پایان نامه ارشد رایگان درباره پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

توزيع، و پس از وارد كردن داده‌ها، با استفاده از نرم افزار Spss ضريب پايايي (آلفاي كرونباخ)برابر با 0.741 محاسبه می گردید که چون رقمی بالاتر از 0.7 است پایایی پرسشنامه تایید می گردد.

3-7-مراحل انجام تحقیق
الف:تهیه فهرست اولیه ریسکها
پس از انجام مطالعات اولیه توسط محقق، وی اقدام به مصاحبه های پراکنده متعدد با متخصصین و دست اندرکاران و سپس با استفاده از دانش حاصل از مطالعات در ادبیات تحقيق مندرج در فصل دوم مجموعه شاخص های مرتبط با هدف، گرد آوری می گردد.
ب:جمع آوری نظرات گروه تصمیم گیرنده در مورد فهرست اولیه
طی بررسی های به عمل آمده تعدادی از این شاخصها که در فهرست اولیه وجود داشتند، به دلیل همراستا بودن، قابلیت قرارگیری در یک مفهوم جدید که تمامی شاخصها متعلق به آن گروه را پوشش دهد، دارا بودند. در نتیجه برای تعیین ریسکها در نامه ای ، از مدیران و کارشناسان و اساتيد ) خواسته شد تا در مورد هر معیار اظهار نظر کنند که آیا از دید آنها، اصولا معیار مورد بحث، جزء ریسکهای موثر پروژه محسوب می شود یا خیر؟
و یا چنانچه به غیر از معیارهای عنوان شده در پرسشنامه، معیار دیگری را مؤثر می دانند، جهت اصلاح پرسشنامه در مرحله بعد آن را عنوان کنند.
در نامه همراه هدف از گردآوري داده‌ها به وسيلة پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهنده در عرضة داده‌هاي مورد نياز، بيان شده است. براي اين منظور بر با ارزش بودن داده‌هاي حاصل از پرسش نامه تأکيد گرديده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوال ها را عرضه کند.
ج: تهیه فهرست نهایی شاخصها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزیابی ریسک، مدیریت ریسک، سلسله مراتبی Next Entries بهداشت روان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان