پایان نامه ارشد رایگان درباره مزیت رقابتی، متغیر مستقل، عملکرد صادرات

دانلود پایان نامه ارشد

است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است.

3-3 متغیر های پژوهش
برای تعریف متغیرهای پژوهش باید بین تعریف عملیاتی اندازه‌پذیر و تعریف عملیاتی آزمایشی تفاوت قائل شد. در تعریف عملیاتی اندازه‌پذیر، عملیاتی که باید انجام پذیرد تا اندازه‌گیری مفهوم یا سازه میسر شود آشکار می‌شود. مثلاً هوش را می‌توان چنین تعریف کرد که عبارت است از نمره‌ای که در آزمون تراز شده استانفورد ـ بینه بدست می‌آید. در تعریف عملیاتی آزمایشی به بیان پرداخته می‌شود که پژوهشگر باید به اجرا درآورد تا اینکه شرایط آزمایشی ظاهر گردد. مثلاً برای تعریف عملیاتی آزمایشی ناکامی می‌توان ممانعت آزمودنی از نیل به مقصد معین را مورد نظر قرار داد.
تعریف عملیاتی باید طوری انجام پذیرد که، چنانچه هر پژوهشگری در شرایط مشابه به اندازه‌گیری سازه یا مفهوم مورد مطالعه بپردازد، نتیجه یکسانی بدست آید. به کمک تعریف عملیاتی مفهوم‌ها یا سازه‌ها می‌توان متغیرهای مورد مطالعه را به طریق عملی تعریف نمود و آنها را با پایایی بیشتری اندازه‌گیری کرد. برای این منظور، سلسله اقدامات مورد نظر در تعریف عملیاتی باید قابل تکرار باشد.
در اینجا به منظور روشنتر شدن مبحث متغیرها، بویژه در پژوهش‌های توصیفی، تعریف جامعه آماری را مورد نظر قرار می‌دهیم. در تعریف جامعه آماری به این نکته اشاره می‌شود که افراد جامعه حداقل دارای یک صفت مشترک هستند. با توجه به این تعریف، هر صفت دیگری که از یک فرد به فرد دیگر جامعه تغییر کند را متغیر می‌نامیم. بنابراین متغیرها عبارتند از ویژگیهای افراد، اشیاء، واحدها و غیره که می‌توانند مقادیر کیفی یا کمی اختیار کند. از جمله این مقادیر می‌توان قد، وزن، بهره هوشی و امثال آن را نام برد.
در پژوهشهایی که با مشاهده متغیرها و تولید داده‌ها سروکار داریم باید متغیرها را نامگذاری کرد: این امر در آزمودن فرضیه‌ها، به ویژه در پژوهشهای آزمایشی، باید رعایت شود. نامگذاری متغیرها با توجه به پنج دسته ذیل انجام می شود:
• متغیر مستقل29
• متغیروابسته30
• متغیر تعدیل کننده31
• متغیر کنترل32
• متغیر مداخله‌گر 33
انواع متغیرها براساس نقش آنها در پژوهش عبارتند از:
1. متغیر مستقل : متغیر مستقل متغیری است که در پژوهش‌های تجربی به وسیله پژوهشگر دستکاری می‌شود تا تاثیر( یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود.
2. متغیر وابسته : متغیر وابسته، متغیری است که تأثیر (یا رابطه) متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید.
3. متغیر میانجی : این متغیر به عنوان رابط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته قرار می‌گیرد. متغیر میانجی می‌تواند بر جهت یا شدت رابطه متغیر مستقل و وابسته اثر بگذارد. با توجه به قابل سنجش بودن این متغیر یا هدف پژوهشگر این متغیر می تواند سه نقش زیر را داشته باشد
۳-۱- متغیر تعدیل کننده : اگر متغیر میانجی قابل سنجش و اندازه گیری باشد و پژوهشگر نیز بخواهد اندازه آن را بسنجد و در مدل وارد کند به آن متغیر تعدیل کننده گویند. متغیر تعدیل کننده متغیری است که بر جهت رابطه یا میزان رابطه متغیرهای مستقل و وابسته می تواند موثر باشد. اثرات این متغیر قابل مشاهده و اندازه‌گیری است. به متغیر تعدیل کننده گاهی متغیر مستقل فرعی نیز گویند. برای نمونه متغیر جنسیت در بررسی رابطه روش تدریس و یادگیری دانش‌آموزان یک متغیر تعدیل کننده است.
۳-۲- متغیر کنترل: اگر متغیر میانجی قابل سنجش و اندازه گیری باشد و پژوهشگر بخواهد اثرات آن را کنترل و در مدل حذف کند به آن متغیر کنترل گویند. چون در در یک پژوهش اثرات همه متغیرها قابل بررسی نیست، پژوهشگر اثرات برخی متغیرها را از طریق کنترل آماری یا کنترل‌های پژوهشی خنثی می‌کند. اینگونه متغیرها که اثرات آنها توسط پژوهشگر قابل حذف است را متغیر کنترل گویند. برای نمونه در بررسی رضایت دانشجویان مدیریت بازاریابی از سایت پارس مدیر، اثرات متغیر گرایش تحصیلی در رضایت‌مندی کاربران از سایت حذف شده است.
۳-۳- متغیر مداخله‌گر : اگر متغیر میانجی قابل سنجش و قابل حذف نباشد به یک متغیر مداخله گر تبدیل می شود. متغیر مداخله‌گر از دیدگاه نظری بر متغیر وابسته تاثیر دارد اما قابل مشاهده و سنجش نیست تا به عنوان متغیر تعدیل کننده محسوب شود و نه اثرات آن قابل خنثی کردن است تا به عنوان متغیر کنترل محسوب شود.
در پژوهش پیش رو متغیرهای مستقل و وابسته و روابط موجود در بین آنها مورد بررسی قرار گرفته اند مهمترین متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:

