پایان نامه ارشد رایگان درباره نرخ بهره، اوراق قرضه، ریسک سیستماتیک، غیر سیستماتیک

دانلود پایان نامه ارشد

قادر به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری می‌کند. ایجاد تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک می‌شود. کل ریسک به این علت کاهش می‌باید که زیان در بعضی از سرمایه گذاری ها توسط منافع ناشی از سایر سرمایه‌گذاری‌ها جبران می‌شود. بازارهای مالی همچنین ریسک عدم نقدشوندگی را کاهش می دهند. نقدشوندگی عبارتند از سهولت تبدیل دارایی ها به قدرت خرید در قیمت های مورد توافق است. هزینه های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش نقدشوندگی شده و ریسک را افزایش می دهد. بازارهای مالی از طریق انتشار و تحلیل اطلاعات و تسهیل داد و ستد ها به کاهش ریسک عدم نقدشوندگی کمک می‌کنند (سعیدی و افخمی، 1391).

2-2-3.ریسک :
زندگی امروز در حالی ادامه می‌باید که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور به علل مختلف فرآیند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است. تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییر نرخ ارز، تغییر نرخ سود و هم چنین تغییر قیمت سهام، مواردی هستند که سازمان های امروزی دائما با آنها دست به گریبانند. این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی سازمان ها باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه مدیریت شده است، تا آنجا که نظریه آشوب مطرح گردید. سازمان ها را در محیطی مملو از پیچیدگی و در عین حال قابل مدیریت تصویر کرده است. در جامعه امروزی تقریبا تمام افراد به نحوی با این مفهوم آشنایی دارند و اذعان میکنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه است. ریسک در زبان عرف عبارتند از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر چقدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحا گفته می‌شود ریسک زیادتر است. ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا بی کنشی مشخص منجر به زیان یا برونداد‌ها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریبا همه ی کوشش های بشری دربردارنده درجاتی از ریسک است. با این حال برخی از آنها ریسک های بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویداد های غیر منتظره که معمولا به صورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی ها می باشد تعریف کرد.
با مراجعه به منابع مختلف علمی تعاریف متعددی از ریسک می‌توان یافت که هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعاریف متفاوتی از ریسک ارائه کرده اند .
فرهنگ وبستر ریسک را “در معرض خطر قرار گرفتن ” تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است می داند. گالیتز35 (1960) ریسک را هر گونه نوسانات در هر گونه عایدی می داند تعریف مذکور این مطلب را روشن می‌کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه می سازد. گلیپ36 (1980) ریسک را این چنین معرفی می‌کند. هر پدیده ای که بتواند نتیجه ای حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده است. اولین بار هری مارکویتیز 37 (1991) بر اساس تعاریف کمی ارائه شده شاخص عددی برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره‌ای یک متغیر تعریف کرد. در فرهنگ مدیریت رهنما در تعریف ریسک آمده است :ریسک عبارتند از هر چیزی که با حال و آینده دارایی یا توان کسب در آمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید می‌کند. وستون و بریگام (2001) در تعریف ریسک دارایی نیک38 لز (2004) مفهوم ریسک را ابعاد مختلف مد نظر قرار داده و ان را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژۀ ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می گیرد. در حالی که ریسک خالص، صرفا احتمال زیان را در بر می گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود. مانند احتمال وقوع آتش .
لذا با توجه به مجموعه تعاریف فوق می‌توان ریسک را به صورت زیر تعریف کرد :
ریسک عبارتند از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه یا یک حالت در آینده، منظور از احتمال این است که اطمینانی به تغییرات نیست، در صورتی که اطمینان کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای پیش‌بینی شده پوشش پیدا میکرد، در حالی که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از احتمالی بودن تغییرات، ان را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل کرده است. تغییر اشاره به هر گونه کاهش با افزایش در منافع دارد. به این معنا که صرفا تغییرات نامطلوب نیست که در چارچوب ریسک پوشش پیدا می‌کند، بلکه تغییرات مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسک قرار دارد (مارکوویتز، 2008) .
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی موسسات مختلف اثر می گذارند، موسسات مختلف از جمله شرکت های صنعتی، تولیدی و خدماتی، موسسات پولی و مالی و حتی دولت ها با توجه به حوزه عملکرد خود با ریسک های خاصی مواجه می شوند. ریسک در یک معنای عام عبارتند از تغییرات قیمت که با این قیمت خود شامل نرخ های ارز، نرخ های سود، نرخ های کالا و نرخ های بازدهی سهام می باشد. در هر حال تغییر این متغیرها به علت تغییر در بسیاری از عوامل است که هر یک به صورت سطوح مختلف ریسک وارد می شوند .

