پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت ریسک، مدیریت پروژه، زمان بندی

دانلود پایان نامه ارشد

و تحلیل نمود؟
سوال سوم:
آیا می توان براساس سایر تکنیک های برای هر یک از مشکلات و ریسک های اقدامات اصلاحی و پیشنهادی و در صورت لزوم پیشگیرانه ارائه نمود؟
سوال چهارم:
آیا می توان از طریق تکنیک FMEA، پیآمدها و اثرات مشکلات در دهکده سالمندان را تحلیل کرد و از آن طریق به طبقه بندی و اولویت بندی مشکلات به لحاظ جدیت و اهمیت موضوع پرداخت؟
سوال پنجم:
آیا امکان انطباق مفاهیم تکنیک صنعتی FMEA با اصطلاحات و کاربردهای خاص در عرصه شهرک سازی، فرهنگی ـ ورزشی، پلی کلینیک و … به منظور بهره گیری مفید از آن در خصوص شناسایی، تحلیل و بررسی، پیشگیری و حل مسایل و مشکلات دهکده سالمندان وجود دارد؟

1-6-کلمات و واژگان کلیدی
الف: ریسک
ريسك جزء جدايي ناپذير زندگي انسان ها و سازمان هاست و موفقیت در تصميم گيري ها، با يك نوع ريسك يا طيف متنوعي از ريسك ها روبرو است. ريسك يا خطر در هر فعاليتي كه احتمال موفقيت صد درصد نباشد، وجود دارد. پذيرش ريسك به خودي خود بد نيست، مهم اين است كه بدون دليل منطقي در معرض ريسك قرار نگيريد. از ديدگاه مالي، كسب بازده، پذيرش ريسك را توجيه مي كند، اما اين موضوع شرايط و مسايل مهم و دقيقي را نيز به همراه مي آورد [29].

ب: تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن( FMEA )
FMEA تکنيکي تحليلي ومتکي برقانون ((پيشگيري قبل ازوقوع)) است که براي شناسايي عوامل بالقوه خرابي به کارمي رود.توجه اين تکنيک بربالابردن ضريب امنيت ودرنهايت رضايت مشتري،ازطريق پيشگيري ازوقوع خرابي است FMEA ابزاري است که باکمترين ريسک،براي پيش بيني مشکلات ونقص ها درمراحل طراحي ويا توسعه فرايندها وخدمات درسازمان به کارمي رود[30].
ج: مجموعه های فازی
از تعمیم نظریه کلاسیک مجموعه‌ها حاصل می‌آید که در منطق فازی کاربرد دارد. تئوری این مجموعه‌ها توسط لطفعلی عسکرزاده که در جوامع علمی به Lotfi A. Zadeh معروف است ابداع گردید. مجموعه فازی براساس تابع عضویت تعریف می‌شود که تصویر مجموعه فراگیر در بازه [صفر و یک] است. هر یک از اعضا درجه عضویت دارند.. در تئوری فازی درجات نسبی عضویت اعضا در مجموعه مجاز است [34].
د: مدیریت ریسک
فرآيندي ساختار يافته است كه در آن، ابزار و تكنيكهاي مختلفي براي مديريت مؤثر منابع محدود( زمان، پول، نيروي انساني) و رهبري و مديريت اهداف، به كار گرفته شوند[16].

ه: نمره اولويت ريسك) 2(R.P.N
عدد R.P.N از حاصلضرب شدت، احتمال وقوع و احتمال کشف در یکدیگر به دست می آید[34].