1-عملکرد صادراتی (متغیر وابسته)
عملکرد صادرات به عنوان یک جنبه زیربنایی تصمیم گیری در تجارت بین الملل محسوب می شود (ناوارو و همکاران، 2010). بسیاری بر این باورند که عملکرد عبارت است از سودآوری سازمان. واقعیت آن است که عملکرد شرکت بسته به نوع سازمان، تفکرات مدیریت، فلسفه وجودی و رسالت سازمان، شرایط محیطی و موارد بی شمار دیگری بررسی و اندازه گیری می شود. از این رواز شاخص ها و معیار های متعددی بهره گرفته می شود. یک تعریف جهانی و یکسانی از مفهوم و سنجش عملکرد صادرات وجود ندارد و تعاریف متفاوتی برای عملکرد صادرات وجود دارد (یوسیبایو و همکاران، 2007). در تعریف عملکرد صادرات به عنوان مقداری که شرکت در زمان صادرات محصولات خود به یک بازار خارجی به اهداف خود دست می یابد گفته می شود. بررسی اهداف اقتصادی (سود، فروش، هزینه ها و …) و استراتژیک (گسترش بازار، افزایش دامنه سهم بازار و …) از طریق برنامه ریزی و اجرای استراتژی بازاریابی بین الملل بصورت اهداف کانونی هستند (ناوارو34 و همکاران، 2010).
بنابراین عملکرد صادرات شرکت «درجه یا مقیاسی که شرکت به اهداف صادراتی خود نایل شده است، که این مقیاس ها شامل فروش، سود حاصل از صادرات، رشد فروش و ورود به بازار جدید است» (شیمسودوها و یونیوس، 2006).
اجرای عملکرد صادرات: بر این اساس عملکرد کسب و کاراز سه جزء تشکیل شده است که عبارتند از: عملکرد بازار، عملکرد مشتری و عملکرد مالی. در عملکرد مشتری بر وفاداری و رضایت مشتری و در عملکرد بازار بر مقدار فروش، رشد فروش و سهم بازار و در عملکرد مالی بر سود، حاشیه سود و ROI تأکید می شود (هولی35، 2003).

2-مزیت رقابتی (متغیر مستقل)
مزیت رقابتی، وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می سازد که با کارایی بالاتر و بکارگیری روش های برتر، محصول را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگی های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی، تکنولوژی، پرسنلی و …) به طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین تر و کیفیت بالاتر عرضه کند (ییلماز36، 2008).
مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند. بنابراین برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم توانمندی های داخلی را مورد توجه قرار دهد. در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم قابل تعمق می باشد: نخست، این مسیر فرایند دنباله داری است که به عملکرد عالی و رقابت پذیری سازمان منجر می شود. یعنی اینکه در صورتی که سازمان بتواند به واسطه شایستگی های خود، مزیت رقابتی پایداری خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملکردی شایسته از خود بر جای گذاشته و رقابت پذیری را به ارمغان آورده است. دوم، بخاطر افزایش پیچیدگی های محیطی و شدت رقابت، مزیت رقابتی یا به راحتی توسط رقبا تقلید می شود یا از نظر مشتریان به زودی رنگ می بازد و بایستی با مزیت های جدیدی جایگزین شوند. بر این اساس سازمان باید به فکر پیدا نمودن مزیت های رقابتی خود باشد (داویس و همکاران، 2010).
همانطور که گفته شد، یکی از اهداف این مطالعه بررسی تأثیر مزیت رقابتی بر روی عملکرد صادراتی می باشد. بنابراین در این مطالعه مزیت رقابتی به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. در این پژوهش برای تعیین مزیت رقابتی از نظریه پورتر استفاده شده است که مزیت رقابتی شامل مزیت هزینه پایین و مزیت تمایز می باشد.

