پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، صورت های مالی، دوره های آموزش، دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

در طراحی بیمه نامه ها
3
0.030
0.09
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
3
0.010
0.03
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
3
0.030
0.09
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
4
0.100
0.4
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
3
0.030
0.09
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
3
0.030
0.09
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
3
0.020
0.06
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
4
0.050
0.2
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
3
0.045
0.135
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
3
0.250
0.75
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
3
0.010
0.03
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
3
0.050
0.15
برون سپاری
3
0.050
0.15
کاهش هزینه های اداری
3
0.150
0.45
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
3
0.020
0.06
صورت های مالی شفاف
3
0.050
0.15
رضایت سهام داران
3
0.030
0.09
چمع
 
1.000
3.15

شرکت بیمه ملت، در زمینه هایی چون قدرت چانه زنی، آموزش منابع انسانی و هم چنین کاهش هزینه های اداری امتیاز بالاتری را کسب نموده است و در مجموع امتیاز وزن داری که در این قسمت به خود اختصاص داده است برابر با 3.15 می باشد.
یکی دیگر از شرکت های بیمه خصوصی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه معلم است. این شرکت سرمایه گذاری عظیمی در پیاده سازی استاندار های بین الملی مدیریت در شرکت نموده است. وضعیت این شرکت در نمایشگر 4.27 نشان داده شده است.
نمایشگر 4.27 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه معلم
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
3
0.030
0.09
2
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
4
0.050
0.2
3
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
3
0.040
0.12
4
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
3
0.010
0.03
5
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
4
0.050
0.2
6
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
3
0.030
0.09
7
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
4
0.030
0.12
8
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
4
0.045
0.18
9
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
4
0.060
0.24
10
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
3
0.030
0.09
11
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
4
0.080
0.32
12
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
3
0.100
0.3
13
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
4
0.150
0.6
14
برون سپاری
3
0.020
0.06
15
کاهش هزینه های اداری
3
0.150
0.45
16
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
3
0.050
0.15
17
صورت های مالی شفاف
3
0.045
0.135
18
رضایت سهام داران
3
0.030
0.09
 
جمع
 
1.000
3.465
شرکت بیمه معلم در زمینه هایی چون شایسته سالاری در ارتقا منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، ترویج روحیه تغییر، پیاده سازی سامانه مدیریت روابط با مشتری وهم چنین کاهش هزینه های اداری بسیار موفق عمل کرده است. امتیازی که شرکت بیمه معلم به خود اختصاص داده است، 3.465 است.
شرکت بیمه رازی شرکت بیمه بعدی است که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
نمایشگر 4.28 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه رازی
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
3
0.030
0.09
2
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
3
0.050
0.15
3
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
3
0.010
0.03
4
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
3
0.045
0.135
5
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
3
0.050
0.15
6
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
3
0.030
0.09
7
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
3
0.030
0.09
8
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
3
0.045
0.135
9
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
3
0.060
0.18
10
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
3
0.030
0.09
11
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
3
0.080
0.24
12
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
3
0.125
0.375
13
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
4
0.150
0.6
14
برون سپاری
3
0.050
0.15
15
کاهش هزینه های اداری
3
0.090
0.27
16
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
3
0.050
0.15
17
صورت های مالی شفاف
3
0.045
0.135
18
رضایت سهام داران
3
0.030
0.09
 
چمع
 
1.000
3.15
سیاست کاری این شرکت، بسیار شبیه شرکت بیمه معلم است. این شرکت نیز در زمینه های شایسته سالاری، آموزش منابع انسانی، ترویج روحیه تغییر، پیاده سازی سامانه مدیریت روابط با مشتری و هم چنین کاهش هزینه های اداری موفق عمل کرده است و امتیازی که در این زمینه به خود اختصاص داده است، 3.15 است.
شرکت بیمه خصوصی دیگری که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه دی است. امتیاز موزون قدرت برای این شرکت در نمایشگر 4.29 به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.29 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) شرکت بیمه دی
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
3
0.030
0.09
2
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
3
0.050
0.15
3
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
3
0.010
0.03
4
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
3
0.045
0.135
5
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
3
0.050
0.15
6
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
3
0.030
0.09
7
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
3
0.125
0.375
8
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
3
0.060
0.18
9
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
3
0.045
0.135
10
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
3
0.030
0.09
11
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
3
0.030
0.09
12
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
3
0.030
0.09
13
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
3
0.150
0.45
14
برون سپاری
3
0.090
0.27
15
کاهش هزینه های اداری
3
0.100
0.3
16
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
3
0.050
0.15
17
صورت های مالی شفاف
3
0.045
0.135
18
رضایت سهام داران
3
0.030
0.09
 
