات فعال نظامی به کار گرفته شوند.
– دریافت فدیه و پول در مقابل رهایی اسیران در جنگ های قدیمی مرسوم بود و در نظام فئودالیسم رشد کرد و تا قرن هجدهم ادامه داشت. 402
به عنوان نکته پایانی در باب هزینه بازگشت اسرا ؛هزينهبازگشتاسيرانجنگيدرهرحالبهطورعادلانهبيندولتبازداشتکنندهودولتمتبوعاسيرانتقسيمخواهدشد. درتقسيمهزينههايمزبوراصولذيلموردرعايتقرارخواهدگرفت: الف)درصورتيکهدودولتهممرزباشنددولتمتبوعاسيرانجنگي،هزينهبازگشتآنانراازمرزدولتبازداشتکنندهبهبعد برعهدهدارد. ب) درصورتيکهدودولتهممرزنباشند,دولتبازداشتکنندههزينةحملاسيرانراتامرزيابندريکهبهدولتمتبوعاسيراننزديکترباشد, برعهدهخواهدگرفت. نسبتبهبقيههزينهبازگشتاسيراندولتهايمربوطهقراريباهمبرايتقسيمعادلانهآنبينخودخواهند داد. انعقاداينقرارداددرهيچحالينبايدموجبجزئيترينتأثيريدراعادهاسيرانجنگيبشود.
4.2.13.1-بررسی فقهی و حقوقی کنوانسیون ژنو در باب استرداد اسیران
مسئله آزادی اسرا از جمله شباهتهای اسلام با کنوانسیون ژنو می باشد , اسلام نیز به آزادی اسیران از طریق چندین روش حکم کرده است : آزادی با منّ ، آزادی با فدیه ،بنابر آیه مبارکۀ (فشدّوا الوِثاقَ فَإمّا منّاً بعدُ و فداءً403)، آزادی افراد مجروح وآزادی کسانی که از راه رفتن عاجزند و مرکبی هم برای حملشان نیست.آنچنان که امام سجاد (ع)می‌فرمایند:
« اذا اخذتَ اسیراً فعجز عن المشی و لم یکن معک محمل فارسله و لاتقتله فانک لاتدری ما حکمالأمام فیه404» جالب می باشد که همین راههای آزادی در کنوانسیون ژنو نیز مطرح شده است ,با یک تفاوت ؛ کنوانسیون آزادی اسرا را به محض ختم مخاصمه خواستار است ولی اسلام آزادی اسیر را معلّق بر حکم امام کرده تا ایشان چه امر کنند.

4.2.14.حقوق اسرای مجروح:
4.2.14.1-حق معاینه اسیران جنگی
به محض شروع مخاصمات کمیسیون های مختلط پزشکی تعیین خواهنند شد که بیماران و زخمداران را معاینه کنند و درباره آنان همه گونه تصمیمات مفید بگیرند405. علاوه بر کسانی که توسط مقامات پزشکی دولت بازداشت کننده معلوم می شود اسیران زخمدار و بیماری که از طریق معتمد بازداشتگاه یا دولت متبوع و پزشکانش که در دولت بازداشت کننده مشغول به ارائه خدمات هستند، همچنین نهادهای امدادی معرفی شوند، حق خواهند داشت برای معاینه به کمیسیون های پزشکی مراجعه نمایند.با این حال اسرایی که به هیچ یک از موارد مذکور، تعلق ندارند، نیز می توانند برای معاینه به کمیسیون پزشکی مختلط مراجعه نمایند ولی بعد از طبقات فوق معاینه خواهند شد406.
4.2.4.1.2- بستری شدن در بیمارستان دول بی طرف:
دول ذی ربط به موجب موافقت نامه های مخصوص بین خود تعیین خواند کرد که برای بستری شدن در بیمارستان در دولت بی طرف چه شرایطی باید در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حمل و نقل، اسرای جنگی، کنوانسیون ژنو، دیوان کیفری بین المللی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بیمارستان