پایان نامه ارشد رایگان درباره کمال گرایی، وسواس فکری، عدم تحمل بلاتکلیفی، تعریف مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

ه عنوان متغیر مقایسه ای و سن و میزان تحصیلات به عنوان متغیر کنترل بررسی شده اند.
تعریف متغیرهای پژوهش
اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)
تعریف مفهومی و نظری
اختلال وسواسی –اجباری با وسواسها و اجبارهایی مشخص میشود که ایجاد پریشانی کرده و اغلب در عملکردهای روزانه تداخل میکنند؛ ویژگیهای تعریف کننده این اختلال براساس DSM-TV-TR عبارتند از: وسواس فکری، افکار، تجسم ها و تکانههایی است که برای شخص بی معنی به نظر میرسند. اجبارها یا تشریفات، رفتارهای تکراری عمدی یا اعمال ذهنی هستند که در پاسخ به وسواس های فکری به وقوع میپیوندند. انها بطور ویژه ای جهت سرکوبی و یا خنثی سازی تشویش و جلوگیری از حوادث ترسناک طراحی شده اند (انجمن روان پزشکی امریکا،2000).
تعریف عملیاتی
در این پژوهش منظور از اختلال وسواس فکری-عملی آن دسته از مراجعانی است که توسط روان پزشک یا روانشناس بالینی با استفاده از مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM-IV-TRمبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی تشخیص داده شده اند.

عدم تحمل بلاتکلیفی
تعریف مفهومی و نظری
عدم تحمل بلاتکلیفی: عدم تحمل بلاتکلیفی به یک ویژگی شخصیتی اشاره دارد که شامل مجموعه ای از باورهای منفی درباره بلاتکلیفی، آستانه تحمل پایین برای موقعیتهای مبهم و پیش بینی عواقب ناگوار در اینگونه موقعیتهاست (ریق و ساندرسون22،2004).
تعریف عملیاتی
منظور از عدم تحمل بلاتکلیفی در این پژوهش، میزان نمره یا کمیتی است که فرد از مجموع سؤالات پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی باهر و داگاس23(2002) بدست می آورد.
کمال گرایی
کمال گرایی: تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنهاست که با خودارزشیابیهای انتقادی از عملکرد شخصی همراه است.
کمال گرایی خودمدار
تعریف مفهومی و نظری
کمال گرایی خودمدار24: عبارت است از تمایل به وضع معیارهای بسیار بالا و غیر واقع بینانه برای خود و تمرکز بر نقص ها و شکستها در عملکرد خویش و نضارت دقیق بر آنها(بشارت،جوشن لو و میرزمانی،1386).

تعریف عملیاتی
نمره ای که آزمودنیها از 11 سوال پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (1384-1382) مربوط به کمال گرایی خودمدار کسب میکنند.
کمال گرایی دیگر مدار
تعریف مفهومی
کمال گرایی دیگر مدار25: این بعد در بردارندة این اعتقاد در فرد است که دیگران نیز باید در اعمال و کارهای خود کامل باشند (بشارت،جوشن لو و میرزمانی،1386).
تعریف عملیاتی
نمره ای که آزمودنیها از 9 سوال پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (84-1382) مربوط به کمال گرایی دیگر مدار کسب میکنند.
کمال گرایی جامعه مدار
تعریف مفهومی و نظری
کمال گرایی جامعه مدار26: عقیده ایست در فرد مبنی بر اینکه دیگران از او انتظار کامل بودن دارند و او باید انتظارات آنان را در جهت کسب تآیید براورده سازد. (بشارت،جوشن لو و میرزمانی،1386).
تعریف عملیاتی نمره ای است که آزمودنیها از 10 سوال پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (84-1382) مربوط به کمال گرایی جامعه مدار کسب میکنند.

