پایان نامه ارشد رایگان درباره وفاداری مشتریان، وفاداری مشتری، منابع سازمان، واحد عملی

دانلود پایان نامه ارشد

P ”Activity Based Costing” Kogan Page,1997)
شكل (2-4) مجموعه اي از فعاليتها كه با هم براي انجام يك هدف در ارتباط هستند را نشان مي دهد. در اين شكل هرفعاليت داراي محرك هزينه و معيار اندازه گيري عملكرد مربوط به خود است. فعاليتها با هم داراي ارتباط هستند، بطوري كه هر فعاليت روي عملكرد فعاليت بعدي تاثير مي گذارد. اين تاثير بوسيله معيار سنجش عملكرد محاسبه مي شود. معيارهاي سنجش عملكرد، موجب ايجاد محرك هزينه براي فعاليت بعدي خواهد بود.

(شكل شماره2-4) ارتباط دروني فعاليتها در سيستم ABC و چگونگي تاثير معيارهاي عملكرد بر محرك هزينه
منبع: (Hilton, Maher & Selt ”Cost Management” Mc Grawhill,2000)
1- محرک هزينه
مبناي هزينه، عوامل علّي تعيين كننده هزينه منابع مورد نياز براي انجام فعاليتها می باشد. شناخت محرکهای هزينه بدليل اينكه باعث شناسايي فرصتهاي بهبود در فعاليتها مي شود، بسيار مفيد است.
2- سنجش عملكرد
سنجش عملكرد، بيان كننده كارهاي انجام شده و نتايج دست يافته در يك فعاليت است. اين معيار نشان مي دهد كه چگونه يك فعاليت انجام شده است و تا چه اندازه در برآوردن نيازهاي استفاده كنندگان داخل وخارج از سازمان موثر بوده است. معيارهاي سنجش عملكرد شامل نتايج دست يافته، كارآيي فعاليت، زمان و كيفيت انجام فعاليتها مي باشد. در اندازه گيري نتايج وكارآيي فعاليت از معيار تعيين حجم خروجيها(ستانده) به ورودي(داده) استفاده مي گردد. در اندازه گيري زمان انجام فعاليت، از معيار مقايسه زمان واقعي با زمان تعيين شده، و در اندازه گيري كيفيت، از موثر بودن نتايج دست يافته و ميزان رضايت دريافت كنندگان خدمت، استفاده مي گردد.

اجزاء تشكل دهنده مدل ABC
بدليل اهميت ديدگاههاي طرح شده در مورد سيستم ABC، در اين قسمت اجزاء تشكيل دهنده اين سيستم و چگونگي ارتباط آنها بر حسب ديدگاه تخصيص هزينه و ديدگاه فرآيندي مطرح می شود.

اجزا ديدگاه تخصيص هزينه
رو ش تخصيص هزينه بيان كننده جنبه اقتصادي از فعاليتهاي سازماني است. استفاده از اين روش منجر به ايجاد اطلاعات مفيدي براي تصميمات كليدي در سازمان مي شود. بكارگيري اين ديدگاه از سيستم ABC مستلزم معرفي و شناسايي عناصر تشكيل دهنده آن مي باشد. شكل شماره(3-4)، عناصر تشكيل دهنده ديد گاه تخصيص هزينه را نشان مي دهد.

شكل شماره(2-5) اجزاء تشكيل دهنده ديدگاه دوبعدي سيستم ABC
منبع:(Turney,P”Activity Based Costing”Kogan Page,1997)
براي درك بهتر عناصر تشكيل دهنده اين ديدگاه و مكانيزم عملكرد آن، به تشريح اين عناصر مي پردازيم.
1- منابع
منابع عناصر اقتصادي است كه جهت انجام فعاليتها مصرف مي گردد. آنها در واقع منشاء ايجاد هزينه هستند. (Turny, 1997) منابع ستاد شرکت فرودگاههای کشور شامل کارکنان، ساختمان ها، تاسیسات و تجهزات ناوبری، دستور العمل های عملیاتی و … غيره است.

