پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، اسرای جنگی، رژیم غذایی، بررسی فقهی

دانلود پایان نامه ارشد

لباسزيروکفشتوسطدولتبازداشتکننده،باتوجهبهآبوهوايمحلاسيرانجنگيبهمقدارکافيبرايآنان
تهيهخواهدشد . اونيفرمنيروهايدشمنکهبهدستدولتبازداشت کنندهافتددرصورتيکه؛باآبوهوايمحلمناسبباشد
برايملبوساسيرانجنگيمصرفخواهدشد. باید به اسیران جنگی اجازه داده شود که لباس متحدالشکل نیروهای خود را بر تن داشته باشند. می توان از لباس های متحدالشکلی که کشور اسیرکننده به تصرف درآورده است برای این منظور استفاده نمود. تعويضواصلاحايناشياءبهطورمنظمتوسطدولتبازداشتکنندهصورتخواهدگرفت. ازاينگذشته,اسيرانجنگيکهکارميکنند؛درهرجاکهنوعکارلباسمخصوصراايجابکند,لباسمخصوصآنکاررادريافتخواهندکرد.308لباسی که دولت بازداشت کننده برای بازداشتیان تهیه می نماید و علائم خارجی که ممکن است به البسه مزبور نهد نباید نه جنبه تخفیف داشته باشد و نه باعث مضحکه گردد309. همچنین در صورتی که اسیران جنگی در معرض خطر حمله ی هسته ای، میکروبی، یا شیمیایی بوده یا در معرض آثار ناشی از چنین جنگ هایی باشند، و چنان چه اسرا خود فاقد لباس ها و تجهیزات حفاظتی ضروری باشند، باید چنین لباس ها و تجهیزاتی در اختیار آن ها گذارده شود.
4.2.5.3.1-بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب پوشاک
در دین اسلام نیز به مسأله پوشاک اسیر نیز امر شده است؛ و در سیره نبی اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع)،نیزدر مواردی به اسیرانی که لباس نداشتند، لباس اهدا می کردند، همانطور که رسول اکرم (ص)در جنگ حنین به همه اسیران لباس پوشاندند 310. و در یکی از جنگها به دختر طایی لباسی مناسب دادند 311.تأکید اسلام بر تهیه لباس برای اسیران جنگی، با قوانین ژنو برابری دارد ، و شاید تنها تفاوت آنان در بیان جزئیاتی باشد که در اسلام (چون دینی کلی گراست)بیان نشده است.
4.2.5.4-خوراک اسیر
کم و کیف غذا از جمله حقوق اسیران جنگی می باشد؛ لذاجيرهاساسييوميه اسرابایستیازحيثکموکيفوتنوعکاف
يباشد،بهطوريکهاسيرانجنگيرادرحالسلامتکاملنگاهداردوازتقليلوزنآنهاياعوارضکمغذاييجلوگيريکند.
درتغذيهاسيرانجنگيبايدرژيمغذاييعاديآنهارعايتشود. زیرا ممکن است همان رژیم غذایی که برای سربازان کشور اسیر کننده مناسب است برای اسرای جنگی که به رژیم غذایی متفاوتی عادت دارند کافی نباشد، لذا اگر ضرورت دارد بایستی برای رژیم غذایی اسیران جنگی از نظرات پزشکان و متخصصان تغذیه استفاده کرد حتی در این امر می توان از کارکنان بهداری که به اسارت درآمده اند استفاده نمود. و برای این امر می توان از خود اسرای جنگی در مراحل تهیه ی غذای خود بهره ببرند 312.دولتبازداشتکنندهبراياسيرانجنگيکهکارکنندغذاياضافيلازمراتهيهخواهدکردکهبتواندکارمحولهراانجامدهند. و در آخر بایستی گفت ؛هرگونهمجازاتانتظاميدستهجمعيکهازحيثغذاصورتگيردممنوعاست.313
4.2.5.4.1بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب خوراک
اسلام غذا دادن به اسیران را مدح کرده است و کسانی را که اسرا را اطعام می کردند تحسین مینمودند و این امر در سیره ائمه (ع) به وفور دیده می شود. اما در اسلام جزئیاتی را که در کنوانسیون به آن اشاره کرده است را بیان ننموده است. در این باب امام صادق (ع) از پدرشان، امام علی (ع) که در مورد قاتل خود به فرزندانشان توصیه کردند: ( إحبسوا هذا الأسیر و أطعموه و اسقوه و أحسنوا إسارةَ314)و (إطعام الاسیر حق علی من أسره و إن کان یُراد منَ الغد قتله فإنّه ینبغی أن یطعم و یُسقی و یُرفق به کافرا ً کان أو غیرَه315).
4.2.5.5-بهداشت و پرستاری طبی