فصل دوم

مقدمه
در این فصل به منظور شناخت بهتر نظریههای مرتبط با پژوهش، ابتدا دو سازه کمال گرایی و عدم تحمل بلاتکلیفی مطرح میشود و تعاریف، نظریههای روانشناسان درباره متغیرهای این پژوهش و ابعاد آنها از لحاظ مبانی نظری مورد توجه قرار گرفته اند. سپس به پیشینه تجربی و عملی و پژوهشهای خارجی و داخلی در زمینه رابطه متغیرهای پژوهشی و تأثیر آنها در این حیطه اشاره شده است و در پایان یک جمع بندی از مبانی نظری و عملی از این مطالعات برای تحقیق حاضر ارائه شده است.
اختلال وسواس فکری- عملی
اختلال وسواس فکری- عملی(OCD) نشانگان عصبی- روانپزشکی پیچیده ای است که مشخصه ی اصلی آن، افکار ناخواسته تکراری و مزاحم (افکار وسواسی) و نیز رفتارهای تکراری و آزاردهنده آیین مند (اعمال وسواسی) میباشد که بیمار به منظور اجتناب از اضطراب یا خنثی کردن افکار وسواسی انجام میدهد (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000).فکر وسواسی یک فکر، احساس، عقیده یا حس مزاحم و تکرار شونده است. عمل وسواسی رفتار خود آگاه، میزان شده، تکراری نظیر شمارش یا اجتناب است. فکر وسواسی موجب افزایش اضطراب شخصی میگردد. پنج ویژگی اصلی وسواس ها عبارتند از: 1) کیفیت مزاحم آنها؛ به این معنا که افکار، تصورات، یا تکانه های مداوم به شیوه ای ناخواسته وارد هوشیاری میشوند، و بر خلاف میل فرد رخ میدهند؛ 2)غیرقابل پذیرش بودن وسواسها: حالت عاطفی مرتبط با افکار وسواسی بین رنجش27یا ناخوشایندی28 یا ناراحتی تا ترس و اضطراب شدید متغیر است، 3) مقاومت ذهنی در برابر وسواسها: افراد میل شدیدی به مقاومت، سرکوبی، نادیده گرفتن یا جلو گیری از وسواسها دارند. آنها با اجتناب، راهبردهای کنترل شناختی یا تشریفات اجباری سعی میکنند تا مانع وارد شدن وسواسها به حیطه هوشیاری شوند؛ 4) کنترل ناپذیری وسواسها: در افرادی که وسواس را تجربه میکنند حس عدم کنترل ذهنی نسبت به وسواسها وجود دارد؛ 5)خود ناهمخوانی وسواسها: محتوای وسواسها با حس خود فرد ناهمخوان و مغایر است. افکار در دامنه ای از پدیدههای بی معنا، بی منطق تا کاملاً ناهمخوان و احتمالاً تهدیدکننده ی خود در نظر گرفته می شوند (کلارک، 2004).
در دهه گذشته، شناخت ابعاد بالینی اختلال OCD رشد گسترده ای داشته است (راسموسن و آیزن ،1992). بسیاری از بیماران مبتلا به OCD نارساییهای چشمگیری در توانایی ارزیابی درست از احتمال وقوع خطر را نشان میدهند به طوریکه نسبت به همه چیز بدگمان شده و به یک “شک مرضی” دچار میشوند. در نتیجه درگیر نشخوارهای ذهنی و رفتارهای زاید میشوند تا از نگرانیهای خود بکاهند. بسیاری از بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری یک احساس فراگیر از ناتمام بودن را در ارتباط با نشانه های وسواسی- جبری توصیف میکنند. برای مثال، اجبارهایی چون نظم و ترتیب، جمع کردن و انبار کردن یا رفتارهای لمس کردن به این دلیل انجام میشود که حس “تمام شدن” یا “راحتی” برای آنها به دست آید (راسموسن و آیزن، 1992، لکمن و همکاران،1993؛به نقل محمدی، 1386).
