پایان نامه ارشد رایگان درباره پیش آزمون، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

نیمه‏تجربی است که طی آن تأثیر روش یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر پایه هفتم مورد آزمون قرار می‏گیرد.

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه دانش‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم در سال تحصیلی
94-1393 می‏باشد که تعداد کل دانش‏آموزان دختر پایه هفتم 324 نفر می‏باشد.
شیوه نمونه گیری، در دسترس می‏باشد بدین صورت که از آموزشگاه خدیجه کبری دو کلاس انتخاب شدند که یکی از این کلاس ها با 28 دانش‏آموز به عنوان گروه آزمایش و دیگری با 24 دانش‏آموز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.

توزیع حجم نمونه آماری بر اساس گروه

جدول 1-3 توزیع حجم نمونه آماری بر اساس گروه
گروه
فراوانی
درصد
کنترل
24
2/46
آزمایش
28
8/53
کل
52
100

توزیع حجم نمونه آماری بر اساس وضعیت تاهل

جدول 2-3 توزیع حجم نمونه آماری بر اساس وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
مجرد
44
6/84
متاهل
8
4/15
کل
52
100
ابزار و روش‏های جمع آوری داده ها

پرسشنامه مهارت‏های اجتماعی
پرسشنامه توسط جمیز ماتسون (1976) در سال طراحی شد و توسط یوسفی و مهدخیر در سال (1381) ترجمه گردید و این پرسشنامه دارای 56 سوال می‏باشد و هدف آن سنجش مهارت‏های اجتماعی از ابعاد مختلف (مهارت‏های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان) است که در جدول (1-3) مؤلفه‏های پرسشنامه بیان شده است.

جدول 3-3 مؤلفه‏های پرسشنامه مهارت‏های اجتماعی
بعد
سوالات مربوطه
مهارت‏های اجتماعی مناسب
18-1
رفتارهای غیراجتماعی
29-19
پرخاشگری و رفتارهای تکانشی
41-30
برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن
47-42
رابطه با همسالان
56-48

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت کامل مخالف؛ مخالف، 2؛ نظری ندارم، 3؛ موافق، 4؛ کاملا موافق، 5) نمره گذاری می‏شود.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
بر اساس این روش از تحلیل، نمره‏های به دست آمده را جمع کرده و بر اساس جدول زیر قضاوت می‏کنیم.
جدول 4-3 تحلیل بر اساس میزان نمره
حد پایین نمرات
حد متوسط نمرات
حد بالای نمرات
56
168
208

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 56 تا 112 باشد میزان مهارت‏های اجتماعی در این جامعه ضعیف می‏باشد.
در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 112 تا 168 باشد میزان مهارت‏های اجتماعی در سطح متوسطی می‏باشد.
در صورتی که نمرات پرسشنامه بالای 168 باشد میزان مهارت‏های اجتماعی بسیار خوب می‏باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می‏گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‏دهد.
در پژوهش یوسفی و همکاران (1381) روایی سازه این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت و پنج عامل به دست آمد و همچین پایایی پرسشنامه آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ می‏باشد.

جدول 5-3 آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت‏های اجتماعی ماتسون
بعد
آلفای کرونباخ
مهارت‏های اجتماعی مناسب
81/0
رفتارهای غیراجتماعی
80/
پرخاشگری و رفتارهای تکانشی
73/0
برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن
34/0
رابطه با همسالان
87/0
کل
86/0
و
نام متغیر
میزان آلفای کرونباخ
مهارت‏های اجتماعی
86/0

آزمون پیشرفت تحصیلی
برای سنجش پیشرفت تحصیلی نیز از آزمون محقق ساخته استفاده گردید که این آزمون از فصل یک و دو کتاب علوم پایه هفتم با موضوعات (تجربه و تفکر و اندازه گیری) بر اساس نظرات تعدادی از دبیران با تجربه‏ی رشته‏ی علوم برگزار گردید و از دانش‏آموزان به عمل آمد گفتنی است که آزمون فوق مشتمل بر 20 سوال تستی بوده است. این آزمون قبل و بعد از اجرای روش یادگیری مشارکتی اجرا و میزان پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان سنجیده شد.
سایر ابزارها
محتوای آموزش معلم؛ شامل راهنمایی، تشکیل گروه ها، سازماندهی و اجرای روش یادگیری مشارکتی، علاوه بر کتاب آشنایی یادگیری از طریق نوشته الیس و لن، ترجمه شده به وسیله رستگار و ملکان همراه با جدیدترین نوشته ها و مقالات در اختیار معلم قرار داده شده است.

