پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، تحقیق و توسعه، عملکرد نمایندگی، عوامل داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

نامه ها
1
0.08
0.08
8
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
2
0.04
0.08
9
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
1
0.1
0.1
10
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
2
0.04
0.08
11
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
2
0.1
0.2
12
تعداد بالای پرسنل
1
0.05
0.05
13
حجم بالای هزینه ها
2
0.02
0.04
14
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
2
0.07
0.14
15
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
2
0.05
0.1
 
جمع
 
1
1.58

از ضعف های عمده این شرکت می توان به عدم توانایی پوشش هزینه های ثابت، ناکارآمدی منابع انسانی، عدم شفافیت شرایط عمومی بیمه نامه ها، عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها اشاره کرد. امتیاز این شرکت برابر با 1.58 است .
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه پاسارگاد است. اطلاعات مربوطه در نمایشگر ذیل به تصویر کشیده شده است.

نمایشگر 4.49 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه پاسارگاد
دریف
فاکتور های ضعف سازمانی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
2
0.1
0.2
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
1
0.06
0.06
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.05
0.05
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
1
0.05
0.05
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
1
0.09
0.09
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
2
0.1
0.2
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
1
0.08
0.08
8
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
1
0.04
0.04
9
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
1
0.1
0.1
10
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
2
0.04
0.08
11
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
2
0.1
0.2
12
تعداد بالای پرسنل
1
0.05
0.05
13
حجم بالای هزینه ها
2
0.02
0.04
14
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
2
0.07
0.14
15
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
2
0.05
0.1
 
جمع
 
1
1.48

امتیازی که شرکت بیمه پاسارگاد کسب نموده است، 1.48 است. این شرکت در زمینه عدم کنترل بر نمایندگی ها ضعف بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد.
آخرین شرکت بیمه خصوصی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه توسعه است. اطلاعات مربوطه در نمایشگر 4.50 به تصویرکشیده شده است.

نمایشگر 4.50 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه توسعه
ردیف
فاکتور های ضعف سازمانی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
2
0.1
0.2
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
2
0.06
0.12
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.05
0.05
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
1
0.1
0.1
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
1
0.09
0.09
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
2
0.05
0.1
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
1
0.1
0.1
8
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
1
0.04
0.04
9
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
1
0.08
0.08
10
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
2
0.04
0.08
11
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
2
0.1
0.2
12
تعداد بالای پرسنل
1
0.05
0.05
13
حجم بالای هزینه ها
2
0.02
0.04
14
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
2
0.07
0.14
15
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
2
0.05
0.1
 
جمع
 
1
1.49

امتیازی که شرکت بیمه توسعه در این زمینه کسب نموده است برابر با 1.49 است. از ضعف های عمده این شرکت می توان به عدم توانایی پوشش هزینه ها، عدم استفاده از توان بالقوه منابع انسانی، عدم شفاف سازی شرایط عمومی و عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها دانست.
اطلاعات مربوط به متوسط امتیاز ضعف در شرکت های بیمه خصوصی در نمایشگر های 451 . 4.52 نشان داده شده است.

نمایشگر 4.51 امتیاز موزون از منظر ضعف برای شرکت های خصوصی
امتیاز موزون در قدرت
شرکت های بیمه خصوصی
1.69
پارسیان
1.59
سینا
1.58
دی
1.58
کارآفرین
1.53
نوین
1.49
توسعه
1.49
رازی
1.48
پاسارگاد
1.47
ملت
1.42
سامان
1.37
معلم
1.521
میانگین

متوسط امتیازی که شرکت های بیمه خصوصی کسب نموده اند، 1.521 است.
نمایشگر 4.52 امتیاز موزون ضعف در بین شرکت های بیمه خصوصی

همان طور که در نمایشگر فوق به روشنی دیده می شود، شرکت بیمه پارسیان بالاترین امتیاز و شرکت بیمه معلم کمترین امتیاز را در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( نقاط ضعف) کسب نموده اند. این امر بدین معنا است که شرکت بیمه پارسیان در بین سایر شرکت های خصوصی توانسته است در مقایسه با دیگر شرکت های بیمهخصوصی از نقاط ضعف کمتری برخوردار بوده و به عبارتی توانسته است، برضعف های درونی تدبیری بیاندیشد. متوسط امتیازی که شرکت های بیمه خصوصی کسب نموده اند برابر با 1.521 است.
2.2.2.4 بررسی شرکت های بیمه دولتی
برای بررسی شرکت های بیمه دولتی از منظر نقاط ضعف با توجه به عامل هایی برای تمام شرکت ها تعیین شد و امتیاز موزون برای هر یک ار چهار شرکت بیمه دولتی محاسبه می شود. سپس میانگین امتیاز موزون در شرکت های بیمه دولتی محاسبه می شود.
اولین شرکت بیمه ایی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه ایران است. امتیاز موزون ضعف این شرکت در نمایشگر4.53آمده است.