در ارتباط با حفظ نظافت و اهمیت آن، در کنوانسیون ژنو تأکید شده است که ؛ دولتبازداشتکنندهبایستی کليةاقداماتبهداشتيلازمراجهتتأميننظافتوحفظ سلامتبازداشتگاههاوجلوگيريازبيماريهايواگيرداربهعملآورد. لذا جهت تأمین نظافت برای اسیران جنگی،ابتدا از همه بایستی دولت بازداشت کننده نظافت تأسیساتی که در اختیار اسیران قرار می گیرد را رعایت کند. همچنین غيرازحمامهاودوشهاييکهدربازداشتگاهموجودخواهدبودآبوصابونبهمقدارکافيبهمنظورنظافتبدنيروزانهوشستوشويلباسزيرجهتآنانتهيهخواهدشد. براياينمنظورتأسيساتوتسهيلاتووقتلازمبهآنهااعطاءخواهدشد316.لازم به ذکر است که ؛ به جهت حفظ سلامت اسیران جنگی علاوه بر رعایت نظافت بایستی ، ماهييکباربازرسيطبيازاسيرانجنگيبهعمل آیداينکارشاملبررسيتغذيهوثبتوزنهراسيرمی باشدومنظورازآنرسيدگيبهوضع عمومیسلامت وتغذيهونظافتوکشفبيماريهايواگيردارمنجملهسل ‍ بيماريهايمقاربتي317،مالارياوابتلائاتزهرويخواهدبود. براياينمنظوربايدازموثرترين راهکارهای ممکن مانند ؛ راديوگرافيمنظمجهتکشفسلدر ابتدايابتلااستفادهنمود318و لااقلسالييکبارامتحانراديوسکپيصورت می گیرد319 . لذا پس از کشف بیماری اسیران، آنهایی که مبتلابهبيماريشديدمی باشندوياکسانيکهوضعمزاجيآنهامعالجاتمخصوصياعملجراحييابستريشدندربيمارستانراايجابمی کند،بايستی درهردستگاهنظاميياکشوريکهبرايمعالجةآنهاصلاحيتدارد،پذيرفتهشوند؛ولوآنکهبناباشددرآتيهنزديکيبهميهنخوداعادهکردند320. همین امکانات در باب زنان اسیر باردار321 صدق می کند. مراقبت از این اسرا و زنان باردار ، نبایدکمتراز آنچهدرموردعامةاهاليمعمولاستباشد. علاوه بر این که ؛ دولت بازداشت کننده برای اسیران جنگی برنامه غذایی متناسبی در نظر میگیرد، همچنین ایشان اجازه دارند؛درمعاينةطبيروزانهحضوريابند. معالجاتيکهلازمةوضعمزاجآنهاستدربارهآنانبهعملخواهدآمد. درصورتاقتضابهدرمانگاهمحلبازداشتيابهيكبيمارستانانتقالخواهنديافت322.اسيرانجنگيمرجحاًتوسطکارکنانبهداريدولتمتبوعخودودرصورتامکانتوسطکارکنانبهداريهمميهنخودتحتمعالجهقرارخواهندگرفت323. کارکنان بهداری در موقعیتی هستند که بتوانند تضمین نمایند با اسرای جنگی بر طبق حقوق مخاصمات مسلحانه رفتار شود. این امر نه فقط در مورد کارکنان بهداری که خود به اسارت درآمده اند، بلکه در مورد آن دسته از کارکنان بهداری کشور اسیر کننده که در اردوگاه های جنگی کار می کنند یا از این اردوگاه ها بازدید می نمایند نیز مصداق پیدا می کند. اغلب اوقات کارکنان بهداری می توانند از جراحات غیر تصادفی یا شرایط غیر بهداشتی اطّلاع حاصل نمایند و با توجه به این که مستقیماً به مقامات اردوگاه یا سازمان های خارج از اردوگاه از قبیل مقامات بهداشتی، دسترسی دارند این توانایی را دارند که از انجام اقدامات مناسب اطمینان حاصل نمایند 324
4.2.5.5.1ـبررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب بهداشت و پرستاری طبی
اسلام هم همچون کنوانسیون ژنو،به بهداشت بازداشتگاه و حفظ سلامت اسیران تأکید دارد . اما لازم به توضیح است که ؛ مواد قانونی در کنوانسیون ژنو با ذکر جزئیات آمده است در حالی که احکام اسلام (در اکثر موارد و نیز در این مورد) به صورت مطلق بیان شده است وجزئیات را، از اطلاق آن می توان کسب کرد. لذا وقتی در اسلام بهداشت غذا و مکان بازداشتگاه ،تأکید شده است، پس حتماًَ بهداشت تجهیزات را نیز مد نظر دارد. مانند آنجا که؛ امام علی (ع) در مورد قاتلشان به امام حسن (ع) فرمودند: از هر آنچه می خورید به او بخورانید ،از آنچه می نوشید به او بنوشانید و محیط غذا خوری و غذای او را پاکیزه نگه دارید. همین مسئله در باب رسیدگی به بیماری اسرا و سلامتی آنان نیز وجود دارد. لذا از اطلاق تأکیداتی که در باب تأمین جانی اسرا و … آمده است ؛می توان پرستاری و باب رسیدگی به سلامتی اسرا را از آن دریافت.

