پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، بررسی فقهی، رسول اکرم (ص)، تاریخ اسلام

دانلود پایان نامه ارشد

به فعالیتهای تمرینی ، فکری ،آموزشی و تفریحی و نیز تمرینهای جسمی بپردازد. تسهیلات لازم برای این کار نیز می بایست در اختیار آنها گذاشته شود330. کليةتسهيلاتممکنببرای ادامه تحصیلبازداشتياناعطاءخواهدشد تاتحصيلاتخودراتعقيبياتحصيلاتجديديراشروعنمايند. همچنین وسایل تعليمکودکانوجوانانتأمينخواهدشد. کودکانوجوانانخواهندتوانستخواهدرداخلوخواهدرخارجمحلبازداشتبهمدرسهبروند.331
4.2.6.3- بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب آزادی در انجام مناسک دینی و اعمال جسمانی و فکری
اسلام در باب آزادی دینی اذعان می دارد که ؛ نباید اسرا را به پذیرش اسلام اجبار کرد، اگرچه دعوت اسرا به اسلام جزو حقوق هر اسیر می باشدولیکن نباید آنان را به خاطر ایمان نیاوردنمؤاخذه کنند و مانع انجام اعمال مذهبی آنان شوند. و نیز در تاریخ اسلام و سیره ائمه معصومین خبری از ایجاد محدودیت و آزار برای اسرا د ر انجام مناسک دینیشان دیده نمی شود.
و در باب انجام اعمال فکری و جسمی اسرا، پس از بررسی در متون اسلامی_ تا آنجا که ما بررسی کردیم _ حکمی در این باب یافت نشده است .

