پایان نامه ارشد رایگان درباره کمال گرایی، سوگیری، خود کنترلی، ابعاد کمال گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

افراد کمال طلب انجام می دهند، این است که خود را بهتر جلوه دهند. در پژوهشی بر روی دانشجویان و با استفاده از پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست، نشان داده شد که تمام ابعاد شش گانه کمال گرایی دارای همبستگی منفی معنی داری با عزت نفس هستند (استامپ103و پارکر104، 2000).
3) عوامل شناختی: با توجه به ویژگی های افراد کمال گرا (نیاز به تایید، نگرانی بیش از حد، تفکر همه یا هیچ و..) آنها در بیشتر موقعیت های زندگی از ارزیابی های غیر منطقی استفاده کرده و دست به تحریف های شناختی می زنند. در این افراد، در نظر گرفتن معیارهای غیر منطقی و افراطی برای خود با فاصله زیاد بین خود ایده آل و خویشتن واقعی فرد همراه است. دیوید شپیرو در توصیف اختلال شخصیت وسواسی-اجباری به اصلی ترین ویژگی این افراد یعنی کمال گرایی اشاره می کند. او سه ویژگی کمال گرایی را بیان می کند. اولین ویژگی افراد کمال گرا، شیوه تفکر انعطاف ناپذیر و کاملا متمرکز آنهاست. این افراد کمتر به جنبه های مختلف پدیدهها و امور توجه می کنند، و فعالیت هایی را که کاملأ در جزئیات سازماندهی شده اند ترجیح می دهند. ویژگی دیگر نیاز آنها به خودمختاری و کنترل شدید اوضاع می باشد. آنها همواره تمایل خود به هدایت گری نشان می دهند و بایدها و نبایدهای زیادی برای خودتعیین می کنند. ویژگی سوم، ناتوانی آنها در اعتماد و تجربه حسی اطمینان است. به همین دلیل کمال گرایان در تصمیم گیری به شدت احساس ناتوانی می کنند، همواره تردیدها و تعارض های گوناگون را تجربه می کنند.
آرون بک (1979) نیز به برخی فرض های ناکارآمد و غیرمنطقی کمال گرایان اشاره می کند. برخی از این باورها عبارتند از «رفتارها، باورها و هیجان های درست و غلط وجود دارند و در این میان آنچه که کاملأ درست و بی نقص باشد کم است»، « نباید مرتکب اشتباهی شوم وگرنه ارزشمند نخواهم بود»، «داشتن یک اشتباه به معنی شکست است و شکست یعنی فاجعه». بک همچنین به تحریف های شناختی در کمال گرایان اشاره می کند. یکی از این خطاها تفکر دو قطبی است. این نوع تفکر باعث انعطاف ناپذیری و تعلل های افراد کمال گراست. آنها نمی توانند به جنبه های خاکستری مسائل توجه کنند. خطای شناختی دیگر، فاجعه سازی است، این افراد شکست های کوچک و اشتباهات جزئی را فاجعه ای جبران ناپذیر می دانند. به همین دلیل از شروع هرکاری واهمه دارند زیرا می ترسند که نتوانند معیارهای یک تکلیف را کامل و بدون نقص اجرا کنند.خطای شناختی رایج دیگر، استفاده ازعبارت های بایددار است. این شیوه تفکر باعث می شود که این افراد خواسته ها و تمایلات خوش را در مقابل رعایت معیارهای دشوار نادیده بگیرند. کمال گرایان اگر نتوانند مطابق معیارهایی که تعیین می کنند عمل نمایند، احساس می کنند گناه کرده و به خودانتقاد گری می پردازند. همچنین، اگر دیگران مطابق معیارها و اصول رفتار نکنند مستحق سرزنش و ملامتند (به نقل از خاکپور، 1390).