.

4.2.6-آزادی در انجام مناسک دینی و اعمال جسمانی و فکری

4.2.6.1-مراسم مذهبی 4.2.6.1.1- مناسک اسیران با رعایت شرایط و مقرّرات انتظامی ، در انجام فرائض و مراسم مذهبی خویش کاملاً آزادند و کشور اسیر کننده نمی تواند ,مانع از اجرای این امور گردد. همچنین برايمراسممذهبيآنان دولت بازداشت کننده اماکنمناسبی را اختصاص
می دهد325.
– 4.2.6.1.2ـروحانیون و کشیشان روحانیون وکشیشانی نظامی که توسط نیروهای جنگی اسیر می شوند ، بایستی محترم شمرده شوند و در انجام اعمال دینیشان آزاد باشند. ایشان بينبازداشتگاههاودستههايکاراسيرانجنگيمتعلقبهيکنيرويمسلحومتکلمبهيکزبانيامتدينبهيکديانتتقسيمخواهندشد326.
علاوه بر کشیشان و روحانیون نظامی ,اسيرانجنگيکهکشيشو روحانی مذهبيهستندوليدرارتشخودمسئول امور دینی نبودهاندمجازخواهندشد، مراسممذهبيدینی که به آن تعلق دارندراتماماًبينهمکيشانخوداجرانمايندوبراياينمنظورباآنهامانندکشيشانعسگرکهتوسطدولتبازداشتکنندهنگاهداشتهشدهباشندمعاملهخواهدشد. ايناشخاصرانبايدبههيچکارديگريمجبور نساخت327. اما در مواردی که کشیش و روحانی نظامی یا غیر نظامی که متعلق به مذهب اصلی آنها یا نظیر آن در میان اسیران جنگی نباشد و یا به آن دسترسی نداشته باشند , درصورتيکهازلحاظمذهبيامکانپذيرباشدبرحسبتقاضاياسيران،می توان یک نفر غیر کشیش ذيصلاحيت را بهمنظوراجرايمراسممذهبيتعيين کرد.اينانتصابکهنیازبهتصويبدولتبازداشتکنندهدارد،باموافقتعامهاسيرانذينفعبهعملخواهدآمدودرموارديکهلازمباشد،باتصويبمقاممذهبيمحليمتعلقبههمانديانتصورتخواهدگرفت. کسيکهبدينطريقتعيينميشودبايدبرطبقکليهآئيننامههایيکهدولتبازداشتکنندهبهمنظورحفظ نظموامنيتنظاميوضعکردهاست،رفتارنمايد328. در هر حال بایستی گفت؛ نقش کارکنان مذهبی اسیر شده در اردوگاه جنگی، عبارت است از :حفظ روحیه ی اسیران جنگی با ارائه ی خدمات مذهبی به آن ها. و دیگری, مسئولیّت شخصی، همراه با افسر ارشد اسرای جنگی یا نماینده ی اسیران و همراه با افسر ارشد بهداری، در قبال رفاه اسیران جنگی از طریق تضمین رعایت کنوانسیون اسیران جنگی. چنانچه تعداد روحانیون از میزان بازداشتگاه ها بیشتر باشد دولت بازداشت کننده بایستی تسهيلاتکافيمنجملهوسايلنقليهبهآنهابدهدتاازيکمحلبازداشتبهمحلديگرروندوبهآنهااجازهخواهددادکهبازداشتيانموجوددربيمارستانهاراببيند.کشيشانهرمذهببراياعمالمذهبيخودآزاديمکاتبهبامقاماتمذهبيکشورمحلبازداشتودرحدودامکانباسازمانهايمذهبيبينالملليهم دینخودبهرهمندخواهندبود329.
4.2.6.2ـ فعالیتها جسمی و فکری
آزادی فعالیتهای جسمانی و فکری اسرا یکی از حقوق واجب ایشان می باشد . دولتبازداشتکنندهبایستیتمايلاتشخصيهراسيررامحترمشمارد لذا اسيرانجنگيبايدبتوانندبهورزشهايبدنيمنجملهبازيواسپرت و ورزش های دسته جمعیاشتغالورزندوازهوايآزاداستفادهکنند . براياينمنظوردرکليةبازداشتگاههافضاهايآزادکافيتخصيصدادهخواهدشد درورزشهايدستهجمعيوبازيدرهوايآزادشرکتکنند.اسرا را باید تشویق کرد که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، بررسی فقهی، اسرای جنگی، امام سجاد (ع) Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، بررسی فقهی، رسول اکرم (ص)، تاریخ اسلام