پایان نامه ارشد رایگان درباره هنر ایران، نگارگری ایران، نگارگری مانوی

دانلود پایان نامه ارشد

برده ومی کشد. کشتن گاو نموداری از آفرینش است؛ زیرا مرگ او زندگی بخش است و از تن گاو قربانی شده زندگی آشکار می شود.؛ یعنی در اینجا ایزد مهر با عمل قربانی گاو، حیات سودمند و زاینده را بر زمین می گسترد و پس از این ماجرا نخستین زن و مرد برای زندگی به روی زمین برانگیخته شدند و میترا آموزگار این نسل شد و اهریمن برای نابودی این نسل بیماری و مرگ را بین آن ها فرستاد. ولی هر بار میترا به مدد درایت خود مانع از انجام مقاصد پلید اهریمن گشت. تا سرانجام پس از برقراری حیات مجدد بر زمین، رسالت میترا پایان پذیرفته و به آسمان برین عروج كرده است. حتی پیروان میترا در ضیافتی این «شام آخر» را جشن می گرفتند.

فصل سوم
نمادهای مهری در نگاره و فرش

1-3 نگارگری
” آغاز مکتب اصفهان در نقاشی منتسب به اواخر سال ۹۹۷ هـ . ق است ولی این نوع نگرش حداقل از ۱۰ سال قبل آغاز شده بود ” (بینیون، 1378: 30) « بطور کلی در اکثر دوره حکومت شاه عباس هنر بسیار مورد حمایت بوده ، معماری منسوجات فرشها و سفالگری این دوره ستایشگران پرو پا قرصی داشت با این وجود با توسل به نقدی منصفانه تقریباً در تمام هنرهای این دوره میتوان انحطاطی در سرزندگی و خلاقیت یافت که به طرق گوناگون نمودار میشود …. در هنر نقاشی و نتایج کما بیش متفاوت بود . البتـــه این تا حدی بدین علت که در این زمان نقاشی تا اندازه ای مستقل از حمایت دربار بود … روحیه تازه ای از اصالت دیده میشود » (خزایی، 1368: 45) ﻓﺮﻡ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ آن ﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺁﻏﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ آن ها ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑه ﺼﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺸﻖ در نماد پردازی نقوش از نظر ﻓﺮﻡ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ و در ارتباط با ﻗﻠﻤﺮﻭ فرش ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺠﺴﻤﻲ ﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﺭﻧﮓ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﻳﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻫﺎ٬ ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ﻫﺎ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﺣﺠﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ ﻗﺼﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﺍﻥ٬ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮﻱ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻠﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ ﻗﺼﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ٬ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺗﺠﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻨﮕﺎ ﺗﻨﮓ بین ﻋﺸﻖ ﻭﺗﺠﻠﻲ وجود دارد.
“در وصف نگاره های ایرانی برخی از مستشرقین نیز مباحثی پیرامون زیبای های چشمگیر اسلوب به کار گیری نور و رنگ داشته اند. هانری کربن فلسفه نگارگری ایران را متاثر از نگارگری مانوی -رهنمون ساختن بینش به فراسوی عالم حسی- می داند که برانگیزاننده مهر و ستایش پسران نور و هَراس از پسران تاریکی و نیز به تماشا گذاردن بدنی رستاخیزی و لطیف از انسانی نورانی است تا تصویرگر رهایی انسان از حدود و ثغور ظلمانی باشد”. (کربن، 1379 : 29 و 125)

2-3 ﻧﻮﺭ
ﻣﻔﻬﻮﻡ «ﺍﷲ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﺭﺽ» ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎﻝ ﻭ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺠﻠﻲ٬ ﻣﻨﺸﺎءﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻭﻓﻠﺴﻔﻲ ﺭﻧﮓ ﺩﺭنگاره هاﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﻋﺸﻖ ٬ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ٬ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺗأﺛﻴﺮ ﻋﺸﻖ٬ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ ﺍﺯ ﻗﺼﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻭﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﻭﺷﻜﻞ ﻫﺎ ﻭ رنگ ها ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ٬ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺘﻌﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺟﺪ ﻭ ﺷﻮﺭﻱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺻﻮﻻً ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ، ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻦ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ ﺑه ﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺷﻴﺎء ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ . 
حالا با نگاهی جزء گرا ﺭﻣﺰﻫﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ٬ ﻃﺒﻴﻌﺖ«ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ» ﻧﻴﺴﺖ٬ ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ«ﺁﻳﻪ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ»ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﻣﺰ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺁﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺍﺳﺖ. ﻋﻤﻮﻡ ﻧﮕﺎﺭﻩﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ به ﻟﺤﺎﻅ ﻓﺮﻡ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺭﺯﻣﻲ ﻭ ﺑﺰﻣﻲ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻳﻨﻲ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻲ هستند و ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﭼﻮﻥ:
1- ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎﻝ: ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ.
2- ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﺠﻠﻲ: ﻛﻪ ﺯﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
3- ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﻮﺭ اﺯﻟﻲ : ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺭﻧﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺍﻳﻦﺳﻪ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺘﻲ ﻭﺍﻻ ﻭ ﻓﺮﺍﺯﻣﻴﻨﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻮﻕ٬ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﻡ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎ٬ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺷﻮﻕ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻭﺟﺪ٬ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮﻳﻲ ﺍﺳﺘﻌﻼﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ.

