پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، بررسی فقهی، اسرای جنگی، امام سجاد (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

تخلفات فاحش از قواعد حقوق بین الملل ».
4.2.3.5بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب تأمین جانی اسیران جنگی
4.1.2.5بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب تأمین جانی اسیران جنگی
همانطور که کنوانسیون ژنو به سلامت اسیر جنگی و تأمین جانی وی از قتل، رفتارهای غیر انسانی دستور داده است؛ اسلام هم فرد بازداشت کننده را از قتل، شکنجه و مثله کردن اعضای اسیر برحذر داشته است؛ در باب هر کدام از این امور در اسلام یا به دلیل نقلی و یا به سیره ائمه معصومین اشاره کرد.
امام سجاد (ع) این گونه بیان می دارند:
( إذا أخَذتَ اسیراً فعجز عن المشی و لم یکن معک محمل فارسله و لاتقتله فانک لاتدری ما حکمالأمام فیه290) و یا در باب مثله آمده است ؛ امام علی (ع) درمورد قاتلشان می گویند: “لا تُمَثِّلوا بالرَّجلِ فإنّی سمعتُ رَسول َ اللهِ (ص) يقولُ إياكُمْ وَ المُثلةَ َ وَ لَوْ بِالْكَلبِ الْعَقورِ291″يعني(مبادا كه آن مرد (ابن ملجم) مثله شود، كه من خود از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمودند:از مثله كردن بپرهیزید، هرچند سگی گزنده و هار باشد.)
➢ امام علی (ع) در باب شکنجه می فرمایند :
➢ آن که به شخصی از روی ستم تازیانه زند ،خداوند او را به تازیانه آتشین خواهد زد. و یا اینکه :دشمن ترین مردم نزد خداوند –عزّ و جل-کسی است که پشت مسلمانی را به ناحق برهنه کند و کسی را که او را نزده است به ناحق کتک زند و کسی را که قصد کشتن او را نداشته بکشد.
اما با این حال می توان چندین تفاوت جزئی (که تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی کنند) در احکام اسلامی و مقررات تصویبی ژنو یافت .
– در اسلام به صراحت از قتل اسیران نهی شده است و فقط در دو جا قتل را جایز می داند( در باب قصاص و مجازاتهای محکوم به قتل)ولی مقرّرات ژنو قتل را مطلقاً نهی کرده اندو حتی در باب قصاص هم آنرا جایز نمی دانند.
– اسلام به صراحت از مثله کردن اعضای اسیر نهی کرده است در حالی که در مقررات ژنو مبحثی از این موضوع یافت نشده است و شاید بتوان آن را از مصادیق شکنجه دانست.
– در آخر بایستی گفت؛ مصادیقی را که تحت عنوان تأمین جانی آوردیم ، مقررات ژنو اشاره ای به آن نشده است و لکن در دیگر قوانین حقوق بین المللی از آن نهی شده است . در اسلام نیز این امور مطلقاً نهی شده اند چه در باب اسیر و چه غیر اسیر.

4.2.4- حق حمایت از اسرا
از آنجا که افراد ممکن است رفتار سوء و مغرضانه ای با اسیر داشته باشند، دولت بازداشت کننده بایستی از اسیران جنگی در قبال نیروهای نظامی خود حمایت کند . لذا باید در نظر داشت که ؛ اسیران جنگی در اختیار دولت بازداشت کننده می باشند نه در اختیار اشخاص یا نیروهایی که آن ها را اسیر کرده اند. قطع نظر از مسئولیّت های شخصی که ممکن است موجود باشد، دولت بازداشت کننده مسئول معامله ای است که با اسیران مزبور می شود292. همچنین دولت بازداشت کننده نمی تواند اسیران جنگی را به دولت دیگری انتقال دهد، مگر آن که دولت عضو قرارداد باشد. آن هم پس از آن که مطمئن شود که دولت مزبور مایل و قادر به اجرای قرارداد است. وقتی که اسیران بدین طریق انتقال یابند، مسئولیّت اجرای قرارداد در تمام مدتی که اسیران سپرده به دولت مزبورند به عهده آن دولت خواهد بود. معهذا در صورتیکه دولت مزبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف کند، دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده باید با وصول اخطار دولت حامی، اقدامات موثری برای اصلاح وضع به عمل آورد و یا اعاده اسیران جنگی را تقاضا کند چنین تقاضایی حتمی الاجرا است 293. هم چنین دولت بازداشت کننده بایستی از اسیران جنگی، در هر زمان بالاخص در مقابل هر گونه عمل خشونت آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا و کنجکاوی مردم حمایت شوند294.و کنوانسیون ژنو اذعان می دارد؛ در هنگام بازجویی، اسیر جنگی صرفاً موظف است شماره، درجه، نام و تاریخ تولد خود را اعلام نماید. این امر به دلیل آن است که شناسایی آن ها امکان پذیر باشد و بتوان اسارت آن ها را به مقامات کشورشان و نیز خویشان آن ها اطّلاع داد. آن گروه از اسرای جنگی که به علت ناتوانی جسمی یا روحی نمی توانند هویت خود را اعلام نمایند، باید سازمان های بهداری تحویل داده شوند.
لذا اسیرانی که از دادن اطّلاعات خودداری کنند ،نباید مورد تهدید یا دشنام قرار گیرند یا در معرض ناراحتی و سبب آزار از هر قبیل واقع گردند . این امر مانع از آن نیست که سؤالات دیگری نیز از آن ها به عمل آید، زیرا اسرای جنگی ممکن است منبع اطلاعاتی با ارزشی باشند، اما برای کسب اطّلاعات نباید هیچ اجباری صورت گرفته یا رفتار ناخوشایند یا نامساعدی اعمال شود 295 قابل ذکر است که ؛ اسرا حتی در صورتی که به خاطر اعمال قبل از اسارتشان محاکمه و محکوم شده باشند نیز وضعیت خود را به عنوان اسیر جنگی از دست نمی دهند و همچنان تحت حمایت دولت بازداشت کننده قرار می گیرند296.
4.2.4.1-بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب حمایت از اسرا