یکی از اصلی ترین ویژگیهای اختلال وسواسی- جبری وجود افکار ناخوانده منفی مداوم است که در اختلالات اضطرابی این افکار را میتوان شکلی از نگرانی، (موریس29 وهمکاران،2005)یا وسواس در نظر گرفت در حالی که، در افسردگی این چنین افکاری را می توان نشخوار فکری30 نامید (موریس و همکاران، 2005، هانگ31، 2007). لذا، افکار عودکننده نگرانی، وسواس و نشخوار فکری نقش بسزایی در ابتلا و تداوم اختلال های خلقی، اضطرابی و بی خوابی بازی میکنند. نتایج مطالعات نیز نشان داده است که افکار عود کننده منفی نقش مهمی در ابتلا و تداوم اختلالهای خلقی و اضطرابی بازی میکنند. بر این اساس بورکوویک32 و همکاران (1993) نگرانی را به عنوان “زنجیره ای از افکار و تصاویر دارای درون مایه عاطفی نسبتاً کنترل ناپذیر تعریف کردهاند، که بر تلاش برای اشتغال به مسئله گشایی روانی درباره موضوعات واقعی یا خیالی دلالت دارد، پیامدهای آن معلوم است، اما شامل یک یا چند پیامد منفی میشود” (لانگویس و همکاران، 2000؛ موریس و همکاران،2005؛ دوی و ولز33، 2006؛ هانگ،2007؛ به نقل از محمدی، 1386).
تورنر34 و همکاران (1992) بر مبنای توصیف هر پدیده تفاوتهای زیربنایی درباره نگرانی و وسواس ارائه کردند. آنها نتیجه گرفتند که وسواس و نگرانی با عاطفه منفی رابطه دارند. به علاوه سه تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد: الف) نگرانی با دلواپسیهای غلو شده درباره مشکلات روزمره همراه است، در حالی که محتوای وسواسها درباره دلواپسیهای روزمره نیست؛ ب) وسواسها مزاحم تر از نگرانیها هستند و ج) وسواسها اغلب رفتارها یا اجبارهای روانی را برای خنثی سازی یا کاهش پریشانی سبب میشوند، در حالیکه نگرانی ها باعث چنین رفتار یا اجبارهایی نمیشوند (ابراموویتز و فوا35،1998). بر اساس تحقیقات اجبارها رابطه قوی تری با وسواسها دارند (ولز و پاپاجورجیو36 ،1998؛ به نقل از محمدی، 1386). لانگلویس و همکاران (2000) نشان دادند که نگرانی تکرارشوندگی بیشتری نسبت به وسواسها دارد، سبب تداخل شدیدتری میشود، دوره طولانیتری دارد و محتوای آنها ناخوشایندتر و گیج کنندهتر است. علاوه بر این، نگرانی در مقایسه با وسواسها مبهم تر و فراگیرتر است، در اغلب موارد با رویداد خاصی مرتبط است، افراد آگاهی بیشتری از راه اندازی آنها دارند، اجتناب بیشتری از این راه اندازها میکنند و معتقدند که رهایی از نگرانی مشکل تر است. به علاوه، وسواسها غیر ارادی تر و ناهمخوان تر هستند، کنترل آنها راحت تر است، بیشتر به شکل تصویر تجربه میشوند، در حالیکه نگرانیها بیشتر به شکل کلامی تجربه میشوند. مؤلفههای هیجانی متعددی در آسیب شناسیOCD اهمیت دارندکه از مهمترین آنها افسردگی و همچنین اضطراب و استرس است اضطراب و استرس از وابسته های اصلیOCD به شمار میروند. راچمن و هاجسون (1980) نشان دادند که افکار مزاحم در حالتهای اضطرابی بیشتر گزارش میشوند. بررسیها نشان داده اند اجبارها در نتیجه استرس پدید میآیند و به نظر میرسد که اجبارها کوششهایی در راستای کنترل محیط استرس زا هستند. افراد مبتلا به OCD، این آمادگی زیستی را دارند که به استرس پاسخ هیجانی بدهند (استکتی و بارلو، 2002).