2- محرك منابع
محرك منابع ايجاد كننده ارتباط بين منابع و فعاليتها است و با استفاده ازآن، منابع موجود در هر قسمت به فعاليتها تسهيم مي شود. در سيستم ABC تعيين محرك منابع براي تسهيم هزينه ها، يك امر مهم و اساسي است. (Turny, 1997)
3- عنصر هزينه
عنصر هزينه كوچكترين جزء تشكيل دهنده يك فعاليت است و تعيين كننده منابعي است كه توسط هر فعاليت مصرف مي شود. يك فعاليت ممكن است از عناصر هزينه متفاوتي تشكيل شده باشد. شناخت عناصر تشكيل دهنده يك فعاليت مي تواند كمك زيادي به بهبود و كارآيي فعاليتها از طريق حذف فعاليتها و عناصر هزينه اضافي فراهم كند. (Turny, 1997)
4- فعاليتها
فعاليتها اجزاء تشكيل دهنده كار مي باشند و در واقع هر سازمان از مجموعه ای از فعاليتها تشکيل شده است. در سيستم ABC، فعاليتها با مصرف منابع باعث دستيابي به هدف هزينه مي شوند. فعاليتها در سازمانها ممكن است با هم متفاوت باشند. اين تفاوت عمدتا ناشي از تنوع وظايف و ماموريتهای سازمان، ميزان استفاده و كاربردهاي تكنولوژي، اندازه سازمان و روش آن مي باشد. در سازمانهاي بزرگ، ممكن است براي انجام هر فعاليت يك واحد جداگانه تعريف گردد، اما در سازمانهاي كوچك ممكن است فعاليتها ادغام گردد و يك فعاليت واحد را تشكيل دهند. روش و ديدگاه سازمانها نيز در تعيين نوع فعاليتها و اندازه آن موثر مي باشد.
بنابراين بكارگيري ديدگاههاي متفاوت، نياز به فعاليتهاي خاص آن را ايجاب مي كند. با اين توضيح مي توان نتيجه گرفت كه:
1- فعاليتها از يك سازمان تا سازمان ديگري با هم متفاوت است. چون آنها ممكن است از نظر ماموريت، اندازه، تكنولوژي و روش با هم متفاوت باشند.
2- فعاليتها در سازمانهاي بزرگ در داخل وظايف تعريف شده که دارای شرح شغلهای مدون و از قبل تعيين شده، گروه بندي شده اند، در حاليكه در سازمانهاي كوچك در سازمان پراكنده می باشند و يک فرد ممکن است چندين فعاليت را با هم انجام دهد.
3- فعاليتها در سازمانهاي جديد و پيشرفته در داخل كار گنجانده شده است و انجام آن به كاركنان خطي واگذار مي شود. اما در سازمانهاي سنتي براي انجام هر فعاليت يك شغل تعريف شده، وجود دارد و معمولا برای انجام آن يک فرد خاص انتخاب شده و آموزش می بيند.
5- حوزه هزينه
حوزه هزينه، نشان دهنده مجموع هزينه عناصر تشكيل دهنده براي انجام يك فعاليت است. عناصر موجود در حوزه هزينه هدايت كننده فعاليتهاي جزئي براي انجام فعاليت اصلي است. جمع آوري عناصر هزينه در يك حوزه فعاليت اين امكان را فراهم مي كند، كه حوزه هايي كه هزينه بالاتري دارند در اولويت بهبود روش جهت كاهش هزينه ها قرار گيرند. چون فعاليتهاي با حوزه هزينه بيشتر، فرصتهاي بالقوه زيادتري براي كاهش هزينه ها نسبت به فعاليتهاي با حوزه هزينه كمتر دارند. به عنوان مثال در فعاليت عملیاتی، كليه عناصر هزينه مرکز فعاليت عملیاتی که شامل هزينه های نيروی انسانی، هزينه های سربار مستقيم و هزينه های تخصيصی از ساير بخشها می باشند، تشكيل دهنده حوزه هزينه فعاليت واحد عملیات می باشند. (Turny, 1997)
6- مركز فعاليت
به جمع آوري و گروه بندي وظايف مربوط و مشابه به هم در قالب يك فعاليت اصلي، بطوري كه آن فعاليت اطلاعاتي را راجع به هزينه ها، منابع مصرف شده، عملكردها و جريان كار را نشان دهد، مركز فعاليت گفته می شود. هدف از ايجاد مراكز فعاليت، فراهم كردن اطلاعاتي است كه مديريت به واسطه آن قادر به كنترل فعاليتها و فرآيندها باشد. براي اين منظور هر مرکز فعاليت بايد بتواند اطلاعات مرتبط با هم را طبقه بندي نموده و در اختيار مديريت قرار دهد، از جمله:
– چه كارهايي در هر مركز فعاليت بايد انجام شود؟