روش اجرای تحقیق
در این تحقیق بعد از مشخص شدن گروه آزمایش و گروه کنترل ابتدا آزمون پیشرفت تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی در دو کلاس هفتم به اجرا درآمد و داده ها جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند، لازم به ذکر است که بر روی گروه کنترل هیچ مداخله‏ای صورت نگرفت اما بر روی گروه آزمایش به مدت 10 جلسه و هر جلسه 75 دقیقه‏ای در هفته دو جلسه مورد آزمایش قرار گرفتند و مشخص گردید که هر دو کلاس بین آزمودنی ها از لحاظ مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در درس علوم تفاوت معناداری وجود ندارد.
سپس، یک هفته بعد از اجرای پیش آزمون، اجرای روش یادگیری مشارکتی در گروه آزمایش آغاز شد. در ابتدا به همراه معلم با دانش‏آموزان گروه آزمایش جلسه‏ای را پیرامون مهارت‏های اجتماعی و اهمیت آنها در تحصیل و در زندگی برگزار و این جلسه اول با بحث و ارائه آموزش‏های لازم درباره مهارت‏های اجتماعی پایه، فواید گروه و همکاری و … خاتمه یافت. با همکاری معلم گروه آزمایش بر حسب برخورداری از مهارت‏های اجتماعی و تا حدودی دخالت دادن رتبه علمی به گروه‏های پنج نفره متشکل از یک فرد قوی، سه فرد متوسط و یک فرد ضعیف، تقسیم و با تهیه یک فرد درس نمونه با تأکید بر روی جیگ ساو و در قالب گروه‏های مشارکتی از جلسه دوم اجرای این رویکرد رسمیت یافت.
در روش جیگ ساو که برای تدریس درس‏های علوم و تاریخ مفید می‏باشد، می‏توان دانش‏آموزان را گروه‏های 2 تا 6 نفره جایگزین و تقسیم کرد. در این متد درس یا موضوع تدریس را معمولا به بخش‏های تقسیم می‏نمایم یا هر بخش را یک گروه مورد مطالعه و بررسی قرار می‏دهیم و سپس اعضای گروه‏های فرعی که موضوعی مشترک را انتخاب نموده اند تیم‏های تخصصی تشکیل می‏دهند و به یادگیری پیرامون بحث می‏پردازند و گزارش آن ها به سایر اعضاء گروه اولیه ارائه می‏نمایند و در نهایت به یک جمع بندی و نتیجه گیری با همکاری معلم مبادرت می‏شود.
درس علوم گروه آزمایش در برنامه هفتگی در دو روز 75 دقیقه به خود اختصاص داده بود. این آموزش به مدت 6 هفته و حدود 10 جلسه به طول انجامید.
در تمام این مدت سعی و تلاش محقق بر آن بوده است که اصول، ضرورت ها، مشخصه ها و ویژگی‏های روش تدریس جیگ ساو در گروه‏های آزمایش به اجرا در آید. در گروه‏های گواه نیز دانش‏آموزان به شیوه سنتی یعنی روش سخنرانی مشغول به یادگیری بودند. مشارکت و نظارت محقق در طول این 6 هفته به صورت مطلوب انجام گرفت و از همکاری مدیر و معاونان از مدرسه در امر نظارت استفاده گردید.
وظایف اصلی معلم در این فرایند علاوه بر این طرح درس برای هر جلسه، راهنمایی و هدایت گروه‏ها، تدارک امکانات لازم تا حد امکان، ارزیابی و نظارت بر کارگروه ها و ارائه بازخوردهای لازم و … بود.
انگیزه و اشتیاق محقق حاضر و سایر کارکنان همواره باعث اطمینان خاطر محقق در اجرای مطلوب رویکرد بود. نهایتا پس از 6 هفته از هر 4 گروه پس‏آزمون پیشرفت تحصیلی مهارت‏های اجتماعی به عمل آمد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
اطلاعات و داده‏های حاصل از این تحقیق از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از روش‏های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس، آزمون برابری واریانس‏ها) استفاده شد.

ملاحظات اخلاقی
– دور نگه داشتن اطلاعات دانش‏آموزان از دیگر اعضای مورد پژوهش؛
– خودداری از طرح سوال‏های غیرضروری؛
– وادار نساختن دانش‏آموزان به یادداشت کردن نام خود؛
– صداقت و امانت داری در استفاده از منابع مد نظر پژوهشگر بوده است و تلاش گردید تا حق نویسندگان و صاحبان اثر محفوظ بماند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته‏ها

در این فصل داده‏های بدست آمده دردو قسمت داده‏های توصیفی و تحلیل‏های استنباطی ارائه می‏گردد. در قسمت آمار استنباطی به آزمودن فرضیات با استفاده از روش‏های آماری مناسب پرداخته شده است.

