پایان نامه ارشد رایگان درباره وجوه نقد، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مالي
گزارش دهي مالي و حسابداري، نقش حياتي و مهمي را در بازار سرمايه کارا ايفا مي کنند. هدف حسابداري و گزارش دهي مالي، رفع نيازهاي اطلاعاتي گروه استفاده کنندگان از اطلاعات مالي، در جهت قضاوت و اتخاذ تصميماتي آگاهانه از سوي آنها مي باشد. لذا شالوده و اساس احساس نياز به دريافت چنين اطلاعاتي”تصميم گيري”استفاده کنندگان اطلاعات مالي است. مطابق باSFAC گزارش دهي مالي بايد اطلاعاتي را فراهم کند که براي سرمايه گذاران بالقوه، اعتبار دهندگان و ديگر استفاده کنندگان در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري و اعتبار دهي به نمودار عقلايي، مفيد باشد.
مفهوم جامع سود که در برگيرنده تمام اقلام تشکيل دهنده سود به طور وسيع مي باشد به صورت زير تعريف مي شود:
“سود جامع عبارت است از تغيير حقوق صاحبان سرمايه (خالص دارايي ها) واحد انتفاعي در يک دوره در نتيجه وقوع معاملات و ساير رويدادها و شرايط ، به استثناي تغييرات ناشي از سرمايه- گذاري صاحبان سرمايه و دارايي هاي توزيع شده بين آنها”(غلامي ،1389،ص32)1.

6-2 سود حسابداري
سود حسابداري عبارت است از مازاد درآمدها نسبت به هزينه ها در يک دوره حسابداري معين، که معرف افزايش خالص در حقوق صاحبان سهام ناشي از فعاليت هاي انتفاعي مستمر واحد تجاري، عمليات فرعي، رويدادهاي تصادفي و ساير عمليات، رويدادها و شرايط موثر بر واحد تجاري از منبعي غير از صاحبان سهام مي باشد (عزيز عالي ور،1381،ص25)2.

7-2 سود و اهميت آن به عنوان ابزار پيش بيني
سود از جمله برترين شاخصهاي اندازه گيري فعاليت هاي يک واحد اقتصادي است. انديشه شناخت رفتار سود حسابداري، مقوله اي است که بر اثر گسترش فنون کمي مديريت و ضرورت توجه به نياز استفاده کنندگان صورت هاي مالي نمودار گرفته است و با گذر از ديدگاه محدود اندازه گيري نتيجه فعاليت هاي گذشته، حسابداري را براي ياري رساندن به تصميم گيرندگان تواناتر ساخته است.
اهميت اين حوزه انديشه حسابداري از آن روست که بستر گسترش بخش مهمي از پژوهش هاي تجربي حسابداري و امور مالي را فراهم مي سازد (بور،1970،ص125)19.

8-2 حلقه هاي ارتباطي سود و قيمت سهام
بين سود حسابداري و قيمت سهام عادي از طريق سه حلقه ارتباطي زير، يک وابستگي منطقي وجود دارد:
ارتباط بين قيمت اوراق بهادار و سودهاي پرداختي آتي
ارتباط بين سودهاي پرداختي آتي و سودهاي حسابداري آتي
ارتباط بين سود حسابداري آتي و سود حسابداري جاري