تداوم کمال گرایی
آسیب شناسی روانی اصلی کمال گرایی به عنوان یک ترس مرضی از شکست و تلاش سخت برای موفقیت بیان می شود. برای افراد کمال گرا هر شکست ادراک شده ای در حوزه های مربوط به آنها منجر به خودانتقاد گری می شود و دیدگاه منفی آنها از خودشان را حفظ و تقویت می کند. کمال گرایان برای خود قوانینی وضع می کنند که در ذات خود دو مقوله ای هستند. چسبیدن به این قوانین خشک باعث می شود که فرد هنگام شکست در دستیابی به این قوانین، احساس گناه کند. افراد کمال گرا خودشان را وقف رسیدن به ملاکهای طاقت فرسایشان می کنند، این امر نیاز به خود کنترلی زیادی دارد. در واقع، خود کنترلی برای تلاش آنها و رسیدن به اهدافشان ضروری است.پس از شکل گرفتن ملاک های طاقت فرسای فردی، عملکرد در حوزه مرتبط، به صورت مکرر و سخت یرانه ای ارزیابی می شود. در این زمینه عملکرد نه تنها به موفقیت فرد در هدف خاص، بلکه همچنین به عملکرد فرد برحسب تلاش او برای رسیدن به آن هدف هم اشاره دارد. البته افراد کمال گرا، ملاک ها و عملکرد خود را با سوگیری ارزیابی می کنند. چنین سوگیری هایی دربر گیرنده توجه انتخابی به شکست و تنزل دادن موفقیت است. رفتار چک کردن آشکار یا پنهان که تحت تأثیر تردید در مورد اعمال است، در این افراد رخ می دهد. سوگیری های پردازش اطلاعات روی هم اثر دارند و در نتیجه احتمال اینکه افراد در رسیدن به اهدافشان شکست بخورند، افزایش می یابد. برای برخی افراد تعقیب ملاک ها و ترسشان از شکست در رسیدن به آنها آنقدر آزارنده است که آنها شروع تکالیف را به تأخیر می اندازند. آنها را در نیمه راه رها میکنند و یا به صورت کامل از آنها اجتناب می کنند، البته برای افراد کمال گرا غیر معمول نیست که گاهی به ملاکهایشان دست پیدا کنند. این موفقیت دو نتیجه دارد، اول، موقتأ ارزیابی خود را بهبود می بخشد (یا مانع خودارزیابی می شود)و تبدیل به تقویت کننده ای برای پیگیری ملاک ها می شودوملاک ها بلافاصله دوباره ارزیابی می شوند. اگر ملاک های فرد قابل دستیابی باشند به عنوان ملاک های نابسنده در نظر گرفته می شوند. افرادی که ملاک های سختی را دنبال کرده و به آنها دست پیدا می کنند معمولا از جانب دیگران تحسین شده و پاداش دریافت می کنند. تعقیب چنین ملاک هایی ممکن است منفعت ثانویه به صورت ساده سازی زندگی فرد داشته باشند و به آنها حس ساختار و کنترل بدهند. این پیامدهای مثبت ممکن است باعث شوند که پیامدهای ناخوشایند عینی مانند اضطراب، انزوا و خلق پایین کمتر دیده شوند (شافران105 و همکاران، 2002).
ابعاد کمال گرایی
در سنجش کمال گرایی دو رویکرد تک بعدی و چند بعدی دیده می شود. در رویکرد تک بعدی بر ماهیت درون روانی سازه شخصیتی، به منزله تمایل پایدار فرد به وضع کردن معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنها، تأکید شده است. سازه کمال گرایی برای نخستین بار به عنوان یک سازه تک بعدی توسط برنز (1980؛ به نقل از مهرابی زاده و همکاران، 1386) تعریف گردید. بر پایه این تعریف، فرد کمال گرا بر این باور است که می توان با تلاش و کوشش به نتایج کامل دست یافت؛ این در حالی است که نتایج کامل و بدون نقص دست نیافتنی است و تلاش برای دست بابی به آن آسیب های روانشناختی را در پی دارد (مهرابی زاده و همکاران، 1386).
در رویکرد چند بعدی به کمال گرایی ماهیت این سازه را متشکل از مؤلفه های درون شخصی، بین شخصی و اجتماعی می دانند. این ماهیت متکثر مستلزم انتظارات بالای فرد از خود، فرد از دیگران و دیگران از فرد است. در اوایل دهه 1990 کمال گرایی به صورت چند بعدی تعریف شده است. اولین تلاش ها برای سنجش ابعاد کمال گرایی به اقدامات فراست و همکاران (1990) برمی گردد. آنها فرض کردند که سازه کمال گرایی از شش بعد تشکیل شده است که عبارتند از 1) گرایش به واکنش منفی به اشتباهات و مساوی دانستن اشتباهات با شکست، 2) گرایش به تردید در مورد کیفیت عملکرد فرد، 3) گرایش به مجموعه سطح بالایی از استانداردها و قرار دادن اهمیت افراطی روی این استانداردها برای ارزیابی خود، 4)درک والدین به صورت پر توقع، 5) گرایش به ادراک والدین به عنوان انتقاد کننده و 6) گرایش به تأکید روی اهمیت نظم و ترتیب. به این ترتیب، مقیاس کمال گرایی چند بعدی آنها از شش زیرمقیاس تشکیل شده است که عبارتند از: 1) نگرانی در مورد اشتباهات، 2) معیارهای شخصی، 3) انتظارات والدین، 4) انتقادگری والدین، 5) تردید در مورد اعمال و 6) سازمان یافتگی (آنتونی106 و همکاران، 1998).
