پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، بیمه ایران، شرکت بیمه ایران، بهره مندی

دانلود پایان نامه ارشد

شوند.
در بررسی محیط خارجی سازمان پایین بودن پوشش تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی به عنوان بارز ترین فرصت و هم چنین شرایط نامطمئن اقتصادی و نرخ شکنی به عنوان با همیت ترین تهدید شناخته شده است.
8.2.5 بررسی شرکت بیمه رازی
استقبال از تغییر در سازمان، ارتقا منابع انسانی بر اساس شایستگی های فردی، آموزش منابع انسانی و کاهش هزینه ها به عنوان با اهمیت ترین نقاط قوت و عدم بهره برداری از تمام توان منابع انسانی به عنوان با اهمیت ترین نقطه ضعف خود نمایی می کند.
در بررسی محیط خارجی، رشد فرهنگ بیمه، بکر بودن بخش عظیمی از جامعه و شکستن بازار تعرفه به عنوان فرصت و هم چنین عدم رضایت از عملکرد صنعت بیمه و نرخ شکنی به عنوان تهدید خود نمایی می کند.
9.2.5 بررسی شرکت بیمه دی
بیمه دی با نقاط قوتی از قبیل بهره مندی از پوشش اتکایی مناسب، سیستم انگیزشی موفق منابع انسانی، کاهش هزینه ها و پیاده سازی سامانی مدیریت روابط مشتری و نقاط ضعفی مانند شرایط مبهم بیمه نامه هاو عدم کنترل بر عملکرد نمایندگی ها مواجه است.
در بررسی محیط خارجی نیز این شرکت با مواردی از قبیل شکستن بازارتعرفه و افزایش شرکت های خصوصی و رقابتی تر شدن محیط به عنوان فرصت و فرهنگ پایین بیمه در جامعه، تحریم های اقتصادی و نرخ شکنی به عنوان تهدید مواجه است.