3- تعهد صادراتی (متغیر مستقل):
پژوهشگران تعهد را از دو جنبة مختلف نگرشي و رفتاري بررسي كرده اند (شوهام، 1999 ). تعهد عاملي راهبردي است كه تخصيص منابع سازماني را هدايت مي كند . از ديدگاه نگرشي، تعهد صادراتي را مي توان تمايل مدير به تخصيص منابع مالي، مديريتي و انساني به فعاليت صادراتي دانست (دونتو و كيم، 1993 ). از طرف ديگر، از ديدگاه رفتاري تعهد صادراتي، تخصيص منابع (مالي، مديريتي و انساني) موجود شركت به عمليات تجارت خارجي است (كاووسگيل و زو، 1994 ). اين تخصيص براي دستيابي به نتايج مورد انتظار مدير مي تواند مفيد باشد (اوانگليستا، 1994 ). از منظر ديگر، هم اندازه و هم سرعت رشد صادرات جهاني نيازمند تعهد كاراي مدير بر تخصيص منابع لازم و طراحي راهبرد هاي موفق در زمينة بازاريابي بين المللي است كه سبب مي شود شركتها به ايجاد، ارتباط، تحويل و مبادلة محصولي بپردازند كه ارزش زيادي براي مشتريان داشته باشد (مورگان، كالكا و كاتسيكيس، 2004
در واقع، شركت هايي كه تعهد بيشتري به بازارهاي هدف خارجيشان دارند تمايل بيشتري به تطبيق عناصر بازاريابيشان با بازار خارجي دارند (مورگان، ورهيس و ميلچ، 2006 ) و هرچه تعهدشركت به كسب و كار صادراتي افزايش يابد شركت توانايي بيشتري براي اجراي راهبرد هاي تطبيقي مرتبط با قيمت، محصول، توزيع و ترفيع خواهد داشت (لگز و جپ، 2002 ). تعهد صادراتي شركت را به شكل هاي مختلفي مي توان نشان داد اما هيچ چيز تعهد صادراتي شركت را همانند تمايل شركت به انطباق با خواسته ها، نيازها و انتظارات مشتريان و بازار خارجي نماياننمي كند (بميش، كريگ و مك للان، 1993 ). به اين معني كه عناصري از برنامة بازاريابي مانند قيمت را كه نياز به تعديل دارند تطبيق دهيم (كاووسگيل و كيرپالاني، 1993 ). بنا به اين ادله هاي
از سوي ديگر، تعهد صادراتي بر كاركرد صادراتي نيز تأثيرگذار است. با ايجاد تعهد مي توان به كسب مزيت رقابتي در بازار جهاني همراه با تأثير مثبت بر كاركرد صادراتي حال و آينده دست يافت (مورگان، ورهيس و ميلچ، 2006 ). به علاوه ليجس و مونتگوموري ( 2004 ) اشاره كرده اند كه تعهد صادراتي سبب افزايش تمايل مدير به تلاش براي دستيابي به اهداف بين المللي شركت و ارائة رهنمود راهبردي مي شود كه تصميم گيريشان را در بازارهاي جهاني هدايت مي كند. نتايج پژوهش استاين، ريالپ و ريالپ ( 2011 ) در يك نمونه از شركت هاي صادراتي اسپانيايي نيز بيان مي كند كه تعهد صادراتي شركت، از جملة مهم ترين عواملي است كه سبب پيشروي عملكرد صادراتي مي شوند.

4- تاکتیک های بازاریابی (متغیر مستقل) :
بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسی کرد.
بازاریابی امیال و نیازهای پاسخ داده نشده را شناسایی می‌کند. همچنین ضمن تعریف و تخمین اندازه یک بازار تعریف شده، میزان سودآوری آن را نیز اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر بازاریابی، بخش‌هایی از بازار را به عنوان مناسب‌ترین بخش بازار برای شرکت شناسایی و مشخص می‌کند که شرکت نیز توانایی و امکان عرضه خدمات به آنها را دارد و همچنین مناسبترین محصولات و خدمات مورد نیاز آن بخش را طراحی و معرفی می‌کند.
بازاریابی بر پایه ۴ مقوله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عملکرد صادرات، بازارگرایی، قابلیت های بازاریابی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عملکرد صادرات، تاکتیک های بازاریابی، عملکرد صادراتی