فصل دوم
مرور مطالعاتی

2-1- مقدمه
یکی از مراحل حیاتی درمدیریت پروژه مدیریت ریسک آن است. هر مديري، در هر حوزه اي كه مشغول به كار باشد، بايد بتواند ريسك هاي موجود در حوزه كاري خود را مديريت كند،
از آنجا که دنیای کسب و کارو صنعت با تحولات و دگرگونیهای متعددی همچون جهانی شدن، برون سپاری و ایجاد ائتلافهای راهبردک مواجه است، مدیریت ریسک در فعالیتهای سازمانها اعم از تجاری و غیر انتفاعی اهمیت روزافزونی یافته است. به طورکلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد. یکی از این طبقه‌بندیها ریسک خطرناک است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها هستند. طبقه بندی دیگر ریسک راهبردک و ریسک عملیاتی است. مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک دلالت دارد. انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسیم است که نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال راهبرد‌های مناسب (انتقال، اجتناب، کاهش و پذیرش) است [17] .
سازمان هایی که عملکرد بالایی دارند، و راهبردهای خود را با فرآیند برنامه گذاری راهبردی منطقی تدوین می کنند، باید این راهبردهای جسورانه را با برچیدن موانع یا ریسک عملکردی از طریق روشهای مدیریت ریسک در سطح بنگاه، اجرا کنند. سازمان ها می توانند راهبردهای خود را اجرا کنند و عملکرد خوبی داشته باشند اگر:
همه کارکنان مقاصد، اندازه ها، اهداف و اولویت های کلیدی راهبردی، هر واحد و هر بخش را درک نمایند. (شفافیت)
همه کارکنان به لحاظ عاطفی با هم در ارتباط باشند و به درون مایه، اهداف کلیدی و اولویت های سازمان وفادار باشند. (تعهد)
برای هر فرد، بخش و واحد، یک مسیر دید شفاف وجود داشته باشد تا آنها خود را به دقت با اولویت های کلید سازمان تطبیق دهند. (حرکت انتقالی)
با کارسازی فرآیند ریسک در سطح کل بنگاه، موانع ساختاری، سامانمندی و فرهنگی برچیده شود. (توانمندسازی)
همه کارکنان به منظور دست یابی به مقاصد و اهداف با روش های بهتر، با هم همکاری کنند و بی مسئولیتی را کنار بگذارند. (هم افزایی)
فرد فرد کارکنان مسئول دست یابی به اهداف باشند. (پاسخگویی)
همه کارکنان در عمل یک مدیر ریسک باشند. (مسئولیت پذیری) [3] .
فصل دوم كوششي است در ارائه ديدگاهي جامع نسبت به موضوع تحقيق و چگونگي ارتباط يافتن اين تحقيق با بدنه و ادبيات موضوعات مطرح شده را روشن مي كند.
از آن جا که این تحقیق می کوشد تا با استفاده از روش FMEA به ارزیابی و شناسایی ریسک های موجود در تمامیت پروژه ساخت و بهره برداری دهکده سالمندان بپردازد، در این فصل با بررسی مفاهیم ریسک و مدیریت ریسک، روش FMEA و انواع دهکده های سالمندان و مسایل مربوط به آن به شناسایی ریسک های موجود در هر دو زمینه (احداث و بهره برداری) در رابطه با موضوع تحقیق و ارائه پیشنه ای از فعالیت های انجام شده در این زمینه خواهیم پرداخت.
2-2-مفهوم ریسک
به طور کلی ریسک را می توان امکان انحراف واقعیات از آنچه مورد انتظار بوده است دانست. از دیدگاه مدیریت ریسک، تعریف ریسک عبارت است از امکان انحراف نامطلوب واقعیات از آنچه مورد انتظار بوده است. گروهی دیگر مدیریت ریسک را یک وظیفه تکمیلی مدیریت می دانند و جماعتی معتقدند که مدیریت ریسک چیزی جز نامی جدید برای جلوگیری از بروز خسارت و کاهش دادن میزان آن ها نیست. گروه سوم نیز معتقدند که مدیریت ریسک فقط پرداختن به ریسک های قابل پیشگیری و جبران در حیطه وظایف مدیران است [14] .
شكل 2-1 نشان دهنده كل ريسك سازمان هاي مالي است كه توسط جرج پاركر مطرح شده است [26]

کل ریسک (مسولیت مدیر عامل)

ریسک تجاری

ریسک مالی

ریسک بازار محصول (مسولیت مدیر کل عملیاتی)

ریسک بازار سرمایه (مسولیت مدیر کل مالی)

تجاری

نرخ بهره

راهبردک

نقدینگی

قانونی

ارز

عملیاتی

تسویه حساب

کالا

منابع انسانی

حقوقی

محصول

شکل 2-1 تقسیم بندی انواع ریسک[26]

2-3- مفهوم مدیریت ریسک
مدیریت ریسک از طریق کاهش هزینه های تولید در بلند مدت، توسعه صنایع جدید را ممکن و تسهیل می کند. آشکارترین مزیت آن برای افراد جامعه، از فرآیند کنترل خسارات در مدیریت ریسک نتیجه می شود [39].
به طور کلی، مدیریت ریسک فرآیند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح راهبرد هایی برای اداره ریسک است. در مجموعه راهبردهای بکار رفته شامل: انتقال ریسک به بخشهای دیگر، اجتناب از ریسک، کاهش اثرات منفی ریسک و پذیرش قسمتی یا تمامی پیامدهای یک ریسک خاص هستند [25].
در مجموع از تعاریف مختلف مشخصه هایی برای مدیریت ریسک قابل تشخیص است که به قرار ذیل هستند:
مدیریت ریسک یک فرآیند بدون وقفه است که از طریق واحدها جریان می یابد؛
مدیریت ریسک به وسیله اشخاص در کلیه سطوح سازمان مستقر می شود؛
مدیریت ریسک در تدوین راهبردهای سازمانی بکار می رود؛
مدیریت ریسک در کل واحد و در کلیه سطوح و واحدها بکار خواهد رفت؛
مدیریت ریسک برای شناسایی رویدادهای بالقوه ای که اگر اتفاق بیافتد، بر واحد و مدیریت ریسک در دامنه اشتیاق ریسک اثر خواهد داشت، طراحی می شود.
مدیریت ریسک قادر است اطمینانی معقول برای مدیریت سازمان فراهم آورد؛
مدیریت ریسک دستیابی به اهداف در یک یا چند حوزه جداگانه ای که در گروه های مختلف همپوشانی دارد را هماهنگ می سازد[31].
مدیریت ریسک سنتی، تمرکزش روی ریسک های جلوگیری کننده از علل قانونی و فیزیک بود (مثل حوادث طبیعی یا آتش سوزی ها، تصادفات، مرگ و میر و دادخواهی ها)؛ مدیریت ریسک مالی، از سویی دیگر، تمرکزش روی ریسک هایی بود که می تواند استفاده از ابزار مالی و تجاری را اداره کند، مدیریت ریسک ناملموس، تمرکزش روی ریسک های مربوط به سرمایه انسانی؛ مثل ریسک دانش، ریسک روابط و ریسک فرآیندهای عملیاتی است [37].