1-8-2 ارتباط بين سود حسابداري آتي و سود حسابداري جاري
ارتباط بين سودهاي گذشته و جاري با سودهاي حسابداري آتي، در قالب فرآيندي متغير که سود را درطي زمان توصيف مي کند، بيان مي شود. از اين رو وقايعي که در يک دوره مشخص روي مي دهند، ممکن است موقتي باشند و انتظار نرود که اثر يکساني روي دوره هاي آتي سود داشته باشند، به طور مثال حوادث اسف بار و اعتصابات دو نمونه از اين وقايع هستند.
سود حسابداري به علت انعکاس وقايعي که باعث تغيير باورها درباره توانايي پرداخت آتي سود سهام مي شود، جزو اطلاعات مربوط براي تصميم گيري به حساب مي آيد. پيش بيني سود، قسمتي از يک فرآيند تحليلي وسيع است که در آن توجه نهايي به پيش بيني و ارزيابي جريانات سود نقدي آتي مي باشد؛ به عبارت ديگر، سودها به عنوان يک منبع اطلاعاتي مهم درباره توانايي آتي پرداخت سود به شمار مي آيند.
به طور کلي تجزيه وتحليل سود شامل موارد زير مي باشد:
چه ارتباطي بين سود و توانايي آتي پرداخت آن تحت روشهاي مختلف حسابداري وجود دارد؟
چه ارتباطي بين داده هاي قابل مشاهده فعلي و سودهاي آتي وجود دارد؟
در رابطه با موضوع اول مي توان گفت که عوامل مشخصي وجود دارند که ممکن است به طور دائم سطح سود حسابداري را تحت تاثير قرار دهند، ولي تاثير اين عوامل به گونه اي نيست که دلالت بر گوناگوني قدرت پرداخت سود داشته باشند. ماهيت سيستم گزارشگري يکي از اين عوامل اصلي به حساب مي آيد. به عنوان مثال تورم پيش بيني نشده که در آن درآمدها و برخي از هزينه ها افزايش مي يابند را در نظر بگيريد؛ برخي هزينه ها مثل استهلاک که به بهاي تمام شده تاريخي ثبت مي شوند، تغيير نخواهد کرد، نتيجه آن يک افزايش در سود خالص خواهد بود که ناشي از نرخ تورم است و با تغيير در توانايي پرداخت سود همراه نيست.
در رابطه با موضوع دوم، سودهاي آتي را مي توان از طريق برآورد تک تک اجزاي صورت سود و زيان و جمع جبري آن ها، توصيف کرد. طبق اين ديدگاه، پيش بيني سود حسابداري آتي شامل موارد زير است:
ارزيابي توزيع:
تعداد خروجي هاي آتي
قيمت آتي خروجي ها
تعداد ورودي هاي آتي
قيمت آتي ورودي ها
روش حسابداري مورد استفاده براي تبديل اين داده هاي خام به اعداد سود(غلامي،1389،،ص35)1.

9-2 پيش بيني سودهاي آتي از روي سودهاي جاري
بديهي است که پيش بيني به روش فوق، حالت بسيار ايده آلي دارد. در يک محيط محدود، اين سوال مطرح است که چگونه از سودهاي گذشته و جاري براي پيش بيني سودهاي آتي استفاده کنيم. محتواي اطلاعاتي سودهاي جاري و گذشته براي پيش بيني سودهاي مورد انتظار آتي، وابسته به تداوم اين سودها در آينده مي باشد، زيرا هميشه احتمال وقوع بعضي از رويدادهاي غيرمنتظره وجود دارد . اثرات اين وقايع بر سودهاي دائمي حسابداري، به فرآيند قابل درکي که رفتار سري زماني سود را بيان مي کند بستگي دارد. اهميت تغييرات کوتاه مدت ، بيشتر به دليل ماهيت فرآيند سود است.
برخي از اين فرآيندها بي اهميت بوده ولي برخي ديگر نقش اساسي داشته و تغييرات آن ها مي تواند داراي معاني ضمني براي سودهاي دائمي، سودهاي پرداختي آتي و قيمت فعلي سهام باشد.

