پایان نامه ارشد رایگان درباره نیروی انسانی، انرژی مصرفی، گاز طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

(kg/ha)

1/13716
55/12495

43/1

12/2

01/3
06/0*
میانگین انرژی قلمه (GJ/ha)

69/72
98/64

61/7

02/11

64/0
56/0 n.s
میانگین انرژی قلمه به ازای شکر (GJ/ton)

82/7

18/11

47/1
23/0 n.s
n.s و *‏ به ترتیب عدم معنی‏داری و در سطح 5 درصد معنی‏دار را بیان می‏کنند
نمودار 4-6 انرژی قلمه مصرفی در تولید شکر واحدهای مورد بررسی طی دوره 4 ساله را نشان می‏دهد. واحد کارون و میرزا به ترتیب در سال‏های 90 و 89 دارای بیشترین انرژی قلمه مصرفی بوده‏اند. هر دو واحد در سال 88 دارای کمترین میزان انرژی قلمه مصرفی بوده‏اند.

نمودار 4-6 انرژی قلمه مصرفی دو واحد مورد مطالعه در دوره 4 ساله

انرژی نیروی انسانی
جدول 4-10 انرژی نیروی انسانی را نشان می‏دهد. انرژی نیروی انسانی در بخش کشاورزی دو واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 71/0 و 41/0 گیگازول در هکتار بوده و در بخش صنعت در دو واحد به ترتیب برابر واحد میرزا با 12/0 و 19/0گیگاژول در هکتار بوده است. میانگین انرژی نیروی انسانی طی دوره مورد بررسی دو واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 84/0 و 6/0 گیگاژول در هکتار بوده است. میانگین انرژی نیروی انسانی برای تولید هر تن شکر دو واحد کارون و میرزا به ترتیب 09/0 و 18/0 گیگاژول بر تن شکر تولیدی بوده است. واحد میرزا برای تولید هر تن شکر انرژی نیروی انسانی بیشتری مصرف کرده است. انرژی نیروی انسانی در واحد کارون در قیاس با واحد میرزا به‏ دلیل استفاده بیشتر از نیروی انسانی در عملیات‏های کشت و داشت و برداشت بیشتر بوده است. نتایج مقایسه میانگین نشان داد ساعت کار در هکتار بخش کشاورزی و صنعت دو واحد به ترتیب در سطح 5 و 1 درصد دارای اختلاف معنی‏دار بوده و نیز انرژی نیروی انسانی دو بخش کشاورزی و صنعت دو واحد به ازای هر تن شکر و مواد خروجی به ترتیب در سطح 5 و 1 درصد دارای اختلاف معنی‏داری اما به ازای هر تن شکر تولیدی معنی‏دار نشده است. میانگین کل انرژی نیروی انسانی در تولید شکر و مواد خروجی در سطح 5 درصد اختلاف معنی‏داری داشته است.
جدول 4-10 نتایج مقایسه میانگین انرژی نیروی انسانی در دوره 4 ساله مورد بررسی براساس آزمون t جفت شده

