پایان نامه ارشد رایگان درباره واقع گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

هزينه مصرف شده با هدف هزينه باشد استفاده گردد. انتخاب مبنای تسهيم هزينه در سيستمABC از طريق چندين روش امکان پذير می باشد. که عبارتند از روش علت و معلولی، روش منطقی، روشAHP، که در اين تحقيق از روش منطقی برای انتخاب مبناهای تسهيم استفاده شده است. در اين روش انتخاب مبنای تسهيم هزينه بر اساس بهترين مبنايي که بتواند ارتباط بين فعاليتها و هزينه های مصرف شده با هدف هزينه را نشان دهد صورت می پذيرد. با توجه به مراحل تخصيص و اهميت تعيين مبناها و هدف هزينه در هر کدام از مراکز فعاليت، مراحل شناسايي هزينه ها انتخاب مبناهای تسهيم و نهايتا تخصيص آنها بر حسب مراکز فعاليت عملیاتی تشريح می گردد.

شناخت مراکز هزینه، فعالیت ها، محرک فعالیت ها و اهداف هزینه
مراکز هزینه بر اساس مطالعات انجام شده به 4 گروه اداری تشکیلاتی، خدماتی، پشتیبانی عملیات و عملیاتی تقسیم شده اند که ریز مراکز هزینه هر طبقه و شرح وظایف آنها و محرک هزینه هر کدام به شرح زیر است. با توجه به کاربردی بودن موضوع تحقیق محقق اصرار داشته تا بر اساس مراکز هزینه تعریف شده در سیستم موجود مبادرت به پیشنهاد سیستم هزینه یابی جدید نماید. مراکز هزینه موجود در سیستم فعلی بر اساس گردش عملیات و فعالیت های جاری در شرکت تعریف شده و استفاده از آنها موجب واقع گرایی در طراحی و اجرای سیستم پیشنهادی خواهد شد. با توجه به ساختار و تشکیلات شرکت و مطالعات انجام شده شمای کلی سیستم پیشنهادی به شرح صفحه بعد می باشد.
شکل شماره (4-2) شمای کلی سیستم پیشنهادی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بهای تمام شده، تسهیم هزینه ها، ارزش افزوده، وسعه مدیریت Next Entries منابع پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، ریسک مالی، مدیریت ریسک، مدل پیشنهادی