پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، بررسی فقهی، صنایع تولیدی، حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

دختران شاهان در بازارآها فروخته نمی شوند. سپس آنان را مخیر کرد تا با هر کسی که بخواهند ازدواج کنند و این بر اساس حدیثی است که بیان می دارد : “لا یجوز بیع بنات الملوک و إن کن کافرات354” یعنی«فروش دختران شاهان اگرچه کافرباشند ، جایز یا در جایی دیگر امام علی (ع) با دختران پادشاهان معامله دختران رعیت را نکنید ،همچنین بهتر است در انتخاب همسر مختار گذارده شوند.» یا نقلی دیگر در تاریخ آمده است که: همانا خلید عامل و کارگذار علی (ع) در خراسان بود وی تعدادی زن اسیر را که از او امان خواستند ، به سوی علی (ع) فرستاد . علی (ع) از او سؤال کردند گفتند:آیا ازدواج میکنید گفتند نه مگر با پسرانتان ازدواج کنیم پس ما کسی را هم کفو خود نمیدانیم علی (ع ) در پاسخ به ایشان گفتند:بروید هر جا که میخواهید پس نرسا از حضرت خواست که آن زن را به او بدهند و گفت: من از خویشان آنهایم 355.
البته بایستی در نظر داشت که؛ در کنوانسیون ژنو به صورت جزئی تر به احکام صاحب منصبان مطرح شده است.

4.2.9 – ارتباط اسیر با خارج از بازداشتگاه
فرد اسیر اگر چه بازداشت است اما می تواند با محیط خارج از بازداشتگاه به وسیله ارسال و دریافت نامه یا طرق دیگر ارتباط داشته باشد. ارتباط با اسرا یا با دولت متبوع می باشد و یا با خانواده که در باب هر دو ،کنوانسیون ژنو ،مقررا زیر بیان کرده است.
4.2.9.1-ارتباط با دولت متبوع
در ابتدا دولتبازداشتکننده،بهمحضاينکهاسيرانجنگيبهدستشافتندبايستی اقداماتی را که برای بازداشت اسیر در نظر دارد بهوسيلةدولتحاميبهاطلاعدولتمتبوعآناننيزبرساند. همچنينهرتغييريراکهدراقداماتمزبوردادهشوداطلاعخواهدداد356.
4.2.9.2-ارتباط با خانواده
هراسيرجنگيبهمحضاينکهبهاسارتدرآمديامنتهييکهفتهبعدازورودبهبازداشتگاهولوبازداشتگاهعبوريوهمچنيندرصورتبيماريياانتقالبهبيمارستانيابازداشتگاهديگريبايدبتواندکارتيکهدرصورتامکانمطابقنمونهپيوستاينقراردادباشدمستقيماًبهخانوادهخودوهمچنينبهآژانسمرکزياسيرانجنگيارسالوآنهاراازاسارتونشانيووضعسلامتخودمستحضرسازد357.
اگر پس از مدتی طولانی اسیران جنگی از خانوادهخودبی خبرماندهباشندياوصولوارسالخبربرايآنهاازطريقعاديغيرمقدورباشدوآنهاييکهباخانوادهخودبعدمسافتفوقالعادهدارند،,اجازهخواهنديافتتلگرافاتيبهخویشانخودبفرستند. بهایاينقبيلتلگرافات بايدرابهپوليآهدراختيارخوددارندبپردازند 358.
4.2.9.3-ارسال و دریافت نامه ها وامانات
ارتباط اسیران با خارج یا از طریق ارسال و دریافت نامه می باشد و یا از طریق ارسال امانات از جانب دولت متبوع یا سازمانهای انسان دوستانه می باشد. در این جا شرایط این دو موضوع را جداگانه بررسی می کنیم:
• ارسال و دریافت نامه:
اسيرانجنگي برای ارتباط با دولت متبوع و نزدیکانش، می توانند کارتونامهدريافتوارسالکنند .
دولت بازداشت کننده وظیفه دارد که کارتهاونامههارا باسريعترينوسايليدر اختیار دارد ارسال نمایدونبايدآنهارابرايمقاصدانضباطينگاهدارديابهتأخيراندازد.