10-2 ارتباط بين سود و قيمت سهام
با توجه به توصيف سه حلقه ارتباطي، مي توان از وجود يک رابطه بين سودها و قيمت هاي جاري اوراق بهادار خبر داد. اين ارتباط به ماهيت هر يک از اين سه حلقه ارتباطي و به فرآيندي که باعث تعيين سود جاري شده است بستگي دارد. مطالعات متعددي از جمله تحقيقات بال و براون20 و چري21 نشان داده اند که در شرکت هاي آمريکايي، قيمت اوراق بهادار همسو با نوسانات سود حسابداري تغيير مي کند.
از نظر تئوريک، در يک بازار سهام از نوع نيمه قوي که هيچکس نمي تواند توسط معامله بر مبناي اطلاعات عمومي بازده غير عادي بدست آورد ، قيمت هاي سهام تابع و بازنمودي از تغييرات در مقدار سود شرکت خواهند بود. اين امر مويد اين مطلب است که بازار سهام تغييرات سود را قبل از اين که به عموم اعلام شود به طور صحيح پيش بيني مي کند و اين موضوع روي قيمت سهام تاثير مي گذارد؛ بنابر اين شرکت هايي که در سال جاري با کاهش در سود خود مواجه هستند، در فاصله زماني چند روز قبل از اعلام سود، با کاهش در قيمت سهامشان مواجه مي شوند. زيربناي مدل هاي ارزشيابي قيمت – سود مبتني بر اين فرض است که سودها به طور موثر، علامت و نشانه اي از جريانات نقدي آتي هستند و قيمت هاي سهام تحت انتظارات عقلايي تعيين مي شود.(همان منبع،ص36-35)1 .

11-2 سود خالص به عنوان عاملي براي پيش بيني وجوه نقد
اغلب ادعا مي شود كه سود خالص حسابداري نشانه اي از توانايي شركت به پرداخت سود تقسيمي است و در واقع هنگامي كه مديريت سود تقسيمي را بر مبناي درصد مشخصي از سود خالص پرداخت نمايد،مي توان با پيش بيني سود خالص سود تقسيمي آينده را كه سرمايه گذار دريافت خواهد كرد ،محاسبه نمود. ولي هنگامي محاسبه سود تقسيمي بايد عوامل زير را هم مورد توجه قرار داد:در دسترس بودن وجه نقد،فرصت ها و هدف هاي شركت از نظر رشد سرمايه و گسترش دادن فعاليت ها؛سياست هاي شركت در رابطه با تامين مالي از منابع خارجي و توانايي شركت در تهيه پول از منابع خارجي .
ولي يكي از نقاط ضعف عمده سود خالص موردگزارش به عنوان عاملي براي پيش بيني سود تقسيمي آينده اين است كه امكان دارد آن بر مبناي نوعي تعصب و يكسونگري محاسبه شده باشد، زيرا در بسياري از موارد نمي توان درآمدها رابا هزينه هاي همان دوره تطبيق داد و نيز اين كه رويه ء تخصيص هم ضابطه مند نمي باشد . از اين رو،اگر از جريان هاي نقدي به عنوان عاملي براي پيش بيني سود تقسيمي آينده استفاده شود،مسئله اعمال نظر شخصي در محاسبه سود خالص منتفي مي شود و فقط مديريت مي تواند در زمان دريافت و پرداخت اقلام خاصي از وجوه نقد اعمال نظر نمايد ( پارسائيان ،1388،ص396-395)1.

