پایان نامه ارشد رایگان درباره کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، مدیریت دانش

دانلود پایان نامه ارشد

مؤلفه فنآوری
منظور از مؤلفه فنآوری نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 8 سؤال (13-6) پرسشنامه مدیریت دانش دریافت میکند. نمره این مؤلفه بین 8 تا 40 ، متغیر است.

2-6-4. مؤلفه فرهنگ
منظور از مؤلفه فرهنگ نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 5 سؤال (5-1) پرسشنامه مدیریت دانش دریافت میکند. نمره این مؤلفه بین 5 تا 25 ، متغیر است.

2-6-5. مؤلفه فرایند
منظور از مؤلفه فرایند نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 5 سؤال (25-21) پرسشنامه مدیریت دانش دریافت میکند. نمره این مؤلفه بین 5 تا 25 ، متغیر است.

2-6-6. کارآفرینی سازمانی
منظور از کارآفرینی سازمانی نمرهای است که آزمودنی با تکمیل پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی (121سؤالی دکتر هومن) دریافت نموده است. این متغیر، متغیری فاصلهای است که با پرسشنامه مذکور در مقیاس طیف لیکرت (پنج گزینهای) اندازهگیری شده است. این متغیر خود از هفت متغیر فرعی سختکوشی، خطرپذیری، نظارت درونی، خلاقیت، انعطافپذیری، تحلیل ابهام و روایی کلامی تشکیل شده است، نمره این متغیر در فاصله 121 تا 605 قرار دارد.

2-6-7. بعد سختکوشی، تلاش برای موفقیت، مسئولیتپذیری
منظور از بعد سختکوشی، تلاش برای موفقیت، مسئولیتپذیری نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 80 سؤال (12-1، 31-14، 48-31،50، 52، 53، 55، 58، 59، 63، 65، 66، 67، 69، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 81، 82، 83، 84، 89، 91، 92، 93، 95، 97، 98، 99، 102، 106، 112، 113، 114، 117، 118 و 119) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. نمره این متغیر در فاصله 80 تا 400 قرار دارد.

2-6-8. بعد خطرپذیری
منظور از بعد خطرپذیری نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 12 سؤال (13، 56، 57، 61، 62، 64، 68، 70، 71، 85، 120 و 121) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. نمره این متغیر در فاصله 12 تا 60 قرار دارد.

2-6-9. بعد نظارت درونی
منظور از بعد نظارت درونی نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 9 سؤال (32، 34، 35، 37، 38، 41، 49، 51 و54) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. نمره این متغیر در فاصله 9 تا 45 قرار دارد.

2-6-10. بعد خلاقیت
منظور از بعد خلاقیت نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 7 سؤال (78، 79، 80، 86، 87، 88 و90) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. نمره این متغیر در فاصله 7 تا 35 قرار دارد.
2-6-11. بعد انعطافپذیری
منظور از بعد انعطافپذیری نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 3 سؤال (108، 110 و116) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. نمره این متغیر در فاصله 3 تا 15 قرار دارد.

2-6-12. بعد تحمل ابهام
منظور از بعد تحمل ابهام نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 3 سؤال (60، 94 و 96) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. سؤالات این بعد از کارآفرینی سازمانی به صورت معکوس اندازهگیری شدهاند. نمره این متغیر در فاصله 3 تا 15 قرار دارد.

2-6-13. بعد روایی کلامی
منظور از بعد روایی کلامی نمرهای است که آزمودنی با تکمیل 9 سؤال (100، 101، 103، 104، 105، 107، 109، 111 و 115) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دریافت میکند. نمره این متغیر در فاصله 9 تا 45 قرار دارد.

2-6-14. متغیرهای جمعیتشناختی
متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش شامل: جنسیت (متغیر اسمی) ، سطوح تحصیلی (متغیر رتبهای) و سابقه خدمت (متغیر رتبهای) میباشد.

فصل سوم

3. روششناسی پژوهش

3-1. مقدمه
در این فصل، طرح پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش نمونهگیری، ابزار پژوهش، اطلاعات مربوط به روایی و پایایی، نحوه اجرای ابزار پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل آماری دادهها، ارائه میگردد.

3-2. روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است، که در آن با استفاده از ابزار پرسشنامه، دو متغیر مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است.

3-3. جامعه آماری و نمونه پژوهش
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه کارمندان شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز هستند که بدون در نظر گرفتن مدرک و رشته تحصیلی جهت پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش، نمونهگیری انجام نشد و کلیه افراد جامعه که 87 نفر بودند مورد بررسی قرار گرفتند. لذا، به همه آنها پرسشنامه داده شد، که از میان آنها 74 عدد (85%) بازگردانده شد.