جمع
 
1.000
3
امتیازی که شرکت بیمه دی به خود اختصاص داده است، 3 است که تا کنون از سایر شرکت های خصوصی پایین تر بوده است. این شرکت در زمینه هایی هم چون بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب، انگیزش منابع انسانی، پیاده سازی سامانه مدیریت روابط مشتری و در نهایت کاهش هزینه های اداریبهتر از سایر بخش ها عمل کرده است.
شرکت بیمه بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است، شرکت بیمه پاسارگاد است. اطلاعات مربوطه در نمایشگر ذیل به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر 4.30 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) شرکت بیمه پاسارگاد
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
3
0.03
0.09
2
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
4
0.05
0.2
3
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
3
0.01
0.03
4
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
3
0.045
0.135
5
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
3
0.05
0.15
6
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
4
0.03
0.12
7
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
3
0.125
0.375
8
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
3
0.06
0.18
9
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
3
0.045
0.135
10
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
3
0.03
0.09
11
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
3
0.03
0.09
12
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
4
0.03
0.12
13
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
3
0.15
0.45
14
برون سپاری
3
0.09
0.27
15
کاهش هزینه های اداری
3
0.1
0.3
16
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
3
0.05
0.15
17
صورت های مالی شفاف
3
0.045
0.135
18
رضایت سهام داران
3
0.03
0.09
 
جمع
 
1
3.11
همان طور که در نمایشگر مربوطه بیان شده است، امتیاز قوتی که این شرکت کسب نموده است، برابر 3.11 است. شرکت بیمه پاسارگاد در زمینه مشتری مداری و استقبال از تغییرات از جایگاه مناسبی برخوردار است.
آخرین شرکتی که در بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت بیمه توسعه است. این شرکت جزء با سابقه ترین شرکت های بیمه خصوصی است در سال 1381 به همراه شرکت های بیمه پارسیان و کارآفرین تاسیس شده است.
نمایشگر 4.31 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( نقاط قوت) بیمه توسعه
ردیف
نقاط قوت
وزن
امتیاز وضع موجود
امتیاز وزن دار
1
شبکه فروش گسترده و آموزش دیده در سرتاسر ایران
3
0.030
0.09
2
نوآوری در طراحی بیمه نامه ها
3
0.050
0.15
3
بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی
3
0.010
0.03
4
شناخت تغییرات اجتماعی برای کارمد تر شدن بسته های بازارایابی
3
0.045
0.135
5
قدرت چانه زنی بالای مدیریت ارشد برای برقراری توافقات میان سازمانی
4
0.050
0.2
6
انعطاف پذیری بیمه نامه ها به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان
3
0.130
0.39
7
بهره گیری از پوشش اتکایی مناسب
4
0.025
0.1
8
فراهم اوردن امکاناتی برای افزایش انگیزش منابع انسانی
3
0.060
0.18
9
ارتقا و رشد منابع انسانی بر اساس شایستگی نیروی انسانی
3
0.045
0.135
10
تشویق روحیه نوآوری در بین منابع انسانی
3
0.030
0.09
11
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارکنان
3
0.030
0.09
12
ترویج روحیه استقبال از تغییر در سازمان
4
0.030
0.12
13
بهره گیری مناسب از سامانه CRM
3
0.150
0.45
14
برون سپاری
3
0.090
0.27
15
کاهش هزینه های اداری
3
0.030
0.09
16
سرمایه گذاری مناسب وسوداور اندوخته های ریاضی
3
0.050
0.15
17
صورت های مالی شفاف
3
0.045
0.135
18
رضایت سهام داران
4
0.100
0.4
 
جمع
 
1.000
3.205

شرکت بیمه توسعه امتیاز بیشتری در زمینه های پیاده سازی سامانه مدیریت روابط مشتری، مشتری مداری، برون سپاری و هم چنین رضایت سهام داران کسب نموده است.مجموع امتیازی که در این زمینه کسب نموده است، 3.205 است.
میانگین امتیازی که در زمینه قدرت شرکت های بیمه خصوصی به خود اختصاص داده اند در نمایشگر 4.31 نشان داده شده است.
نمایشگر 4.32 امتیاز موزون از منظر قوت برای شرکت های خصوصی
امتیاز موزون در قدرت
شرکت های بیمه خصوصی
3.555
پارسیان
3.465
معلم
3.205
توسعه
3.15
رازی
3.15
ملت
3.135
کارآفرین
3.11
نوین
3.11
پاسارگاد
3.012
سامان
3.011
سینا
3
دی
3.173
میانگین

بنابراین میانگینی که کل شرکت های بیمه خصوصی در زمینه قوت داخلی به خود اختصاص داده اند، برابر با 3.173 است. در بین شرکت های بیمه خصوصی شرکت بیمه پارسیان و معلم بیشترین امتیاز و شرکت بیمه سینا و دی کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. نمایشگر 4.33 نیز جایگاه این شرکت های بیمه خصوصی را در فضای دوبعدی به تصویر کشیده است.

نمایشگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، صورت های مالی، عوامل داخلی، انعطاف پذیری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، آموزش منابع انسانی، توانایی ها، عوامل داخلی