4.1.2.5بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب حمایت از اسیران جنگی
شاید، بحث حمایت را به صورت مبحثی جدا در اسلام(در این پژوهش) نیاورده باشیم.لکن این بدان معنی نیست که؛ اسلام از اسیر در مقابل نیروهای نظامی خود حمایت نکرده است و آنان را به حال خودشان رها کرده باشد. بلکه اسلام سرانجام اسیران جنگی را به امام و فرمانده سپاه سپرده است و حتی بیان می دارد که ؛ اگر فرد ، عاجز از راه رفتن باشد و مرکبی هم نداشته باشد ،نباید او را کشت.
همانطور که در مبحث فبل بدان اشاره کردیم: امام سجاد (ع) این گونه بیان می دارند:
« إذا أخَذتَ اسیراً فعجز عن المشی و لم یکن معک محمل فارسله و لاتقتله فانک لاتدری ما حکمالأمام فیه297» زیرا حکم امام را نمی داند و این امر نشان می دهد که فرد به تنهایی مجاز نیست، مسئولیت اسیر را به عهده بگیرد . مگر اینکه خود امام اسیر را به حکم بنده به افراد ، پس بایستی دانست که اسرا جزء غنایم و اموال افراد بازداشت کننده به حساب نمی آیند. .

4.2.5-خدمات رفاهی

4.2.5.1-خدمات عمومی
یکی از حقوقی که دولت بازداشت کننده بایستی برای اسیران جنگی مهیا کند، ایجاد مکانهایی برای فراهم آوردن نیازهای ضروری و خدمات رفاهی آنان می باشد . مراکز بهداشتی مناسبی برای درمان اسرا و فروشگاه هایی برای تهیه نیازهای ضروری آنان از جمله خدمات عمومی لازم برای اسیران می باشد.
– از این رو دولت بازداشت کننده مکلف است ،که امکانات نگاهداری اسیران و همچنین معالجات طبی را که وضع مزاجی آنها اقتضا دارد، را به رایگان و مجاناً تأمین کند298 .
لذا درهربازداشتگاه ،بایستیيکدرمانگاهمتناسببا نیاز اسرا وجود داشته باشد،کهاسيرانجنگيدرآنجاپرستاريشوند.همچنین وجود اماکنی مجزابراي قرنطینه بيمارانمبتلابهبيماريهاي مسری وواگيردارواختلالاتدماغيالزامی است . علاوه بر مجروحین و بیماران لازم است ، برايپرستاريمعلوليندائميومخصوصاًبراينابينايانوتجديدتعليمآنانتازمانيکهبهميهنخودشاناعادهشوند ،تسهيلاتخاصيفراهمخواهدگردید.299
البته تمام خدمات درمانی برای اسیران جنگی ، از جمله ؛هزينهکليةاشياءلازمجهتحفظسلامتاسيرانجنگيمنجمله ؛ )اعضاءمصنوعي ،دندان،عينکوغيره (به عهدهدولتبازداشتکنندهخواهدبود.
– درکلیهبازداشتگاهها،فروشگاههاييدايرخواهدشد،کهاسيرانجنگيخواربارواشياءعاديوصابونودخانياتراازآنجابرايخودتهيهکنند.بهايفروشآننبايددرهيچمورديازبهايکسبمحليتجاوزکند. قابل توجه است که سودفروشگاههابهنفعاسيرانجنگيبهمصرفخواهدرسيد لذا براياينمنظورحسابمخصوصيدايرخواهدشد. متعمدبازداشتگاه،حقخواهدداشتدرادارهامورفروشگاهوادارهسرمايهآنشرکتنمايد.
درموقعانحلالبازداشتگاه بایستیموجوديبستانکارحسابمخصوصمزبوربهيکدستگاهنوعپروري بینالملليتسليمشود ، وبهنفعاسيرانجنگيهمانمليتيکهدرتشکيلحسابمزبورشرکتداشتهاندمصرفخواهد شد ، لکندرصورتاعادهعمومياسيرانبهميهنخودشانسودمزبورتوسطدولتبازداشتکنندهنگاهداشتهخواهدشد؛مگرآنکهقرارديگريبيندولذيربطدربارهآندادهشدهباشد300.