الف) توزیع آزمودنیها بر حسب جنسیت
آزمودنیها بر حسب جنسیت برابر با 30 مرد و 44 زن میباشند. در جدول 3-1 ، توزیع آزمودنیها بر حسب جنسیت، نشان داده شده است.
جدول 3-1- توزیع آزمودنیها بر حسب جنسیت
جنسیت
فراواني
درصد
زن
44
5/40
مرد
30
5/59
جمع
74
100

ب) توزیع آزمودنیها بر حسب سابقه خدمت
آزمودنیها از نظر سابقه خدمت، به سه گروه: کمتر از 10 سال، بین 10 تا 20 سال و بیشتر از 20 سال تقسیم شدهاند. توزیع آزمودنیها بر حسب سابقه خدمت در جدول 3-2 ، نشان داده شده است.
جدول 3-2- توزیع آزمودنیها بر حسب سابقه خدمت
سابقه خدمت
فراواني
درصد
کمتر از 10 سال
20
27
بین 10 تا 20 سال
32
2/43
بیشتر از 20 سال
22
7/29
جمع
74
100

ج) توزیع آزمودنیها بر حسب میزان تحصیلات
آزمودنیها بر حسب میزان تحصیلات به پنج گروه: دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تقسیم شدهاند. توزیع آزمودنیها بر حسب میزان تحصیلات در جدول 3-3 ، نشان داده شده است.

جدول 3-3- توزیع آزمودنیها بر حسب میزان تحصیلات
میزان تحصیلات
فراواني
درصد
دیپلم
17
23
کاردانی
5
8/6
کارشناسی
37
50
کارشناسی ارشد
13
6/17
دکتری
2
7/2
جمع
74
100

همانطور که یافتههای جدول بالا نشان میدهد، از تعداد 74 پرسشنامه پاسخ داده شده، تعداد 17 نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم، تعداد 5 نفر کاردانی، 37 نفر کارشناسی، 13 نفر کارشناسی ارشد و 2 نفر دارای مدرک دکتری بودهاند.

3-4. ابزار پژوهش
در حوزه مدیریت دانش، پرسشنامههای متعددی طراحی شده است که از میان آنها، پرسشنامه جوزف حداد98 (2007) استفاده شده در پژوهش کارشناسی ارشد دیندارلو (1390) ، پرسشنامه محققساخته خامدا (1390) بر مبنای پرسشنامه همتی (1389) و پرسشنامه نیر (1390) برای این پژوهش، مناسب در نظر گرفته شدند که با توجه به جامعه مورد نظر پژوهش، پرسشنامه نیر مرتبطترین پرسشنامه و مربوط به متخصصان علم اطلاعات میباشد.
در حوزه کارآفرینی سازمانی، پرسشنامه ارزیابی کارآفرینی سازمانی مکلند (1996) به نقل از ایمانی (1390) ، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی آکتان و بیولت (2004) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1380) طراحی شده اند که با توجه به اینکه پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن ابعاد بیشتری از کارآفرینی سازمانی را دربرمیگیرد، کاملتر از سایر پرسشنامههای کارآفرینی سازمانی است، نسبت به سایر پرسشنامهها ارجحیت دارد.
بنابراین، پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390) ، که به منظور تعیین میزان کاربرد “مدیریت دانش” توسط متخصصان علم اطلاعات و دانششناسی مورد استفاده قرار گرفته است و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی دکتر هومن (1380) که به منظور تعیین میزان “کارآفرینی سازمانی” متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی در این پژوهش به کار رفته است.

3-4-1. پرسشنامه مدیریت دانش
پرسشنامه مدیریت دانش توسط نیر (1390) ساخته شده و دربردارنده 25 سؤال پیرامون تعیین میزان کاربرد مدیریت دانش است. به شیوه مقیاس لیکرت طراحی شده و دارای یک طیف 5 گزینهای شامل: خیلی زیاد (5) ، زیاد (4) ، تا حدودی (3) ، کم (2) و خیلیکم (1) ، امتیاز و ارزشگذاری گردیده است. حداقل و حداکثر نمره در این پرسشنامه به ترتیب 25 و 125 میباشد. این پرسشنامه شامل چهار مؤلفه افراد، فنآوری، فرهنگ و فرایند میباشد.

3-4-1-1. روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش
پرسشنامه مدیریت دانش توسط نیر (1390) و با توجه به چهار عنصر اساسی در ایجاد زیرساخت برای مدیریت دانش سازمانی که توسط اکثریت صاحبنظران مدیریت دانش عنوان شده است (شامل: افراد، فرایند، فنآوری و فرهنگ) و با بهرهگیری از منابع موجود (جهاندیده کاظمپور 1381، کاظمزاده 1385 و امیری 1386) تنظیم و تدوین شده است.