– چه فعاليتهايي بيشترين منابع را در مركز فعاليت مصرف مي كنند؟
– چه فعاليتهايي داراي ضايعات است و كدام يك را مي توان حذف و يا كاهش داد؟ (Turny, 1997)
7- محرك فعاليت
محرك فعاليت عامل تخصيص فعاليتها به هدف هزينه است. اين معيار فعاليتهايي را كه براي ارائه خدمات از ابتداي فرآيند تا انتها لازم است را اندازه گيري مي كند. بديهي است زماني يك خدمت به طور صحيح قيمت گذاري مي شود كه محرك فعاليتها ميزان استفاده هر فعاليت و يا خدمت را از منابع مصرف شده را به درستي محاسبه كنند. از آنجا كه جهت ارائه خدمات نياز به فعاليتهاي گوناگون مي باشد بنابراين، براي سنجش ميزان مصرف هر كدام از خدمات ارائه شده از فعاليتها نياز به بكارگيري محرك فعاليت هاي مختلف مي باشد تا قادر به نشان دادن ميزان استفاده از منابع و امكانات باشد. به عنوان مثال براي تعيين ميزان سهم هر کدام از فرودگاههای کشور از فعاليتهای مرکز فعاليت ناوبری از محرك فعاليت تعداد پرواز انجام شده در هر یک از آنها استفاده مي گردد (Turny, 1997).
8- هدف هزينه
هدف هزينه آخرين مرحله در فرآيند ديدگاه تخصيص هزينه در سيستم ABC است و در واقع نقطه شروعي براي آغاز ساير فعاليتها مي باشد. هدف هزينه مسبب مصرف منابع و فعاليتها در سازمان است كه براي ارائه خدمات و يا خروجيهای هر سازمان ايجاد مي شود. هدف هزينه فراهم كننده اطلاعات اساسي و مهمي درباره خدمات ارائه شده از جمله:
– کمک به شناسایی محصولات و یا مشتریان سودآور
– کمک برای سنجش و برآورد میزان رضایت و وفاداری مشتریان
– فرآهم آوردن اطلاعات در مورد راهکارهای کاهش هزینه های تولید محصولات از طریق کاهش هزینه های فعالیت می باشد (Turny, 1997).
مكانيزم عملكرد عناصر سيستمABC در ديدگاه تخصيص هزينه
روش تخصيص هزينه در ABC نشان دهنده جريان هزينه ها از منابع به فعاليتها و از فعاليتها به طرف هدف هزينه است. براي اين منظور از مبناهاي منابع، براي تخصيص منابع به فعاليتها و از مبناهاي فعاليت براي تسهيم هزينه هاي هر فعاليت، به هدف هزينه استفاده مي شود. در نتيجه اين روش اطلاعات مفيدي را براي بهبود عملكرد بخشهاي مختلف سازمان در اختيار مديريت قرار مي دهد. جهت درك بيشتر چگونگي ارتباط اجزاء ديدگاه تخصيص هزينه در مدل ABC، مكانيزم ارتباط آنها جهت دستيابي به هدف هزينه تشريح مي گردد.
اولين عنصر در روش تخصيص هزينه، منابع است. منابع عناصر اقتصادي است كه برای رسيدن به هدف هزينه مصرف مي شوند و در واقع منشاء هزينه مي باشند. منابع در يك سازمان بر اساس محرك مربوط به آن، به فعاليتها تخصيص داده مي شوند و در داخل فعاليتها جريان مي يابند و فعاليتها باعث انجام كارها مي شوند. جهت انجام بهتر كارها و سازماندهي آنها، فعاليتهاي مرتبط با هم در داخل يك مركز فعاليت قرار مي گيرند. مركز فعاليت در واقع خوشه اي از فعاليتهاي مرتبط با هم است كه بر حسب وظايف و يا فرآيند مشابه دسته بندي مي شود. براي تخصيص منابع به فعاليتها از محرك منابع استفاده مي شود. منابعي كه به فعاليتها تخصيص داده مي شود، داراي هزينه است كه به تک تک اجزاء هزينه عنصر هزينه مي گويند. عناصر هزينه يك فعاليت، تشكيل دهنده هزينه های حوزه آن فعاليت است و حوزه هزينه نيز نشان دهنده كل هزينه هاي مربوط به يك فعاليت می باشد. هزينه هر حوزه فعاليت از طريق محرك هزينه (محرك فعاليت) به هدف هزينه تسهيم مي گردد. هدف هزينه در واقع دليل انجام كار و يا فعاليت در سازمان است كه به عنوان مثال مي تواند ارائه خدمات ناوبری به هواپیما در یک مسیر پروازی باشد. در شکل شماره(3-5)اين ارتباط به وضوح نشان داده شده است.