10.2.5 بررسی شرکت بیمه توسعه
از نقاط قوت این شرکت می توان انعطاف پذیری در طراحی بیمه نامه ها به منظور رضایت مشتری، برون سپاری و رضایت سهام داران نام برد. عدم کنترل بر نمایندگی ها و هزینه های بالای اداری نیز از با اهمیت ترین نقاط ضعف این شرکت هستند.
از منظر محیط خارجی، بکر بودن بازار، شکست بازار تعرفه و پایین بودن پوشش تامین اجتماعی برای بیمه های درمان از اهم فرصت ها و هم چنین عدم رسوخ فرهنگ در تمامی اقشار جامعه و نرخ شکنی در بازار از مهم ترین تهدید های پیش روی این شرکت است.
11.2.5 بررسی شرکت بیمه پاسارگاد
استقبال از تغییر در سازمان، ارتقا منابع انسانی بر اساس شایستگی های فردی، آموزش منابع انسانی و کاهش هزینه ها به عنوان با اهمیت ترین نقاط قوت و عدم بهره برداری از تمام توان منابع انسانی به عنوان با اهمیت ترین نقطه ضعف خود نمایی می کند.
در بررسی محیط خارجی، رشد فرهنگ بیمه، بکر بودن بخش عظیمی از جامعه و شکستن بازار تعرفه به عنوان فرصت و هم چنین عدم رضایت از عملکرد صنعت بیمه و نرخ شکنی به عنوان تهدید خود نمایی می کند.
12.2.5 بررسی شرکت بیمه ایران
شرکت بیمه ایران اولین شرکت بیمه دولتی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، از مهم ترین نقاط قوت شرکت بیمه ایران سابقه طولانی در عرصه خدمت رسانی و تصویر ذهنی که به دلیل قانون اجبار بیمه گری بیمه ایران برای پروژه های دولتی که قبل از خصوصی سازی اجرا می شد، شبکه فروش بسیار گسترده، کاهش هزینه ها و پیاده سازی سامانه مدیریت روابط با مشتری می باشد.
نقاط ضعفی که در این شرکت وجود دارد، عدم بهره مندی مناسب از تکنولوژی و شرایط مبهم بیمه نامه ها است. در محیط خارجی فرصت هایی که برای این شرکت وجود دارد، شامل شکستن بازار تعرفه، احتمال بالای وقوع حوادث طبیعی و بکر بودن بخش عظیمی از بازار می باشد و در نهایت مهمترین تهدید که برای شرکت بیمه ایران وجود دارد عدم توجه به تغییر ساختار اجتماعی و ساختار سنی جامعه در سال های آینده است.
13.2.5 بررسی شرکت بیمه البرز
شرکت بیمه البرز با توجه به سابقی طولانی هم چون سایر شرکت های دولتی، شبکه فروش بسیار گسترده ایی دارد و هم چنین می توان نوآوری در طراحی بیمه نامه ها و ارتقا منابع انسانی بر اساس شایستگی آن ها و پیاده سازی مدیریت روابط مشتری را از با اهمیت ترین نقاط قوت این شرکت دانست.
از منظر نقاط ضعف می توان هزینه های بالای اداری، عدم وجود سامانه انگیزشی برای منابع انسانی و عدم بکار گیری مناسب از تکنولوژی نام برد.
در بررسی محیط بیرونی سازمان، می توان بکر بودن بازار بیمه، شکست بازار تعرفه و هم چنین زلزله خیز بودن ایران را به عنوان فرصت و مبهم بودن شرایط بیمه نامه ها و تلاش کسر بزرگی از جامعه برای برآوردن نیاز های زیستی را به عنوان مهم ترین تهدید های سازمان تلقی کرد.
14.2.5 بررسی شرکت بیمه دانا
در بررسی نقاط قوت این شرکت می توان به نوآوری در طراحی بیمه نامه ها و اموزش منابع انسانی نام برد.
از مهم ترین نقاط ضعف این شرکت نیز می توان عدم توجه به برون داد بخش تحقیق و توسعه و عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان اشاره کرد.
در بررسی محیط خارج از سازمان آشکار می شود که افزایش تعداد شرکت های مشاور بیمه مستقل، تغییر ساختار سنی جامعه و بکر بودن بازار می توان به عنوان فرصت های بسیار با اهمیت قلمداد شود از سویی دیگر نرخ بالای سود بانکی نسبت به سود پرداختی در بیمه عمر و عدم رضایت از عملکرد صنعت بیمه در سال های پیشین می تواند به عنوان تهدید های جدی شناخته شود.
15.2.5 بررسی شرکت بیمه آسیا
شرکت بیمه آسیا نیز با توجه به حمایت های دولتی که دارد از قدرت بالای چانه زنی برای برقراری ارتباطات میان سازمانی برخوردار است و هم چنین شبکه فروش گسترده و بهره مندی از پوشش اتکایی مناسب از دیگر عوامل قوت این سازمان است. از منظر ضعف نیز عدم توانایی به کنترل هزینه ها و عدم کنترل بر نمایندگی ها را می توان به عنوان مهم ترین عوامل بر شمرد.
در بررسی محیط بیرونی سازمان نیز تغییر ساختار سنی جامعه در سال های آتی و بکر بودن بازار به عنوان مهم ترین فرصت ها و تعدد شرکت های خصوصی در سال های اخیر به عنوان مهم ترین تهدید این شرکت شناخته شده است.
3.5 نتیجه های نهایی:
مقایسه امتیاز موزون قوت در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی آشکار کرد که با این که شرکت های بیمه دولتی برتری در حجم فروش بیمه دارند اما شرکت های بیمه خصوصی می توانند بهتر از شرکت های بیمه دولتی در تدوین استراتژی های خود از نقاط قوت خود بهره برند.
مقایسه امتیاز موزون ضعف نیز بیان گر این مطلب است که شرکت های بیمه خصوصی می توانند توانایی بیشتری بر شناسایی و غلبه بر ضعف های درونی نسبت به شرکت های دولتی داشته باشند.
و هم چنین مقایسه امتیاز موزون فرصت نیز تایید می کند که شرکت های بیمه خصوصی در تدوین استراتژی رقابتی می توانند موفق تر از شرکت های دولتی عمل کنند اما فرضیه فرعی آخر یعنی توانایی شرکت های خصوصی در غلبه بر تهدید های محیطی رد شد زیرا با بررسی تمامی شرکت های بیمه خصوصی مشخص شد که تمامی شرکت ها نرخ شکنی و نبود اخلاق حرفه ایی را از مهم ترین تهدید های خود قلمداد کرده اند. شاید بتوان یکی از دلایل حجم زیاد پرتفوی شرکت های دولتی را همین امر دانست. زیرا شرکت های بیمه دولتی به دلیل ذات غیر رقابتی فعالیتشان زیاد از تغییرات استقبال نمی کنند و هم چنین زمان بسیار ز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بیمه ایران، بهره مندی، صنعت بیمه، عملکرد شرکت Next Entries مقاله درمورد انسان کامل، فصوص الحکم