پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، توانایی ها، عوامل داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

ها
2
0.04
0.08
14
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
2
0.1
0.2
15
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
1
0.1
0.1
 
جمع
 
1
1.58

شرکت بیمه کارآفرین در زمینه توانایی چانه زنی بین سازمانی برای فروش بیشتر و افزایش حجم پرتفو، زمان بر بودن خدمات بیمه ای و هم چنین عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات ضعف بیشتری دارد و امتیازی که در این زمینه کسب نموده است، 1.58 است. امتیاز های حاصله این قسمت نیز تایید می کند که شرکت بیمه کارآفرین توانسته بر ضعف هایی نظیر حاکمیت روحیه دولتی و آموزش منابع انسانی غلبه کند و آن ها را به نقاط قوت بدل کند.
سومین شرکت بیمه ایی که مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه نوین است. اطلاعات مربوطه در نمایشگر 4.42 نشان داده شده است.
نمایشگر 4.42 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه نوین
ردیف
فاکتور های ضعف سازمانی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
2
0.04
0.08
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
2
0.08
0.16
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.09
0.09
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
2
0.08
0.16
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
2
0.06
0.12
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
1
0.09
0.09
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
1
0.1
0.1
8
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
1
0.05
0.05
9
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
2
0.05
0.1
10
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
1
0.04
0.04
11
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
2
0.06
0.12
12
تعداد بالای پرسنل
2
0.05
0.1
13
حجم بالای هزینه ها
2
0.04
0.08
14
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
2
0.07
0.14
15
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
1
0.1
0.1
 
جمع
 
1
1.53

شرکت بیمه نوین ضعف عمده ای در زمان ارائه خدمات و عدم شفافیت شرایط عمونی بیمه نامه ها دارد و امتیازی که کسب نموده است، 1.53 است و امتیاز مناسبی در زمینه برون سپاری و کاهش هزینه ها کسب نموده است.
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه سامان است.

نمایشگر 4.43 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه سامان
ردیف
فاکتور های ضعف سازمانی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
2
0.04
0.08
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
1
0.06
0.06
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.09
0.09
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
2
0.08
0.16
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
2
0.1
0.2
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
1
0.09
0.09
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
1
0.08
0.08
8
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
1
0.05
0.05
9
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
1
0.1
0.1
10
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
2
0.04
0.08
11
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
1
0.06
0.06
12
تعداد بالای پرسنل
2
0.05
0.1
13
حجم بالای هزینه ها
2
0.04
0.08
14
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
2
0.07
0.14
15
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
1
0.05
0.05
 
جمع
 
1
1.42

شرکت بیمه سامان در فاکتور هایی نظیر استفاده از تکنولوژی و فنآوری اطلاعات و هم چنین توجه به برون داد بخش تحقیق و توسعه ضعف بارز تری نسبت به سایر موارد دارد ولی نکته حائز اهمیت عامل زمان ارائه خدمات به مشتریان است که شرکت بیمه سامان توانسته تا حدودی بر این ضعف غلبه کند. امتیاز این شرکت برابر با 1.42 است.
شرکت بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه سینا است.

نمایشگر4.44 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه سینا
ردیف
فاکتور های ضعف سازمانی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
2
0.08
0.16
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
1
0.06
0.06
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.09
0.09
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
2
0.1
0.2
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
2
0.05
0.1
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
1
0.04
0.04
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
1
0.08
0.08
8
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
1
0.05
0.05
9
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
1
0.04
0.04
10
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
2
0.04
0.08
11
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
2
0.06
0.12
12
تعداد بالای پرسنل
2
0.09
0.18
13
حجم بالای هزینه ها
2
0.1
0.2
14
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
2
0.07
0.14
15
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
1
0.05
0.05
 
جمع
 
1
1.59

در شرکت بیمه سینا به موارد ضعف عمده ای که می توان اشاره کرد، عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار و هم چنین حجم بالای هزینه ها ست. شرکت بیمه سینا از برون سپاری زیاد بهره نبرده است و به همین دلیل هزینه های ثابت بالایی دارد. اما باید یاد آورشد که این شرکت در زمینه هایی همچون بهره مندی از تکنولوژی اطلاعات و زمان ارائه خدمات از وضعیت مطلوبی بهره می برد. امتیازی شرکت بیمه سینا کسب نموده است، برابر با 1.59 است.
شرکت بیمه بعدی که مورد مطالعه قرار گرفته است، شرکت بیمه ملت است.