داده‏های توصیفی
– بررسی توصیفی نمرات درس علوم دو گروه آزمایش و کنترل در پیش‏آزمون و پس آزمون

جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات درس علوم دو گروه گروه کنترل و آزمایش در پیش‏آزمون و پس آزمون
گروه
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد

آزمایش
پیش آزمون
28
21/13
78/3

پس آزمون
28
28/15
98/2

کنترل
پیش آزمون
24
33/12
55/3

پس آزمون
24
45/13
14/2

– بررسی توصیفی نمرات مهارت‏های اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل در پیش‏آزمون و پس آزمون

جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات مهارت‏های اجتماعی دو گروه گروه کنترل و آزمایش در پیش‏آزمون و پس آزمون
گروه
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد

آزمایش
پیش آزمون
28
28/150
97/17

پس آزمون
28
35/179
86/15

کنترل
پیش آزمون
24
41/155
13/21

پس آزمون
24
66/152
06/22

– بررسی توصیفی نمرات ابعاد مهارت‏های اجتماعی دو گروه آزمایش و کنترل در پیش‏آزمون و پس آزمون

جدول 3-4 میانگین و انحراف استاندارد نمرات ابعاد مهارت‏های اجتماعی دو گروه گروه کنترل و آزمایش در پیش‏آزمون و پس آزمون
متغیر
گروه
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد

مهارت اجتماعی مناسب

آزمایش
پیش آزمون
28
82/58
80/3

پس آزمون
28
32/86
03/3

کنترل
پیش آزمون
24
75/58
45/7

پس آزمون
24
16/58
84/7
رفتار غیر اجتماعی
آزمایش
پیش آزمون
28
28/23
17/5

پس آزمون
28
17/19
94/3

کنترل
پیش آزمون
24
91/23
43/3

پس آزمون
24
33/23
06/4
پرخاشگری و رفتار تکانشی
آزمایش
پیش آزمون
28
60/23
58/4

پس آزمون
28
14/23
58/4

کنترل
پیش آزمون
24
20/25
21/4

پس آزمون
24
95/23
23/5
برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود
آزمایش
پیش آزمون
28
89/20
15/5

پس آزمون
28
10/22
23/6

کنترل
پیش آزمون
24
79/22
10/5

پس آزمون
24
37/22
38/5
رابطه با همسالان
آزمایش
پیش آزمون
28
67/23
34/5

پس آزمون
28
60/28
09/5

کنترل
پیش آزمون
24
75/24
11/5

پس آزمون
24
83/24
33/5

یافته‏های استنباطی
فرضیه اول: روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد.
در ابتدا جهت آزمودن این فرضیه قصد استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس را داشتیم و لذا می‏بایست قبل از آن به پیش فرض‏های استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس پرداخت.

بررسی پیش فرض‏های تحلیل کوواریانس:
1- پیش فرض اول، همگونی واریانس نمرات گروهها:
برای این کار از آزمون لون استفاده شده است که نتیجه آن در جدول زیر مشاهده می‏شود.

جدول4-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پیشرفت تحصیلی
منبع
آزمون لون

آماره
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
پس آزمون
862/0
1
50
358/0

همانگونه که در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار آماره F در پس‏آزمون برابر با 862/0 با درجات آزادي 1و 50 در سطح 358/0 معنادار گردیده (05/0منبع تغییر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
گروه
59/6
1
59/6
88/3
055/0
پیش آزمون
14/227
1
14/227
69/133
001/0
گروه* پیش آزمون
84/15
1
84/15
32/9
004/0
خطا
55/81
48
69/1
—–
——
کل تعدیل شده
82/389
51
——
—–
——

همانگونه که در ردیف سوم جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار آماره F برابر با 69/133 كه با درجات آزادي 1و 51 در سطح 001/0 معنادار گردیده (05/0p<) بنابر اين نتيجه مي گيريم که پیش فرض همگنی شیب خط رگسیون در پیش‏آزمون و پس‏آزمون رعایت نشده و نا گزیر از آزمون تی گروه‏های مستقل جهت آزمودن فرضیه استفاده می‏کنیم. جدول 6-4 مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
33/12
55/3
86/0-
50
394/0
آزمایش
28
21/13
78/3