نمایشگر 4.53 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه ایران
ردیف
فاکتور های ضعف سازمانی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
1
0.06
0.06
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
1
0.1
0.1
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
2
0.1
0.2
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
2
0.07
0.14
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
2
0.1
0.2
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
1
0.08
0.08
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
2
0.2
0.4
8
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
2
0.07
0.14
9
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
1
0.1
0.1
10
تعداد بالای پرسنل
2
0.05
0.1
11
حجم بالای هزینه ها
2
0.02
0.04
12
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
1
0.05
0.05
 
جمع
 
1
1.18

شرکت بیمه ایران در مواردی نظیر عدم بهره برداری از توان بالقوه منابع انسانی، ناکارآمدی سامانه های انگیزشی، عدم استفاده از فن آوری اطلاعات و هم چنین عدم کنترل نمایندگان ضعف چشم گیری دارد و نتوانسته است که بر ضعف های خود فائق آید. امتیاز موزون شرکت سهامی بیمه ایران برابر با 1.61 است.
دومین شرکت بیمه دولتی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه البرز است. اطلاعات مربوط به این شرکت در نمایشگر ذیل به تصویر کشیده شده است.

نمایشگر 4.54 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه البرز
ردیف
فاکتور های ضعف
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
2
0.1
0.2
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
2
0.05
0.1
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.1
0.1
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
1
0.04
0.04
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
1
0.14
0.14
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
2
0.08
0.16
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
1
0.2
0.2
8
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
1
0.07
0.07
9
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
1
0.1
0.1
10
تعداد بالای پرسنل
1
0.05
0.05
11
حجم بالای هزینه ها
1
0.02
0.02
12
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
2
0.05
0.1
 
جمع
 
1
1.28

شرکت بیمه البرز در عواملی نظیر عدم توانایی پوشش هزینه ها، ناکارآمدی سامانه های انگیزشی و عدم استفاده از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات ضعیف تر از سایر موارد عمل کرده است و نتواسته است امتیاز مناسبی برای این موارد کسب کند. امتیازی که بیمه البرز کسب نموده است، 1.28 است.
شرکت بیمه بعدی که ورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه دانا است.

نمایشگر 4.55 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه دانا
ردیف
فاکتور های ضعف
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
2
0.05
0.1
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
2
0.1
0.2
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.07
0.07
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
1
0.04
0.04
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
1
0.1
0.1
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
2
0.12
0.24
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
1
0.2
0.2
8
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
1
0.1
0.1
9
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
2
0.1
0.2
10
تعداد بالای پرسنل
1
0.05
0.05
11
حجم بالای هزینه ها
1
0.02
0.02
12
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
1
0.05
0.05
 
جمع
 
1
1.37

بررسی ماتریس شرکت بیمه دانا مشخص می کند که این شرکت در مواردی نظیر شناخت نیاز مشتریان، انگیزش منابع انسانی و توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه ضعیف عمل کرده است و امتیازی که این شرکت کسب نموده است، 1.37 است.
آخرین شرکت بیمه دولتی که مورد بررسی قرار گرفت، شرکت بیمه آسیا است.

نمایشگر 4.56 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه آسیا
ردیف
فاکتور های ضعف
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
1
0.05
0.05
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
2
0.1
0.2
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.07
0.07
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
1
0.04
0.04
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
1
0.1
0.1
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
2
0.05
0.1
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
1
0.2
0.2
8
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
1
0.1
0.1
9
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
2
0.1
0.2
10
تعداد بالای پرسنل
1
0.12
0.12
11
حجم بالای هزینه ها
1
0.02
0.02
12
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
2
0.05
0.1
 
جمع
 
1
1.3
شرکت بیمه آسیا در زمینه هایی چون عدم بهره برداری از توان نیروهای انسانی، حجم بالای پرسنل و عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه، ضعف دارد و امتیازی که در این زمینه کسب نموده است برابر با 1.3 است.
میانگین امتیازی که شرکت های بیمه دولتی از نظر ضعف کسب کرده اند، در نمایشگر های 4.57 و 4.58 به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.57 امتیاز موزون از منظر ضعف برای شرکت های دولتی
امتیاز موزون ضعف
شرکت های بیمه دولتی
1.41
ایران
1.37
دانا
1.3
آسیا
1.28
البرز
1.34
میانگین امتیاز وزن دار

نمایشگر 4.58 امتیاز موزون از منظر ضعف برای شرکت های دولتی

همان طور که نمایشگر های فوق بیان می دارند، شرکت بیمه ایران بالاترین امتیاز وشرکت بیمه البرز پایین ترین امتیاز را در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( نقاط ضعف) در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، توانایی ها، عوامل داخلی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره خدمات درمانی، ساختار اجتماعی، فارغ التحصیلان، رشد شرکت