دولت بازداشت کننده صرفا ًدر دو جا مجاز است که برای دریافت وارسال نامه ها محدودیت ایجاد کند، ولی حق ندارد مانع ارسال و دریافت نامه ها شود. لذا هر گاه دولتبازداشتکنندهلازمبداند, تعدادنامههاوکارتهايارساليهربازداشتيمحدودمی شود. لکن بایدلااقلهرماهاجازهارسالدونامهوچهارکارتکهحتیالمقدورطبقنمونههايپيوستاينقراردادباشد رابدهد.
همانطور که ذکر شد؛ محدوديتهايديگرينميتواندبرقرارسازد,مگرآنکهدولتحامي,محدوديتهايمزبوررابخيروصلاحخوداسيرانتشخيصدهد359, و برخی ا ز نامه ها را سانسور کند ولی باید توجه داشت که سانسورنامههايواصلهجهتاسيرانجنگييانامههايصادرهآنانبايددرکوتاهترينمدتممکنبهعملآيدوفقطبايدتوسطدولتفرستندهودولت
گيرندهصورتگيرد. هريکازايندودولتنميتواننديکنامهرابيشازيکبارسانسورکنند.
دولتهايبازداشتکنندههمهگونهتسهيلاتفراهمخواهندآوردکهاوراقواسنادواردهبهعنواناسيرانجنگيياصادره
توسطآنانخصوصاًوکالتنامهووصيتنامهبهتوسطدولتحاميياآژانسمرکزياسيرانبه مقصدبرسد,و در باب تنظیم این اسناد دولتبازداشتکننده ، به اسرا اجازه خواهد داد تابايکنفرحقوقدانمشورتنمايندواقداماتلازم رابهعملخواهندآورد,کهصحتامضاياسيران رابهگواهيبرساند .
و در آخر اینکه دولتهايمعظمةمتعاهد،سعيخواهندکردمخارجتلگرافاتيکهاسيرانجنگيمخابرهميکننديادريافتمينمايند,حتيالامکانتخفيفيابد.
• دریافت امانات اسيرانجنگياجازهخواهندداشتاماناتارسالی را به صورت انفرادی ويادستهجمعيدريافتدارندکه ؛منجملهحاويموادغذايي,لباس,داروواشياءمخصوصرفعاحتياجاتمذهبي,مطالعاتيواوقاتبيکاريآنانازقبيل؛کتاب,لوازممذهبي,ادواتعلمي,فرمولامتحانات,آلاتموسيقيولوازمورزشواشيائيباشدکهاسيرانبهوسيلةآنبتوانندمطالعاتخودراادامهدهنديافعاليتهنرينمايند.
تنهامحدوديتيکهممکناستدرمورداينقبيلمرسولاتقائلشد,محدوديتهايياستکهدولتحاميبرايخيروصلاحخوداسيرانجنگيپيشنهادکندوياکميتهبينالملليصليبسرخوهردستگاهديگريکهبهاسيرانجنگيکمکميکند,بهعلتتراکموسايطنقليهوارتباطاتفقطازلحاظحملاماناتمحدوديتهاييپيشنهادنمايد.360
اما چنانچهممنوعیتی برایارسالمراسلاتیکه,توسطدولتهايمتخاصمبهعللنظاميياسياسيایجادشود،فقطجنبۀموّقتيخواهدداشتومدتآنحتيالامکانکوتاهخواهدبود361.
بازرسياماناتاسيرانجنگينبايدطوريصورتگيردکهحفظونگاهداريموادغذاييمحتويآنهارامشکلسازد.. تسليماماناتانفرادييادستهجمعيبهاسيراننبايدبهبهانهمشکلاتسانسوربهتأخيرافتد.
امانات اسرا به دو صورت انفرادی و دسته جمعی ارسال می شود . امانات انفرادی را بایستی به همان فرد مشخص که برای او ارسال شده است ، تحویل داد. لکن چنانچه امانات به صورت دسته جمعی ارسال گردند، بایستی آنان را به طرزی کاملاً عادلانه بین اسیران جنگی تقسیم کنند.لذا معتمدین اجازهخواهندداشت،اماناتدستهجمعيرا بینکليةاسيرانيکهازنظراداريجزوبازداشتگاهآنهاباشندبهانضمامکسانيکهدربيمارستانهايادرزندانهايادرسايردارالتأدیبهااقامتدارندتقسيمنمايند 362.