2-2-4.منابع ریسک :
ریسک کلی دارایی های مالی تابعی است از چندین عامل که در ذیل به آن اشاره می کنیم :
2-2-4-1.ریسک نوسان نرخ بهره :
ریسکی است که یک سرمایه گذار به هنگام خرید اوراق قرضه بهره ثابتی را می پذیرد. قیمت چنین اوراق قرضه ای در صورت افزایش نرخ بهره در بازار کاهش می‌باید و دارنده ی آن در صورت فروش اوراق قرضه ی خود قبل از سررسید متحمل زیان می‌شود قیمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطه معکوس دارد، به عبارت دیگر با افزایش نرخ بهتره قیمت اوراق بهادار کاهش و با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق بهادار افزایش می یابد. تأثیر ریسک نوسان نرخ بهره بر روی اوراق قرضه خیلی بیشتر از سهام عادی است و بیشتر مورد توجه دارندگان اوراق قرضه خیلی بیشتر از سهام عادی است و بیشتر مورد توجه دارندگان اوراق قرضه است. با تغییر نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه در جهت معکوس تغییر می‌کند .
2-2-4-2. ریسک بازار39
ریسک بازار عبارت است از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار است. همه ی اوراق بهادار در معرض ریسک بازار هستند، اگرچه سهام عادی بیشتر تحت تأثیر این نوع ریسک است .ریسک بازار می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از قبیل رکود، جنگ، تغییرات ساختاری در اقتصاد و تغییر توجیهات مشتریان باشد .
2-2-4-3.ریسک تورمی 40
این نوع ریسک که تمامی اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار می دهد عبارتند از ریسک قدرت خرید یا کاهش قدرت خرید وجوه سرمایه گذاری شده، این نوع ریسک با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط است. برای اینکه نرخ بهره معمولا در اثر افزایش تورم، افزایش می یابد. علت این است که قرض دهندگان به منظور جبران ضرر ناشی از قدرت خرید، سعی میکنند نرخ بهره را افزایش دهند .
2-2-4-4.ریسک تجاری41
عبارتست از احتمال متحمل شدن زیان یا منتفع شدن شرکت، در نتیجه وقوع شرایط نابهنجار در فعالیت شرکت است، بنحوی که ضرر یا نفع حاصل متفاوت از میزان پیش‌بینی شده باشد / علت این نوع ریسک می‌تواند به خاطر نیروهای خارجی مانند محدودیت های تجاری، رکود جهانی یا بحران در معاملات تجاری شرکت و در نتیجه اختلاف و درگیری های کشور ها باشد. علت های داخلی ریسک تجاری می‌تواند در نتیجه عواملی هم چون چایین بودن کارایی، برنامه ریزی ضعیف، یا اقدامات غیر قانونی توسط کارکنان باشد.
2-2-4-5.ریسک مالی 42
عبارتست از ریسک استفاده از بدهی برای تامین مالی دارایی های شرکت، استفاده از هزینه های ثابت مالی باعث می‌شود که سود هر سهم سهام داران، سود و زیان را اغراق آمیز نشان دهد که به آن اهرم مالی گفته می‌شود. به خاطر ریسک ناتوانی در بازپرداخت اصل و فرع بدهی و ورشکستگی که می‌تواند نتیجه استفاده از بدهی باشد تغییر پذیری در بازده شرکت، در اثر استفاده از اهرم مالی افزایش می یابد. همین امر در خصوص اهرم عملیاتی نیز صادق است. اهرم عملیاتی عبارست از تغییر در سود عملیاتی در نتیجه تغییر در حجم فروش. در صوتری که شرایط یکسان باشد، هر چه اهرم عملیاتی بیشتر باشد میزان تغییر پذیری در بازده سهام عادی افزایش می یابد .
2-2-4-6.ریسک صنعت 43
عبارتست از احتمال این که همه شرکت های یک صنعت خاص تحت تأثیر عامل یا عوامل خاصی قرار بگیرند به نحوی که شرکت هایی که در صنعت های دیگر قرار دارند تحت تأثیر این عامل یا عوامل قرار نگیرند .
2-2-4-7.ریسک مدیریت44
تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و موسسات می‌تواند تبعات منفی بری یک سازمان داشته باشد .بر اساس سطوح مختلف مدیریتی سطح عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد.
اشتباه مدیران عملیاتی در تصمیم گیری، نسبت به اشتباهات مدیران ارشد مشکلات کمتری به بار خواهد آورد. در هر حال بر اساس منافع شخصی، تخصص و میزان اهمیت دادن مدیران به سرنوشت سازمان ،مبانی های مختلفی در تصمیم گیری های سازمانی وجود خواهد داشت. بر اساس تحقیقات کیم، لی و فرانسیس (1988) (klf) مدیران هنگامی که صاحبان سازمان نیز می باشند عملکرد بهتری ازخود نشان می هند و اطلاع بازار در خصوص این شرکت ها شفاف تر است. بنابراین ریسک این شرکت ها نیز کمتر است .