2-4- پیشینه مدیریت ریسک
مديريت ريسك جديد كه در دهه 90 ميلادي توسعه يافت با شكل هاي قبلي آن متفاوت است . مطابق ديدگاه جديد، ابزارهاي مشتقه بيش از آنكه يك راه حل باشند خود ايجاد مشكل و دشواري مي نمايند. ديدگاه جديد مديريت ريسك، عمدتاً بر روي گزارش دهي، نظارت و تجزيه و تفكيك وظايف تمركز دارد [13].
ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﭘﺮوژه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول 2-1 روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖرﻳﺴﻚ آوردهﺷﺪه اﺳﺖ [12] .

جدول 2-1- دیدگاههای مختلف راجع به مدیریت ریسک
دهه
کانون توجه در کاربردهای مدیریت پروژه
کانون توجه در مدیریت ریسک پروژه
1950
مدیریت، تدارکات، برنامه ریزی
مدلهای شبکه زمان بندی
1960
زمان بندی، سیستم های مدیریت پروژه
زمان بندی (مثل pert) مدل های شبکه احتمالی
1970
سازمان دهی، رهبری، تیم ها
مدلهای احتمالی، درخت های تصمیم گیری، احتمالات ذهنی
1980
مدل ها و کاربردهای رایانه ای، کیفیت
نرم افزار احتمالی، چک لیست ها، لیست های پاسخ، تهیه نمودار اثر، کاربرد کار گروهی، مدیریت قرارداد
1990
فرآیندها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد شبکه
کارگروهی، ارتباط، آموزش سازمانی، آموزش خطاها، فرآیندهای مدیریت ریسک و سازماندهی برای مدیریت ریسک
2000
مدلهای همکاری، سازمان های مجازی، خلاقیت، آموزش، شرکت های پروژه و کسب و کار پروژه
پایگاهای دانش مدیریت ریسک به مثابه حافظه های سازمانی، آموزش، خلاقیت، همکاری، برنامه ریزی پاسخ، دیدگاه شرکت پروژه

2-5- مدل های چرخه اجرای مدیریت ریسک
مدیریت موفق ریسک ها نیازمند شناسایی ریسک، ساخت مدل ریسک برای ارزیابی بزرگی ریسک و اجرای راهبردهای پاسخ به ریسک است تا توازن مناسبی میان هزینه های پذیرش ریسک و پاسخ ریسک بوجود آید [38] .
وقتی که ریسک ها شناسایی و ارزیابی شدند، تمامی تکنیک های اداره ریسک، در یک یا چند طبقه از چهار طبقه اصلی قرار می گیرند:
2-5-1- انتقال ریسک
راهبرد انتقال، یعنی موجب شدن اینکه بخش دیگری ریسک را قبول کند. معمولا بوسیله بستن قرارداد با انجام اقدامات احتیاطی؛ بیمه کردن، یک نوع از راهبردهای انتقال ریسک با استفاده از بستن قرارداد است. در موارد دیگر، این امر بواسطه قراردادهای کلامی انجام می گیرد که ریسک را به بخشهای دیگر بدون پرداختی بابت حق بیمه، انتقال می دهد.
2-5-2- اجتناب ریسک
راهبرد اجتناب، یعنی انجام ندادن فعالیتی که باعث ریسک می شود. به عنوان مثال ممکن است که یک دارایی خرید نگردد یا ورود به یک کسب و کار مورد چشم پوشی قرار گیرد، تا از مشکلات و دردسرهای آنها اجتناب شود. به نظر می رسد این راهبرد راه حلی برای تمامی ریسک هاست، ولی اجتناب از ریسک همچنین به معنی زیان دهی در مورد سودآوری های بالقوه ای است که امکان دارد بواسطه پذیرش آن ریسک حاصل شود. داخل نشدن به یک بازار به منظور اجتناب از ریسک، همچنین احتمال کسب سودآوری را ضایع می کند.
2-5-3- کاهش (تسکین)
راهبرد کاهش، یعنی به کارگیری شیوه هایی که باعث کاهش شدت زیان می شود. به عنوان مثال، می توان به کپسول های آتش نشانی که برای فرو نشاندن آتش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت ریسک، تحلیل ریسک، روش FMEA Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت ریسک، تحلیل کیفی، فرآیند تحلیل