12-2 ارائه اطلاعات مربوط به جريان نقدي و پيش بيني آن
همان گونه كه توجه كرده ايد ،هدف حسابداري اين است تا اطلاعاتي ارائه شود كه:
به سرمايه گذاران يا بستانكاران كمك كند تا آنها وجوه نقدي را كه احتمالا” در آينده به صورت سود تقسيمي و بهره پرداخت خواهد شد و يا براي بازپرداخت اصل وام پرداخت مي شود(و سرانجام در صورت انحلال شركت پرداخت خواهد شد)برآورد نمايند.
به افراد كمك كند ريسك را برآورد نمايند. در اين متن “ريسك” شامل تغييرات مورد انتظار بازدهي هاي آينده و احتمال ورشكستگي يا ناتوان ماندن شركت در پرداخت بدهي ها در سررسيد،مي شود.
داده هايي كه استفاده كنندگان از صورت مالي را قادرسازد در مورد پرداخت هاي نقدي مورد انتظار شركت پيش بينيي نمايد نقش اصلي ايفا مي كنند. ولي ،تصميم گيري شركت در مورد پرداخت وجه نقد در هر دوره به چندين عامل پيچيده بستگي دارد. به ويژه،اين كه چه بخشي از جريان نقدي به سهامداران و چه بخشي به بستانكاران داده خواهد شد و مقدار آنها به سياست هايي بستگي دارد كه شركت براي تامين مالي به اجرا در مي آورد وتاحدي هم به نسبت بدهي ها به حقوق صاحبان سهام بستگي دارد. به طوركلي، پرداخت وجوه نقد در بلند مدت بايد نشان دهنده توان شركت در تهيه وجوه نقد باشد. از اين رو، سرمايه گذاران و بستانكاران شايد بتوانند در سايه كسب اطلاعات مربوط به انواع جريان نقدي زير در مورد ميزان پرداخت سود تحصيلي آينده شركت پيش بيني كنند:
– جريان هاي نقدي مربوط به عمليات جاري و اصلي شركت.
– جريان هاي نقدي موردي يا تكراري كه با عمليات جاري شركت رابطه اي ندارد،ولي ناشي از رويدادهاي غير منتظره يا تمايل مديريت به حفظ يك جو مناسب براي شركت در آينده است.
– جريان هاي نقدي مورد نياز براي گسترش دادن تشكيلات عملياتي و موجودي كالا يا ناشي از فروش دارايي هايي كه براي عمليات آينده موردنياز نيستند.
– وجوه نقد حاصل از انتشار سهام يا اوراق قرضه و يا وجوه نقد يا مربوط به بازپرداخت به دارندگان اوراق قرضه و سهامداران.
– پرداخت بهره و سود به سرمايه گذاراني كه داراي اولويت اول هستند،مانند دارندگان سهام ممتاز.
اين پنج مورد و منظور كردن ماليات در هر يك از اين مورد مي توانند مبنايي به دست دهند كه صورت جريان هاي نقدي بر اساس آن تهيه شود (همان منبع،ص399-398)2.
13-2 پيش بيني جريان هاي نقدي آينده
در اجراي روش جريان نقدي تاريخي و استفاده از آن براي پيش بيني مخارج نقدي آينده مشكلاتي به وجود مي آيد،زيرا بسياري از جريان هاي نقدي،از جمله سودهاي تقسيمي با يكديگر وابستگي متقابل دارند.براي مثال وجوه نقد موجود يا وجوه نقدي كه انتظار مي رود وصول شود براي مخارج سرمايه اي يا پرداخت بدهي و نيز براي پرداخت سود تقسيمي مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين رو،برنامه ها و انتظارات مديريت و نيز ساير اطلاعات مانند صورت منابع و تعهدات شركت هم به عنوان اطلاعات مكمل (جريان نقدي) بايد مورد توجه قرار گيرد.
سود پرداختي به سهامداران عادي را مي توان به عنوان مبلغي مورد توجه قرار داد كه پس از جريان هاي نقدي مورد انتظار بالا (پيش بيني شده) در دسترس است. ولي، همان گونه كه در بالا گفته شد ،بسياري از اين جريان هاي به صورت متقابل به يكديگر وابسته اند و بايد نيازهاي شركت را براي در دست داشتن وجوه نقد يا افزايش آن مورد توجه قرار داد. علاوه بر اطلاعات مربوط به جريان هاي نقدي گذشته، سرمايه گذاربايد فلسفه يا نگرش شركت درباره پرداخت سود تقسيمي را مورد توجه قرار دهد و نيز به اقدامات شركت براي سرمايه گذاري يا سرمايه گذاري مجدد وجوه نقد موجود (يا وجوهي كه از طريق فعاليت هاي تامين مالي به دست مي آيد) توجه كند.
هنگام پيش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سود سهام، حسابداران، کانون توجه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عملکرد شرکت، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام