پایان نامه ارشد رایگان درباره مهنا، مماليك، ايلخانان

دانلود پایان نامه ارشد

سليمان پسر امير حسام الدين مهنا نزد الجايتو، امير حسام الدين مهنا خود نيز در سال 716 ه / 1317 م بعد از جواب ردي كه نسبت به دلجويي ملك ناصر در رابطه با اختلافاتشان داده بود، به دربار اولجايتو گريخت و در عراق اقطاعاتي را به دست آورد و او را به فتح دمشق و مصر تشويق كرد.357
بدين ترتيب مهنا بن عيسي نزد ايلخانان هم صاحب اقطاعاتي شد. اقطاع او از طرف سلطان مماليك شهر سرمين در شام بود. مهنا بن عيسي پسر خود سليمان را به نزد ايلخان اولجايتو و موسي بن مهنا پسر ديگرش را به نزد سلطان مصر ملك ناصر فرستاد و خودش در سلمية شام مستقر گرديد.358
از اين زمان به بعد وي هم با دربار ايلخاني و هم با دربار مماليك ارتباط نزديكي داشت و فرستادگاني از هر دو طرف نزد وي اعزام مي شدند و خلعت و انعام مي آوردند. در مجموع بايستي خاطر نشان ساخت، گرچه تحريكات امير مهنا بن عيسي مي توانست باعث تيرگي روابط و از سرگيري نبرد ميان ايلخانان و مماليك شود، اما حسن سياست اولجايتو و عدم پذيرش درخواستهاي امير مهنا مبني بر يورش به شام و مصر باعث شد تا مرزهاي غربي همچنان از آرامش برخوردار باشند.359
به اين ترتيب و در نتيجة به وجود آمدن مناسبات ميان اعراب بني فضل و ايلخانان و واگذاري مناطقي به عنوان اقطاع به ايشان، روابط ميان مصر و ايران دچار تغيير و تحولاتي خاص شد. به گونه اي كه خصومت و درگيري ميان ايلخانان و مماليك در مقاطعي خاص بوسيلة فرار و يا پناهندگي اعراب بني فضل، دچار فراز و نشيب فراوان مي شد.

3. پناهنده شدن پسر شريف مكه نزد الجايتو( 716 ه / 1317 م )
يكي از مسائل مهم در زمان اولجايتو رقابت و درگيري با مماليك در جهت تسلط بر امور شهر مكه بود. بروز اين تحول را مي توان در درجة اول معلول سياست شيعه گري اول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سلطان محمد، پناهندگان، غازان خان Next Entries پایان نامه درباره نمایشنامه، شعر فارسی، انقلاب مشروطه