پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع سازمان، درون داده، اطلاعات بازار

دانلود پایان نامه ارشد

عامل پيشرفت آنها گرديد. در سال 1991، سن سولي فروشي نزديک به 500000 بطري فروخته شد.
2. دال دونينگ و دو همکارش لباس فروشي سنتي وال استريت در سال 1986 با فروش 700 تا 2000 دلار پايه گذاري نمودند. دونينگ و افراد شرکتش سفر مي کردند، بجاي اينکه منتظر مشتري در مغازه براي خرده فروشي باشند.
3. آلن کانوي نيز بنيانگذار اجناس و برچسب هاي تخفيف دار است. ارائه برخي اجناس تخفيف دار موجب مي گردد که همان اجناس به تعداد زياد فروش رود که فروش زياد موجب جبران تخفيفات داده شده مي گردد و علاوه بر فوايد زياد(حسن شهرت، کسب اعتبار، تجديد موجودي و …) که دارد موجب مي گردد که ديگر اجناس بدون تخفيف نيز به فروش رسد.
حال بايد توجه بکنيم که چه چيز هايي عوامل پايداري در رقابت بازار مي باشند؟برخي از عوامل در سطوح مختلف رقابت در صنعت تعيين شده اند.
چندين روش با مجموعه اي از عوامل رقابتي، توسعه يافته و بيان گرديده اند،براي مثال:پورتر در کتابش با عنوان “مزيت رقابتي” 5 نيرو را شناسايي کرده است که ماهيت و اساس رقابت را تعيين مي کند که به شرح زير مي باشد: 1.قدرت چانه زني خريداران 2. تهديدات جايگزين ها 3. قدرت چانه زني تامين کنندگان 4. چشم و هم چشمي بين رقباي موجود5. تهديد رقباي جديد.
در سطوح بالاتر اين 5 نيرو جمعا توانايي يک شرکت را تعيين مي کنند که آيا موفقيت آن زياد است يا کم.بديهي است که اين چند نيرو شبيه هم نيستند بنابراين هر يک از نيروها تاثير متفاوتي از موقعيت نسبت به موقعيت ديگر دارند. پورتر عوامل بيشمار ساختار صنعت را که اين پنج نيرو در آنها موثر هستند را شناسايي نموده است. بطور خلاصه اين چند نيرو به اين طريق بر روي مزيت رقابتي تاثير مي گذارند: قدرت خريداران مي تواند بر روي هزينه ها و سرمايه گذاري تاثير داشته باشد، زيرا خريداران قدرتمند خدمات گران قيمت را تقاضا مي کنند. قدرت چانه زني تامين کنندگان نيز هزينه مواد خام و ديگر داده ها را تعيين مي کنند.شدت چشم و هم چشمي نيز بر قيمت به همراه هزينه رقابت در حوزه هايي مثل کارخانجات،پيشرفت کالا،تبليغات و فروشندگان موثر است.تهديد رقباي جديد الورود يک محدوديت بر قيمت و تغيير شکل سرمايه گذاري مورد نياز در بر حذر داشتن رقباي جديد الورود به صنعت مي باشد. در حالت کلي کار آفرينان مي بايست نيروهاي اساسي موثر در رقابت را شناسايي و درک نمايند و بهتر است که آنان قادر به ارزيابي فرقهاي بازار و يا تهديدات در مشارکتها و معاملات تجاري اشان باشند. بديهي است که هر نيرويي که بر رقابت در محيط صنعت تسلط دارد وابسته به اوضاع خاص آن صنعت مي باشد. پورتر چندين نقص مهلک که موجب افت تفکر استراتژيک کار آفرينان راجع موقعيت و جايگاه رقابتي شان شناسايي کرده است که اين سه نقص به اين شرح مي باشد:
1. کسب يک مزيت رقابتي نادرست، تقليد و چشم و هم چشمي بسيار سخت و پر از ريسک که بازتاب هيچ گونه مزيت رقابتي نباشد.
2. دنبال کردن يک مزيت رقابتي که قابليت ثبات ندارد. کارآفرينان مي بايست مطمئن باشند که مزيت رقابتي آنان سريع قابل تقليد نيست.
3. برداشت نادرست از جذابيت صنعت. خيلي از جذابيتهاي صنعت ممکن است موجب رشد سريع نگردد و فقط فريبنده باشد(Dess &et al,2005).
منابع يک سازمان يا شرکت چه چيزهايي مي باشد؟
منابع يک شرکت شامل تمامي سرمايه ها(مال و اموال)،امکانات، فرآيندهاي سازماني،شهرت سازمان،اطلاعات،دانش و …مي باشد. تمامي چيزهايي که بوسيله شرکت کنترل مي شوند و آن را قادر به درک و اجراء استراتژي مي سازند و کارآيي64 و اثربخشي65 آن را بهبود مي بخشند. در زبانهاي تجزيه و تحليل استراتژيک سنتي،منابع شرکت،قدرتي مي باشندکه بوسيله آن شرکتها مي توانند استراتژيها را درک و اجراء نمايند.منابع شرکتها مي توانند بصورت خيلي آسان در سه مجموعه طبقه بندي شوند:
1.منابع سرمايه اي فيزيکي 2. منابع سرمايه اي انساني 3. منابع سرمايه اي سازماني.
منابع سرمايه اي فيزيکي شامل :تکنولوژي فيزيکي استفاده شده در سازمان مي باشد. تاسيسات سازمانها و تجهيزات،موقعيت جغرافيايي آن، دسترسي به مواد خام.
منابع سرمايه اي انساني شامل: آموزش، تجارب، عدالت، استعدادها، ارتباطات و بينش انفرادي مديران و کارکنان در شرکت مي باشد.
منابع سرمايه اي سازماني شامل: ساختار گزارش دهي رسمي سازمانها، برنامه ريزي رسمي و غير رسمي آن، کنترل،هماهنگي و همکاري سيستمي به همراه ارتباط بين گروهي در داخل سازمان و بين سازمانها و بين محيط آنها(Barney,1991,p.101) . منابع مبتني بر نگرش سازمان در سال 1985 توسط پورتر اذهان عمومي را به خود جذب کرد و گزينه تئوري استراتژيک را ارائه کرد. او در عوض تمرکز بر جايگاه شرکت در بازار توليد مي گويد: شرکتها جهت دستيابي به مزيت رقابتي پايدار بوسيله منابع انساني مي توانند بفهمند که کدام واحدها اضافي و يا باارزش و کمياب بوده و کدام يک به راحتي توسط ديگران کپي برداري نمي گردد. بنابراين شرکتها با دسترسي به منابع فيزيکي عالي که ديگران از تهيه آن عاجزند به عنوان يک مزيت رقابتي عالي مي بايست از آن نگهداري نمايند. براي مثال توليدات يک شرکت که بوسيله يک تکنولوژي پيشرفته توليد مي شوند به عنوان يک مزيت از ديد و چشم و هم چشمي ساير سازمانها پنهان نگهداري مي شود(Jassim,1998).
مزيت رقابتي مي تواند بوسيله تفاوتهاي جانبي سرعت، دقت و صحت و ماهيت جامع اطلاعات موجود داده شده به مديران، پيروز شود يا زائل گردد(Solan&Green,1995)کليد گرفتن مزيت رقابتي در بازارهاي هوشمند، به موقع بودن و استفاده صحيح از هوشمندي بازار و مزيتهاي رقابتي نهفته در يک سازمان از اطلاعات بازار است. البته در تحقيقات انجام شده معلوم گرديده که 75% از مديران اطلاعات موجود در بازار را بررسي نمي نمايند تا بتوانند در جهت پاسخگويي به سوالات خاص صنعت برآيند(Souchon &et al,2004) .
مزيت رقابتي مبتني بر منابع از ديد بارني
در ادامه تشريح مزيت رقابتي مبتني بر منابع، براساس ديدگاه بارني مي پردازيم و سعي مي کنيم که اين نظريه را از ديد بارني به صورت نسبتا کامل و خلاصه چهار مشخصه مهم را براي منابعي که
مي توانند به عنوان مزيت رقابتي در سازمان عمل کنند تشريح کنيم، ذکر مي کند که عبارتند از:
1- ارزشمندي : منابع ارزشمند، منابعي هستند که بتوان از آن ها در جهت بهره برداري از
فرصت ها و خنثي نمودن تهديدهاي محيطي استفاده کرد؛
2- کميابي : منابع بايد در ميان سازما نهاي فعلي و رقباي بالقوه کمياب باشند؛
3- تقليد ناپذيري : منابع بايد به صورت کامل قابل تقليد نباشند؛
4- جانشين ناپذيري : از لحاظ استراتژيک نبايد جانشين هاي يکساني براي اين منابع وجود داشته باشد. در ادامه به صورت کامل تر به تشريح هر کدام از مفاهيم ذکر شده م يپردازيم:
منابع ارزشمند: همان طور که قبلا گفته شد، منابع سازماني، تنها زماني ارزشمند مي باشندکه به سازمان در اجراي استراتژي هايي که موجب بهبود کارايي و بهره وري سازمان مي شوند،براساس چارچوب سنتي تحليل قوت، ضعف، کمک نمايند فرصت و تهديد سازمان ها تنها زماني مي توانند عملکرد خود را بهبود بخشند که استراتژي هاي بکار گرفته شده، توان بهره برداري از فرصت ها و مقابله با تهديدات را به سازمان عرضه کند .
اما بايد توجه داشت که بدون داشتن منابع ارزشمند، يعني منابعي که امکان بهره برداري از فرصت ها و اجتناب از تهديدات را فراهم آورند، چنين کاري عم لا بي معناست . در کل هر مشخصه اي از منابع که امکان بهره برداري از فرصت ها و مقابله با تهديدات را براي سازمان فراهم آورد، مي تواند به عنوان عنصري از مجموعه مشخصه هاي ارزشمند منابع به حساب آيد منابع کمياب: روشن است که اگر منابع ارزشمند در اختيار تمامي سازمان ها قرار داشته باشد، نمي توانند براي يک سازمان خاص مزيت رقابتي پايدار ايجاد کنند؛ لذا دومين مشخصه اي که يک منابع بايد براي خلق مزيت رقابتي پايدار داشته باشند، کميابي آنهاست . همان طور که قبلا گفته شد، يک سازمان تنها زماني م ي تواند از مزيت رقابتي پايدار برخوردار شود که نوعي استراتژي ارزش مدار را به کار گرفته که همزمان توسط هيچ کدام از رقباي بالقوه و بالفعل به کار گرفته نشده باشد و اين امر فقط در صورت وجود کميابي منابع امکان پذير استبايد توجه کرد که منابع ارزشمندي که فاقد مشخصه کميابي هستند، تنها مي توانند به بقاي سازمان در صنعتي که برابري رقابتي مهم مي باشد، کمک کرده، نمي توانند براي سازمان مزيت ايجاد کنند.
منابعي که به صورت کامل قابل تقليد نباشند: روشن است که منابعي که دو خصوصيت ارزشمندي و کميابي را دارا باشند، مي توانند به عنوان منبع مزيت رقابتي عمل کنند . سازمان هايي که اين نوع منابع را در اختيار دارند، معمولا به عنوان نوآوران استراتژيک در عرصه صنعت، عمل مي کنند. اما براي اين که مزيت رقابتي به دست آمده پايدار باقي بماند بايد اين نوآور ي ها قابل تقليد نباشند .
منابع سازمان ها به چند دليل مي توانند تقليدناپذير باشند که عبارتند از:
1- توانمندي کسب منابع توسط سازماني خاص به دليل شرايط تاريخي خاصي که آن سازمان دارد.