3-3 فرش بافي در دوره قاجار
پس از يک مقطع زماني رکود و اضمحلال در تمام هنرها از جمله فرش بافي که پس از انقراض صفويه به وجود آمد، به واسطه برقراري يک حکومت مرکزي و واحد، جاني تازه و رمقي دوباره بر هنر، صنعت فرش بافي دميده شد. در اين دوره، از حمايت درباري آن چنان که در دوره صفويه شاهد بوديم، خبري نيست؛ اما عوامل ديگري زمينه ساز گسترش و توسعه فرش بافي، به ويژه در روستاها، گرديد که مهم ترين آن، گسترش تقاضاي غرب براي فرش هاي ايراني طي اواخر سده سيزدهم مي باشد. (اتيک، 1384: 97.). به دنبال اين افزايش توليد، فرش در زندگي و فرهنگ، اجتماعي ايرانيان نيز حضور گسترده اي يافت .(ژوله، 1381: 18)
در واقع فرش، از کالايي تجملي و مخصوص اشراف، به کالايي عام تغيير پيدا كرد. البته با اين تفاوت که فرش هاي قاجار برخلاف نمونه هاي صفوي، قاليچه، اغلب ساده، کوچک پارچه و روستايي بافت بودند در اين دوره هم چنان که فرش ها از همان ساختارهاي صفوي پيروي مي كردند دچار تحولاتي نيز شدند که مهم ترين آن ها ظهور طرح هاي تصويري و گسترش و توسعه طرح هاي «قابي و بندي» است. پديده ی تصويرگري در فرش هاي اين دوره، در نتيجه ی عوامل مختلفي به وجود آمد که گرايش به هنر غربي و طبيعت پردازي از جمله آن هاست.
فرش نیز هم چون نگارگری، مملو از نقوش و طرح و رنگ هایی است که مضامین عرفانی و فلسفی بسیاری را در پهنه خود با تار و پود خویش بافته است که با بررسی موشکافانه تر پیوندی هایی را میان این دو می توان یافت.
4-3 نماد
شاید بتوان به صراحت راجع به هنر ایران این نظر را داد که هنری است نمادگرا و کارکرد نماد را در رشته های متفاوت هنـری ایـران به وضـوح می توان در آن مشاهده کرد. ایـن وجه و مشخصـه هنر ایرانی از سویی ارتباط آن را با اسطوره و مفاهیم اسطوره ای تقـویت نموده است. چـه، نـماد سـه خـصوصیـت بـارز دارد: در طبـیعـت اسـت ، قــــــراردادی و تکـرار پذیـر اسـت. اسطوره بـا مشخصات کاربردی نماد مطابقت داشته و به گونه ای پس از زمــــانی که بشر زندگی هوشمندانه خویش را باز می یابد همراه با نماد و مذهب و سایر عــــوامل زندگی اجتماعی، به نظام زندگی افراد قدم می گذارد. ارسطو در تحلیل اثر هنری سه بعد معرفت، عمل و آفرینش هنری را در نظر می گیرد. این مراحل صعودی در روح هنرمند ایرانی هم زمان عجین گشته است، شاهد مثال ما نماد دایره در تفکر اساطیری است که نمایانگر اجرام سماوی و هستی و فرهنگ اسطوره ای است.
5-3 اسطوره
نمیتوان اسطوره را از واژه‌ا‌ی عربی دانست که از «سطر» گرفته شده باشد و معنای جمعآوری داستان و افسانه را برساند. هم چنانکه دکتر کزازی اشاره میکند، شاید صحیح این باشد که:«این واژه از زبان یونانی یا لاتینی به زبان تازی برده شده باشد و دیگرگون شده واژه یونانی و لاتین «هیستوریا»1باشد که به معنی سخن و خبر راست، یا جستجوی راستی است»( کزازی1372: 2).
«اسطوره حکایتی موهوم و شگفت، دارای منشأیی مردمی و نااندیشیده است که در آن عاملانی که در زمره اشخاص نیستند و غالباً قوای طبیعت‏اند به سیمای اشخاص نمودار گشتند و اعمال و ماجراهایشان معنایی رمزی دارد».
اسطورههای ایرانی قصهها و داستانهایی کهن هستند که موجوداتی خارق العاده یا ماوراء الطبیعی را شامل میشوند.این اسطورهها که از گذشته افسانهای ایران به جا ماندهاند، دیدگاههای جامعهای را منعکس میکنند که در آغاز به آن تعلق داشتهاند. دیدگاه‌های این مردم نسبت به رویارویی خیر وشر، اعمال خدایان و دلاوریهای قهرمانان و موجودات افسانهای، اسطورهها در فرهنگ ایرانی نقش مهمی ایفا میکنند.
