پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، صورت های مالی، عوامل داخلی، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

بالاتر از فوق دیپلم دارند. به بیانی دیگر تمامی مدیران مشغول در صنعت بیمه دارای تحصیلات دانشکاهی هستند.
اطلاعات تحصیلی مربوط به شرکت های دولتی نیز در نمایشگر های ذیل به تصویر کشیده شده است:
نمایشگر 4.19 فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ گویان در شرکت های بیمه دولتی
درصد فراوانی
فراوانی
میزان تحصیلات
40
20
فوق دیپلم
40
20
کارشناسی
12
6
کارشناسی ارشد
8
4
دکترا
100
50
جمع کل

نمایشگر 4.20 درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ گویان در شرکت های بیمه دولتی

در شرکت های بیمه دولتی، تنها 20 درصد دارای مدیران تحصیلات تکمیلی هستند و 40 درصد نیز مدرکی پایین تر از کارشناسی دارند. بررسی های انجام شده در شرکت های بیمه خصوصی بیان گر این مطلب است که شرکت های دولتی فاکتور تجربه را برای کسب کرسی مدیریتی بسیار با اهمیت تر از تحصیلات دانسته اند.
2.4 بررسی فرضیات فرعی تحقیق:

1.2.4 بررسی فرضیه فرعی اول
1.1.2.4 بررسی شرکت های بیمه خصوصی
اولین فرضیه فرعی در رابطه با نقاط قوت در سازمان های بیمه خصوص و دولتی است. به منظور انجام این بررسی، ابتدا امتیاز موزون بخش قوت برای تمامی شرکت ها محاسبه می شود. سپس متوسط امتیاز موزون را در شرکت های دولتی ایران، البرز، دانا و آسیا محاسبه میشود. هم چنین متوسط امتیاز وزن دار در شرکت های بیمه خصوصی یعنی شرکت های پارسیان، نوین، کارآفرین، سینا،رازی، توسعه، دی ، سامان، ملت، معلم وپاسارگاد محاسبه می شود. این دو عدد جبری با هم مقایسه می شوند و در صورتی که عدد حاصله در مورد قوت شرکت های خصوصی بالاتر از شرکت های دولتی باشد، فرضیه فرعی مطرح شده تایید می شود. در غیر این صورت فرض فرعی اول رد می شود.
امتیازدهی شرکت بیمه پارسیان در فاکتور های مشخص کننده نقاط قوت در نمایشگر ذیل به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.21 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه پارسیان
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
4
0.060
0.24
2
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
4
0.065
0.26
3
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
3
0.010
0.03
4
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
4
0.040
0.16
5
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
4
0.070
0.28
6
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
4
0.050
0.2
7
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
3
0.002
0.006
8
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
4
0.045
0.18
9
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
3
0.250
0.75
10
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
3
0.045
0.135
11
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
4
0.045
0.18
12
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
3
0.010
0.03
13
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
4
0.070
0.28
14
برون سپاری
3
0.098
0.294
15
کاهش هزینه های اداری
4
0.045
0.18
16
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
4
0.020
0.08
17
صورت های مالی شفاف
4
0.045
0.18
18
رضایت سهام داران
3
0.030
0.09
 
جمع
 
1.000
3.555

از مجموعه عواملی که می توان آن ها را به عنوان فاکتور های قدرت آفرین در شرکت بیمه دانست، شرکت بیمه پارسیان در زمینه شبکه فروش گسترده و آموزش دیده، برون سپاری ، پیاده سازی مدیریت روابط مشتری، فراهم آوردن امکانات انگیزشی، نوآوری در طراحی بیمه نامه ها و هم چنین شایسته سالاری در سازمان بیش از سایر موارد موفق بوده است و بیشترین امتیاز در این زمینه کسب نموده است. امتیاز موزونی که شرکت بیمه پارسیان در مینه قوت کسب نموده است برابر با 3.555 است.
وضعیت عوامل کلیدی موفقیت در شرکت بیمه کارآفرین در نمایشگر 4.22 بیان شده است.
نمایشگر 4.22 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه کارآفرین
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
3
0.250
0.75
2
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
3
0.154
0.462
3
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
3
0.010
0.03
4
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
3
0.040
0.12
5
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
3
0.030
0.09
6
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
3
0.025
0.075
7
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
4
0.060
0.24
8
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
3
0.010
0.03
9
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
3
0.010
0.03
10
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
3
0.030
0.09
11
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
4
0.070
0.28
12
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
3
0.030
0.09
13
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
3
0.045
0.135
14
برون سپاری
3
0.056
0.168
15
کاهش هزینه های اداری
3
0.045
0.135
16
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
3
0.060
0.18
17
صورت های مالی شفاف
3
0.045
0.135
18
رضایت سهام داران
3
0.030
0.09
 
چمع
 
1.000
3.13
همان طور که مشاهده می شود شرکت بیمه کارآفرین در مواردی چون شبکه فروش گسترده و اموزش دیده، نوآوری در طراحی بیمه نامه ها، قدرت چانه زنی بالا، پوشش اتکایی مناسب، آموزش منابع انسانی و مدیریت روابط با مشتری امتیاز موزون بالاتری کسب نموده است و در موارد فوق برتری نسبی دارد. امتیازی که این شرکت کسب کرده است، 3.13 می باشد.
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه نوین است.
نمایشگر 4.23 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه نوین
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
3
0.010
0.03
2
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
3
0.030
0.09
3
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
3
0.250
0.75
4
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
3
0.040
0.12
5
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
3
0.020
0.06
6
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
3
0.045
0.135
7
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
3
0.060
0.18
8
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
3
0.005
0.015
9
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
4
0.040
0.16
10
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
3
0.010
0.03
11
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
4
0.070
0.28
12
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
3
0.045
0.135
13
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
3
0.045
0.135
14
برون سپاری
3
0.040
0.12
15
کاهش هزینه های اداری
3
0.060
0.18
16
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
3
0.060
0.18
17
صورت های مالی شفاف
3
0.070
0.21
18
رضایت سهام داران
3
0.100
0.3
 
جمع
 
1.000
3.11
شرکت بیمه نوین نیز نقاط قوت پر رنگ تری در زمینه های بخش بندی بازار، پوشش اتکایی مناسب، آموزش منابع انسانی، کاهش هزینه های اداری و سرمایه گذاری مناسب اندوخته های ریاضی و هم چنین صورت های مالی شفاف دارد. امتیازی که شرکت بیمه نوین به خود اختصاص داده است برابر با 3.11 است.
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه سامان است.
نمایشگر 4.24 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه سامان
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
3
0.010
0.03
2
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
3
0.040
0.12
3
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
3
0.060
0.18
4
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
3
0.010
0.03
5
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
3
0.020
0.06
6
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
3
0.540
1.62
7
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
4
0.001
0.004
8
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
3
0.005
0.015
9
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
4
0.004
0.016
10
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
4
0.007
0.028
11
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
3
0.035
0.105
12
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
3
0.005
0.015
13
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
3
0.005
0.015
14
برون سپاری
3
0.040
0.12
15
کاهش هزینه های اداری
3
0.007
0.021
16
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
3
0.060
0.18
17
صورت های مالی شفاف
3
0.051
0.153
18
رضایت سهام داران
3
0.100
0.3
 
چمع
 
1.000
3.012

شرکت بیمه سامان در انعطاف پذیری در طراحی بیمه نامه ها و مشتری گرایی بسیار موفق عمل کرده است و در این تحقیق نیز امتیاز بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است. هم چنین این شرکت در مواردی نظیر شفافیت صورت های مالی و سرمایه گذاری مناسب اندوخته های ریاضی دارای مزیت رقابتی است. امتیازی که این شرکت به خود اختصاص داده است، 3.012 می باشد. شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است شرکت بیمه سینا است. اطلاعات این شرکت در نمایشگر 4.25 نشان داده شده است.
نمایشگر 4.25 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه سینا
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
3
0.003
0.009
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
3
0.040
0.12
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
3
0.004
0.012
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
3
0.030
0.09
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
3
0.640
1.92
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
3
0.006
0.018
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
4
0.004
0.016
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
3
0.010
0.03
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
4
0.004
0.016
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
4
0.003
0.012
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
3
0.002
0.006
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
3
0.004
0.012
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
3
0.001
0.003
برون سپاری
3
0.006
0.018
کاهش هزینه های اداری
3
0.020
0.06
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
3
0.060
0.18
صورت های مالی شفاف
3
0.063
0.189
رضایت سهام داران
3
0.100
0.3
چمع
 
1.000
3.011
نکته حائز اهمیت در شرکت بیمه سینا قدرت چانه زنی بالای مدیران این شرکت است در برقراری ارتباط با سایر شرکت ها برای افزایش حجم پرتفوی آن ها. پس از این مورد شرکت بیمه سینا نیز هم چون شرکت بیمه سامان درمورد سرمایه گذاری اندوخته ها و هم چنین شفافیت صورت های مالی موفق عمل کرده است. امتیاز شرکت بیمه سینا در زمینه قدرت برابر با 3.011 است.
شرکت بیمه بعدی که از منظر قدرت مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه ملت است. اطلاعات مورد نیاز در این شرکت در نمایشگر 4.26 به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.26 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه ملت
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
3
0.045
0.135
نوآوری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره صنعت بیمه، سابقه خدمت، منابع انسانی، روش تحقیق Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، صورت های مالی، دوره های آموزش، دوره های آموزشی