تقسيم بندیاماناتدستهجمعيطبقدستوراهداکنندگانصورتخواهدگرفت. ليکنتقسيمکمکهايطبيمرجحاًباموافقتسرپزشکانانجامخواهدشدوسرپزشکانميتواننددربيمارستانهاونقاهتخانههاازدستوراهداءکنندگانتاحديکهحوائجبيمارانايجابمينمايندتجاوزکنند363. درصورتارسال پوشاک،هراسيرجنگيلااقلمالکيتيکدستلباسکاملراحفظخواهدکرد364.
مکاتباتواماناتحاوياعاناتواماناتنقديمجازکهبرایاسيرانجنگيفرستادهشود, ازهرگونهعوارضپستيچهدرکشورهايمبدأومقصدوچهدرکشورهايعرضراهمعافخواهدبود.کرايهحملاماناتحاوياعاناتبهمقصداسيرانجنگيکهحملآنبهعلتوزنياهرعلتديگريبهوسيلةپستمقدورنباشد,درتماماراضيکهتحتنظارتدولتبازداشتکنندهاستبهعهدهآن
دولتخواهدبود. دولتهايعضواينقراردادهزينههايمزبوررادرقلمروخودتحملخواهندکرد365.
4.2.9.3-بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب ارتباط اسیر با خارج از بازداشتگاه
با توجه به شباهتهای اسلام و قرارداد ژنو بایستی گفت که؛ اسلام در این باب دستوری ندارد و در رابطۀ ارتباط اسیر با دولت متبوع و خانواده اش امری نداشته است.

4.2.10- روابط اسیران جنگی با مقامات رسمی
اسیران حقّ دارند بدون هیچ گونه محدودیّتی جهت به نتیجه رساندن شکایاتی که نسبت به کیفیّات اسارت دارند، مستقیماً به مقامات نظامی کشور اسیر کننده یا به نمایندگان دولت های حامی، معتمد و یا کمیته صلیب سرخ مراجعه و در خواست رسیدگی نمایند 366.لذا ایشان شکایاتی که نسبت به کیفیّات اسارت دارند به مقامات نظامی کشور اسیر کننده یا نمایندگان قدرتعای حامی خواه با وساطت معتمد خود و خواه مستقیماً مراجعه و درخواست رسیدگی نمایند367.
4.2.10.1 -بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب ارتباط اسیران جنگی با مقامات رسمی
با توجه به شباهتهای اسلام و قرارداد ژنو بایستی گفت که؛ اسلام در این باب دستوری ندارد و در رابطۀ ارتباط اسیر با دولت متبوع و خانواده اش امری نداشته است و می توان آن را جزء یکی از تفاوت های اسلام با کنوانسیون ژنو دانست .

4.2.11- رعایت حق اسرا در استخدام ایشان به کاری مناسب
در مورد اشتغال به کار اسیران، در عهدنامه 1929 ژنو این موارد پیش‏بینی شده بود (موادّ 27 تا 33) کشور اسیر کننده می‏تواند اسیران سالم را به استثنای افسران و همردیفان آنان ,بارعايتسن,جنس,درجهواستعدادجسمانيآنهابهعنوانکارگربهکارگمارد.

شرایطی که در استخدام و کار اسرا بایستی رعایت شوند عبارتند از:
– و در مورد افسران و درجه‏داران باید دانست آنها را تنها می‏توان به کارهای نظارتی مجبور ساخت. نوع کار اسیران باید متناسب با شرافت و سلامتی و درجه نظامی و قابلیّت کاری افراد و در جهت حمایت آنان در مقابل دشمن باشد. در نتیجه، نوع کار نباید هیچ گونه رابطه مستقیمی با عملیّات نظامی از جمله ساختن یا حمل اسلحه یا مهمّات و ملزومات جنگی داشته باشد. این امر در مورد افسرانجزءصادق است ,و نمی توانجزبهکارهاينظارتيبهکارهايديگرمجبورساخت. کسانيکهبهکارنظارتيگماشتهنشوندميتوانند،کارديگريکهمناسبحالشانباشدبخواهندوآنکارتاحدودامکانبرايآنانتهيهخواهدشد. سایر اسیران را می توان به انجام کارهایی گمارد که برای سلامت آن ها مضر نبوده و یا تحقیرآمیز و خطرناک نباشند و دارای خصلت نظامی یا به هدف نظامی نباشند این کارها باید متناسب با توانایی جسمی اسرای جنگی باشد .
