پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت ریسک، روش FMEA، خدمات درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارد. به‌عنوان مثال ريلي و برواون در سال 2004 انواع ريسك‌هاي مرتبط با طرح‌هاي تونل‌سازي را اين چنين برشمرده‌اند:
ـ ريسك آسيب يا نقصان با پتانسيلي براي مرگ و جراحت پرسنل، خطرات اقتصادي و تجهيزاتي و از دست دادن اعتبار براي ذينفعان
ـ ريسك عدم دستيابي به استانداردها و معيارهاي تعيين‌ شده در طراحي، عمليات، پشتيباني و كيفيت
ـ ريسك‌هاي تاخير در اتمام پروژه و آغاز عمليات درآمدزايي آن
ـ ريسك‌هاي افزايش فراوان هزينه‌هاي پروژه و پشتيباني آن[12]
با در نظر گرفتن تمام تحقیقات صورت گرفته، می توان ریسک های موجود در پروژه های ساخت و ساز را در جدول 2-3 دسته بندی نمود:

جدول 2-3 – دسته بندی ریسک های پروژه های ساخت و ساز برمبنای ماهیت ریسک [60]
نام ریسک
زمینه مرتبط با ریسک

هزینه
زمان
کیفیت
محیط زیست
ایمنی
برنامه زمان بندی فشرده پروژه

تغییرات در طراحیتطویل روند اخذ مجوز از مراجع قانونیتوقعات بالا در اجرا یا کیفیت

برنامه زمان بندی نادرستطرح برنامه نامناسب پروژهتغییرات در برنامه های ساخت و ساز

صلاحیت پایین مدیریتی پیمانکاران جزء
تغییرات از سوی مشتریان

نقص در مجوزها و یا سایر اسناد

تخمین نادرست و یا غیردقیق هزینه

فقدان هماهنگی میان بخشهای مختلف پروژه


عدم دسترسی به مدیران و متخصصان کافیعدم دسترسی به نیروی کار ماهر مورد نیاز


بوروکراسی اداری

وقوع حوادث معمول ایمنی


اطلاعات ناکافی و یا ناصحیح از سایت ساخت و ساز (گزارش آزمون خاک و نقشه برداری)

وقوع مجادلات

نوسانات قیمت مصالح ساختمانی

آلودگی شدید صوتی ناشی از عملیات ساخت و ساز

2-12- کاربرد FMEA در مدیریت ریسک آسایشگاه های سالمندان
از روش FMEA در محدوده گسترده ای از صنایع استفاده شده است؛ بطور مثال، از این روش در تحلیل طراحی و نگاهداری ایده ها در ساخت و ساز استفاده گردیده است؛ همچنین مهندسان این روش را برای طراحی و تولید متدهای تولیدی در صنایع نیمه هادی ها بکار برده اند [14] . از طرفی در مطالعات بسیاری از این روش در صنعت ساخت و ساز و خدمات درمانی نیز استفاده شده است. در این پژوهش با ترکیب نتایج حاصل در دو بخش عمرانی و خدمات درمانی به بررسی کاربرد این روش در موضوع مورد مطالعه پرداخته خواهد شد.
همانطور که پیش تر گفته شد، ریسک های موجود در موضوع مورد پژوهش در دو دست ریسک های مرحله ساخت و ریسک های مرحله بهره برداری تقسیم بندی شده اند. در زمینه ریسک های مرحله بهره برداری، در این پژوهش، ریسک های مراقبتی و درمانی مورد بررسی قرار گرفته اند.
2-12-1- کاربرد FMEA در پروژه های عمرانی
روشهای بسیاری در دسترس فعالان پروژه های ساخت و ساز برای مدیریت ریسک وجود دارد، هر چند، تمایلات اندکی به مساله تحلیل فنی ریسک دیده شده است. مدیریت ریسک اغلب بر ریسک های هزینه و زمان تمرکز داشته، و مطالعات اندکی در مورد ریسک های کیفی و فنی، که با اهداف مورد نظر مشترین ارتباط بیشتری دارند، وجود دارد. به جهت دستیابی به این اهداف، می توان روش شکست و تحلیل اثرات (FMEA) را در صنعت ساخت و ساز به کار برد [51] .
روش FMEA، تکنیکی تحلیلی است که می تواند تصمیم گیری و طراحی کیفیت را در تمام فازهای مختلف مدیریت و طراحی پروژه ها پشتیبانی کند[47] . این روش، به منظور مدیریت موثر کیفیت پروژه، پیش بینی عدم تطابق بنا از اطلاعات تامین شده را مورد هدف قرار می دهد. اجرای ان برای پروژه های ساخت ابنیه نیازمند یک توسعه مفهومی دقیق از ابزاری است که انطباق ان با داده های مورد نظر را ممکن می سازد. در زمینه ساخت و ساز چالش پیش روی مدیریت صحیح اطلاعات امری حیاتی است، زیرا:
وابستگی ریسک به عوامل بیشمار هم محاسبه کیفی و هم کمی را دشوار می سازد؛
عوامل از پروژه ای به پروژه دیگر به طور قابل ملاحظه ای تغییر می کنند و سهم آنها به جهت تعیین نامشخص است؛
ارزیابی ریسگ به قضاوت ذهنی یک متخصص نیازمند است و این امر نیاز به تجربه بسیار را ضروری می سازد.
به رغم رهیافت های کیفی که رتبه بندی ریسک را با تبعیت از طرح های ارزیابی ثابت و عمومی احتمال، دشواری و عدم تعین انجام می دهند، یک روش FMEA برای ساخت و ساز نیاز به تعریف موارد زیر دارد:
عوامل ریسک و شرایط آن که به صراحت و بطور خاص فرآیندهای فنی آزموده شده را با شکست روبرو می سازند؛
شرایط مورد هدف و قابل تحقیق؛
شرایطی که در آنها علل خاص و اثرات شکست قابل شناسایی است؛
برای هر شرایط ریسک، به تعداد دسته های ریسک کمتری نیاز است.
در کل هدف از اجرای مناسب FMEA در صنعت ساخت و ساز، ایجاد بستری از دانش، براساس آنچه متخصصین از ارزیابی یک ریسک خاص بدست می آورند، و قضاوت در مورد فرآیند تصمیم گیری، براساس اصول مدیریت کلی کیفیت، است [46] .
2-12-2- کاربرد FMEA در خدمات مراقبتی و درمانی
FMEA به عنوان یک ابزار مناسب کیفی جهت کاهش هزینه های درمانی از طریق کاهش خطاهایی که که در این گونه سیستم ها اتفاق می افتد و هزینه های سرسام آوری را بر مراکز خدمات درمانی و دولت تحمیل می کنند، مورد توجه قرار گرفته است [24] . در صنایع مراقبت بهداشتی، FMEA روشی جامع، تلاشی توام با همکاری است که به صورت پیشگیرانه ای فرآیندهای مراقبت سلامت را مورد ارزیابی قرار می دهد. اگرچه هدف نهایی آن تنها انجام تحلیل است، اما توصیه و اجرای راهبردهای جدید توسعه یافت از بطن آن را نیز به دنبال دارد [37] .
روش FMEA در صنایع مراقبت بهداشتی به یک روش شناسی استاندارد بدل شده است. براساس استاندارد LD.5.2، تالیف شده در سال 2000 توسط کمیته مشترک سرمایه گذاری بر موسسات مراقبت بهداشتی آمریکا، موسسات مراقبت بهداشتی موظف هستند که ریسک های بالقوه برای سلامتی بیماران را شناسایی و مدیریت کنند، و با استفاده از FMEA و تحلیل سرمنشأ خطا، به طور سالیانه حداقل یک مورد فرآیند با ریسک بالا را مورد بررسی قرار دهند. وزارت بازنشستگان نیروهای مسلح آمریکا استفاده از FMEA را در خدمات مراقبت بهداشتی قابل ارائه خود، توسعه داده و آغاز نموده است؛ سازمان های مراقبت بهداشتی خصوصی نیز بکارگیری روشهایی بر پایه FMEA را آغاز نموده اند [15] . از سویی دیگر، فرآیندهای مرتبط با FMEA جنبه هایی از خدمات دارویی را نیز مورد توجه قرار داده است [15] .
هدف از بكار گيري FMEA در بهداشت و درمان، شناسائي و كاهش تعداد نقاط توام با ريسك در فرايندهاي مراقبت بهداشتي درماني كه مي توانند در بيماران، ارائه دهندگان خدمات و سازمانهاي بهداشتي و درماني، تاثير سوء و منفي داشته باشند به علاوه افزايش اثر بخشي، كارائي و كاهش هزينه ها از ديگر اهداف آن مي باشد [7] .