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 86/0 که با درجه آزادی 50 در سطح 394/0 معنادار گردیده، (05/0گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
45/13
14/2
49/2-
50
01/0
آزمایش
28
28/15
98/2

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 49/2 که با درج آزادی 50 در سطح 01/0 معنادرا گردیده، (05/0p<) بنابراین نتیجه می‏گیریم که بین میزان پیشرفت تحصیلی درس علوم در پس‏آزمون تفاوت معنادار بین گروه‏ها وجود دارد بدین معنا که روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد و پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می‏باشد. فرضیه دوم: روش یادگیری مشارکتی بر مهارت اجتماعی دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد.
در ابتدا جهت آزمودن این فرضیه قصد استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس را داشتیم و لذا می‏بایست قبل از آن به پیش فرض‏های استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس پرداخت.

بررسی پیش فرض‏های تحلیل کوواریانس:
1- پیش فرض اول، همگونی واریانس نمرات گروهها:
برای این کار از آزمون لون استفاده شده است که نتیجه آن در جدول زیر مشاهده می‏شود.

جدول8-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون مهارت اجتماعی
منبع
آزمون لون

آماره
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
پس آزمون
826/30
1
50
001/0

همانگونه که در جدول فوق مشاهده مي‏شود مقدار آماره F در پس‏آزمون برابر با 826/30 با درجات آزادي 1و 50 در سطح 001/0 معنادار گردیده (05/0p<) بنابر اين نتيجه مي گيريم که واريانس گروه‏ها از تجانس برخوردار نیست و شرایط استقپفاده از آزمون تحلیل کوواریانس وجود ندارد و نا گزیر از آزمون تی گروه‏های مستقل جهت آزمودن فرضیه استفاده می‏کنیم. جدول 9-4 مقایسه میزان مهارت اجتماعی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
416/155
13/21
946/0
50
349/0
آزمایش
28
285/150
97/17

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 946/0 که با درجه آزادی 50 در سطح 349/0 معنادار گردیده، (05/0گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
66/152
04/22
05/5-
50
001/0
آزمایش
28
35/179
86/15

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 05/5 که با درجه آزادی 50 در سطح 001/0 معنادرا گردیده، (05/0p<) بنابراین نتیجه می‏گیریم که بین میزان مهارت اجتماعی در پس‏آزمون تفاوت معنادار بین گروه‏ها وجود دارد بدین معنا که روش یادگیری مشارکتی بر مهارت اجتماعی دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد و مهارت اجتماعی گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می‏باشد. فرضیه سوم: روش یادگیری مشارکتی بر مهارت اجتماعی مناسب دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد.
در ابتدا جهت آزمودن این فرضیه قصد استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس را داشتیم و لذا می‏بایست قبل از آن به پیش فرض‏های استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس پرداخت.

بررسی پیش فرض‏های تحلیل کوواریانس:
1- پیش فرض اول، همگونی واریانس نمرات گروهها:
برای این کار از آزمون لون استفاده شده است که نتیجه آن در جدول زیر مشاهده می‏شود.

جدول11-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون مهارت اجتماعی مناسب
منبع
آزمون لون

آماره
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
پس آزمون
186/5
1
50
027/0

همانگونه که در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار آماره F در پس‏آزمون برابر با 186/5 با درجات آزادي 1و 50 در سطح 027/0 معنادار گردیده (05/0p<) بنابر اين نتيجه مي گيريم که واريانس گروه ها از تجانس برخوردار نیست و شرایط استقپفاده از آزمون تحلیل کوواریانس وجود ندارد و نا گزیر از آزمون تی گروه‏های مستقل جهت آزمودن فرضیه استفاده می‏کنیم. جدول 12-4 مقایسه میزان مهارت اجتماعی مناسب گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
75/58
45/7
04/0-
50
965/0
آزمایش
28
82/58
80/3

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 04/0 که با درج آزادی 50 در سطح 965/0 معنادرا گردیده، (05/0گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
16/58
84/7
54/17-
50
001/0
آزمایش
28
32/86
03/3

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 54/17 که با درجه آزادی 50 در سطح 001/0 معنادرا گردیده، (05/0p<) بنابراین نتیجه می‏گیریم که بین میزان مهارت اجتماعی مناسب در پس‏آزمون تفاوت معنادار بین گروه‏ها وجود دارد بدین معنا که روش یادگیری مشارکتی بر مهارت اجتماعی مناسب دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد و مهارت اجتماعی مناسب گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می‏باشد.
فرضیه چهارم: روش یادگیری مشارکتی بر میزان رفتارهای غیر اجتماعی دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد.
در ابتدا جهت آزمودن این فرضیه قصد استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس را داشتیم و لذا می‏بایست قبل از آن به پیش فرض‏های استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس پرداخت.