«اسطوره‌ها وجه استعاری توان بالقوة روحی در بشریت‌اند، و همان نیروهایی که به زندگی ما جان می‌بخشند، به زندگی جهان نیز جان می‌بخشند. اما اسطوره‌ها و خدایانی وجود دارند که با جوامعی خاص سروکار دارند و خدایان حامی آن جامعه‌اند. به عبارت دیگر، دو سطح کاملا متفاوت اسطوره‌شناسی وجود دارد. یکی آن که شما را به طبیعت‌تان و دنیای طبیعی که بخشی از آن هستید مربوط می‌کند؛ و دیگری که اکیداً جامعه‌شناختی است، و شما را به جامعه‌ای خاص مرتبط می‌کند، شما صرفاً یک انسان طبیعی نیستید، بلکه عضوی از یک گروه خاص‌اید» (کمبل، 1380: 49)
«از آن جا که اسطوره اعمال یا شاهکارهای موجودات ما فوق طبیعی و تجلی نیروهای مینوی آن ها را شرح میدهد، خود سرمشق و الگوی همه کارها و فعالیتهای مفهوم دار آدمی میشود… داستانی که اسطوره نقل میکند، معرفتی از نوع باطن است و این نه به آن علت است که سری بوده و طی تعلیم و تعلم رمزی و رازآموزی انتقال مییابد بلکه علاوه بر آن بدین سبب است که این معرفت با قدرتی ساحرانه و دینی همراه است» (الیاده،1362: 14،15 و17). اما کهنترین دین در کشور ما ، آئین مهر و زرتشت بوده (آئین مزدیسنا)، ظهور زرتشت و گسترش آن در این سرزمین هزاران هزار تأثیر و تحول بر زبان و قوم ما گذشته است.
6-3 نشانه‌شناسی
هر نشانه‌ای که در یک متن قرار می‌ گیرد.ارزش معنایی خود را در مجاورت با دیگر نشانه‌ها و عناصر کسب می‌کند.حصول یک معنای جدید متضمن گزینش یک یا چند نشانه از بین نشانه‌های دیگر است.(میرزایی: 20،1383). ذکر این نکته ضروری است که ساخته‌های دست انسان،هم چون‌ فرش‌های شرقی،به ذهنیات و مقدرات باطنی شکل مادی می‌دهند. درعین‌حال فرش گاه تجاری و گاه ترکیبی از انگیزه‌های تجاری و شخصی و بعضاً،هم نمادین هستند.
از دیدگاه لروی گورهان:«در حالی‌ که مردم صحرانشین و بادیه‌نشین با فرض وجود یک نیرو و دخالت مرموز نمادهایی را از حیوانات و گیاهان به‌دست می‌آورند،اجداد آنها که دارای‌ زندگی شبانی و کشاورزی بودند همین علایم را با خطی کردن‌شان،تغییر دادند.می‌توان این تغییر را نشانه‌ای برای از رونق افتادن و افول اندیشه‌ی‌ اسطوره‌ای دانست».(گورهان: 52،1988)
دررویکرد به قالی ایرانی به مثابه‌ی یک هنر،آن چه گاه از نظرها دور مانده است ارتباط محتوای این هنر با جهان بالایی و اسطوره‌ای‌ و به کارگیری عناصر نمادین در این حوزه است.با توجه به مفاهیم و تعاریفی که در حوزه‌ی اسطوره ارائه‌ می‌شود بایستی اذعان داشت که دامنه‌ی کاربرد نماد و نشانه و اسطوره‌ در تمامی حیطه‌های زندگی اجتماعی و انفرادی وارد شده است، نمادهایی که ریشه در ادیان و اعتقادات هر تمدن داشته است مصداق‌ این کاربرد را باید در ورود این عناصر به ادبیات، فلسفه، دین و مذهب‌ و جامعه ‌شناسی و هنر که در این ‌جا منظور ما هنر قالی‌بافی و نگارگری است، جستوجو کرد.
بررسی ارتباط بین نقوش فرش و نگارگری ،اسطوره و نشانه‌شناسی و بازخوانی اعتقادات و تفکرات مذهبی علاوه بر آن‌ که غنای جایگاه نماد و نشانه را در اعصار متفاوت‌ مشخص می‌سازد،هم‌ چنین، بر غنای معنوی و زیبایی ظاهری هنر ایرانی افزوده و چهره می ‌گشاید که با روشن شدن تعاریف باطنی نقوش اسطوره‌ای فرش و نگارگری و پیوند این دو هنر اصیل ایرانی جذابیت و گیرایی آن ها چند برابر می‌شود.

7-3 نماد های مهری
1-7-3 زن
“مادر كبير، ايزد بانوي كبير، نمادهاي اصل مؤنث عبارتند از ماه، زمين، آبها…. هم هدايت ناب معنوي است، هم اغواگر و از راه برنده، هم شاه بانوي باكره ي بهشت و هم زن درنده خو وبدكاره، خرد متعالي و حماقت فراوان، هر آن چه قمري پذيرنده ، محافظ روزي دهنده و مفعل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ایران باستان، شیخ اشراق، سیر و سلوک عرفانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اهورامزدا، ایران باستان، اساطیر ایران