4.2.7- اموال اسیر

1.2.7.1 – حق ملکیت بر تصرف در لوازم شخصی اسرا

1) در کنوانسیون ژنو آمده است که ؛ کليه اشياءولوازممصرفشخصي اسیران همچون اشياءولوازممربوطبهملبوسياتغذيهآنان و لوازم شخصی آنان ، در تصرفاسيرانجنگيباقيخواهد ماند . همچنین کليهاشياءديگريکهبهمنظورحفاظتشخصيبهآناندادهشده(کلاهخودهايفلزي،ماسکهايضدگازو …)در اختیارخود اسرا قرار خواهد گرفت.علائم،درجهومليتونشانهاواشياييراکهبالاخصارزشاحساسيدارند؛ نیز حکم اموال شخصی اسيرانجنگيرا دارند و نبايد آنانازگرفته شود . و صرفاً گرفتناسب،تجهيزاتنظاميواسنادنظامي(از قبیل دستورات، نقشه ها و یادداشت های روزانه ی حاوی اطّلاعات نظامی)ولوآنکهاشياءولوازممزبورجزء تجهيزاتنظاميرسميآنانباشد ، از آنان گرفته خواهد شد .
و در آخر بایستی اشاره کرد که؛ اسنادخانوادگيواوراقهويتموجودنزدبازداشتيانرانمیتوانازآنانگرفت ،مگربادادنرسيد؛زیرادرهيچحاليبازداشتياننبايدبدوناوراقهويتبمانند. چنانچهاوراقهويتنداشتهباشنداوراقمخصوصيتوسطدولتبازداشتکنندهتهيهوبهآنهادادهخواهدشدکهتاپايانبازداشتبهجاياوراقهويتبهکاررود.332
4.2.7.2- مصونیّت اموال شخصی اسیران
جدا از لوازم شخصی اسیر ،در کنوانسیون ژنو مسئله اموال اسیر را نیز مطرح شده است ،لذا اموال اسیر به سه دسته تقسیم شده است:
4.2.7.2.1اموالی که همراه خود داشته است:
علاوه بر لوازم شخصی اسیر ، وجوهنقدي ،چكهاواوراقبهاداری که اسيرانجنگيهمراه خود دارند ؛مصون از هر گونه تعرّض و ضبط از جانب کشور اسیر کننده می‏باشد.مگربرحسبدستوريکنفرافسر؛آنهم به شرط اینکه، مبلغآنبامشخصاتصاحبآن ، دردفترمخصوصثبتورسيدکامليکهبهطورخواناحاوينامودرجهوواحدشخصصادرکنندۀرسيد،باشدبهصاحبنقدينهتسليمگردد .333
البته وجوه اخذ شده ؛ چهبهپولکشوربازداشتکنندهباشد و یا غيراز پولآن دولتباشد ، بايدتوسطدولتبازداشتکنندهنگاهداريودرپاياناسارتبههمانشکلاصليبهاسيرمستردگردد334.
اما لازم به ذکر است که ؛دولتبازداشتکنندهبا شروعمخاصماتميتواندطی قرار دادی با دولت حامی ،حداکثروجهی کهاسيرانجنگيميتوانندنقداًياشبيهبهنقدباخودداشتهباشند رامعينکند ،وهرمقدارمازاديکهمشروعاًدرتملکآنانباشد ومأخوذيا گدفته شده و ضبط می گردد.همچنينهرپوليکهخودشانبسپارندبهحسابآنانسپردهخواهدشدونبايدبدونموافقتخودِآنانبهپولديگريتبديلشود335.
4.2.7.2.2اموالی که دولتبازداشتکننده پرداخت می کند :
– اسیران جنگی حقّ دارند که از کشور اسیر کننده یک مستمری ماهانه دریافت کنند. لذادولت بازداشت کنندهبهکليهاسيرانجنگي،پيشپرداختيبابتحقوقماهانهاعطا خواهدکرد؛کهميزانآنبستگی به توافق طرفین دارد؛ اگرچه قیمتی حدودی در کنوانسیون ژنو به عنوان پایه بیان شده است.336 ! هدف از این مستمری ها آن است که اسیران جنگی بتوانند اقلامی را از غذاخوری های اردوگاه خریداری کنند .
اسيرانجنگيمستقيماًازمقاماتبازداشتکنندهحقوقعادلانهايبابتکار،دريافتخواهندداشت. ميزانآنتوسطدولتمزبورتعيينخواهدشد.(درهرحالیازربعفرانکسوئيسبابتهرروزکاملکارکمترنخواهدبود).دولتبازداشتکنندهبایستی ميزان حقوقروزانه ایراکهتعيينمیکندبهاسيرانجنگيوهمچنينتوسطدولتحاميبهدولتمتبوعآناناطلاعدهند.
حقوقکارتوسطمقاماتبازداشتکنندهبهاسيرانجنگيای کهبهطوردائمبهمشاغلمربوطبهاداره،تنظيماتداخلي،نگاهداريبازداشتگاهوهمچنينبهاسيرانجنگيکهبراياجرايوظايفروحانييابهداريبهنفعهم کیشانخودگماشتهميشوند،نيزتأديهخواهندگرديد.
حقوقمتعمدومعاونينواحياناًمشاوريناوازصندوقسودفروشگاهبرداشتخواهدشد، وچنانچهچنينصندوقيموجودنباشدمقاماتبازداشتکنندهحقوقعادلانهايبهاسيرانمزبورتأديهخواهدکرد337.
4.2.7.2.3اموالی که دولت متبوع پرداخت می کند:
دولتبازداشتکنندهوجوهيراکهدولتمتبوعاسيرانجنگيبهعنوانحقوقبرايآنانمی فرستد راقبولخواهدکرد،مشروطبهاينکهمبالغواریز شده بایستیبرايکليهاسيرانجنگييکطبقهبرابرباشدوبهکليه اسيرانمتبوعآندولتازآنطبقهدادهشود،و به محض پرداخت مبلغ از جانب دولت متبوع بهحسابشخصياسيران واریز می شود 338.
کليۀبازداشتيانميتوانندکمكهزينههاييازدولتمتبوعخوديادولت حاميياازهرگونهسازمانيکهبهآنهاکمكکندياازخانوادههايخوددريافتنمايند339.
4.2.7.3-مقررات متفرقه اموال