– کاری که به اسرا محول می شود بایستی دقیقاً با کار های مشخص شده و مقرر در کنوانسیون ژنو برابری کند. کارهایی چون؛ امور خدماتی اردوگاه ها، امور کشاورزی، است امور صنایع تولیدی یااستخراجی یا کارخانه‏ای، امور حمل و نقل و بسته‏بندی کالاها، فعّالیّت های بازرگانی یا هنری، خدمات خانه‏داری و خدمات عمومی368کارهای مجاز برای اشتغال اسرا می باشد .
– همچنین دولت بازداشت کننده نبایستی از اسرا در کارهای مضرّ، خطرناک , (از جمله خنثی کردن مین) و توهین‏آمیز استفاده کرد369. البته مبادرت به عملیّات خطرناک ، چنانچه با رضایت کامل شخص اسیر باشد، مجاز است. در این حالت، اسیر باید یک دوره تخصّصی را بگذراند و وسایل حمایت مناسب در اختیار داشته باشد.
– در به کار گرفتن اسرا نباید آنان را اجبار به خدمت در نیروهای مسلّح دشمن کرد زیرا«جرمی مهمّ»قلمداد می شود370.
– یکی از مزایایی که براساس اشتغال به اسیران تعلق می گیرد حقوق و دستمزد و غرامت ناشی از بیکاری به گونه‏ای منصفانه و طبق معیارهائی مشخّصی هستند. اسيرانجنگيکهدچارسوانحکارشوندويادرحينکاريابهعلتکاربيمارگردندتحتمعالجاتلازمقرارخواهند .گرفتبهعلاوهدولتبازداشتکنندهيکگواهينامهپزشکيبهآنانخواهددادتابراياستيفايحقوقخودبهدولتمتبوعخويشارائهدهند371.
– اسيرانجنگيبايدازشرايطکارمناسب,خصوصاًازجهتغذاومنزلوپوشاکولوازمکاربهرهمندشوندهمچنین شرايطمزبورنبايد کمترازشرايطيباشدکهدربارهاتباعدولتبازداشتکنندهايکهبههمانکارهااشتغالدارندمعمولاست. بهعلاوهوضعآبوهوانيزبايدرعايتشود372.
– درنواحيکهاسيرانکار می کنند , بایستی قوانينمليمربوطبهحمايتکارومخصوصاًآئيننامههايمربوطبهتأمينکارگراناجراگردد.
– درفواصلمعينولااقلماهييکبار,استعدادکاراسيرانجنگيبهوسيلةمعاينههايطبيبررسيخواهدشد. درمعاينههايمزبوربايدنوعکاريکهاسيرانجنگيبايدانجامدهنددرنظرگرفتهشود. چنانچهيکاسيرجنگيخودراقادربهکارنداندمجازخواهدبودبرايمعاينهبهمقاماتپزشکيبازداشتگاهخودمراجعهکندوپزشکانميتوانندتوصيهنمايندکهاسيرانيکهبهعقيدهآنانقادربهکارنيستندازکارمعافشوند.373
– مدتروزانهکاراسيرانجنگيبهاضافهمدتايابوذهاببهمحلکارنبايدزيادباشدودرهرحالنبايدازمدتکارکارگرانغيرنظامياتباعدولتبازداشتکنندهکهدرهمانمحلوبههمانکاراشتغالدارندزيادترباشد.دروسطکارروزانهبايداجباراًلااقليکساعتاستراحتبهکارگراندادهشود.
– چنانچهمدتاستراحتکارگرانتبعهدولتبازداشتکنندهبيشترباشداسيرانجنگينيزهمانمدتاستراحتخواهندداشت.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، بررسی فقهی، رسول اکرم (ص)، تاریخ اسلام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حمل و نقل، اسرای جنگی، کنوانسیون ژنو، دیوان کیفری بین المللی