شكل شماره(2-6) مكانيزم عملكرد اجزاء سيستمABC درديدگاه تخصيص هزينه
منبع:(Turney,P ”Activity Based Costing” Kogan Page,1997)

اجزا ديدگاه فرآيندي مدل ABC
دومين بعد سيستم ABC كه در قسمت افقي شكل شماره (3-4) نشان داده شد، ديدگاه فرآيندي است. اين ديدگاه فراهم كننده اطلاعات درباره فعاليتهاي انجام شده و عوامل موثر بر آن است. از جمله اينكه، چگونه مي توان فعاليتها را به نحو بهتری انجام داد، كدام فعاليتها در رسيدن به هدف هزينه اضافي است و چگونه مي توان ميزان دستيابي فعاليتها و موثر بودن آنها را در رسيدن به هدف هزينه اندازه گيري كرد. عناصر شكل دهنده اين ديدگاه، محرك هزينه و ارزيابي عملكرد است.
1- محرك هزينه
محرك هزينه نشان دهنده ميزان استفاده اقتصادی هر فعاليت از منابع سازماني است و با بكار بردن آن ميزان هزينه تخصيص داده شده به هر فعاليت مشخص مي گردد. به عنوان مثال، تعداد پرواز انجام شده در کشور را مي توان به عنوان محرك هزينه براي تعيين سهم هر فرودگاه از هزينه هاي انجام شده به منظور ارائه خدمات ناوبری در نظر گرفت. بنابراين هزينه فعاليت ناوبری (منابع) با استفاده از مبنای تعداد پرواز (محرك هزينه) به فرودگاههای استفاده كننده از خدمات ناوبری تخصيص داده مي شود.
انتخاب منطقي و مناسب محرك هزينه، مرحله اي اساسي و مهم در بکارگيری سيستم ABC است. در واقع يكي از برتري هاي سيستم ABC نسبت به ساير سيستمها استفاده از مبناهاي مناسب و متعدد براي تعيين منابع و فعاليتهاي مصرف شده توسط هر محصول و يا خدمت مي باشد. بنابراين در تعيين مبناهاي هزينه بايد دقت زيادي صورت گيرد. در سيستمهاي سنتي هزينه يابي، براي تسهيم هزينه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بهای تمام شده، حقوق و دستمزد، مدیران و کارکنان، دسترسی به اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سلسله مراتب، ارزش افزوده، شرکت های هواپیمایی، حقوق و دستمزد