نیر، آلفای کرونباخ را برای جامعه 90 نفری 90 % به دست آورد. آلفای کرونباخ برای هر یک از مؤلفهها به صورت زیر میباشد.
جدول 3- 4- میزان ضریب آلفای کرونباخ مؤلفههای مدیریت دانش
مؤلفههای مدیریت دانش
آلفای کرونباخ
افراد
85%
فرهنگ
87%
فنآوری
78%
فرایند
کل
73%
90%

همچنین، آلفای کرونباخ به دست آمده در این پژوهش به شرح زیر میباشد:

جدول 3- 5- میزان ضریب آلفای کرونباخ مؤلفههای مدیریت دانش
مؤلفههای مدیریت دانش
آلفای کرونباخ
افراد
84%
فرهنگ
79%
فنآوری
89%
فرایند
کل
70/0
89%

3-4-2. پرسشنامه کارآفرینی سازمانی
پرسشنامه کارآفرینی سازمانی توسط دکتر هومن (1380) تدوین شده و دارای 121 ماده است، این مادهها به صورت جملههایی بودند که. به شیوه مقیاس لیکرت طراحی شده و دارای یک طیف 5 گزینهای شامل: خیلی زیاد (5) ، زیاد (4) ، تا حدودی (3) ، کم (2) و خیلیکم (1) ، امتیاز و ارزشگذاری گردید. این گزینهها بر حسب اینکه میزان موافقت با آنها از خیلی زیاد تا خیلی کم باشد نمرههای 5 تا 1 تعلق میگیرد. در این مقیاس، نمرههای بالا نشاندهنده کارآفرینی بالا و نمرههای پایین بیانگر کارآفرینی پایین است. این پرسشنامه شامل 7 عامل است که عبارتند از: سختکوشی، تلاش برای موفقیت، مسئولیتپذیری؛ خطرپذیری؛ نظارت درونی؛ خلاقیت؛ انعطافپذیری؛ تحمل ابهام و روایی کلامی.

3-4-2-1. روایی و پایایی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی
هومن (1380) به منظور تعیین میزان پایایی آزمون، پرسشنامه را بر روی یک نمونه 34 نفری از جامعه آماری انجام داد، میزان ضرایب پایایی برای ابعاد هفتگانه پرسشنامه از 67% تا 94% بهدست آمد. در جدول زیر این ضرایب با بررسی آلفای کرونباخ آمده است.
جدول 3- 6- میزان ضریب آلفای کرونباخ ابعاد کارآفرینی سازمانی
ابعاد کارآفرینی سازمانی
آلفای کرونباخ
سختکوشی، تلاش برای موفقیت، مسئولیتپذیری
64%
خطرپذیری
72%
نظارت درونی
87%
خلاقیت
86%
انعطافپذیری
94%
تحمل ابهام
84%
روایی کلامی
91%

مقیاس سنجش کارآفرینی در چند بررسی اجرا، اعتبار و روایی آن محاسبه شده است. برای نمونه، نتایج پژوهش متقی (1381) در 320 نفر از کارکنان شرکت مخابرات نشان دادهاند که این مقیاس با ضرایب همگونی 96% است. یعقوبی (1383) نیز در بررسی خود در وزارت دفاع در نمونهای به حجم 480، ضریب آلفای این مقیاس را معادل 92% به دست آورده است. ترابی (1389) نیز در پایاننامه کارشناسیارشد خودتحت عنوان رابطه کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سازمان فنی و حرفهای شهرستان گچساران، ضریب آلفای این مقیاس را معادل 97% به دست آورد. ضریب اعتبار کل مجموعه 121 سؤالی بر اساس آلفای کرونباخ در ساخته دکتر هومن 98% بود.
آلفای کرونباخ به دست آمده در این پژوهش به شرح زیر است:

جدول 3- 7- میزان ضریب آلفای کرونباخ ابعاد کارآفرینی سازمانی
ابعاد کارآفرینی سازمانی
آلفای کرونباخ
سختکوشی، تلاش برای موفقیت، مسئولیتپذیری
83%
خطرپذیری
73%
نظارت درونی
70%
خلاقیت
53%
انعطافپذیری
62%
تحمل ابهام
74%
روایی کلامی
کل
84%
92/0

3-5. نحوه اجرای پرسشنامه و جمعآوری اطلاعات
به منظور اجرای پژوهش و جمعآوری اطلاعات، برابر قوانین با مراجعه به معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دفتر همکاریهای علمی و مشاورهای در دانشگاه شیراز اقدامات لازم جهت توزیع پرسشنامهها بین کارمندان شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز به عمل آمد. نحوه توزیع پرسشنامهها به این گونه بود که با مراجعه حضوری به هر یک از کتابخانههای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت دانش، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی