پایان نامه ارشد رایگان درباره پرسش نامه، کارشناسی ارشد، جامعه محلی

دانلود پایان نامه ارشد

برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال را تا چه اندازه ارزیابی می کنید ؟”، 7.8 درصد خیلی زیاد، 25.5 درصد زیاد، 41.2 درصد متوسط، 11.8 درصد کم و 13.7 درصد خیلی کم جواب داده اند. در پاسخ به سوال “میزان مشارکت گردشگران برای استقبال از احداث و اقامت در اکوکمپ در روستای افراچال را تا چه اندازه ارزیابی می کنید ؟”، اظهار داشتند که 13.7 درصد خیلی زیاد، 37.3 درصد زیاد، 37.3 درصد متوسط، 7.8 درصد کم و 3.9 درصد خیلی کم جواب داده اند. در پاسه به سوال “میزان مشارکت مسئولین بالاتر در احداث اکوکمپ در روستای افراچال را تا چه اندازه ارزیابی می کنید ؟”، 2 درصد خیلی زیاد، 9.8 درصد زیاد، 45.1 درصد متوسط، 17.6 درصد کم و 25.5 درصد خیلی کم جواب آنها است. در پاسخ به سوال “در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال میزان موفقیت این طرح را تا چه اندازه ارزیابی می کنید ؟”،17.6 درصد خیلی زیاد، 39.2 درصد زیاد، 31.4 درصد متوسط، 9.8 درصد کم و 2 درصد خیلی کم پاسخ آنها است. همچنین در پاسخ به سوال “در چه فصلی بیشترین گردشگران به این روستا مسافرت می کنند ؟”، اظهار کردند که حدود 68.6 درصد گردشگران در فصل بهار، 21.6 درصد گردشگران در فصل تابستان و فقط 9.8 درصد در فصل پائیز به این روستا مسافرت می کنند. در پاسخ به سوال “هزینه اقامت در اکوکمپ روستای افراچال برای هر شب را تا چه اندازه قیمتگذاری می دانید ؟”، 3.9 درصد 20000 تومان، 7.8 درصد 30000 تومان، 13.7 درصد 40000 تومان، 54.9 درصد 50000 تومان، 15.7 درصد 60000 تومان و 3.9 درصد 70000 تومان را هزینه مناسب هر شب اقامت در اکوکمپ می دانستند. در پاسخ به سوال “میزان درآمد شما به صورت ماهانه چه مقدار می باشد ؟”، 9.8 درصد کمتر از یک میلیون تومان، 50.9 درصد بین یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومان، 25.5 درصد بین یک میلیون و پانصد هزار تا دو میلیون تومان و 13.7 درصد بیش از دو میلیون تومان در ماه درآمد داشتند. در پاسخ به سوال “چند نفر از اعضای خانواده شما به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال مرتبط با گردشگری روستای افراچال دارند ؟”، 9.8 درصد کسی از اعضای خانواده آنها در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با گردشگری در روستای افراچال اشتغال نداشتند، حدود 15.7 درصد یک نفر از اعضای خانواده آنها، 43.1 درصد 2 نفر از اعضای خانواده آنها، 23.5 درصد 3 نفر از اعضای خانواده آنها، 3.9 درصد 4 نفر از اعضای خانواده آنها و 3.9 درصد 5 نفر و بیشتر از اعضای خانواده آنها به نوعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با گردشگری در روستای افراچال اشتغال داشتند. و در آخر در پاسخ به سوال “چه میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ پیش بینی می کنید ؟”، حدود 3.9 درصد کمتر از یک میلیون تومان، 29.4 درصد بین یک میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومان، 27.4 درصد بین یک میلیون و پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان، 13.7 درصد بین دو میلیون تومان تا دو میلیون و پانصد هزار تومان و 25.5 درصد بیش از دو میلیون و پانصد هزار تومان در ماه برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ پیش بینی کرده اند.

نمودار 4- 1: توزیع فصلی مسافرت گردشگران به روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق

نمودار 4- 2: میزان درآمد پیشبینی شده برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق

نمودار 4- 3: رادار میزان ارزیابی جامعه محلی در مشارکت مسئولین محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق
4-3-2 پرسش نامه گردشگران
این پرسش نامه بین گردشگران روستای افراچال و بر اساس فرمول کوکران بین 53 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و توزیع شده است. پاسخ‌های گردشگران به تفکیک اطلاعات عمومی و اطلاعات سفر به طور مفصل آورده شده است.
4-3-2-1 اطلاعات عمومی پرسشنامه گردشگران :
1) توزیع جنسی:
جدول 4- 12: توزیع جنسی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق
جنسیت

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
مرد
38
71.7
71.7
71.7

زن
15
28.3
28.3
100.0

Total
53
100.0
100.0

2) توزیع سنی:
جدول 4- 13:توزیع سنی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق
سن

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
22.00
1
1.9
1.9
1.9

25.00
1
1.9
1.9
3.8

26.00
3
5.7
5.7
9.4

27.00
4
7.5
7.5
17.0

28.00
1
1.9
1.9
18.9

29.00
1
1.9
1.9
20.8

31.00
1
1.9
1.9
22.6

32.00
3
5.7
5.7
28.3

33.00
1
1.9
1.9
30.2

34.00
2
3.8
3.8
34.0

35.00
1
1.9
1.9
35.8

36.00
2
3.8
3.8
39.6

37.00
3
5.7
5.7
45.3

38.00
5
9.4
9.4
54.7

39.00
7
13.2
13.2
67.9

40.00
4
7.5
7.5
75.5

41.00
1
1.9
1.9
77.4

42.00
2
3.8
3.8
81.1

43.00
1
1.9
1.9
83.0

44.00
3
5.7
5.7
88.7

46.00
1
1.9
1.9
90.6

50.00
1
1.9
1.9
92.5

51.00
1
1.9
1.9
94.3

56.00
1
1.9
1.9
96.2

61.00
1
1.9
1.9
98.1

62.00
1
1.9
1.9
100.0

Total
53
100.0
100.0

3) توزیع وضعیت تاهل:
تاهل

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
مجرد
13
24.5
24.5
24.5

متاهل
40
75.5
75.5
100.0

Total
53
100.0
100.0

جدول 4- 14:وضعیت تاهل گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق

4) توزیع میزان تحصیلات:
جدول 4- 15: وضعیت میزان تحصیلات گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق
تحصیلات

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
کم سواد
1
1.9
1.9
1.9

دیپلم
9
17.0
17.0
18.9

کارشناسی
34
64.2
64.2
83.0

کارشناسی ارشد
8
15.1
15.1
98.1

دکترا و بالاتر
1
1.9
1.9
100.0

Total
53
100.0
100.0

5) توزیع وضعیت فعالیت اصلی:
جدول 4- 16: وضعیت فعالیت عمده گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره استان مازندران، کتابخانه ملی، میانگین دما، بخش کشاورزی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه نرخ شکست محصول، بهبود مستمر