پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، بیمه ایران، عوامل داخلی، شرکت بیمه ایران

دانلود پایان نامه ارشد

4.33 جایگاه شرکت های بیمه خصوصی

2.1.2.4 بررسی شرکت های بیمه دولتی
4 شرکت بیمه ایی در این بخش مورد بررسی قرار گرفته اند، شامل شرکت بیمه ایران، البرز، دانا و آسیا می باشد. شرکت های بیمه دولتی به دلیل نوع متفاوت عملکرد خود، عوامل موفقیت کلیدی متفاوتی نسبت به شرکت های خصوصی دارند. اولین شرکتی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه ایران است. این شرکت قدیمی ترین شرکت بیمه ای ایران است و در سال 1314 تاسیس شده است و اکنون بیشترین سهم را در پرتفوی فروش بیمه در صنعت ایران دارد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده بیمه مرکزی حدود 45% از کل فروش صنعت بیمه ایران به شرکت سهامی بیمه ایران تعلق دارد. اطلاعات مربوط به امتیاز موزون قوت در این شرکت در نمایشگر 4.34 نشان داده شده است.

نمایشگر 4.34 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) شرکت بیمه ایران
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
4
0.250
1
2
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
3
0.050
0.15
3
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
4
0.150
0.6
4
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
4
0.025
0.1
5
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
3
0.070
0.21
6
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
3
0.060
0.18
7
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
3
0.030
0.09
8
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
3
0.030
0.09
9
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
4
0.030
0.12
10
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
3
0.180
0.54
11
کاهش هزینه های اداری
3
0.080
0.24
12
صورت های مالی شفاف
4
0.045
0.18
 
جمع
 
1.000
3.5

در شرکت بیمه ایران می توان به مواردی از قبیل شبکه فروش گسترده و سرتاسری، قدرت چانه زنی بالای مدیران در برقراری توافقات سازمانی ، انگیزش بالای منابع انسانی، پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری و هم چنین کاهش هزینه های اداری به عنوان فاکتور های اصلی قوت اشاره کرد. مجموع امتیاز موزونی که شرکت بیمه ایران به خود اختصاص داده است برابر با عدد 3.5 است. دومین شرکت بیمه بخش دولتی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه البرز است. امتیاز موزون برای شرکت بیمه البرز در نمایشگر 4.35 نمایش داده شده است.

نمایشگر 4.35 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) شرکت بیمه البرز
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
3
0.075
0.225
2
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
4
0.100
0.4
3
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
3
0.110
0.33
4
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
3
0.080
0.24
5
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
3
0.060
0.18
6
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
4
0.100
0.4
7
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
3
0.080
0.24
8
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
3
0.100
0.3
9
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
3
0.080
0.24
10
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
3
0.090
0.27
11
کاهش هزینه های اداری
3
0.080
0.24
12
صورت های مالی شفاف
3
0.045
0.135
 
چمع
 
1.000
3.2

شرکت بیمه البرز، در زمینه شبکه فروش گسترده، نوآوری در طراحی بیمه نامه ها، قدرت چانه زنی بالای مدیریت، شایسته سالاری، آموزش منابع انسانی و هم چنین پیاده سازی سامانه مدیریت روابط مشتری با قدرت بیشتری نسبت به سایر عوامل کلیدی موفقیت ظاهر شده است. مجموع امتیازی که شرکت بیمه البرز به خود اختصاص داده است، 3.2 است.
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه دانا است. اطلاعات مربوط به این شرکت در نمایشگر 4.36 به تصویر کشیده شده است.

نمایشگر 4.36 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) شرکت بیمه دانا
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
3
0.075
0.225
2
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
3
0.100
0.3
3
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
3
0.110
0.33
4
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
3
0.080
0.24
5
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
3
0.090
0.27
6
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
3
0.045
0.135
7
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
3
0.080
0.24
8
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
3
0.100
0.3
9
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
3
0.080
0.24
10
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
3
0.060
0.18
11
کاهش هزینه های اداری
3
0.080
0.24
12
صورت های مالی شفاف
3
0.100
0.3
 
چمع
 
1.000
3

شرکت بیمه دانا امتیازی که در این بین کسب نموده است، 3 است و در زمینه های نوآوری در طراحی بیمه نامه ها، قدرت چانه زنی بالای مدیریت، آموزش منابع انسانی و صورت های مالی شفاف بیش از سایر قسمت ها موفق بوده است.
آخرین شرکت بیمه ایی که مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه آسیا است. اطلاعات مربوط به این شرکت در نمایشگر 4.37 نشان داده شده است. بعد از شرکت بیمه ایران و البرز، شرکت بیمه آسیا جایگاه سوم را در بخش دولتی به خود اختصاص داده است.