2- زماني که رابطه بين منابع سازمان ومزيت رقابتي پايدار سازمان داراي ابهام علي باشد.
3-منابع سازمان نوعي مزيت ايجاد کنند که از لحاظ اجتماعي بسيار پيچيده باشد (يداللهي و حسيني،1385، 75-79).
کاربرد فناوري اطلاعات در ايجاد مزيت رقابتي
سازمان همواره به دنبال خلق مزيت رقابتي و حفظ پايداري آن مي باشد. آنچه در فرايند خلق مزيت رقابتي واضح مي نمايد، ايجاد ارزش مي باشد. بررسي تاريخي تكامل نظريه هاي ارزش آفريني حاكي از وجود رويكردهاي مختلف نسبت به اين مقوله مي باشد. هر كدام از اين رويكردها به اقتضاي شرايطي كه در آن مطرح شده اند، ويژگي هاي منحصر به فردي به خود گرفته اند . با اين وجود جايگاه بهره گيري از دانش و فناوري روزآمد، مبحث مشتركي است كه به گونه اي متفاوت، در همه اين رويكردها مورد توجه قرار گرفته است. به طور رويكردهاي غالب ارزش آفريني را مي توان به دو دسته كلي تقسيم نمود: رويكرد اقتصادي و رويكرد هم افزايي. در رويكرد اقتصادي صاحب نظران، ريشه هاي ارزش آفريني را در بهينه سازي فعاليت هاي و فرايندهاي انجام كار جستجو مي كنند. در اين رويكرد، منابع (انساني و غير انساني) به عنوان درون داده اي سازمان و به عنوان عوامل هزينه ارزش آفريني تلقي مي شوند. بر اين اساس، زماني ارزش به حداكثر مي رسد كه هزينه هايي كه براي تامين منابع صرف مي شود به حداقل برسد. در اين ديدگاه، مزيت رقابتي از طريق كاهش هزينه در منابع و فرايندها خلق مي شود در رويكرد هم افزايي، منابع به عنوان درون داده اي معمولي سازمان تلقي نمي شوند بلكه نقش كليدي در موقيت هاي سازماني ايفا مي كنند. بر اساس اين رويكرد منابع زماني در سازمان ارزش آفريني مي كنند كه به گونه اي مديريت شوند كه در يك ارتباط تعاملي در راستاي بهبود عملكرد سازمان به صورت هم افزا عمل نمايند. از نظر اين ديدگاه، شركتها با تركيب بهينه منابع و فعاليتها مي توانند به مزيت رقابتي دست يابند. به رغم اينكه در رويكرد هم افزايي، تكامل قابل قبولي نيست به رويكرد اقتصادي حاصل شده است ولي با ورود به اقتصاد دانش محور و با وجود الزامات عصر اطلاعات اطلاعات و ارتباطات الكترونيكي دهكده جهاني و در فضاي به شدت رقابتي مبتني بر فن آوري اطلاعات، رويكرد هم افزايي هم كامل نبوده و با وجود لازم بودن آن، كافي نميباشد، چرا كه در عصر جديد هم افزايي صرف نمي تواند منجر به ايجاد ازرش بشود و حتما بايد مبتني بر دانش فن آوري روز باشد. بنابراين در اقتصاد مبتني بر دانش، رويكرد هاي ارزش آفريني مستلزم تحولي اساسي است تا پاسخگويي نيازهاي نوين حاصل از فضاي رقابتي شديد و با گستره جهاني باشد. در واقع اگر با بهره مندي از دانش و فن آوري روز بتوان در سازمان ارزش خلق كرد، مي توان به ايجاد شدن مزيت رقابتي و پايداري آن بواسطه فناوري اطلاعات اميدوار بود. سازمان ها بايد در قالب رويكرد دانش طوري منابع و قابليت هاي خود را مديريت نمايند كه از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عملکرد سازمان، عملکرد بازار، ساختار صنعت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سطح بلوغ، داده ها و اطلاعات، انتقال اطلاعات