الف )تعبیه یک حساب مالی برای اسرا
بر دولت بازداشت کننده جایز است که ؛برای هر اسیر یک حسابی مالی تعبیه کند .فوق العاده هایی که به اسیر تعلق میگیرد ،مزدهاييرا کهآنفرددريافتميداردوکليهوجوهارساليراکهبراياوواصلگرديدهبهحسابواریز خواهد شد.همچنينوجوهيکهازاواخذشدهوبرطبققوانينجاريدردولتبازداشتقابلاستفادهاستبهبحسابمنظورخواهدشد.
اسیران و معتمدان وی ،اجازه خواهند داشت تا؛درهرموقعکه درخواست کردند ،به حسابخودرسيدگيکنندوخلاصههايياز وضعیت مالی خود بهدستآورند. حسابمزبوردرصورتتقاضابهدولتحاميابلاغخواهدشدودرصورتيکهشخصبازداشتيبهجايديگریانتقاليابدحسابشنيزبهآنجا منتقل می شود340.
ب )حق انتفاع اسرا از حساب مالی و پول نقدیشان
اسيرانجنگياجازهدارندازخارجبازداشتگاهخريدکنند،يامزدخدمتی دهند. لذا پرداختهايمربوطه،توسطخوداسيرانجنگييابهوسيلةادارهبازداشتگاههاصورتخواهدگرفت،وادارهنامبردهپرداختيرابهبدهکارحساباسيرانمنظورخواهدداشت341. همچنین بازداشتيان می توانندبرايانجامخريدهايخودمبلغيپولنقداًيابهشكل کوپنخريدنزدخودداشتهباشند. بازداشتيانمنظماًفوقالعادههاييبرايخريدخواربارواشياييازقبيلتوتونولوازمآرايشوغيرهدريافتخواهندداشت .
اسیران جنگی می توانندوجوهلازمجهتهزينههايشخصيخودرادرحدوديکهدولتبازداشتکنندهمعيننمودهازحسابمالی خود برداشتنمايند. همچنین می توانند برايخانوادهخودوکسانيکهازجنبةاقتصادي،تحتتكفلآنانميباشندکمكهزينهبفرستند342.
ج)استرداد اموال اسرا با آزادی آنان
دولت بازداشت کننده وظیفه دارد؛هنگام آزادی و بازگشت اسرا به میهنشان ،موجوديحساب آنان را نقداً و اشياءقيمتيووجوهنقديکهازاسيرانجنگي _ بنابر بر درخواست فرمانده _ أخذشده را عیناًمستردکنند ، و نمی توانند آنها را جزبهعللامنيتیضبط کنند.همچنینبر اسيرانجنگيجایز می باشد که اشياءشخصي، نامه ها واماناتموصولۀ خویش را هنگام بازگشت به وطن باز پس گیرند343.
وزناموال مرجوعه اسرا ممکناستدرصورتيکهاوضاعبازگشتايجابکندازميزانيکهاسيرجنگيميتواندباخودحملکندمحدودتر گردد . لکن به طور کلی هر اسيرجنگيميتواندباخودلااقل٢۵کيلو بار ببرد. بنابراین لوازم مازاد بر وزن تعیین شده نزددولتبازداشتکنندهنگاهداشتهخواهدشدوبهمحضآنکهبينآندولتودولتمتبوعموافقتنامهايدربارهطرزحملوپرداختهزينههايمربوطمنعقدگرددبرايصاحبآنارسالخواهد
گرديد344
در صورتی که دولت بازداشت کننده اشياءقيمتيياوجوهنقدياسيرانجنگي را در حین بازگشت اسیر به هرعلتيبه ویباز پس ندهدبهدفتراطلاعاتتسليمخواهدشد.
چنانچه دولتبازداشتکننده به دلیلی یکی از لوازم شخصی اسیر یا نقدينهيااشياءقيمتي وی را هنگام اعاده او به میهنش ،باز نگرداند ،یاخسارتی بر اموال وی وارد کند ،اسیرمجاز است ؛ درخواست غرامت خود را به دولت متبوع ابلاغ کند.
همچنین دولت بازداشت کننده بایستی گواهينامهايبهامضايافسرمسئولبه دولتمتبوعارسالکند ، مبنی براینکهبهچهجهتلوازمونقدينهيااشياءقيمتيمزبوربهاومستردنشدهاست345.
4.2.7.4-بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب حق اموال اسیر
اسلام همچون مقررات تصویبی در ژنو أخذ اموال شخصی و غیر جنگی اسیر را جایز نمی داند اما ضبط اموال جنگی اسیر را، چه برای خودش باشد و چه برای دیگران ،مجاز می داند. در سخنان امیر المؤمنین (ع) به سپاهیانش در جنگ صفین آمده است: اموال اسیر را به جزاموالی که در لشکر گاه به دست می افتد، به غارت نبرید . این اموال متعلق به وارث آنان هست که طبق مقررات ارث اسلامی باید میان آنها تقسیم شود . اموال شخصی اسرا را نباید از آنان گرفت، و ادوات جنگی را باید از چنگ آنان در آورند و به مسئولین مربوطه تحویل دهند . از اسرا نباید چیزی بگیرند و آنچه از سنگرها و مقتولین به دست می آید در غیر مهمات رزمندگان، می توانند برای خود بردارند . اگر بارضایت صاحبانش به شما داده شده از ان خود شماست ودر این صورت به مسئولین مربوطه مراجعه کنید
لکن, در قرار داد ژنو حقوق و فوق العاده های کاری ای برای اسرا مطرح شده ، که در اسلام سخنی از این امور به میان نیامده است ، و از آنجا که اسلام صرفاً اموال نظامی و جنگی اسرا را قابل ضبط می داند لذا اموال قابل استردادی برای اسیر وجود ندارد.