بررسی پیش فرض‏های تحلیل کوواریانس:
1- پیش فرض اول، همگونی واریانس نمرات گروهها:
برای این کار از آزمون لون استفاده شده است که نتیجه آن در جدول زیر مشاهده می‏شود.

جدول14-4 بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون رفتارهای غیر اجتماعی
منبع
آزمون لون

آماره
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
پس آزمون
70/5
1
50
021/0

همانگونه که در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار آماره F در پس‏آزمون برابر با 70/5 با درجات آزادي 1و 50 در سطح 021/0 معنادار گردیده (05/0p<) بنابر اين نتيجه مي گيريم که واريانس گروه ها از تجانس برخوردار نیست و شرایط استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس وجود ندارد و نا گزیر از آزمون تی گروه‏های مستقل جهت آزمودن فرضیه استفاده می‏کنیم. جدول 15-4 مقایسه میزان رفتارهای غیر اجتماعی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
91/23
43/3
508/0
50
613/0
آزمایش
28
28/23
17/5

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 508/0 که با درجه آزادی 50 در سطح 613/0 معنادرا گردیده، (05/0گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
33/23
06/4
73/3
50
001/0
آزمایش
28
17/19
94/3

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 73/3 که با درجه آزادی 50 در سطح 001/0 معنادار گردیده، (05/0p<) بنابراین نتیجه می‏گیریم که بین میزان رفتارهای غیر اجتماعی در پس‏آزمون تفاوت معنادار بین گروه‏ها وجود دارد بدین معنا که روش یادگیری مشارکتی بر میزان رفتارهای غیراجتماعی دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد و میزان رفتارهای غیر اجتماعی گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل می‏باشد. فرضیه پنجم: روش یادگیری مشارکتی بر میزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد.
در ابتدا جهت آزمودن این فرضیه قصد استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس را داشتیم و لذا می‏بایست قبل از آن به پیش فرض‏های استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس پرداخت.

بررسی پیش فرض‏های تحلیل کوواریانس:
1- پیش فرض اول، همگونی واریانس نمرات گروهها:
برای این کار از آزمون لون استفاده شده است که نتیجه آن در جدول زیر مشاهده می‏شود.

جدول17-4بررسی برابری واریانس نمرات گروه‏ها در پس‏آزمون پرخاشگری و رفتارهای تکانشی
منبع
آزمون لون

آماره
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
پس آزمون
93/8
1
50
004/0

همانگونه که در جدول فوق مشاهده مي شود مقدار آماره F در پس‏آزمون برابر با 93/8 با درجات آزادي 1و 50 در سطح 004/0 معنادار گردیده (05/0p<) بنابر اين نتيجه مي گيريم که واريانس گروه ها از تجانس برخوردار نیست و شرایط استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس وجود ندارد و نا گزیر از آزمون تی گروه‏های مستقل جهت آزمودن فرضیه استفاده می‏کنیم. جدول 18-4 مقایسه میزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون
گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
20/25
21/4
304/1
50
198/0
آزمایش
28
60/23
58/4

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 304/1 که با درجه آزادی 50 در سطح 198/0 معنادرا گردیده، (05/0گروه
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مقدار تی
درجه ازادی
سطح معناداری
کنترل
24
95/23
23/5
599/0
50
552/0
آزمایش
28
14/23
58/4

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‏شود مقدار تی برابر با 599/0 که با درجه آزادی 50 در سطح 552/0 معنادار گردیده، (05/0p>) بنابراین نتیجه می‏گیریم که بین میزان پرخاشگری و رفتارهای تکانشی در پس‏آزمون تفاوت معنادار بین گروه‏ها وجود ندارد بدین معنا که روش یادگیری مشارکتی بر میزان رفتارهای غیراجتماعی دانش‏آموزان تاثیر معنادار ندارد و این فرضیه پژوهشی رد می‏شود.

فرضیه ششم: روش یادگیری مشارکتی بر میزان برتری طلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن دانش‏آموزان تاثیر معنادار دارد.
در ابتدا جهت آزمودن این فرضیه قصد استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس را داشتیم و لذا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، مهارتهای اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یادگیری مشارکتی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، روش یادگیری مشارکتی