ملاکهای تشخیصی O C D

ملاکهای تشخیصی OCD براساس انجمن روانپزشکی آمریکا (2000) بصورت زیر است:
الف) وجود وسواسهای فکری یا عملی.
وسواسهای فکری به گونه ای که در موارد (1)، (2)، (3) و (4) تعریف شده اند:
1) افکار، تکانه یا تصاویر ذهنی برگشت کننده و پایدار که در مقطعی از اختلال به شکل مزاحم و نامناسب تجربه میشوند و باعث اضطراب یا ناراحتی قابل ملاحظه میشوند.
2) این افکار، تکانه یا تصاویر ذهنی صرفاً نگرانیهای مفرط درباره مشکلات زندگی واقعی نیستند.
3) شخص میکوشد این قبیل افکار، تکانه ها یا تصاویر ذهنی را نادیده بگیرد یا سرکوب کند و یا آنها را با فکر یا عملی دیگر خنثی نماید.
4) شخص آگاه است که این افکار، تکانه ها یا تصاویر ذهنی وسواسی محصول ذهن او هستند.
وسواسهای عملی به گونه ای که در موارد (1) و (2) تعریف شده اند:
1) رفتارهای تکراری (مانند: شستن دست، منظم کردن، بازبینی یا اعمال ذهنی مانند دعا کردن، شمارش، تکرار واژهها به آرامی) که شخص احساس می کند در واکنش به فکر وسواسی وادار به انجام آنها است یا مطابق با قواعدی که باید بطور انعطاف ناپذیر به کار گرفته شوند صورت میگیرند.
2) رفتار یا اعمال ذهنی که برای پیشگیری یا کاستن از پریشانی از یک رویداد یا موقعیت هولناک طراحی میشوند. با این حال این رفتارها یا اعمال ذهنی به طریقی واقع گرایانه با آنچه که قرار است خنثی یا پیشگیری نماید ارتباط ندارند، یا بطور آشکار افراطی هستند.
ب) در مرحله ای از سیر اختلال شخص متوجه شده است که وسواسهای فکری یا عملی او مفرط یا غیر منطقیاند ( تذکر: این امر ممکن است در مورد کودکان صدق نکند).
ج) وسواسهای فکری یا عملی به پریشانی قابل ملاحظه ای منجر می شوند، وقت گیر هستند (بیش از یک ساعت در روز وقت می گیرند)، یا بطور محسوس با وظایف عادی، کارکرد شغلی (تحصیلی) یا فعالیت ها و روابط اجتماعی عادی شخص تداخل میکنند.
د) اگر یک اختلال دیگر از محور I وجود داشته باشد، محتوای وسواسهای فکری یا عملی محدود به آن نمیشود ( مانند: اشتغال ذهنی با غذا در صورت وجود اختلال خوردن، کندن مو در صورت وجود وسواس مو کنی، نگرانی در مورد ظاهر در صورت وجود اختلال بدشکلی بدن، اشتغال ذهنی ب مواد در صورت وجود اختلال مصرف مواد، اشتغال ذهنی در مورد داشتن یک بیماری جدی در صورت وجود خود بیمار انگاری، اشتغال ذهنی با امیال یا تخیلات جنسی در صورت وجود نابهنجاری جنسی و نشخوار ذهنی گناه آلود در صورت وجود اختلال افسردگی عمده).
ه) این اختلال ناشی از اثرات فیزیولوژیایی مستقیم مواد (مانند سوء مصرف مواد یا دارو درمانی) یا یک بیماری جسمانی نیست ( انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000).
اختلالات اضطرابی شایع ترین اختلالات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره وسواس فکری، کمال گرایی، عدم تحمل بلاتکلیفی، اختلالات روانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اختلال وسواسی- اجباری، افراد مبتلا، افسردگی اساسی، افکار مزاحم