میانگین دوره

نتایج مقایسه میانگین
واحد

کارون
میرزا

t
sig
تعداد نفرات در سال (کشاورزی)
25/4510
1681

سطح کار کشاورزی (ha)
45/29686
9/19479

ساعت کار در هکتار در کشاورزی (hr/ha)
55/363
4/207

1/5
*01/0
انرژی نیروی انسانی در کشاورزی
71/0
41/0

7/4
*02/0
تعداد نفرات در سال (صنعت)
616
330

سطح کار صنعت (سطح برداشت)
5/13246
62/7893

ساعت کار در هکتار در صنعت (hr/ha)
74/63
85/100

7/6
**01/0
انرژی نیروی انسانی در صنعت (GJ/ha)
12/0
19/0

94/6
**01/0
میانگین کل انرژی نیروی انسانی (GJ/ha)
84/0
6/0

62/4
*02/0
میانگین انرژی نیروی انسانی کشاورزی به ازای شکر (GJ/ton)
07/0
07/0

99/0
39/0 n.s
میانگین انرژی نیروی انسانی صنعت به ازای شکر (GJ/ton)
01/0
03/0

3/1
28/0 n.s
میانگین کل انرژی نیروی انسانی به ازای شکر تولیدی (GJ/ton)
09/0
18/0

1/1
34/0 n.s
n.s، *‏ و ** به ترتیب عدم معنی‏داری، معنی‏داری در سطح 5 و 1 درصد را بیان می‏کنند.
در نمودار 4-7 انرژی نیروی انسانی در واحد میرزا روندی کاهشی و در سال‏های مختلف نزدیک به هم بوده است. در واحد کارون در سال‏های مختلف انرژی مصرفی نیروی انسانی از واحد میرزا بیشتر بوده است. از سال89 با کاربرد بیشتر ماشین‏های برداشت نیشکر، تعداد کارگران نی بر کاهش و انرژی نیروی انسانی کاهش یافته است.

نمودار 4-7 انرژی نیروی انسانی طی دوره 4 ساله

بودجه انرژی در طول دوره مورد بررسی
در جدول 4-11 انرژی ورودی هر یک از نهاده‏ها جهت تولید شکر در واحد کارون و میرزا آمده است. منظور از سوخت مجموع (گاز + بنزین + گازوییل ) بوده و مازوت و گاز طبیعی که در بخش صنعت به مصرف رسیدند جداگانه ذکر گردیده‏اند. میانگین انرژی ورودی بخش کشاورزی و صنعت جهت تولید شکر طی دوره چهار ساله مورد مطالعه دو واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 56/556 و 52/241 گیگاژول در هکتار بوده است. در واحد کارون نهاده‏های گاز طبیعی، قلمه مصرفی، آبیاری و مازوت به ترتیب دارای بیشترین انرژی و در واحد میرزا گازطبیعی، قلمه، مازوت، آبیاری و برق به ترتیب دارای بیشترین انرژی بوده‏اند. گاز طبیعی با 16/343 گیگاژول در هکتار بیشترین نهاده مصرفی جهت تولید شکر بوده است. انرژی مستقیم مصرفی شامل (کل سوخت بخش کشاورزی و صنعت و برق) در دو واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 65/397 و 85/139 گیگاژول در هکتار تولید شکر و کل مواد خروجی بوده است. انرژی مصرفی غیر مستقیم شامل (ماشین‏ها، کودهای اوره و فسفات، سموم، قلمه و آبیاری) در دو واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 07/158 و 06/101 گیگاژول در هکتار در تولید شکر و سایر فرآوردهای آن بوده است.
جدول 4-11 نتایج مقایسه میانگین انرژی ورودی و سهم نهاده‏های انرژی طی دوره 4 ساله براساس آزمون t جفت شده

میانگین دوره واحد کارون

میانگین دوره واحد میرزا

نتایج مقایسه میانگین

مقدار درهکتار
انرژی

مقدار درهکتار
انرژی

t
sig
سوخت (GJ/ha)
lit
81/172
73/9

83/181
23/10

مازوت (GJ/ha)
lit
28/885
26/34

1/913
65/40

گاز طبیعی (GJ/ha)
m3
9/8288
16/343

78/3395
63/88

برق (GJ/ha)
kwh
1/2914
5/10

7/5015
05/18

کود اوره (GJ/ha)
kg
78/383
92/10

67/394
33/11

کود فسفاته (GJ/ha)
kg
01/225
23/0

5/330
34/0

سم (GJ/ha)
kg
5/6
55/1

75/6
6/1

قلمه نیشکر (GJ/ha)
kg
1/13716
7/72

6/12495
98/64

آبیاری (GJ/ha)
m3
8/105500
47/66

2/45593
26/18

نیروی انسانی (GJ/ha)
hr
3/427
838/0

18/308
61/0

ماشین‏ها (GJ/ha)