نمایشگر 4.37 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه آسیا
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
3
0.075
0.225
2
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
3
0.100
0.3
3
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
3
0.060
0.18
4
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
3
0.080
0.24
5
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
3
0.090
0.27
6
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
3
0.045
0.135
7
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
3
0.080
0.24
8
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
3
0.060
0.18
9
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
3
0.080
0.24
10
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
3
0.060
0.18
11
کاهش هزینه های اداری
3
0.080
0.24
12
صورت های مالی شفاف
3
0.070
0.21
 
چمع
 
1.00
2.64
امتیازی که شرکت بیمه آسیا به خود اختصاص داده است برابر با 2.64 است. این به این معنا است که این شرکت بهره کافی را ازعوامل قدرت آفرین در شرکت های بیمه دولتی نمی برد. میانگین امتیازی که شرکت های بیمه دولتی کسب نموده اند در نمایشگر 4.38 به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.38 امتیاز موزون از منظر قورت برای شرکت های دولتی
امتیاز موزون در قدرت
شرکت های بیمه دولتی
3.5
ایران
3.2
البرز
3
دانا
2.64
آسیا
 
 
3.085
متوسط امتیاز وزن دار

نمایشگر 4.39 نیز جایگاه شرکت های بیمه دولتی را نمایش می دهد.
نمایشگر 4.39 جایگاه شرکت های بیمه دولتی
ارزیابی فرضیه فرعی اول؛ با توجه به جداول مربوط به ارزیابی نقاط قوت شرکت های بیمه خصوصی و دولتی مشاهده می شود که در این بین، بیشترین امتیاز را شرکت های بیمه پارسیان، ایران ومعلم به خود اختصاص داده اند و کم ترین امتیاز مربوط به شرکت بیمه آسیا است. متوسط امتیازی که شرکت های بیمه خصوصی به خود اختصاص داده اند 3.173 است و این در حالی است که شرکت های بیمه دولتی متوسطی برابر 3.085 دارند. بنابراین فرضیه فرعی اول مبنی بر این که شرکت های بیمه خصوصی می توانند بهتر از شرکت های بیمه دولتی از قوت های درون سازمان بهره گیرند، تایید شد.

3.2.4 بررسی فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم این تحقیق پیرامون نقاط ضعف سازمان های بیمه و چگونگی غلبه شرکت های بیمه خصوصی و دولتی بر این ضعف ها است. در این تحقیق ادعا شده است که شرکت های بیمه خصوصی می توانند بهتر از شرکت های بیمه دولتی نقاط ضعف خود را بشناسند. برای اثبات این ادعا امتیاز موزون برای نقاط ضعف در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( نقاط ضعف) محاسبه شده است و در نهایت متوسط امتیاز شرکت های خصوصی و دولتی محاسبه و با یکدیگر مقایسه می شوند و صحت فرضیه بررسی می شود.
1.2.2.4 بررسی شرکت های بیمه خصوصی
اولین شرکت بیمه خصوصی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه پارسیان است. امتیاز وزن دار
ضعف برای شرکت بیمه پارسیان در نمایشگر 4.40 نشان داده شده است.
اطلاعاتی که از این ماتریس حاصل شده است به درستی اطلاعاتی که از ماتریس قوت تعیین شد، تایید می کند. همان طور که مشخص است، شرکت بیمه پارسیان توانسته است که پاسخ مناسبی به ضعف هایی نظیر هزینه بالای ، تعداد پرسنل های ثابت اداری و همچنین بی توجهی به برون داد بخش تحقیق و توسعه فراهم آورد و این نقاط را به نقاط قوت خود بدل کند. از نقاط ضعف با اهمیت در شرکت بیمه پارسیان می توان به حاکمیت روحیه دولتی بر شرکت، زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان و هم چنین عدم بهرمندی لازم از فن آوری اطلاعات اشاره کرد. امتیازی که شرکت بیمه پارسیان در این زمینه به خود اختصاص داده است، 1.69 است.

نمایشگر 4.40 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه پارسیان
ردیف
نقاط ضعف
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
2
0.09
0.18
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
2
0.08
0.16
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.04
0.04
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
2
0.06
0.12
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
2
0.09
0.18
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
1
0.06
0.06
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
1
0.07
0.07
8
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
1
0.1
0.1
9
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
2
0.05
0.1
10
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
2
0.04
0.08
11
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
2
0.05
0.1
12
تعداد بالای پرسنل
2
0.08
0.16
13
حجم بالای هزینه ها
1
0.04
0.04
14
عدم توان چانه زنی برای اخذ امتیازهای مناسب در تعاملات میان سازمانی
2
0.05
0.1
15
زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان
2
0.1
0.2
 
جمع
 
1
1.69

دومین شرکت بیمه ای که در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه کارآفرین است. اطلاعات مربوط به این شرکت در نمایشگر 4.41 نشان داده شده است.

نمایشگر 4.41 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط ضعف)بیمه کارآفرین
ردیف
نقاط ضعف
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
عدم توانایی پوشش هزینه ها در برخی از بخش ها ( ثالث)
2
0.04
0.08
2
عدم بهره برداری کامل از توانایی های نیرو های انسانی
2
0.08
0.16
3
ناکارآمدی سامانه انگیزشی منابع انسانی
1
0.09
0.09
4
عدم آموزش منابع انسانی بر اساس نیاز های بازار
2
0.08
0.16
5
عدم استفاده کارآمد از تکنولوژی و فن اوری اطلاعات
2
0.09
0.18
6
عدم شناخت نیاز های متفاوت مشتریان
1
0.06
0.06
7
عدم شفاف سازی شرایط عمومی بیمه نامه ها
1
0.07
0.07
8
حاکمیت روحیه دولتی بر بخش خصوصی
1
0.05
0.05
9
عدم توجه کافی به برون داد بخش تحقیق و توسعه
1
0.05
0.05
10
عدم برقراری ارتباط مناسب با شرکت های مرتبط جهت استفاده از سیاست برون سپاری
2
0.04
0.08
11
عدم کنترل دقیق بر عملکرد نمایندگی ها
2
0.06
0.12
12
تعداد بالای پرسنل
2
0.05
0.1
13
حجم بالای هزینه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، صورت های مالی، عوامل داخلی، انعطاف پذیری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، توانایی ها، عوامل داخلی