4.2.5.2- مکان نگاهداری اسیر (بازداشتگاه) اسيرانجنگيدراسرعوقتپسازآنکهدستگيرشوند، بايدبهبازداشتگاههاييکهنسبتاًازمنطقهجنگدورباشند،اعزامشوندتاازخطربرکنارباشند.فقطاسيرانيرا می توانموقتاً دريکمنطقهخطرناک نگاهداشتکهبهعلتجراحاتيابيمارياعزامآنهابهجايديگرخطرناکترازاقامتدرمحلباشد301. طرف اسیر کننده باید محل اردوگاه ها را به طرف دیگر اطّلاع داده و آن ها را با علائم PW یا PG به نحوی علامت گذاری کند که در طول روز قابل رؤیت باشند. 302 . در بازداشتگاهها اسرای جنگی را می توان در گروه هایی بر اساس ملیت، زبان و آداب و رسوم آن ها جداسازی کرد و در اردوگاه های محصوری بر روی خشکی نگاه داری نمود 303. باید دانست که نمی توان اسرا را بر روی کشتی یا در داخل زندان نگه داری کرد، لکن چنان چه در کشتی ها امکاناتی مناسب تر و حفاظت بیشتری در برابر وضعیت جوی موجود باشد، می توان از آن ها به طور موقت، تا زمانی که راه حلی دائمی به دست آید، استفاده نمود. همچنین استفاده از زندان های سابق در صورتی که کلیه زندانیان از آن محل منتقل شده باشند و سایر شرایط اردوگاه های اسیران جنگی نیز در آن ها ملحوظ شده باشد، ایرادی نخواهد داشت. علاوه بر جایگاه مناسب برای بازداشتگاه ها؛ بایستی وضعمسکناسيرانجنگي،بهخوبيوضعمسکننيروهايکشوربازداشتکنندهکهدرهمانناحيهاقامتدارند،باشد.دروضعمسکناسيرانجنگيبايداخلاقوعاداتآنانراموردرعايتقراردادودرهيچحالينبايد ،وضعمسکنمضربهسلامتآنانباشدلذا اردوگاه های اسیران جنگی باید تمیز و بهداشتی باشند .و در اردوگاه ها باید حمام بهداشتی، دستشویی و محل های شست و شوی لباس وجود داشته باشد، و دستشویی ها در همه ی ساعات شبانه روز در دسترس آن ها باشد.البته برای زنان باید دستشویی و خواب گاه های جداگانه ای در نظر گرفته شود. 304 محلهاييکهبرايمصرفشخصيياجمعياسيرانجنگيتخصيصدادهشودبايدکاملاًغيرمرطوببودهوبهحدکافيگرمشودونورداشتهباشدخصوصاًدرفاصلهبينغروبوساعتيکهچراغهاخاموشميشودهمهگونهاحتياطدرمقابلخطرآتشسوزيبهعملآيد.مقرراتفوقمخصوصاًدربارهخوابگاهاسيرانجنگي،چهازحيثمساحتکليوحداقلحجمهواوچهازحيثاثاثولوازمخوابمنجملهروپوشبهموقعاجراگذاردهخواهدشد.305
4.2.5.2.1-بررسی فقهی ، مقررات کنوانسیون ژنو در باب بازداشتگاه:
در اسلام نیز تأکید فراوانی بر شرایط مناسب در بازداشتگاه ها وجود دارد ؛ رعایت بهداشت ، دارا بودن نیازهای اولیه
زندگی،دوری از مناطق جنگی، امن بودن آن منطقه ودمای متبوع بازداشتگاه همه و همه از دستورات اسلامی در باب
بازداشتگاه ها می باشد .آنچنان که خبر سلیمان بن خالد ( یطعم و یسقی و یظل) و یا در سیره نبوی آمده است که :ایشان به قتل مرد یهودی که محکوم به قتل بود،در گرمای خورشید راضی نبودند و امر کردند که وی را نکشید تا اینکه هوا خنک شود306. پس چطور میتوان گفت که ایشان به وجود سایه در محل سکنای اسرا راضی نبودند . ودر برخی روایات سایه را در کنار إطعام و سیراب کردن وی ، آورده اند . (جرّاح المدائنی) از أبی عبدالله نقل میکند که:”شایسته می باشد که اسیر را إطعام کنند وسایبانی برای او مهیا کنند ،همچنین با او مدارا کنند ، چه کافر باشد چ غیر کافر.3074.2.5.3-پوشاک اسیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، حقوق بین الملل، اسرای جنگی، جنایات جنگی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، اسرای جنگی، رژیم غذایی، بررسی فقهی