206/6

55/4

انررژی مستقیم (GJ/ha)
65/397

8/139

39/1
n.s 36/0
انرژی غیرمستقیم (GJ/ha)
075/158

06/101

07/3
*05/0
میانگین انرژی مصرفی (GJ/ha)
56/556

52/241

24/2
n.s 11/0
میانگین انرژی مستقیم به ازای شکر (GJ/ton)
16/45

27

04/1
n.s 37/0
میانگین انرژی غیرمستقیم به ازای شکر (GJ/ton)
18/16

94/17

56/0
n.s 61/0
میانگین انرژی مصرفی به ازای شکر(GJ/ton)
34/61

95/44

83/0
n.s 47/0
n.s و *‏ به ترتیب عدم معنی‏داری و در سطح 5 درصد معنی‏دار را بیان می‏کنند.
طی دوره مورد بررسی میانگین انرژی مستقیم، انرژی غیر مستقیم و انرژی کل مصرفی به ازای تولید هر تن شکر در واحد کارون به ترتیب برابر 16/45، 18/16 و 34/61 گیگاژول بر تن شکر تولیدی و در واحد میرزا به ترتیب برابر 27، 94/17 و 95/44 گیگاژول بر تن شکر تولیدی شده است. در دو واحد کارون و میرزا به ترتیب گاز طبیعی با 61 و 36 درصد بیشترین انرژی مصرفی، قلمه مصرفی به ترتیب با 13 و 26 درصد دومین انرژی مصرفی جهت تولید شکر بوده‏اند. نتایج مقایسه میانگین داده‏های انرژی مصرفی نشان داد انرژی‏های مستقیم، غیر مستقیم و میانگین انرژی ورودی دو واحد مورد مطالعه فاقد اختلاف معنی‏دار بوده است. زارعی و همکاران (1389)، طی تحقیقی انرژی مصرفی مزارع نیشکر کشت و صنعت دعبل خزعی را 4/86 گیگاژول بر هکتار گزارش کردند. احمدی و همکاران (1388)، طی تحقیقی در کشت و صنعت کارون در دوره پنج ساله (88-84) میانگین انرژی ورودی سالانه را 38/58 گیگاژول بر هکتار محاسبه کرد که 77/41 درصد آن انرژی مستقیم، 92/56 درصد آن انرژی غیرمستقیم و 31/1 دردصد آن مربوط به نیروی انسانی گزارش دادند. آن‏ها در مطالعه خود صرفا بودجه انرژی در بخش کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند. جداول مقادیر انرژی مصرفی جهت تولید شکر به صورت تفصیلی در پیوست ذکر شده است.

نمودار 4-8 سهم هریک از نهاده‏ها در تولید شکر در واحدکارون (درصد)

در نمودار 4-8 نهاده‏های گاز طبیعی، قلمه و آبیاری به ترتیب با 61 ، 12 ، 11 درصد دارای بیشترین درصد در قیاس با انرژی سایر نهاده‏های ورودی در تولید شکر بوده‏اند. در واحد کارون در میان نهاده‏های ورودی جهت تولید شکر، گاز طبیعی بیشترین و کود فسفات کمترین انرژی مصرفی داشته است.
در نمودار 4-9 دیده می‏شود در واحد میرزا به ترتیب گاز طبیعی، قلمه، مازوت و آبیاری بیشترین نهاده انرژی بر جهت تولید شکر بوده‏اند که همانند سیستم کارون گازطبیعی بیشترین نهاده انرژی بر بوده است و کود فسفات نیز کمترین نهاده انرژی بر جهت تولید شکر بوده‏اند.