2-13- پیشینه تحقیق بر موضوع
2-13-1- پیشینه تحقیق بر مدیریت ریسک در ساخت و ساز و خدمات درمانی
مقالات بسیاری دست به ارزیابی اثرات ریسک ها بر جنبه های مختلف راهبرد پروژه ها زده اند، که خروجی چشمگیر آنها شناسایی ریسک های بیشماری بود که بر اجرای پروژه های ساخت و ساز تاثیرگذار بودند؛ چن و همکاران (2004) با در نظر گرفتن هزینه، 15 ریسک را برای پروژه های ساخت و ساز شناسایی نموده و آنها را به سه گروه دسته بندی نمودند: عوامل منابع، عوامل مدیریتی و عوامل اصلی. در طی یک مطالعه موردی بر پروژه راه آهن غربی در هنگ کنگ، چن دریافت که «تعدیل قیمت مصالح» به عوامل منابع، «افزایش بودجه موردنیاز» و «قصور تامین کنندگان یا پیمانکاران دست دوم» به عوامل مدیریتی، و «شدت گرفتن واسطه گری در مدیریت پروژه» به عوامل اصلی مربوط می شوند و از مهمترین ریسک های این پروژه خاص هستند[22] . شن (1997) با خلاصه کردن تحقیقات پیش از خود، هشت ریسک اصلی را برای تاخیر پروژه ها شناسایی و آنها را، برمبنای پرسشنامه های تهیه شده از دست اندرکاران این صنعت، رتبه بندی نمود. وی همچنین، پیشنهاد نمود که برای کنترل این ریسک ها از مدیریت ریسک استفاده شود و کارآ بودن آنها را از طریق پیمایش دیدگاه های اشخاص مزبور ارزیابی نمود[37] . تام و همکارانش (2004) پیمایشی را برای ارزیابی عناصر مدیریت ضعیف ایمنی پروژه ها در چین انجام داد و به عنوان یک نتیجه، عوامل اصلی موثر بر کارآیی ایمنی را که شامل آگاهی اندک مدیران ارشد از ایمنی، فقدان آموزش، آگاهی اندک از مدیریت پروژه، ابا از درگیر ساختن منابع برای ایمنی و عملیات متهورانه بودند، را شناسایی نمود[38] .
در حالیکه این محققان ریسک های مخاطره آمیز برای اهداف پروژه را از لحاظ قیمت، زمان و ایمنی مورد بررسی قرار دادند، محققان دیگری ریسک و یا مدیریت ریسک را در فازهای مختلف پروژه مورد بررسی قرار داده اند. اوهر و تاکلی (1999) عوامل ساختاری و فرهنگی چندی را در زمینه پیاده سازی مدیریت ریسک در فاز مفهومی چرخه عمر یک پروژه مورد بررسی قرار داده و دریافتند که علیرغم اینکه بسیاری از دست اندرکاران این صنعت با مدیریت ریسک آشنا هستند، کاربرد آن در فاز مفهومی نسبتا پایین است؛ معمولا از روشهای تحلیل کیفی بیش از روشهای کمی استفاده می شود؛ انتشار مدیریت ریسک بواسطه دانش و مهارت پایه اندک محدود شده، که این امر از فقدان تعهد به آموزش و پیشرفت حرفه ای ناشی می گردد[44] . چاپمن (2004) ریسک های شرح داده شده در تالیفات آژانس مرکزی کامپیوتر و ارتباطات راه دور از «مدیریت ریسک پروژه» را به طراحی ریسک ها تعبیر نمود که شامل «دشواری در محاسبه و تشخیص نیازمندی های کاربر»، «دشواری در تخمین زمان و منابع مورد نیاز برای اتمام طراحی»، «دشواری محاسبه پیشرفت در طی توسعه طراحی» بوده اما محدود این موارد نمی شود. وی همچنین، بیان نمود که دانش عمیق افراد تیم طراحی از منابع ریسک، به شدت در شناسایی ریسک ها در فاز طراحی پروژه موثر خواهد بود[32] . عبدو (1996) ریسک های ساخت و ساز را به سه گروه تقسیم نمود: سرمایه گذاری ساخت و ساز، زمان و طراحی ساخت و ساز؛ همچنین این ریسک ها را به تفصیل در پرتو روابط مفهومی موجود میان تمامیت کارکردی موجود در طراحی، توسعه و ساخت یک پروژه شرح داد [56] .
مساله مورد تحقیق دیگر، دسته بندی ریسک هاست؛ دسته بندی ریسک ها، تلاش دارد تا ریسک های خطرساز موثر بر یک پروژه ساخت و ساز را ساخت بندی نماید، از این رو، مرحله ای مهم در فرآیند مدیریت ریسک به شمار می آید. به جهت مدیریت موثر ریسک ها، رهیافت های متعددی در مقالات مختلف برای دسته بندی ریسک ها پیشنهاد شده اند؛ پری و هایس لیستی از عوامل استخراج شده از منابع گوناگون را ارائه نمودند که از لحاظ قابلیت ماندگاری ریسک از سوی پیمانکاران، مشاوران و مشتریان تقسیم شده اند. چاپمن (2001) با ترکیب نمودن رهیافت کلی نگر از نظریه سیستم های عمومی با ترتیبی از یک ساختار شکست کار به عنوان چهارچوب اصلی، ریسک ها را در چهار گروه دسته بندی نموده است؛ محیطی، صنعتی، مشتری و پروژه[22] . شن (2001) با در نظر گرفتن 58 ریسک موجود در مشارکت سرمایه ای ساخت و ساز سینو ـ فارین8، برحسب ماهیت ریسک آنها را در شش گروه دسته بندی نمود: مالی، حقوقی، مدیریتی، بازار، خط مشی و سیاسی و فنی [56] .
برادران و شریف در تحقیق خود بر ارزیابی ریسک پذیری زمانی پروژه های عمرانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی به همراه روش دلفی فاکتورهای مهم برای تصمیم گیری را شناسایی نمودند. ایشان در تحقیق خود از متدولوژی پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)9 در زمینه مدیریت ریسک استفاده نموده اند [6] .
دیکمن و بیرگونول با بکارگیری روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی برای مقایسه گزینه ها و ایجاد یک مدل شبکه عصبی دست به ارائه یک متدلوژی کمی سازی ریسک برای پروژه های عمرانی بین المللی زدند. آنها این مدل پشتیبانی تصمیم گیری برای رتبه بندی ریسک پروژه های بین المللی را با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره روش FMEA، محدودیت ها، بودجه بندی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک، روش FMEA