نمایشگر 4.45ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه ملت
ردیف
فاکتور های ضعف سازمانی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
2
0.1
0.2
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
1
0.06
0.06
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.09
0.09
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
2
0.1
0.2
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
2
0.09
0.18
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
1
0.04
0.04
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
1
0.08
0.08
8
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
1
0.05
0.05
9
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
1
0.1
0.1
10
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
2
0.04
0.08
11
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
1
0.06
0.06
12
تعداد بالای پرسنل
2
0.05
0.1
13
حجم بالای هزینه ها
2
0.02
0.04
14
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
2
0.07
0.14
15
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
1
0.05
0.05
 
جمع
 
1
1.47

شرکت بیمه ملت با فاکتور هایی نظیر زیان ده بودن ترکیب پرتفو، عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار و عدم توجه به برون داد بخش تحقیق توسعه رو به رو است. اما به دلیل پیاده سازی سامانه برون سپاری توانسته است بر ضعف هزینه های ثابت غلبه کند. امتیازی که این شرکت کسب نموده است برابر با 1.47 است.
هفتمین شرکتی که در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه معلم است. اطلاعات مربوط به این شرکت در نمایشگر 4.46 به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.46 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه معلم
ردیف
فاکتور های ضعف سازمانی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
2
0.06
0.06
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
2
0.06
0.06
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.09
0.18
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
2
0.05
0.05
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
2
0.09
0.09
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
2
0.04
0.04
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
1
0.08
0.16
8
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
1
0.1
0.2
9
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
1
0.1
0.2
10
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
2
0.04
0.04
11
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
2
0.1
0.1
12
تعداد بالای پرسنل
2
0.05
0.05
13
حجم بالای هزینه ها
2
0.02
0.02
14
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
2
0.07
0.07
15
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
2
0.05
0.05
 
جمع
 
1
1.37

شرکت بیمه معلم در زمینه هایی چون حاکمیت روحیه دولتی و هم چنین عدم کنترل بر نمایندگی ها ضعف پر رنگ تری دارد اما در زمینه هایی هم چون برون سپاری،آموزش و زمان ارائه خدمات به مشتریان در وضعیت مناسب تری قرار دارد. امتیاز شرکت بیمه معلم در این زمینه 1.37 است.
شرکت بیمه بعدی شرکت بیمه رازی است که اطلاعات آن در نمایشگر 4.47 به تصویر کشیده شده است.

نمایشگر 4.47 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه رازی
ردیف
فاکتور های ضعف سازمانی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
2
0.06
0.12
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
2
0.06
0.12
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.09
0.09
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
1
0.05
0.05
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
2
0.09
0.18
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
1
0.04
0.04
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
1
0.08
0.08
8
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
1
0.1
0.1
9
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
1
0.1
0.1
10
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
2
0.04
0.08
11
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
2
0.02
0.04
12
تعداد بالای پرسنل
1
0.05
0.05
13
حجم بالای هزینه ها
2
0.1
0.2
14
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
2
0.07
0.14
15
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
2
0.05
0.1
 
جمع
 
1
1.49

ضعف های عمده شرکت بیمه رازی مربوط به عدم بهره برداری شرکت از توان بالقوه منابع انسانی، حاکمیت روحیه دولتی و هم چنین هزینه های بالای سازمانی است و امتیازی که این شرکت در این زمینه کسب نموده است برابر با 1.49 است.
شرکت بیمه دیگری که مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه دی است. اطلاعات مربوط به ضعف های این شرکت در نمایشگر 4.48 به تصویر کشیده شده است.

نمایشگر 4.48 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه دی
ردیف
فاکتور های ضعف سازمانی
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
2
0.1
0.2
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
2
0.06
0.12
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.05
0.05
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
1
0.05
0.05
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
1
0.09
0.09
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
2
0.1
0.2
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، بیمه ایران، عوامل داخلی، شرکت بیمه ایران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، تحقیق و توسعه، عملکرد نمایندگی، عوامل داخلی