نمودار4-9 سهم هریک از نهاده‏ها در تولید شکر در واحد میرزا کوچک‏خان (درصد)
جریان انرژی خروجی از مزارع و صنعت
در جدول 4-12 انرژی شکر و فرآورده‏های حاصل از آن در طول دوره آمده است. میانگین انرژی خروجی تولید نیشکر، انرژی شکر، انرژی سرنی و پوشال، انرژی باگاس و ملاس تولیدی در واحد کارون به ترتیب برابر 93/392، 07/141، 2/157، 14/541، 51/60 گیگاژول در هکتار و در واحد میرزا به ترتیب برابر 64/311، 27/87، 67/124، 95/334، 4/38 گیگاژول در هکتار بوده است. میانگین کل انرژی خروجی برای دوره مورد بررسی واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 42/898 و 15/585 گیگاژول در هکتار بوده است. میانگین انرژی خروجی شامل (مجموع انرژی شکر و باگاس و ملاس و سر نی یا پوشال) می‏باشد. انرژی تولیدی شکر واحد کارون در دو سال اخر به علت وقوع سرما دارای روندی کاهشی بوده است. طی دوره مورد بررسی میانگین انرژی مصرفی سرنی و پوشال جهت تولید هر تن شکر در واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 57/16 و 6/17 گیگاژول بر تن شکر بوده است. همچنین به‏ازای تولید هر تن شکر انرژی تولیدی باگاس دو واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 7/56 و 08/57 گیگاژول بر تن شکر، انرژی تولیدی ملاس دو واحد به ازای تولید هر تن شکر به ترتیب برابر 56/7 و 47/6 گیگاژول بر تن شکر، انرژی نیشکر دو واحد به ازای تولید هر تن شکر به ترتیب برابر 38/35 و 6/53 گیگاژول بر تن بوده است. کل انرژی خروجی به ازای هر تن شکر تولیدی دو واحد کارون و میرزا به ترتیب برابر 42/94 و 67/99 گیگاژول بر تن شکر بوده است. در جدول 4-12 نتایج تجزیه واریانس نشان می‏دهد انرژی‏های سرنی و پوشال، باگاس، ملاس، نیشکر و شکر تولیدی دو واحد کارون و میرزا در سطح 5 درصد با هم دارای اختلاف معنی‏داری می‏باشند. میانگین انرژی خروجی دو واحد در سطح 1درصد اختلاف معنی‏داری دارد.
جدول 4-12 نتایج مقایسه میانگین انرژی خروجی نیشکر طی دوره 4 ساله براساس آزمون t جفت شده

میانگین دوره

نتایج مقایسه میانگین
واحد

کارون
میرزا

t
sig
سطح برداشت(ha)

13122
6/7893

سرنی و پوشال (Ton/ha)

52/9
55/7

انرژی سرنی و پوشال (GJ/ha)

2/157
67/124

84/4
*02/0
باگاس تولیدی(Ton/ha)

1/31
25/19

انرژی باگاس تولیدی (GJ/ha)

14/541
95/334

764/3
*03/0
ملاس تولیدی(Ton/ha)

03/4
56/2

انرژی ملاس تولیدی (GJ/ha)

51/60
4/38

59/4
*02/0
نیشکر تولیدی (Ton/ha)

57/75
93/59

انرژی نیشکر تولیدی (GJ/ha)

93/392
64/311

9/4
*01/0
شکر تولیدی (Ton/ha)

55/9
89/5

انرژی شکر تولیدی (GJ/ha)

07/141
27/87

01/5
*01/0
میانگین کل انرژی خروجی (GJ/ha)

42/898
15/585

26/6
**01/0
میانگین انرژی سرنی به ازای شکر (GJ/ton)

57/16
6/17

19/0
85/0 n.s
میانگین انرژی باگاس به ازای شکر (GJ/ton)

7/56
08/57

06/0
95/0 n.s
میانگین انرژی ملاس به ازای شکر (GJ/ton)

56/7
47/6

89/0
43/0 n.s
میانگین انرژی نیشکر به ازای شکر (GJ/ton)

35/38
6/53

52/2
*08/0
میانگین کل انرژی خروجی به ازای شکر در دوره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بخش کشاورزی، انرژی مصرفی، تجزیه واریانس Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دی اکسید کربن، بخش کشاورزی، انرژی مصرفی