در همین زمان (1991) هویت و فلت، یک مقیاس چند بعدی دیگر برای سنجش کمال گرایی ایجاد کردند. آنها معتقد بودند که دیدگاه های موجود در مورد کمال گرایی خیلی محدود هستند و فقط روی خودانتقاد گری متمرکز هستند و موقعیت های بین فردی که در آنها کمال گرایی فعال می شود را نادیده می گیرند. مقیاس چند بعدی هویت و فلت (1991) شامل سه زیر مقیاس می شود. 1) کمال گرایی خودمدار107 (SOP): عبارت است از تمایل به وضع معیارهای بسیار بالا و غیر واقع بینانه برای خود و تمرکز بر نقص ها و شکست ها در عملکرد خویش و نظارت دقیق بر آنها. این بعد دارای یک مؤلفه انگیزشی است و فرد برای دستیابی به خویشتن کامل تلاش می کند. در این بعد افراد دارای انگیزه قوی برای کمال، کوشش اجباری، تفکر همه یا هیچ بوده و نتایج اعمال خویش را تنها به صورت موفقیت یا شکست کامل تفسیر می کنند. این افراد به صورت کامل موشکاف و انتقادگر هستند و نمی توانند اشتباهات و شکست های خود را در ابعاد مختلف زندگی بپذیرند. 2) کمال گرایی دیگرمدار108 (OOP): این بعد دربردارنده این اعتقاد در فرد است که دیگران نیز باید در اعمال و کارهای خود کامل باشند، کمال گرایی دیگرمدار یک بعد میان فردی است که در آن فرد درباره اشخاصی که از نظر او اهمیت دارند، انتظارات بالا و کمال گرایانه دارد. از آنجا که این بعد با بی اعتمادی و احساس شخصی نسبت به دیگران همراه است، می تواند منجر به مشکلاتی در روابط میان فردی شود. (این کمال گرایی منجر به سرزنش دیگران، بی اعتمادی و احساس خصومت نسبت به دیگران می شود و با بدبینی، تنهایی و مشکلات خانوادگی و زناشویی مرتبط است)، 3) کمال گرایی جامعه مدار109(SOP): عقیده است در فرد مبنی بر اینکه دیگران از او انتظار کامل بودن دارند و او باید انتظارت آنان را در جهت کسب تأیید برآورده سازد. از آنجا که این معیارهای افراطی از طرف دیگران و به عنوان معیارهای تحمیل شده بیرونی تجربه می شوند، فرد آنها را کنترل نشدنی می پندارد و در نتیجه این امر به احساس شکست، اضطراب، خشم، درماندگی، ناامیدی و در نهایت تفکرات خودکشی و افسردگی فرد می انجامد. این هیجانات منفی می تواند به این دلیل باشد که فرد احساس می کند برای راضی کردن دیگران ناتوان است یا اینکه دیگران در انتظاراتشان غیر واقع بین هستند. این نویسندگان اخیرأ مؤلفه دیگری از کمال گرایی را معرفی کرده اند که با ارائه خود در مقابل دیگران مرتبط است و با تلاش های افراطی برای دستیابی به یک تصویر بدون نقص و ضعف در رابطه با عملکرد، توانایی و ظاهر فیزیکی در مقابل دیگران مشخص می شود (هویت و فلت، 1991).
خود نمایشی کمال گرایی سه رویه دارد: ارتقاء خود کمال گرایانه، افشا نکردن نقایص و نشان ندادن نقایص، خود کمال گرایانه شامل اعلام فعالانه موفقیت ها، نقاط قوت و پیشرفت های فرد به دیگران است، اما دو رویه اخیر جهت گیری های دفاعی و حفاظتی نسبت به پنهان کردن نقایص هستند. هدف هر سبک حفظ یک تصویر بی عیب به وسیله کمرنگ کردن اشتباهان و نقاط ضعف است، اما هرکدام شیوه متفاوتی دارد. افشا نکردن نقایص مستلزم بی میلی نسبت به تأیید شفاهی کاستی های فرد است، درحالیکه نشان ندادن نقایص شامل اجتناب از ارائه رفتاری نقایص است. هویت و فلت (2002) عنوان می کنند که کمال گرایی یک ویژگی خنثی نیست که صرفا به استرس واکنش نشان دهد، بلکه صفتی پویاست که با استرس تعامل کرده و آن را به وجود می آورد. افراد با ملاک های ارزیابی سخت بیشتر احتمال دارد که در راه رسیدن به یک هدف، با شکست مواجه شوند و چنین شکست هایی، حتی کوچک، می تواند به عنوان یک تنزل جدی در نظر گرفته شوند. بنابراین برای زنی که ملاک های ظاهری سختی دارد و در رسیدن به وزن مورد هدف شکست می خورد، این رویداد به عنوان یک فاجعه و نه شکست موقت، تجربه می شود. نشانه های خاصی که از تعامل کمال گرایی و استرس ایجاد میشود به طبیعت عامل استرس زا نیز مربوط است. برای مثال درحالیکه نارضایتی بدنی در تعامل با کمال گرایی منجر به ایجاد نشانه های ED110 می شود، استرس پیشرفت در تعامل با کمال گرایی نشانه های افسردگی را ایجاد می کند (مک کی111 و همکاران، 2005؛ به نقل از خاکپور، 1390).
لازم به ذکر است که کمال گرایی خودمدار تنها با تمایل داشتن به معیارهای بالا برای خود مشخص نمیشود، بلکه این افراد نیازی ذاتی و درونی برای کامل بودن دارند و به طور مکرر و وسواس گونه جهت دستیابی به موفقیت و کامل بودن تلاش می نمایند، اما در کمال گرایی دیگرمدار و جامعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره افکار مزاحم، وسواس فکری، فراشناختی، اختلال وسواسی- اجباری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کمال گرایی، ویژگی های شخصیت، احساس حقارت، کمال گرایی جامعه مدار