4.2.8- احترام به صاحب منصبان و فرماندهان اسیر
همانطور که افسران و فرماندهان نظامی در سپاه خویش محترمند، پس از اسارت هم بایستی نزد دولت بازداشت کننده محترم شمرده شوند ،لذا بایستی از حقوق بالاتری نسبت به اسرای پایین رتبه برخوردار باشند. بنابراین دولمتخاصمبهمحضشروعاسارتعناوينودرجاتکليةاسرا رابهيکديگراطلاعخواهندداد,تاتساويمعاملهبيناسيرانهمدرجهتأمينگردد. همچنین اگر دولت متبوع بعد از اسارت به اسیری ترفیع دهد ،این ترفیعِ رتبه، در دولت بازداشت کننده رسمیت خهواهد داشت و با او نیز مانند هم شأنانش رفتار او صاحب منصبان متمایز می باشند عبارتند از:
– اگرچه اسرا بایستی به کليه افسراندولتدستگيرکنندهاعمازهردرجهکهداشتهباشند،سلامبدهندومراسماحتراماتظاهريراکهدرارتشخودشانمرسوماست, دربارهآنانبهجايآورند, لکن افسراناسيرجنگيفقطمکلفندبهافسراندولتبازداشتکنندهکهازحيثدرجه،ارشدبرخودشانباشند,سلامبدهند.وليدرهرحالبهفرمانده
– بازداشتگاهبایستی اعمازهردرجهکهداشتهباشد,سلامبدهند.346
– باافسرانوهمرديفانکهاسيرجنگيشوندبااحتراماتيکهمربوطبهدرجهوسنآنهاستبایستی رفتارشود347 هر چند مراعات سن در رابطه با دیگر اسرا (غیر افسران)بایستی مراعات کرد348.
– همچنین برای خدمت بهبازداشتگاههايافسراناسیر،عدهکافيسربازاسيرجنگيازهماننيروهايمسلحودر صورت امکان ,سربازانی کههمزبانافسران مزبور باشند ,بارعايتدرجهافسرانگذاشتهخواهندشد.اينقبيلسربازانبه انجامهيچکارديگريموظفنخواهندگرديد349.
– بر خلاف اسرایی که درجه ای ندارند ؛ افسران جزء را که اسیر جنگی باشند , نمی توان به کاری جز کارهای نظارتی گماشت کسانيکهبهکارنظارتيگماشتهنشوندميتوانندکارديگريکهمناسبحالشانباشدبخواهندوآنکارتاحدودامکانبرايآنانتهيهخواهدشد.350
– بیگاریهایی که به عنوان مجازات های نظامی بر اسرا حمل می شود ،در مورد افسران نظامی اجرا نمی شود351.
همچنین توقيفگاهافسرانوهمرديفانازتوقيفگاهافسرانجزءواسرا جداخواهدبود352.
4.2.8.1-بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب صاحب منصبان و فرماندهان اسیر
اسلام نیز بر احترام به صاحب منصبان امر کرده است:آنچنان که، رسول اکرم (ص) در این مورد می فرمایند: (إذا أتاکم کریم قوم فأکرموه و إن خالفکم353) با این تفاوت که اسلام صاحب منصبان را اعم از فرماندگان ، پادشاهان و خانواده های شرافتمند می دانند ولی مقررات ژنو صرفاً درجه داران را صاحب منصب می دانند.به عنوان مثال: حضرت علی (ع) عمر را از اینکه دختران یزگرد سوم را بفروشد،نهی فرمود و علت آن را اینگونه بیان کرد که؛

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، اسرای جنگی، رژیم غذایی، بررسی فقهی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، بررسی فقهی، صنایع تولیدی، حقوق و دستمزد