2-2-5.انواع ریسک :
تجزیه و تحلیل گران مدرن سرمایه گذاری، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می‌شود به دو دسته تقسیم می‌کنند .: آن دسته از ریسک هایی که ماهیتاً وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسانات نرخ بهره و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از قبیل ریسک مالی و تجاری .
یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجرای آن، تمایز میان اجزای کلی (بازار ) و اجزای خاص (اوراق خاص) است .
1: یک جزء عمومی، که بیانگر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کل سهام است که مستقیما به تحولات کلی فعالیت های عمومی اقتصاد بستگی دارد.
2: یک جزء خاص، که بیانگر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کل سهام است که به تحولات فعالیت های عمومی اقتصادی بستگی ندارد، بنابراین یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجزای کوچکتر، ایجاد تمایز میان اجزای عام و اجزای خاص است. این در جزء که در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری به آنها ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک نیز گفته می‌شود قابل ارائه است .
ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک =ریسک کل
ریسک غیر بازار + ریسک بازار =ریسک کل
ریسک قابل تنوع+ ریسک غیر قابل تنوع =ریسک کل

2-2-5-1.ریسک غیر سیستماتیک:45
تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که به تغییر پذیری کل بازار ارتباطی نداشته باشد. ریسک غیر سیستماتیک نام دارد. ریسک غیر سیستماتیک به مجموعه ریسک هایی اطلاق می‌گردد که از مدیریت داخلی شرکت ها نشات می گیرد. مانند ریسک ساختار مالی، ریسک ساختار مدیریتی، ریسک درآمدی و ریسک اهرمی .
اگر چه تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک غیر سیستماتیک برخودار هستند با این حال این نوع ریسک بیشتر با سهام عادی مرتبط هست. هر چه تنوع اوراق بهادار بیشتر شود ریسک غیر سیستماتیک کوچک و کوچکتر می‌شود و ریسک کل پرتفلیو به ریسک سیستماتیک نزدیک تر می‌شود.(موجون46 ، 2008)

2-2-5-2.ریسک سیستماتیک47
ریسک سیستماتیک به مجموعه عواملی اطلاق می‌گردد که از خارج بر روند قیمتی یک سهم تأثیر می گذارد. به عبارتی دیگر تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که مستقیما با تغییرات و تحولات کلی در بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط است ریسک سیستماتیک نام دارد .تقریبا تمامی اوراق بهادار اعم از سهام با اوراق قرضه تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردار می باشد. برای اینکه ریسک سیستماتیک در برگیرنده ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی، ریسک صنعت و ریسک طبیعی می باشند. بعد از آنکه ریسک غیر سیستماتیک حذف شد آن چیزی که باقی می ماند ریسک غیر قابل تنوع، یا ریسک بازار(سیستماتیک ) است. این قسمت از ریسک غیر قابل اجتناب است .برای اینکه ربطی به نحوه عملکرد سرمایه گذار و ایجاد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بازارهای مالی، تاپسیس فازی، دارایی ها، غیر سیستماتیک Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تابع تولید، کارایی فنی، انحراف معیار، اندازه گیری ریسک